Dato for udgivelse
07 apr 2009 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 mar 2009 12:49
SKM-nummer
SKM2009.258.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-525-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Fogedforbud, uregistreret, virksomhed
Resumé

Ved kendelse af 5. februar 2009 afsagt af Fogedretten blev SKAT's begæring om nedlæggelse af fogedforbud mod et selskab, der i perioden august, september og oktober 2008 drev uregistreret virksomhed med detailsalg af tøj, nægtet fremmet. Østre Landsret stadfæstede ved kendelse af 10. marts 2009 fogedrettens kendelse.

Såvel landsretten som fogedretten lagde til grund, at betingelsen i retsplejelovens § 642, stk. 1, nr. 2, ikke var opfyldt.

Reference(r)

Retsplejeloven § 642

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 D.1.4.2.6

Parter

SKAT v/Hovedcentret
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Dueholm)

mod

H1 ApS
(advokat Klaus Iversen).

Afsagt af landsdommerne

Nils Erik Jensen, Dorthe Wiisbye og Anne Berg Jensen (kst.)

-----------

Byrettens kendelse af 5. Februar 2009, FS 12-22253/2008

Under denne forbudssag, der - efter først at have været søgt anlagt ved fogedretten - er anlagt den 10. december 2008, har rekvirenten, SKATv/Hovedcentret, endeligt nedlagt påstand om, at der på skriftligt grundlag nedlægges forbud mod, at rekvisitus, H1 ApS, driver registreringspligtig virksomhed, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 17, stk. 1, arbejdsmarkedsbidragsbekendtgørelsens § 1 og momslovens § 47, stk. 1, jf. retsplejelovens § 641, stk. 1.

Rekvisitus, H1 ApS, har ved advokat Klaus Iversens brev af 26. januar 2009 meddelt at "tage bekræftende til genmæle i sagen" samt at være indforstået med, at Kammeradvokaten retter henvendelse til fogedretten med anmodning om fastsættelse af sagsomkostninger med sædvanligt kæreforbehold.

Sagens oplysninger

Det fremgår af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at H1 blev stiftet den 13. juni 2008. Selskabet blev stiftet således at det tegnes af direktøren og at der ikke er nogen bestyrelse. Direktøren A er tillige direktør i det stiftende selskab H2 ApS, jf. en fuldstændig rapport om dette selskab fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Direktøren har den 21. juli 2008 underskrevet registreringsblanket til brug for registrering af virksomhedsstart, hvori der anmodedes om registrering for moms med startdato den 1. august 2008 samt A-skat, AM-bidrag og ATP med angivet første lønudbetaling den 31. august 2008, idet første medarbejder blev angivet ansat 1. august 2008.

SKAT meddelte ved brev af 5. august 2008 H1, at registrering alene kunne ske mod sikkerhedsstillelse inden 8 dage fra modtagelsen af brevet på 150.000 kr. svarende til virksomhedens forventelige gennemsnitlige tilsvar af skatter og afgifter m.v. i en 3 måneders periode, jf. opkrævningslovens § 11, stk. 2. Ifølge brevet var begrundelsen for kravet, at direktøren i selskabet inden for de seneste 5 år havde været medlem af direktionen i et selskab, som er gået konkurs, og hvor SKAT havde et betydeligt usikret tilgodehavende. Det fremgår endvidere, at manglende rettidig sikkerhedsstillelse ville indebære, at en fortsættelse af virksomheden ville være strafbar efter opkrævningslovens § 17, stk. 3.

SKAT nægtede ved anbefalet brev af 10. september 2008 at foretage registrering under henvisning til, at sikkerhed ikke var stillet som krævet.

Det fremgår af detail-COR fra SKAT, at H1 i august - september 2008 har indeholdt A-skat for ansatte.

Parternes synspunkter

SKAT har til støtte for begæringen om, at forbud nedlægges på det foreliggende grundlag anført

"...

