Dato for udgivelse
21 Apr 2009 12:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Apr 2009 12:19
SKM-nummer
SKM2009.283.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-053505
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt
Emneord
Lønsumsafgiftspligt, registrering, trafikselskaber, udliciteret drift
Resumé
Offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten fra 1. januar 2009. Det er uden betydning, om driften er udliciteret til entreprenører.
Reference(r)
Lønsumsafgiftsloven
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-1 B.1.1.9

Sammenfatning

Offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten fra 1. januar 2009. Det er uden betydning, om driften er udliciteret til entreprenører.

Baggrund og problemstilling

Af bilag 22 til lovforslag L 46 (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed m.v.) fremgår det, at SKAT har oplyst, at SKAT ikke er bekendt med, at offentlige trafikselskaber, der har udliciteret driften til entreprenører, har aktiviteter, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten, da de ikke leverer momsfri persontransport.

Ved besvarelsen har SKAT lagt til grund, at når kørslen blev udført af underleverandører, og billetterne blev solgt i kiosker m.v., var der ikke personale tilbage i trafikselskaberne, som var beskæftiget med momsfri personbefordring.

Denne forudsætning har vist sig ikke at være korrekt.

Det retlige grundlag

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, er følgende varer og ydelser fritaget for moms:

"Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel."

Af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., fremgår at:

"Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven."

Afgiftspligten omfatter dermed transport af personer med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel, som er momspligtig.

Ved lov nr. 526 af 17/06/2008 blev bestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 3, om at offentlige virksomheder er undtaget fra registreringspligten ophævet med virkning fra den 1. januar 2009.

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten fra den 1. januar 2009.

Selv om driften er udliciteret til entreprenører, er det trafikselskabet, der er den reelle leverandør af personbefordringsydelsen. Det er således uden betydning for lønsumsafgiftspligten, om driften er udliciteret til entreprenører.

Gyldighed

Dette styresignal er en præcisering af gældende ret.