Dato for udgivelse
30 mar 2009 14:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 mar 2009 14:13
SKM-nummer
SKM2009.241.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-040161
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + TastSelv og andre IT-løsninger for skat
Emneord
Digital selvbetjening, ansættelsesændring, genoptagelse, forbehold
Resumé
SKAT forklarer, hvorfor der tages forbehold om senere ændring i årsopgørelsen, når den skattepligtige ved selvbetjening har foretaget ændring i ansættelsen. Endvidere fastslås det, at der kun helt undtagelsesvis kan tages forbehold i en afgørelse, der er truffet på grundlag af en anmodning om genoptagelse fra den skattepligtige. 
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 E.3.8
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 G.1
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 P

1. Baggrund

Hvis en borger via Tast Selv gennemfører ændring af sin skatteansættelse ved selvbetjening, bliver der i den efterfølgende årsopgørelse taget forbehold, idet der gøres opmærksom på, at SKAT har mulighed for at foretage ændringer inden for gældende ansættelsesfrister.

Dette har givet anledning til tvivl om, hvorvidt der er mulighed for eller skal tages tilsvarende forbehold, når der træffes afgørelse på grundlag af anmodninger om genoptagelse, der ikke gennemføres ved selvbetjening.

2. Forbehold ved selvbetjeningsændringer

Årsagen til, at der tages forbehold, når ændring af ansættelsen gennemføres ved selvbetjening er, at det da står klart for borgeren, at ændringen af skatteansættelsen i sagens natur sker uden nogen form for sagsbehandling. Det vil derfor ikke være i strid med almindelige principper om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser, hvis SKAT efterfølgende måtte foretage en bebyrdende ændring vedrørende en indkomst eller et fradrag, der tidligere er blevet ændret ved selvbetjening.

Det samme gælder, hvis en SKAT-medarbejder uden at foretage nogen form for sagsbehandling indtaster ændringen med borgerens tilstedeværelse, og borgeren umiddelbart i tilknytning hertil modtager den ændrede årsopgørelse.

Formålet med at tage forbehold i de omtalte situationer er alene at orientere om den efterfølgende retsstilling.

3. Forbehold ved genoptagelse efter anmodning

Hvis en borger derimod indsender en anmodning om genoptagelse, vil det være borgerens begrundede formodning, at afgørelsen er truffet på grundlag af sædvanlig sagsbehandling. I en sådan situation vil der som udgangspunkt ikke kunne ske bebyrdende ændringer vedrørende de spørgsmål, der er taget stilling til i afgørelsen om genoptagelse, bortset fra, hvis der har manglet relevante oplysninger, eller hvis der har været tale om urigtige forudsætninger eller hvis der indtræder relevante bristende forudsætninger. Der skal derfor normalt ikke tages forbehold om ændring i disse situationer, da et forbehold ville være ensbetydende med, at der alene var truffet en betinget og dermed ikke endelig afgørelse.

Der kan derfor  kun helt undtagelsesvis - og efter en konkret vurdering - tages forbehold om senere ændring, eksempelvis hvis oplysninger fra en borger er så usikre, at der er udøvet skøn ved foretagelse af afgørelsen.