Dato for udgivelse
23 apr 2009 15:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 apr 2009 13:20
SKM-nummer
SKM2009.299.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-023672
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skat, befordringsfradrag, fri bil, bruttolønsaftale
Resumé

Skatterådet besvarer et spørgsmålet fra spørger således, at foretager spørger fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 1-5, skal spørger samtidigt i sin personlige indkomst selvangive et beløb svarende til befordringsfradraget, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7.

Spørger fik stillet fri bil til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 4. Spørger havde indgået en aftale med sin arbejdsgiver om at finansiere firmabilen via en nedgang i sin skattepligtige bruttoløn. Beskatning af fri befordring, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7 sker uanset, at spørger beskattes af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.
Reference(r)
Ligningsloven § 9 C, stk. 1-5 og stk. 7
Lligningsloven § 16, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.F.3.1.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.1.9.2.

  Spørgsmål Svar 
1.  

Kan man foretage befordringsfradrag på sin årsopgørelse, hvis man har en firmabetalt bil, som er finansieret af firmaet gennem en bruttolønsreduktion hos medarbejderen, således at den samlede udgift for firmaet er neutral?

Se indstilling og begrundelse 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har bopæl i X-by og er ansat hos arbejdsgiver i Y-by.

Spørger indgik d. 30. juni 2008 aftale med arbejdsgiver om med virkning fra d. 1. juli 2008 at få stillet fri bil til rådighed. Aftalen indebar, at spørger samtidig fik reduceret sin skattepligtige bruttoløn til finansiering af den fri bil.

Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

  • Spørgers bruttoløn reduceres med 7.700 kr. pr. måned. Beløbet er fast og kan ikke reguleres i aftaleperioden.
  • Aftalen træder i kraft d. 1. juli 2008 og løber i 12 måneder. Aftalen kan forlænges for minimum 12 måneder, såfremt spørger ønsker dette.
  • Arbejdsgiver har den økonomiske risiko ved driften af firmabilen.
Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ved arbejdsgivers kontakt til SKAT er det oplyst, at spørger på sin selvangivelse kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget

Ligningslovens § 9 C, stk. 1 og stk. 7, 1. pkt. er sålydende:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads foretages med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af Skatterådet. Ved fastsættelsen af denne takst lægges udgiften til befordring med bil til grund."

"Har den skattepligtige adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring...."

Praksis

Af Ligningsvejledningens afsnit A.F.3.1.5 og A.B.1.9.2 fremgår bl.a. følgende:

"Uanset at fri firmabil udløser beskatning efter LL (red: ligningsloven) § 16, stk. 4, skal der ske beskatning efter LL § 9 C, stk. 7, såfremt der tages fradrag for befordring mellem hjem og arbejde, jf. TfS 1998, 11 LSR og SKM2004.207.ØLR..."

"Efter LL § 9 C er der ret til fradrag for transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Denne fradragsret omfatter i realiteten ikke skattepligtige med firmabil til rådighed for privat kørsel, jf. LL § 9 C, stk. 7. Se som eksempel herpå SKM 2004.207.ØLR. Den indkomstforhøjelse, der eventuelt foretages efter § 9 C, stk. 7, som modvægt til et selvangivet fradrag for transport mellem hjem og arbejde, kan ikke anvendes til reduktion af den skattepligtige værdi af fri firmabil."

I en Østre Landsretsdom (SKM 2004.207.ØLR) fik skattemyndighederne medhold i, at skatteyder skulle medregne værdi af fri befordring i sin personlige indkomst, jf. den dagældende ligningslovens § 9 C, stk. 6 (nu § 9 C, stk, 7). Skatteyder blev i den omhandlede sag anset for at have rådighed over fri bil og blev beskattet heraf efter ligningslovens 16, stk. 4. Skatteyder havde fratrukket befordring mellem hjem og arbejde med 39.312 kr.  Værdien af den fri befordring udgjorde et beløb, der svarede til det beregnede befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C.

Af Ligningsrådets bindende forhåndsbesked (SKM2005.176.LR) fremgår det, at beskatning af et personalegode, her fri brobizz, sker uafhængigt af, om personalegodet finansieres af medarbejderen via en nedgang i den skattepligtige bruttoløn.

Begrundelse

Befordring frem og tilbage mellem bopæl og arbejdsplads kan fratrækkes efter reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 1-5.

Spørger får stillet fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver. Når spørger får stillet fri bil til rådighed, anses han for at have adgang til fri befordring. Fratrækker spørger befordring mellem bopæl og arbejdsplads, skal spørger i sin personlige indkomst medregne et beløb, der svarer til det beregnede befordringsfradrag, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7. Beskatning af fri befordring undgås, hvis spørger undlader at foretage befordringsfradraget.

Beskatning af fri befordring jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7 sker uanset, at spørger beskattes af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det forhold, at den fri bil er finansieret via en reduktion af den skattepligtige bruttoløn, ændrer hverken på beskatningen af værdi af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4 eller på beskatningen af værdi af fri befordring, jf. ligningslovens § 9 C, stk. 7.

SKAT besvarer derfor spørgsmålet således, at foretager spørger fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads, skal spørger samtidigt i sin personlige indkomst selvangive et beløb svarende til befordringsfradraget.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.