Dato for udgivelse
22 apr 2009 15:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 apr 2009 13:33
SKM-nummer
SKM2009.288.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-027664
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Fordring, tab, fradrag
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tab på garantkonti i Sparekassen A sidestilles med tab på fordringer, således at der med henvisning til kursgevinstloven er fradrag med det konstaterede tab.

Skatterådet bekræfter tillige, at tabet skal opgøres under hensyntagen til aktiekursen på ombytningstidspunktet/ udlodningstidspunktet.
Reference(r)
Kursgevinstloven § 2
Kursgevinstloven § 3
Kursgevinstloven § 4
Kursgevinstloven § 5
Kursgevinstloven § 26
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.D.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.C.2.2.
Spørgsmål
  1. Kan tab på garantkonti i Sparekassen A sidestilles med tab på fordringer, således, at der med henvisning til kursgevinstloven er fradrag med det konstaterede tab?
  2. Skal tabet i givet fald opgøres under hensyntagen til aktiekursen på ombytningstidspunktet/udlodningstidspunktet?
  3. Såfremt der svares benægtende på spørgsmål 1, vil anskaffelsessummen på de modtagne aktier så være den oprindelige garantkapital, reduceret med kontant udlodning?
  4. Såfremt der svares benægtende på spørgsmål 1, vil eventuel rentetilskrivning pr. dato for likvidationens indtræden så være skattefri?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Skal ikke besvares, da spørgsmål 1 er besvaret bekræftende.
  4. Skal ikke besvares, da spørgsmål 1 er besvaret bekræftende.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I forbindelse med Sparekassen A's kollaps i efteråret 2008 overtog B Bank samtlige aktiver og forpligtelser, bortset fra garantkapital og renter heraf. Garanterne forventes at blive dækket med ca. 20 % i form af aktier i B Bank. Likvidator lægger op til, at renter dækkes fuldt ud. Herved er der risiko for, at garantkapitalen kun dækkes med 10 %.

Cirkulæreskrivelse 1 fra Sparekassen A fremsendes som bilag. Heraf fremgår, at udlodning vil ske såvel i form af aktier i B Bank som i kontanter, for at sikre en ligelig fordeling af likvidationsprovenuet.

Spørger havde garantbeviser for kr. 20.000. Såfremt likvidationsprovenuet bliver som likvidator forventer, vil det med dagens kurs på B bank aktier (ca. 800) svare til, at der modtages 2 aktier i B Bank og ca. kr. 400 kontant.

Spørger har i mail af 6. februar 2008 oplyst følgende:

"Sparekassen A har i de senere år ikke udstedt garantbeviser og garanterne har ikke underskrevet noget i forbindelse med indskud på garantkapital.

Aftalegrundlaget må således være sparekassens vedtægter, som fremsendes vedhæftet."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er ikke fortilfælde med tab på garantbeviser, hvorfor der ikke findes praksis herom, hverken civilretligt eller skatteretligt.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Af cirkulæreskrivelse fra likvidator fremgår, at B Bank A/S har overtaget samtlige aktiver og passiver fra Sparekassen A, samt aktiviteter, bortset fra garantikapitalen og renter heraf. Som vederlag for overdragelsen har Sparekassen A modtaget 10.832 stk. aktier i B Bank A/S. I aftalen indgår, at likvidator ved afslutningen af likvidationen fordeler de modtagne aktier til garanterne forholdsmæssigt i forhold til tegnet garantikapital. Garanter, hvis dividenderet ikke svarer til kursen på en eller flere aktier i B Bank A/S på udlodningstidspunktet, vil modtage differencen i kontanter. Den foreløbige opgørelse af garantikapitalen udgør xx kr.

Af Sparekassen A's vedtægter, § 1, stk. 3, fremgår, at "Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af Sparekassens formue eller overskud."

Af § 3, stk. 1, fremgår, at "Garantikapitalen, der udstedes i beløb på kr. 1.000 eller multipla heraf, skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Retten til den indbetalte andel af garantikapitalen kan frit overdrages."

Af § 3, stk. 2, fremgår, at "Ingen garant er forpligtet til at lade garantikapitalen indløse og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun forpligtet til at indløse garantikapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantikapitalen ikke under 1 mio. kr. og egenkapitalen ikke under kravet i lov om banker og sparekasser, § 21."

Garantbeviserne i Sparekassen A kan alene tilbagebetales med højst det indskudte beløb. Udtrådte garanter har ikke nogen andel i sparekassens formue. Der kan ikke ske kursstigninger eller kursfald på garantbeviserne.

SKAT finder, at et garantibevisindskud må betragtes som et indskud på en indlånskonto på særlige vilkår i en sparekasse, jf. SKM2008.980.LSR. Efter Ligningsvejledningens afsnit S.C.2.2. betragtes garantikapitalen endvidere som en gæld, der påhviler sparekassen, og renterne er fradragsberettigede for sparekassen.  

SKAT finder på denne baggrund, at der er tale om en pengefordring, jf. kursgevinstlovens § 1, idet der foreligger et retligt krav på betaling i form af penge.

Da kreditor er et selskab, skal spørgsmålet om fradragsret for tab på fordringen afgøres efter kursgevinstlovens §§ 2-5.

Af kursgevinstlovens § 3 fremgår, at tab på fordringer skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, med mindre der er tale om fordringer på koncernforbundne selskaber (jf. kursgevinstlovens § 4) eller såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne lov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (jf. kursgevinstlovens § 5). Da fordringen ikke er omfattet af kursgevinstlovens §§ 4-5, skal tabet på fordringen medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

SKAT finder således, at tab på garantkonti i Sparekassen A kan sidestilles med tab på fordringer, således at der med henvisning til kursgevinstloven er fradrag for det konstaterede tab. SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 2

Af kursgevinstlovens § 26, stk. 1, følger, at tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Som anskaffelsessum anvendes kursværdien på erhvervelsestidspunktet, medmindre den skattepligtige godtgør at have erhvervet fordringen for et højere beløb.  Som afståelsessum anvendes kursværdien på afståelsestidspunktet.

Anskaffelsessummen for garantbeviserne er 20.000 kr.  Afståelsessummen svarer til spørgers andels af likvidationsprovenuet, det vil ifølge likvidators forventninger sige 2 aktier i B Bank á 800 kr. og ca. 400 kr. kontant. Spørger vil således modtage en andel af likvidationsprovenu svarende til ca. 2.000 kr. SKAT kan således bekræfte, at det fradragsberettigede tab i denne situation kan opgøres til ca. 18.000 kr., svarende til anskaffelsessummen for garantibeviserne fratrukket summen af det kontante likvidationsprovenu og kursværdien af de udloddede aktier pr. den dato, hvor spørgeren erhverver ret til aktierne.

Ad spørgsmål 3

SKAT indstiller, at dette spørgsmål ikke besvares, da spørgsmål 1 indstilles besvaret bekræftende.

Ad spørgsmål 4

SKAT indstiller, at dette spørgsmål ikke besvares, da spørgsmål 1 indstilles besvaret bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.