Der er ved begæringen fremlagt dokumentation for, at rekvisitus tidligere har drevet uregistreret virksomhed, og rekvisitus har i det hele taget bekræftende til genmæle overfor begæringen, jf. rekvisiti brev til retten af 26. januar 2009. Et forbud må anses for nødvendigt for at sikre, at SKAT hurtigt og effektivt vil kunne få stoppet yderligere uregistreret virksomhed i det tilfælde at rekvisitus måtte fortsætte en sådan.

Særligt vedrørende betingelsen i retsplejelovens § 642, nr. 2, for nedlæggelse af fogedforbud, bemærkes det, at der må anses at være en reel risiko for, at rekvisitus vil fortsætte driften i selskabet, idet der ikke fra rekvisitus side er fremlagt nærmere dokumentation for selskabets nuværende forhold, herunder om selskabets virksomhed, aktiver m.v. måtte være overdraget til andre.

I forarbejderne til retsplejelovens § 642 (tidligere § 648) er det udtrykkeligt anført, at fogedforbud også skal kunne bruges til at afværge gentagelseshandlinger, og at en påvisning af, at der er tidligere er foretaget retsstridige handlinger, vil kunne være tilstrækkeligt grundlag for udstedelse af fogedforbuddet. I retsplejerådets betænkning nr. 1107 fra 1987, side 62, følgende om dette spørgsmål:

"I praksis vil de handlinger, forbuddet retter sig mod, ofte have karakter af gentagelseshandlinger, og i disse tiffælde vil de allerede foretagne handlinger - som ikke rammes forbud - som oftest være tilstrækkelig dokumentation for, at betingelserne i retsplejelovens § 648 om den truende retskrænkelse er opfyldt".

I tilfælde af, at rekvisitus måtte fortsætte den uregistrerede virksomhed, vil der være en betydelig risiko for, at der samtidig opbygges nye restancer til SKAT, og SKATs adgang til at søge virksomheden standset ved en almindelig sag ved domstolene, vil ikke være egnet til at sikre, at den registreringspligtige virksomhed kan standses, straks den måtte blive konstateret. Dette vil alene kunne sikres i kraft af et fogedforbud, hvorved SKAT med fogedens hjælp få adgang til de tvangsfuldbyrdelseskridt, som er indeholdt i retsplejelovens § 645.

..."

H1 har ikke udtalt sig udover det i selskabets advokats brev af 26. januar 2009 anførte.

Rettens begrundelse og resultat

H1 har ved advokat Klaus Iversens brev af 26. januar 2009 taget bekræftende til genmæle. Dette må forstås som en tilkendegivelse om, at H1 ikke fremover agter at foretage de handlinger, der søges forbudt. Der er endvidere ikke af SKAT fremlagt bevis, der viser, at der har været drevet registreringspligtig aktivitet i H1 efter september 2008. Betingelsen i retsplejelovens § 642, nr. 2, ses på den baggrund ikke at være opfyldt. Der nedlægges derfor ikke forbud som begæret.

H1 skal, da selskabet har taget bekræftende til genmæle, betale sagsomkostninger til SKAT i form af retsafgift på 300 kr. og advokatomkostninger som nedenfor bestemt. Ved fastsættelsen af advokatomkostningerne har fogedretten henset til sagens forløb taget udgangspunkt i de vejledende takster i civile inkassosager og en økonomisk værdi svarende til den af SKAT krævede sikkerhedsstillelse.

T h i   b e s t e m m e s

Forbud nægtes fremme.

Rekvisitus, H1 ApS, skal inden 14 dage til rekvirenten, SKAT v/Hovedcentret, betale 5.200 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

-------------

Østre Landsrets dom af 10. marts 2009, 18. afdeling, B-525-09

SKAT har kæret byrettens afgørelse af 5. Februar 2009, FS 12-12253/2008

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af de grunde, der er anført af fogedretten, og da hverken oplysningerne om, at H1 ApS har drevet erhvervsmæssig virksomhed i oktober måned 2008, eller at ejer og person bag H1 har drevet uregistreret virksomhed i andre selskaber, kan tillægges betydning ved bedømmelsen af, hvorvidt betingelsen i retsplejelovens § 642, stk. 1, nr. 2 er opfyldt i nærværende sag,

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.