Dato for udgivelse
05 maj 2009 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 apr 2009 12:41
SKM-nummer
SKM2009.317.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-373/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Renteudgifter, administrationsomkostninger, bevisbyrde, skærpet, maskeret, udbytte
Resumé

Det sagsøgende selskab havde ikke løftet bevisbyrden for, at selskabet var forpligtet til at betale renter og administrationsomkostninger til et i Gibraltar hjemmehørende holdingselskab. Det blev af byretten lagt til grund, at der var tale om transaktioner mellem interesseforbundne parter, og at der derfor påhvilede det sagsøgende selskab en skærpet bevisbyrde.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Ligningsloven § 2
Ligningsloven § 5, stk. 8

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.E.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.2.1.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.F.2.1.11

Parter

H1 A/S
(Advokat Eduardo Vistisen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat H. C. Vinten)

Afsagt af byretsdommer

Dorit Kring

Denne sag er anlagt den 15. februar 2008.

Parternes påstande

Sagsøgeren, H1 A/S, har overfor sagsøgte, Skatteministeriet, påstået:

Indkomståret 2002

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S' skattepligtige indkomst nedsættes til [med.red.SKAT] DKK 498.455 (fradragsberettigede renteudgifter) og DKK 252.000 (fradragsberettigede administrationsomkostninger), i alt DKK 750.455 subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb.

Indkomståret 2003

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S' skattepligtige indkomst nedsættes med DKK 488.258 (fradragsberettigede renteudgifter) og DKK 252.000 (fradragsberettigede administrationsomkostninger), i alt DKK 740.258, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb.

Indkomståret 2004

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S' skattepligtige indkomst nedsættes med DKK 503.362 (fradragsberettigede renteudgifter) og DKK 252.000 (fradragsberettigede renteomkostninger), i alt DKK 755.363, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at H1 A/S' selvangivelser for indkomstårene 2002-2004 hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysninger i sagen

Landsskatteretten har afsat kendelse i sagen den 13. november 2007. Heraf fremgår:

"...

Sagen drejer sig om, fradrag for administrations- og renteudgifter til et koncernselskab på Gibraltar. Den del af udgifterne, der er anset for betalt, er anset som maskeret udlodning til selskabets hovedaktionær.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2002

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 252. 000 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for administrationsudgifter til koncernselskab.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 1.457.965 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til koncernselskab vedrørende indkomstårene 1999 - 2002.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Indkomståret 2003

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 252. 000 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for administrationsudgifter til koncernselskab.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 488.258 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til koncernselskab.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Indkomståret 2004

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 252. 000 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for administrationsudgifter til koncernselskab.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Skattecentret har forhøjet selskabets indkomst med 503.362 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter til koncernselskab.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant og selskabets direktør har haft kontorforhandling med Landsskatterettens sagsbehandler.

Generelle oplysninger

Selskabet er stiftet den 1. juli 1986 af A, som også har tegnet aktiekapitalen. A har siden stiftelsen har været administrerende direktør i selskabet. As fulde skattepligt til Danmark er ophørt i 1991, hvor han flyttede til Spanien sammen med sin hustru BA. A er i dag begrænset skattepligtig til Danmark. Bestyrelsen i H1 A/S har siden stiftelsen bestået af A, BA og CA, som er søn af A og BA. A har tegningsfuldmagt og kan handle på vegne af selskabet. Selskabet har adresse på sønnens private bopæl.

Det fremgår af regnskaberne for 2002 - 2004 (regnskabsår 31. marts - 30. marts), at selskabets vigtigste forretningsområde er handel med fast ejendom, ejendomsadministration og dermed beslægtet virksomhed. Ifølge regnskaberne, de indberettede oplysninger, Grundejernes Investeringsfond og tingbogen har selskabet i de omhandlede år været registeret som ejer af følgende ejendomme med i alt ca. 41 lejligheder til udlejning fordelt på 6 adresser.

Beliggenhed

Benyttelse

Erhvervelsestidspunkt

...1

Sommerhus

1. januar 2001

...2

Beboelse og forretning

18. maj 1993

...3

Beboelse

30. marts 1996

...4

Beboelse

18. maj 1993

...5

Beboelse

18. maj 1993

...6

Beboelse

18. maj 1993

...7

Beboelse

18. maj 1993

...8

Ejerlejlighed, i øvrigt

1. januar 2001

...9

Ejerlejlighed, forretning

1. januar 2001

Ejendommene ...2, ...4, ...5, ...6 og ...7 er erhvervet fra H2 ApS ved en samlet handel. H2 ApS har den 1. november 1992 oprindeligt solgt ejendommen ...3 til BA. A har indtil den 16. januar 1995 været eneanpartshaver i H2 ApS.

Omsætningen i H1 A/S har i indkomstårene 2002 - 2004 udgjort henholdsvis 1.881.032 kr., 1.887.282 kr. og 1.896.749 kr. Der er fratrukket andre eksterne omkostninger på henholdsvis 1.054.685 kr., 1.068.093 kr. og 1.008.667 kr. Der er ikke afholdt udgifter til lønninger eller vicevært, idet selskabet ikke har haft nogen ansatte.

Der er selvangivet en skattepligtig indkomst i indkomstårene 2002 - 2004 på henholdsvis 1.082.457 kr., 16.488 kr. og 159.156 kr. før fradrag af underskud fra tidligere år. Efter fradrag af underskud er den skattepligtige indkomst opgjort til 0 kr.

Det har siden regnskabsåret 1997/98 fremgået af årsregnskaberne for H1 A/S, at selskabets aktionær er H3 Holdings Limited, Gibraltar. A har til retten oplyst, at han i 1997 har solgt sine aktier i H1 til H3 Holdings Limited.

