Dato for udgivelse
22 apr 2009 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 apr 2009 16:01
SKM-nummer
SKM2009.287.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-027765
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Fordring, tab, fradrag, aktieavance
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at tab på garantbeviser i Sparekassen A sidestilles med tab på aktier, således der er fradrag i aktieindkomst med det konstaterede tab.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at anskaffelsessummen på de modtagne aktier så vil være den oprindelige garantkapital, reduceret med kontant udlodning.

Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at eventuel rentetilskrivning pr. dato for likvidationens indtræden vil være skattefri.

Reference(r)

Kursgevinstloven § 14

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.D.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.C.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.2
Spørgsmål
  1. Kan tab på garantbeviser i Sparekassen A sidestilles med tab på aktier, således der er fradrag i aktieindkomst med det konstaterede tab?
  2. Skal tabet i givet fald opgøres under hensyntagen til aktiekursen på ombytningstidspunktet/ udlodningstidspunktet?
  3. Såfremt der svares benægtende på spørgsmål 1, vil anskaffelsessummen på de modtagne aktier så være den oprindelige garantkapital, reduceret med kontant udlodning?
  4. Såfremt der svares benægtende på spørgsmål 1, vil eventuel rentetilskrivning pr. dato for likvidationens indtræden så være skattefri?                  
Svar
  1. Nej.              
  2. Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.
  3. Nej.
  4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I forbindelse med Sparekassen A's kollaps i efteråret 2008 overtog B Bank samtlige aktiver og forpligtelser, bortset fra garantkapital og renter heraf. Garanterne forventes at blive dækket med ca. 20 % i form af aktier i B Bank. Likvidator lægger op til, at renter dækkes fuldt ud. Herved er der risiko for, at garantkapitalen kun dækkes med 10 %.

Det fremgår af cirkulæreskrivelse 1 fra Sparekassen A, at udlodning, at udlodning vil ske såvel i form af aktier i B Bank som i kontanter, for at sikre en ligelig fordeling af likvidationsprovenuet.

Undertegnede havde garantbeviser for kr. 10.000. Såfremt likvidationsprovenuet bliver som likvidator forventer, vil det med dagens kurs på B Bank aktier (ca. 800) svare til, at spørger modtager 1 aktie i B Bank og kr. 200 kontant.

Det forudsættes, at tabet først kan konstateres på tidspunktet for likvidationsudlodningen og fradrag kan ske i pågældende indkomstår.

Spørger har i mail af 6. februar 2006 på foranledning af SKAT oplyst følgende: "Sparekassen A har i de senere år ikke udstedt garantbeviser og garanterne har ikke underskrevet noget i forbindelse med indskud på garantkapital.Aftalegrundlaget må således være sparekassens vedtægter, som fremsendes vedhæftet."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er ikke fortilfælde med tab på garantbeviser, hvorfor der ikke findes praksis herom, hverken civilretligt eller skatteretligt.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Af cirkulæreskrivelse fra likvidator fremgår, at B Bank A/S har overtaget samtlige aktiver og passiver fra Sparekassen A, samt aktiviteter, bortset fra garantikapitalen og renter heraf. Som vederlag for overdragelsen har Sparekassen A modtaget 10.832 stk. aktier i B Bank A/S. I aftalen indgår, at likvidator ved afslutningen af likvidationen fordeler de modtagne aktier til garanterne forholdsmæssigt i forhold til tegnet garantikapital. Garanter, hvis dividenderet ikke svarer til kursen på en eller flere aktier i B Bank A/S på udlodningstidspunktet, vil modtage differencen i kontanter.  Den foreløbige opgørelse af garantikapitalen udgør xx kr.

Reglerne om aktieavancebeskatning i aktieavancebeskatningsloven omfatter aktier, anparter i anpartsselskaber, investeringsbeviser i akkumulerende og udloddende investeringsforeninger, konvertible obligationer, andelsbeviser og lign. værdipapirer. Reglerne finder tillige anvendelse på aktieretter, dvs. ret til fondsaktier, og på tegningsretter, der tildeles aktionærerne ved udvidelse af aktiekapitalen. Reglerne omfatter endvidere warrants samt konvertible obligationer og tegningsretter vedrørende disse, men ikke andre obligationer.

Indskudsbeviser i Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond kunne ikke anses som aktier, idet de alene kunne tilbagebetales med højst det indskudte beløb, jf. TfS 1985, 321 LSR. Retten ifølge beviset måtte i stedet kvalificeres som en fordring.

I SKM2004.146.LR fastslog Ligningsrådet, at garantbeviser i sparekasse kunne indgå i en garants virksomhedsordning.