Overdragelsen af aktiekapitalen er beskrevet i form af en Share Transfer. Det fremgår heraf:

"A, Spain (herinafter called "the Transferor") in consideration of payment made by H3 Holdings Ltd, Gibraltar (herinafter called "the Transferee") do hereby transfer to the said Transferee 500,000 fully paid ordinary shares in the undertaking called H1 A/S to hold unto the said Transferee subject to the several conditions on which we hold the same and I, the said Transferee do herby agree to take the said shares subject to the conditions aforesaid.

In witness whereof the parties hereto have hereunto set their respective handslseals this 6 th. October, 1997.

Signed by within named Transferor in presence of: A

Signed by within named Transferee in the presence of: For and on behalf of G1 Ltd. G2 Ltd. "

Aftalen er stemplet og underskrevet af advokat EE. Aftalen er ikke dateret. A har til retten oplyst, at de personlige underskrifter for G1 Ltd. og G2 Ltd. er afgivet af henholdsvis VS og NM. Han kan ikke huske, hvilken kurs aktierne er blevet overdraget til, ligesom han ikke kan huske, hvorledes købesummen er blevet berigtiget. Landsskatteretten har bedt selskabets repræsentant og A om at fremsende aftalen i sin helhed, herunder redegøre for salgsvilkårene m.v. Landsskatten har ikke modtaget de ønskede oplysninger.

Til beskrivelse af H3 Holdings Limited eksistens er derfor retten fremlagt en udskrift fra The Companies Ordinance Laws of Gibraltar, dateret den 7. august 2006. Det fremgår af udskriften, at H3 Holdings Limited er stiftet den 2. september 1997 med en kapital på 1,200.00 GBP fordelt på 1.200 aktier på hver 1 GBP. Den administrerende direktør har siden stiftelsen været A. Ifølge udskriften af den 7. august 2006 er 1.199 aktier ejet af G1 Limited og 1 aktie er ejet af G2 Limited. A har til retten oplyst, at han ikke er bekendt med, hvem der ejer kapitalen i G1 Ltd. og G2 Ltd.

Landsskatteretten har anmodet selskabets repræsentant og administrerende direktør om at fremsende årsregnskaberne for H3 Holdings Ltd. for 2002 -2004. Selskabets repræsentant og administrerende direktør har oplyst, at ejerne ikke ønsker at fremlægge regnskaberne i Danmark

Det fremgår af skattecentrets undersøgelser af hævningerne på selskabets kassekredit, at der f.eks. er foretaget følgende overførsler til udlandet:

30.12.2003

Overførsel til udlandet TIM853155

149.172 kr.

26.07.2004

Overførsel til BA

10.000 kr.

16.09.2004

G3 AB

25.896 kr.

28.09.2004

Overførsel til udlandet TIM800018

29.835 kr.

19.01.2005

Overførsel til udlandet TIM85480

50.025 kr.

Det fremgår af selskabets bogføring, at der ved udarbejdelsen af årsregnskabet har været en differencepost mellem den faktiske saldo på kassekreditten ifølge bankkontoudtog og selskabets bogføring. Differencerne har i 2002 - 2004 udgjort henholdsvis 288.841 kr., 209. 757 kr. og 719.858 kr., i alt 1.218.456 kr. Ved udarbejdelsen af årsregnskaberne er differencerne blevet udlignet ved en kreditering på kassekreditten ifølge bogføringen og en debitering på selskabets gæld til H3 Holdings Limited. Skattecentret har anset differencerne for ikke dokumenterede hævninger i selskabet og beskattet A af maskeret udbytte. Der er ikke sket yderligere beskatning af ikke godkendt fradrag for bl.a. administrationsudgifter, renteudgifter og private udgifter som f. eks. forsikring for A, idet udgifterne anses for indeholdt i de beløb, der allerede er beskattet som maskeret udbytte.

Skattecentret har i 2003 foretaget en undersøgelse af diverse indsætninger på selskabets kassekredit. Selskabet har til skattecentret bl. a. oplyst, at nogle indsætninger har vedrørt refusion fra Tryg vedrørende As kræftbehandlinger i Spanien. Andre indsætninger har vedrørt As private salg af aktier.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har A i et brev af den 11. august 2007 meddelt retten, at han fremover alene repræsenterer selskabet under klagesagen.

Fradrag for renteudgifter til moderselskabet

Sagens oplysninger

Det fremgår af årsregnskaberne for H1 A/S, at selskabet i indkomstårene 2002 - 2004 har fratrukket renteudgifter til H3 Holdings Limited på henholdsvis 1.457.965 kr., -188.258 kr. og 503.362 kr. Beløbet er i 2002 sammensat af renter vedrørende 1999 - 2002 på henholdsvis 258.570 kr., 286.939 kr., 414.001 kr. og 498.455 kr.

Ifølge årsregnskaberne for 2002/2003, 2003/2004 og 2004/2005, har selskabets gæld til moderselskabet ultimo regnskabsåret udgjort henholdsvis 5.529.973 kr., 5.808.473 kr. og 5.885.367 kr. Pr. 30. marts 1997 har selskabet ifølge regnskabet for 1997-1998 haft en gæld til A på 5 kr. Den 30. marts 1998 har selskabet ifølge regnskabet haft en gæld til moderselskabet på 2.126.218 kr. Mellemregningen med A har udgjort 0 kr.

Landsskatteretten har bedt selskabets repræsentant om at fremsende dokumentation for gældsforholdets opståen samt kontospecifikationer af mellemregningskontoen. Selskabets repræsentant har meddelt retten, at han ikke er i stand til at fremkomme med yderligere dokumentation i form af f. eks. pengebevægelser, hvilket er årsagen til, at skattecentrets talmæssige opgørelse af mellemregningskontoen ikke er bestridt. Han har yderligere oplyst, at: "A har flere gange foreslået, at H3 Holdings tilbagebetaler disse renter, og efterfølgende udarbejder en beregning på renter, som skal beregnes og betales indenfor den almindelige 5 års forældelsesfrist. "

A har mundtligt til retten oplyst, at gældsforholdet er opstået i forbindelse med, at H1 A/S har skullet indfri en gæld til ham. Han kan ikke erindre, hvorledes lånet er udbetalt. Han har efterfølgende skriftligt bl.a. oplyst:

"Som tidligere anført af revisoren og skattecentret er de fleste mellemregningsbevægelser opstået som afstemningsposter/differencer som er bogført som efterposteringer til regnskabet. Hævninger på selskabets bankkonto er hævet til mig, i det omfang der ikke er afholdt omkostninger for selskabet. Der vedlægges i kopi de opgørelser, som sammen med bilagene har dannet grundlag for udarbejdelse af årsregnskab. Disse opgørelser er sammen med bilagene anvendt til udarbejdelse af en saldobalance, hvorefter revisor har efterposteret til alt materiale er afstemt, hvilket har givet en del posteringer på mellemregningskontoen. Det bemærkes herunder, at også undertegnede har hævet på selskabets konto som dels er anvendt til omkostninger dels til overførsler til H3 og beløb er tilgået mig, idet undertegnede har et ikke ubetydeligt tilgodehavende i H3 Holding Lim., hvor jeg har medfinansieret H3 Holding Lim. køb af ejendomme/H1 A/S. Der vedlægges opgørelse over H1 A/S tidspunkt for køb af ejendomme samt den opståede gæld til H3 Holding Lim. i forbindelse med opkøb af ejendommene. "

For retten er der fremlagt håndskrevne opgørelser over indtægter og udgifter i H1 A/S samt en opgørelse over H1 A/S's salg i 1997 af ejendommene ...2, ...4, ...5, ...6, ...7 og ...3 til H3 Holdings Limited. A har bl. a. oplyst, at H1 A/S oprindeligt har erhvervet ejendommene for 5.032.047,63 kr. Han har videre oplyst:

"Ovennævnte ejendomme er solgt i 1997 samlet i H1 A/S til H3 Holding Lim. fa. værdi 9.421.418. - Prioritetsgæld m. v. 6.155. 407. - hvilket har givet en salgspris på 3.266. 011. - denne pris er dels erlagt i form af et gældsbrev samt et kontant beløb til A, der indtil dette tidspunkt var aktionær, men denne del har ud fra undertegnede intet med sagen at gøre.

Ud over ovennævnte beløb har H1 A/S pr. 01.01.01. købt 3 ejendomme som H3 Holding Lim. har finansieret i form af et kontantlån til H1. Det drejer sig om følgende ejendomme.

..10

01.01.01

300.000,00

...8

01.01.01

400.000,00

...11

01.01.01

  845.114,45

Samlet lån

 

1.545.114,45

Ekstra lån fra H3 til køb af firmabil 155. 000,-"

Det fremgår af det omhandlede gældsbrev, at det er udstedt i 1997. Gældsbrevet er stemplet af H1 A/S. Det er ikke muligt at læse dateringen og underskriften. Det fremgår af gældsbrevet:

"Underskrevne Ejendomsselskabet H1 A/S, ...3, erkender at være skyldig H3 Holdings Limited, Gibraltar, den sum

KR. 2.245.918,34

skriver to millioner to hundrede tusinde ni hundrede atten kroner tretifire øre. Gælden er afdragsfri i 10 år, hvorefter den kan opsiges til hel eller delvis indfrielse med en måneds varsel. Det til enhver tid skyldige beløb forrentes med 12 % p.a., som erlægges hver den 1. juli og 1. januar første gang den 1. januar 1998. "

Renteudgifterne er beskrevet i form af dagsdato kvitteringer på henholdsvis 414. 000 kr. og 258.570 kr. udstedt den 28. marts og 29. marts 2003.

Det fremgår af regnskabet for H1 A/S for perioden 31. marts 1997 - 30. marts 1998, at selskabets beholdning af ejendomme pr. 30. marts 1997 har udgjort 8.806 tkr. Beholdningen pr. 30. marts 1998 har udgjort 8.717.100 kr. Der har ikke været til- eller afgang af ejendomme fra 31. marts 1997 - 30. marts 1998.

Der er mellem selskabets og skattecentret enighed om, at mellemregningskontoen fra primo 2002 - ultimo 2005 ifølge bogføringen har udviklet sig således:

Saldo primo 2002

   

4.600.000 kr.

Indgået lejeindtægt

26.691 kr.

 

4.573.324 kr.

Forbedringsudgifter

287.478 kr.

 

4.285.846 kr.

Forbedringsudgifter

25.000 kr.

 

4.260.846 kr.

Renter

 

385.741 kr.

4.646.587 kr.

Udligning mellemregning, konto 6401

 

288.841 kr.

4.357.747 kr.

Renter 02/03 (2002)

 

498.455 kr.

4.856.202 kr.

Renter 01/02 (2001)

 

414.001 kr.

5.270.203 kr.

Renter tilbageført

385.741 kr.

 

4.884.462 kr.

Renter 99/00 (1999)

 

258.570 kr.

5.143.032 kr.

Renter 00/01 (2000)

 

386.939 kr.

5.529.971 kr.

Saldo ultimo 2002

   

5.529.971 kr.

Udligning mellemregning, konto 6401

 

209.757 kr.

5.320.215 kr.

Renter 03/04 (2003)

 

488.258 kr.

5.808.473 kr.

Afstemning kassekredit

719.858 kr.

 

5.088.615 kr.

Renter 04/05 (2004)

 

490.368 kr.

5.578.983 kr.

Diverse udgifter saml honorar

 

293.190 kr.

5.878.173 kr.

Renter 04/05 (2004) af 293.190 kr.

 

13.194 kr.

5.885.367 kr.