Ifølge virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, kan aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven (bortset fra konvertible obligationer og andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer) ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Ligningsrådet fandt, at garantbeviser ikke kunne anses for omfattet af bestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2. Ligningsrådet lagde vægt på, at de i lovens § 1, stk. 2, nævnte værdipapirer blandt andet har det til fælles, at der kan ske kursstigninger eller kursfald. Dette var ifølge revisors oplysninger ikke tilfældet med garantbeviserne. Ligningsrådet mente således ikke, at garantbeviserne kunne anses for aktier. 

SKAT finder, at et garantibevisindskud må betragtes som et indskud på en indlånskonto på særlige vilkår i en sparekasse, jf. SKM2008.980.LSR. Efter Ligningsvejledningens afsnit S.C.2.2. betragtes garantikapitalen endvidere som en gæld, der påhviler sparekassen, og renterne er fradragsberettigede for sparekassen.  

Af Sparekassen A's vedtægter, § 1, stk. 3, fremgår, at "Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af Sparekassens formue eller overskud."

Af § 3, stk. 1, fremgår, at "Garantikapitalen, der udstedes i beløb på kr. 1.000 eller multipla heraf, skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. Retten til den indbetalte andel af garantikapitalen kan frit overdrages."

Af § 3, stk. 2, fremgår, at "Ingen garant er forpligtet til at lade garantikapitalen indløse og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun forpligtet til at indløse garantikapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantikapitalen ikke under 1 mio. kr. og egenkapitalen ikke under kravet i lov om banker og sparekasser, § 21."

SKAT finder på denne baggrund, at garantbeviserne ikke kan anses som aktier, men i stedet må kvalificeres som fordringer. Personer har som udgangspunkt ikke fradrag for tab på fordringer, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1, medmindre de udøver næring ved køb og salg af fordringer (§ 13) eller der er tale om en fordring i fremmed valuta (§ 16), eller der er tale om tab for fordringer omfattet af § 17 (vederlagsnæring og erhvervsmæssig tilknytning). SKAT finder, at spørgers tab på garantbeviserne ikke er omfattet af nogle af disse undtagelser, og at spørger derfor ikke har fradrag for tab på disse fordringer.

SKAT finder derfor ikke, at tab på garantbeviser i Sparekassen A kan sidestilles med tab på aktier. Der er således ikke fradrag i aktieindkomst med det konstaterede tab. SKAT indstiller derfor, at spm. 1 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 2

Da spm. 1 indstilles besvaret med "Nej", bortfalder spm. 2.

Ad spørgsmål 3

Som sin andel af likvidationsprovenuet forventer spørgeren at modtage en aktie i B bank til kurs 800 samt 200 kr. kontant, svarende til i alt 1.000 kr.

Spørger ønsker at vide, hvad anskaffelsessummen på B bank aktien vil være.

Aktierne i B Bank A/S er børsnoterede.

Ved opgørelsen af fortjeneste eller tab anses aktierne for anskaffet på tidspunktet for erhvervelsen for et beløb svarende til værdien på dette tidspunkt. Anskaffelsessummen på spørgers aktie i B Bank A/S må således være børskursen på aktien på OMX Københavns Fondsbørs på den dato, hvor spørger har erhvervet ret til aktien. Anskaffelsessummen kan således ikke fastsættes til den oprindelige garantkapital (10.000 kr.) reduceret med kontant udlodning (200 kr.). SKAT indstiller derfor, at spm. 3 besvares med "Nej".

Ad spørgsmål 4

Af cirkulæreskrivelse fra likvidator fremgår, at likvidator har besluttet, at garantikapitalen ikke forrentes efter likvidationens indtræden. Det fremgår af vedtægternes § 2, stk. 4, at "Sparekassen er berettiget men ikke forpligtet til at forrente garantikapitalen. Garantikapitalen kan forrentes med en årlig rente på 0,5 % over renten på 6 måneders opsigelse, og renten forfalder til udbetaling 1 gang årligt". B Bank A/S har ikke overtaget renter af garantikapital. Renter af garantikonti tilskrevet på datoen for likvidations indtræden skal indfries af sparekassen.

Reglerne om indtægt af kapital findes i SL § 4, litra e. Herefter omfatter skattepligten bl.a. indtægter i form af rente af udestående fordringer og udlånte kapitaler. Renteindtægter beskattes som hovedregel som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 1. Der er ikke hjemmel til at fritage de pågældende renter for beskatning. SKAT indstiller derfor, at spm. 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.