Saldo ultimo 2005

   

5.885.367 kr.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har undersøgt As selvangivelser tilbage til indkomståret 1996. Han har ikke selvangivet salg af aktier i H1 A/S. Han har ikke fremlagt regnskaber eller andet materiale, der kan belyse Gibraltar selskabets realitet. Der er sket en sammenblanding af As og selskabernes økonomi dels via kontante hævninger, som der ikke er redegjort for, dels via mellemregningskontoen. A har haft fuldmagt til at disponere for såvel H1 A/S som for selskabet på Gibraltar. Disse forhold dokumenterer, at der ikke er sket et faktisk salg af aktierne i selskabet.

Selskabet har ikke dokumenteret mellemregningens størrelse. Der er bl. a. lagt vægt på, at gældsbrevet er skrevet på dansk og det ikke blevet stemplet. Ifølge gældsbrevet har den årlige rente udgjort 12% med rentetilskrivning 2 gange om året. Den faktiske rente er beregnet med 9 % med en årlig rentetilskrivning. Som følge af interessesammenfaldet må der stilles store krav til dokumentationen. På det foreliggende grundlag kan der ikke godkendes fradrag for de omhandlede renter. De beregnede renter for de tidligere år kan ikke fratrækkes i 2002. Selskabets indkomst skal i 2002 - 2004 forhøjes med henholdsvis 1.457.965 kr., 488.258 kr. og 503.362 kr. De beløb, som er hævet til renter, må anses for indeholdt i de beløb, som er hævet på kassekreditten, og som A allerede er blevet beskattet af.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets daværende repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabets indkomst i 2002 - 2004 nedsættes med henholdsvis 1.457.965 kr., 488.258 kr. og 503.362 kr. Eksistensen af H3 Holdings Limited er dokumenteret ved udskrift fra The Companies Ordinance Laws of Gibraltar. Aktionærerne er G1 Limited og G2 Limited. A er ansat som direktør. H3 Holdings Limited er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat. A har i henhold til Share Transfer, som er fremlagt i sagen, den 6. oktober 1997 solgt sine aktier i H1 A/S til H3 Holdings Limited. Sagen om salg af aktierne er forældet. A er ikke er skattepligtig til Danmark, og han var heller ikke skattepligtig ved salget i 1997. Salget af aktierne er derfor den danske stat uvedkommende. H3 Holdings Limited har ikke fundet, at A har handlet forkert ved at mellemregningskontoen er blevet nedbragt ved en afstemningspost i bogføringen. H3 Holdings Limited er ikke ejet af A, men af selskaber og ejere af disse selskaber, som ikke har haft nogen anledning til at indsende deres regnskaber og bogføring til Danmark. Der er ikke er nogen hjemmel til at indkalde regnskaber for selskaber, som ikke er skattepligtige til Danmark. Der er betalt i alt 1.218.456 kr. til H3 Holdings Limited via mellemregningskontoen. A kan ikke beskattes af maskeret udbytte, da han ikke ejer aktier i selskabet. En stor del af renterne er blevet betalt. Restgælden er påført gældsbrevet hvert år. Der skal ske renteberegning mellem 2 selskaber. De fratrukne renteudgifter skal derfor godkendes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages renteudgifter. Det fremgår af statsskattelovens § 6, litra e. Aktieselskaber skal fordele renteudgifterne over den periode de vedrører. For indkomstårene 2002 og 2003 fremgår reglerne af § 5, stk. 4, jf. stk 5 i lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002 af ligningsloven. De tilsvarende regler for indkomståret 2004 fremgår af lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004.

For at opnå fradragsret for renteudgifter, skal der foreligge en retlig forpligtelse, såvel til at betale en gæld som til at forrente denne.

A har forklaret, at gælden til H3 Holdings Limited er opstået i 1997 ved H1 A/S's salg af ejendommene ...2, ...4, ...5, ...6, ...7 og ...3 til H3 Holdings Limited for 9.421.418 kr.

Det er rettens opfattelse, at overtagelse af indestående realkreditlån på 6.155. 407 kr. må anses som en del af finansieringen af købesummen. Salgsprisen har derfor ikke udgjort 3.266.011 kr., men 9.421.418 kr. Hvis H1 A/S faktisk har overdraget de omhandlede ejendomme til H3 Holdings Limited til de priser og på de vilkår, som er oplyst af A, ville H1 A/S have haft et tilgodehavende i H3 Holdings Limited og ikke en gæld.

Det er imidlertid ikke sandsynligt, at H1 A/S har afstået sine ejendomme til H3 Holdings Limited. H1 A/S er ifølge regnskabet, de indberettede oplysninger, tingbogen og selskabets daværende repræsentants forklaringer til retten stadig ejer af de ejendomme, som påstås overdraget til H3 Holdings Limited. Det må anses som usædvanligt, at en uafhængig køber ikke sikrer sin ejendom ved tinglysning. Der er ikke fremlagt skøder eller regnskaber for H3 Holdings Limited, der kan dokumentere eller sandsynliggør As forklaringer, ligesom der ikke er redegjort for de fysiske pengestrømme mellem de omhandlede selskaber og A. Selskabet har derfor ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der har foreligget en retlig forpligtelse, såvel til at betale en gæld som til at forrente den. Af de grunde, der i øvrigt er anført af skattecentret, stadfæster retten skattecentrets afgørelse.

Fradrag for administrationshonorar

Sagens oplysninger

Det fremgår af specifikationer til årsregnskaberne for 2002 - 2004, at der i posten andre eksterne omkostninger hvert af årene er indeholdt et administrationshonorar på 252.000. Udgifterne er beskrevet i form af recibi (dagsdato kvitteringer) på hver 126. 000 kr. dateret henholdsvis den 2. april 2002, den 1. oktober 2002, den 1. april 2003, den 1. oktober 2003, den 1. april 2004 og den 1. oktober 2004.

Det daglige arbejde med administration af selskabet, herunder administration af selskabets udlejningsvirksomhed er udført af A. Han har ikke modtaget løn for sit arbejde. A har til retten oplyst, at han har været i Danmark 3 - 4 gange om året. Den 17. november 1998 har han indgået en ansættelsesaftale med H3 Holdings Limited. Selv om det ikke fremgår af ansættelsesaftalen har det været meningen, at han qua sin ansættelse i H3 Holdings Limited skulle udføre arbejde for H1 A/S.

For retten er der fremlagt en Agreement for Services-Administrative Consultant dateret den 17. november 1998 mellem H3 Holdings Limited og A om As ansættelse i H3 Holdings Limited med virkning fra 1. december 1998. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der er aftalt et vederlag på 250.000 Ptas pr. måned. Der er endvidere fremlagt en tegningsfuldmagt skrevet på dansk dateret den 23. februar 2004. Fuldmagten er stemplet af H3 Holdings Limited og bevidnet af G1 Ltd. v. VS og G2 Ltd. ved NM. Fuldmagten giver As beføjelser til at påtegne og eller kvittere på vegne af H3 Holdings Limited.

H1 A/S har i 2002 - 2004 fratrukket henholdsvis 13.378 kr., 14.682 kr. og 15.822 kr. vedrørende en international personforsikring for A. A har til skattecentret oplyst, at det har været hans eneste mulighed for at blive forsikret.

Skattecentret har anset udgiften for en privat udgift og beskattet A af maskeret udbytte. Denne forhøjelse er ikke påklaget.

Skattecentrets afgørelse

Udgifterne til administration kan ikke godkendes fratrukket, da udgifterne ikke er dokumenterede. Selskabets eneste dokumentation er dags-dato lignende kvitteringer, hvoraf det skulle fremgå, at holdingselskabet har modtaget 2 gange 126. 000 kr. Det er ikke muligt af bilaget at se, hvem der reelt har kvitteret for modtagelsen. Der er sket overførsler til en konto, som tilhører BA. Det findes derfor ikke godtgjort, at beløbene er tilgået rette modtager. Når dette sammenholdes med, at selskabet har oplyst, at A har hævet og indskudt midler på kassekreditten, uden at disse beløb er blevet bogført på en mellemregningskonto, har der været risiko for misbrug af selskabets midler. De hævede beløb til betaling af honorar, må anses som en ikke fradragsberettiget udlodning til A.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets daværende repræsentant har nedlagt påstand om, at der i indkomstårene 2002-2004 som driftsomkostning godkendes fradrag for et administrationshonorar på årligt 252.000 kr. Administrationshonoraret er betalt dels kontant dels via mellemregning med H3 Holdings Limited. H1 A/S har ikke afholdt lønudgifter eller andre omkostninger til betaling af administration af selskabet og de 41 lejligheder, som selskabet er ejer af. Der er en del arbejde med udlejning, vicevært samt fremvisning og syn ved fraflytning. Et årligt honorar på 252.000 kr. til ejeren for at stille mandskab til rådighed for selskabet må derfor anses for tilstrækkelig sandsynliggjort uden udstedelse af egentlige fakturaer. Da sagen var til behandling hos skattevæsenet for indkomstårene 2000 og 2001, fandt man ikke anledning til at anfægte fradrag for administrationshonoraret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge indenfor virksomhedens naturlige rammer. Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2.

Det er ubestridt, at arbejdet med bl. a. administration af selskabets ca. 41 lejligheder er udført af A. Efter det oplyste er arbejdet udført her i landet, men selskabet har ikke udbetalt A løn for hans arbejde for selskabet. Det er ligeledes ubestridt, at A har haft fuldmagt til og faktisk har disponeret over selskabets likvide midler og kreditfaciliteter, idet han har hævet og indsat penge på selskabets kassekredit, som utvivlsomt har været private. Der er mellem skattecentret og selskabet enighed om, at de samlede nettohævninger har udgjort i alt 1.218.456 kr. Nettohævningerne, hvori der bl.a. er indeholdt det bestridte honorarer på 252.000 kr. årligt, er modposteret på mellemregningskontoen med H3 Holdings Limited. Der er ikke fremlagt regnskabsmateriale eller bogføringsmateriale for H3 Holding Limited, der kan dokumentere eller sandsynliggøre, at H3 Holding Limited har haft en mellemregning med H1 A/S, ligesom der ikke er fremlagt materiale, der kan vise, at H3 Holdings Limited har haft en modsvarende indtægt. Det er ikke godtgjort, at der er indgået en aftale mellem H3 Holdings Limited og H1 A/S om administration af selskabet. As arbejde for selskabet må derfor anses for sket som udslag af, at han ikke reelt har opgivet sine ejerbeføjelser i selskabet. Under disse omstændigheder kan administrationsudgifterne ikke godkendes fratrukket. Skattecentrets afgørelse stadfæstes derfor.

Efter en samlet vurdering kan H3 Holdings Limited i relation til udbyttebeskatningen ikke anses som et selvstændigt skattesubjekt, der er adskilt fra As private formue. Det er derfor med rette, at skattecentret har anset de hævede beløb som maskeret udbytte til A.

..."

Under sagens behandling for retten er der fremlagt kopi af gældsbrevet fra sagsøgeren (i det følgende benævnt selskabet) til H3 Holdings Limited (i det følgende benævnt H3), som er dateret den 6. oktober 1997. Det er oplyst, at selskabets gæld til H3 blev indfriet den 5. marts 2008. Der er enighed mellem parterne om, at de i denne sag omhandlede renter for årene 2002-2004 tidligst blev betalt i 2008.

Under sagens behandling for retten er der fremlagt faktura af 16. marts 2007 fra H3 til selskabet med teksten:

"

Administration 2002 2003 2004

Dkr.756.000,-

..."

og meddelelse til H3 fra Jyske Bank af 30. marts 2007 om, at der er overført 100.000,00 euro til H3s depot.

Forklaringer

A har forklaret, at selskabet har 42 lejemål. I 2002-2004 og frem til 2006 stod han for al administration. Omkring 25% af lejemålene skiftede lejer i løbet 1 år. Han klarede det meste via telefon/telefax fra Spanien, hvor han er bosat, herunder kontakt til håndværkere, betalinger, gennemgang af post, kontrol af ud- og indbetalinger, udarbejdelse af flytteopgørelser. Han opholder sig i Spanien 8-9 måneder i året. Han er i Danmark et par måneder om sommeren og herudover var han lejlighedsvis i Danmark for at tage sig af selskabets administrationen i forbindelse med boligrets- og huslejenævnsager mv. Han måtte selv afholde de omkostninger, der var forbudnet med rejserne, idet han på grund af klimaet selv havde valgt at bosætte sig i Spanien. I hver ejendom er der antaget en vicevært til at tage sig af de opgaver, som skal udføres på stedet herunder snerydning, praktiske opgaver i forbindelse med renovation, græs og fortove. Flere af ejendommene er omfattet af reglerne om grundejernes investeringsfond. Han vil tro, at hans arbejde med administration tidsmæssigt har svaret til et ½-tids job. Da han var flyttet til Spanien fandt han det rimeligt, at selskabet, der ejer udlejningsejendommene her i landet, betalte skat i Danmark, og at han selv betalte skat til Spanien, hvor han er bosat. Han besluttede derfor at sælge sine aktier i selskabet til H3, så skatten kunne planlægges. Det er selskabets advokat, der har udfærdiget gældsbrevene. Selskabets revisorer var blevet bedt om at udarbejdet et ½ års regnskab, der ligger til grund for det beløb, der er anført i gældsbrevet. De godt 1,6 millioner kroner, som dokumenterbart er indbetalt til selskabet fra H3 er penge, der stammer fra ham. Han havde arvet dem fra sine forældre. Han indskød pengene i H3, der lånte pengene ud til selskabet. Han ejer ikke H3. Selskabet nedbragte sin bankgæld og købte obligationer for pengene. Hans sikkerhed bestod i, at der blev lavet et gældsbrev. Selskabet skyldte ham pengene, inden han valgte at sælge sine aktier.

Foreholdt at det i Landsskatterettens afgørelse på side 10, 2. sidste afsnit er anført, at han har forklaret, at gælden til H3 er opstået i 1997 ved, at selskabet solgte ejendomme til H3 Holdings Limited for godt 9 millioner, har han forklaret, at H3 ikke på noget tidspunkt har købt ejendommene, H3 købte selskabets aktier. Når det i aktieoverdragelsesaftalen mellem ham og H3 er anført, at overdragelsen er mod vederlag, men ikke anført noget beløb er det fordi, det ikke var nødvendigt at anføre. Påløbne renter er beregnet på baggrund af gældsbrevet, renterne blev ikke betalt i 2002 - 2004. Det var en god forretning. Der skulle betales 9 % i renter. Renterne blev opført på mellemregningskontoen. Det er rigtigt, at gælden steg med ca. 1,3 millioner kroner i 2000, hvor han og hans ægtefælle solgte 3 ejendomme til selskabet. Gælden var afdragsfri i 10 år og blev indfriet i 2008. Indfrielsen skete ved, at selskabet optog kreditforeningslån. Der var et par år tidligere kommet et bud på 25 millioner for selskabets ejendomme, som blev afslået. Kreditforeningslån er givet på baggrund af markedsværdien. Selskab kunne sagtens have stillet sikkerhed for de løbende renter på mellem 400.000-500.000 kr. pr. år, hvilket bekræftes af, at pengene nu er betalt. I gældsbrevet er renten fastsat til 12 %. Renteniveauet faldt efter 1997 og som administrerende direktør i H3, aftalte han mundtligt med selskab og efter aftale med H3s ejer, at renten blev sat ned til 9%. Han er ikke mere i ledelsen af selskabet.

LP har forklaret, at han var revisor for det sagsøgende selskab i 1997. Selskabets gæld anført i regnskabet for året 31. marts 1997 til 30. marts 1998, som gæld til moderselskabet på 2.126.218 kr. opstod i forbindelse med, at A indskød nogle penge i H3, der derefter indskød pengene i selskabet. Selskabets bankgæld blev reduceret med 1,4 millioner, og selskabet fik en obligationsbeholdning på ca. 700.000 kr. Så vidt han husker, blev obligationsbeholdningen overført direkte. Gældsbrevet blev i realiteten til en løbende mellemregningskonto, hvilket er baggrunden for, at gælden i regnskabet ikke er præcist det samme beløb som gældsbrevet. Han husker ikke, hvordan pengene blev overført til selskabet. Overførslen blev bogført. Vidnet vil antage, at de har kontrolleret, at bogføringen var i overensstemmelse med gældsbrevet, det må have gjort. Han var revisor for selskabet, han var ikke rådgiver for A. A solgte aktierne i selskabet til H3. Han blev i den forbindelse spurgt, om et udenlandsk selskab godt kunne eje aktierne i et dansk selskab, hvilket han bekræftede. Han var ikke involveret i stiftelsen af H3. A skød penge ind i H3, det var vidnets opfattelse, at H3 var ejet af A.

Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med de anbringender, de har anført i påstandsdokument/sammenfattende processkrift.

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument anført

Renteudgifter

Det gøres gældende, at der ved opgørelsen af H1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomstårene 2002-2004 er fradrag for renteudgifterne, der vedrører gældsforholdet til hovedaktionæren, jf. statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e.

Renteudgifterne for 2002-2004 blev tillagt hovedstolen og betalt ved indfrielse af gælden den 5. marts 2008, hvilket viser, at der var en retlig forpligtigelse til at betale renterne, jf. hertil også ligningslovens § 2.

Låneforholdet udspringer i sidste instans fra A og BA, men det har været parternes intention, at H3 Holdings Limited skulle være kreditor for fordringerne mod H1 A/S mod at A og BA til gengæld havde en fordring mod H3 Holdings Limited.

Uanset spørgsmålet om, hvem der er rette kreditor for fordringen mod H1 A/S, gøres det gældende at, at renterne på gælden er fradragsberettigede. Der er for så vidt angår rentefradragsretten irrelevant, om det er H3 Holdings Limited eller A/BA, der er kreditor, hvilket i øvrigt også gælder for administrationshonorarerne.

Skatteministeriet har tilsyneladende frafaldet anbringendet vedrørende ligningslovens § 5, stk. 8, hvorfor H1 A/S ikke vil redegøre for sine indsigelser herimod.

Da det under hovedforhandlingen blev afklaret, at dette ikke var tilfældet, anførte sagsøgeren i yderligere i sin procedure:

Sagsøgte har i forbindelse med ligningslovens § 5, stk. 8, forbigået bestemmelsens 2. pkt., hvoraf det fremgår, at undtagelsen ikke gælder, hvis den skattepligtige godtgør, at vedkommende ved udgangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor. Det fremgår af cirkulære om ligningsloven af 17. april 1996, at fradragsretten for renter i almindelighed kun bør nægtes, når oplysningerne om skatteyderens selvangivelse klart giver udtryk for, at den skattepligtige er insolvent. H1 A/S havde en betydelig egenkapital i 2002-2004 og har ikke været under konkursbehandling og der er intet der tyder på, at selskabet ikke kunne have stillet sikkerhed.

Sagsøgeren har videre i sit påstandsdokument anført

Administrationshonoraret

H1 A/S gør til støtte for denne del af sin påstand gældende, at de afholdte administrationsomkostninger på DKK 252.000 årligt for indkomstårene 2002-2004 er fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1.

For så vidt angår administrationshonorarerne er det afgørende, at der er udført arbejde for en værdi, der svarer til det årlige administrationshonorar, da parterne interesseforbundne, jf. ligningslovens § 2. Det er i øvrigt ikke relevant, om H1 A/S har pådraget sig en pligt til at betale honoraret. Da A har udført arbejde, der modsvarer værdien af det årlige administrationshonorar, har H1 A/S fradraget for administrationshonorarerne.

Administrationshonoraret for 2002-2004 er i øvrigt betalt ved overførsel af obligationer af 30. marts 2007 til H3 Holdings Limited.

H1 A/S afholdt ikke andre udgifter til personale end administrationshonoraret. Også dette beviser, at A har udført arbejde for H1 A/S. Driften af ejendommene kunne således ikke foretages uden menneskelig assistance.

Størrelsen af administrationsomkostningerne er tillige helt sædvanlige for en virksomhed som H1 A/S.

Sagsøgte har i sit sammenfattende processkrift anført følgende anbringender

Renteudgifter

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at H1 ikke opfylder betingelserne for i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, at fradrage renteudgifter på et lån til H3 Holdings Limited.

Fradrag for renteudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, forudsætter, at det underliggende gældsforhold dækker over en reel faktisk og retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og at forrente denne.

Det bemærkes, at H1 har bevisbyrden for at være berettiget hertil.

Det af H1 påberåbte gældsforhold er mellem interesseforbundne parter, idet H1 er datterselskab til det i skattelylandet Gibraltar hjemmehørende selskab, H3 Holdings Limited. Det må som følge af de manglende oplysninger om ejerforholdene i H3 Holdings Limitid lægges til grund, at A reelt er enerådende over H3 Holdings Limited. Som følge heraf er H1s bevisbyrde for, at der rent faktisk har foreligget en reel forpligtigelse til at forrente gælden og betale renterne skærpet.

Det gøres gældende, at H1 ikke har løftet denne bevisbyrde. Herved må navnlig henses til, at der i indkomstårene 2002-2004 ikke er betalt renter. Heller ikke i de forudgående indkomstår 1999-2001 er der betalt renter, jf. H1s egne oplysninger i stævningen side 4.

Som det fremgår af H1s skatteregnskaber, havde H1 i 2002 en negativ skattepligtig indkomst på kr. 1.082.457,- og i indkomstårene 2003 og 2004 en skattepligtig indkomst på henholdsvis kr. 16.488,- og kr. 159.156,-. H1 havde videre betydelige uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår. Som sagen foreligger oplyst, var der således ikke udsigt til, at H1 ville være i stand til at betale renter af den betydelige gæld, som moderselskabet og A havde påført H1. Det bemærkes i den forbindelse, at der ved vurderingen af selskabets evne til at betale renter ikke kan lægges afgørende vægt på egenkapitalen, idet H1 over resultatopgørelsen har indtægtsført værdiregulering af investeringsejendomme. Under disse omstændigheder gøres det gældende, at det ved vurderingen af, hvorvidt sagsøgeren opfylder betingelserne for at fradrage renteudgifter, må være afgørende, om H1 rent faktisk har betalt renter i indkomstårene 2002-2004.

For så vidt angår de fremlagte opkrævninger og kontoudskrifter for 2005-2008 bemærkes, at disse bilag ikke dokumenterer, at der har bestået en retlig forpligtelse til at betale renter i indkomstårene 2002-2004.

Det er således først efter, at skattemyndighederne har udtaget H1 til revision i august 2005, at H1 har betalt renter. Dette dokumenterer ikke, at der har foreligger en reel forpligtelse til at forrente lånet. Der er således intet, der tyder på, at H1 har været forpligtet til at betale renter i indkomstårene 2002-2004.

Administrationsomkostninger

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at H1 ikke har dokumenteret at have afholdt udgifter, der er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Som fradragsberettigede driftsudgifter betragtes de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhvervet, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det påhviler H1 at dokumentere, at administrationsomkostningerne udgør fradragsberettigede driftsomkostninger. H1 skal således dokumentere,

at

udgifterne er afholdt, og

at

udgifterne har den fornødne umiddelbare og direkte forbindelse med erhvervelsen af indkomsten.

Bevisbyrden er skærpet, idet parterne er interesseforbundne, og idet der er personsammenfald mellem H1 og H3 Holdings Limited.

At H1 ikke har løftet sin bevisbyrde følge af en række omstændigheder:

H3 Holdings Limited ses således ikke at have forpligtet sig til at foretage administration for H1. Den af H1 fremlagte ansættelsesaftale, dokumenterer ikke, at der skulle foreligge en sådan forpligtelse.

De fremlagte kvitteringer, belyser ikke, at hvad udgifterne dækker over. Der er på denne baggrund ikke godtgjort noget grundlag for at henføre udgifterne til fradragsberettigede driftsomkostninger. H1 har endvidere undladt at imødekomme sagsøgtes opfordring til at fremlægge dokumentation for, hvad udgifterne dækker over.

H1 kan ikke løfte sin bevisbyrde ved at henvise til, at det er sædvanligt, at ejendomsselskaber afholder administrationsudgifter i samme størrelsesorden som H1s. Der er således ingen forhåndsformodning for, at en given udgift har den fornødne indkomstsmæssige relevans. Det påhviler derimod den skattepligtige at dokumentere udgiftens afholdelse og karakter.

Endelig har H1 ikke dokumenteret, at administrationsomkostningerne rent faktisk er betalt og overført til H3 Holdings Limited. i 2002-2004. I en sådan situation som den foreliggende, hvor der er interessesammenfald og personsammenfald mellem H1 og H3 Holdings Limited, er det ikke tilstrækkeligt, at H1 kan godtgøre at have afholdt et beløb til administrationsomkostninger, men H1 må også dokumentere, at beløbet er betalt til rette modtager, jf. SKM2007.308.HR.

Ved bedømmelsen må det lægges bevismæssig vægt , at der ikke foreligger regnskaber for H3 Holdings Limited. Disse oplysninger er væsentlige i en situation som den foreliggende, hvor H1s økonomi er sammenblandet med H3 Holdings Limited's økonomi og As privatøkonomi. Som følge af H1s vægring ved at oplyse sagen, må det lægges til grund, at H3 Holdings Limited ikke er den reelle modtager af de omhandlede administrationsindtægter. Udgifterne må derimod anses for betalt til A eller BA som ikke-fradragsberettigede privatudgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2, da H3 Holdings Limited i mangel af yderligere oplysninger ikke kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt udskilt fra As privatøkonomi, jf. SKM2007.308.HR.

Det forhold, at H1 har betalt administrationsomkostninger i indkomstårene 2005-2008, dokumenterer endvidere ikke, at beløbene også er betalt i 2002-2004.

Tilsvarende dokumenterer depotoverførslen den 30. marts 2007 til H3 Holdings Limited vedrørende betaling for administrationshonorar for indkomstårene 2002-2004 ikke, at H3 Holdings Limited har forpligtet sig til at foretage administration for H1, eller at der har foreligget en forpligtelse for H1 til at betale et administrationshonorar i 2002-2004.

Det gøres i øvrigt gældende, at det er uden betydning for sagens afgørelse, at ligningsmyndighederne ikke tidligere har haft bemærkninger til H1s regnskaber. At H1 i tidligere indkomstår uberettiget har fradraget administrationshonorar uanfægtet af ligningsmyndighederne, afskærer ikke myndigheden fra for et senere indkomstår at foretage en egentlig undersøgelse af forholdet og herefter nægter fradragsret under henvisning betalingernes manglende realitet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at A i den relevante periode var direktør i det sagsøgende selskab, hvis aktier af A i 1997 var solgt til H3 Holdings Limited, der har hjemsted i Gibraltar og at A tillige var direktør i H3 Holdings Limited. Da der er tale interesseforbundne parter, påhviler der sagsøgeren en skærpet bevisbyrde.

Sagsøgeren er ikke fremkommet med oplysninger om H3 Holdings Limitids ejerforhold eller regnskaber eller om As interesser i H3 Holdings Limitid.

A har afgivet divergerende forklaringer om grundlaget for gældsforholdet mellem sagsøgeren og H3 Holdings Limited i landsskatteretten og i retten og sagsøgeren findes ikke at have løftet bevisbyrden for, at selskabet var forpligtet til at betale renter til H3 Holdings Limited i 2002-2004.

Det lægges i overensstemmelse med As forklaring til grund, at han varetog administrationen af sagsøgeren ejendomme i årene 2002 - 2004. Sagsøgeren har imidlertid ikke godtgjort, at administrationen blev udført i henhold til en aftale mellem sagsøgeren og H3 Holdings Limitid herom og betaling og fakturering er først sket i 2007. Retten finder herefter heller ikke, at sagsøgeren har godtgjort, at have været forpligtet til at betale administrationomkostninger til H3 Holdings Limited for indkomstårene 2002-2004 og de påståede beløb kan ikke fradrages i sagsøgeren skattepligtige indkomst for disse år. Det bemærkes, at retten finder, at det er uden betydning for afgørelsen heraf, at der ikke i sagsøgerens regnskaber er fradraget andre omkostninger til denne administration.

Der findes ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.

Som følge af det anførte frifindes sagsøgte.

Ud fra sagens værdi, der af sagsøgeren er oplyst til ca. 560.000 kr., fastsættes de sagsomkostninger, som sagsøgeren skal betale til sagsøgte, til 50.000 kr., der vedrører sagsøgtes udgifter til advokatbistand. Der findes ikke grundlag for herudover særskilt at tilkende et beløb for materialesamlinger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, H1 A/S, betale sagsomkostninger til sagsøgte med 50.000 kr.