Dato for udgivelse
18 Mar 2009 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Mar 2009 11:08
SKM-nummer
SKM2009.197.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-023724
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Virksomhedsordningen, skattefri delomdannelse
Resumé

Landsskatteretten afsagde den 3. december 2008 kendelsen SKM2009.82.LSR, der ændrer praksis for skattefri delomdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen. Kendelsen indebærer, at den skattepligtige frit kan vælge i hvilken rækkefølge opsparede overskud anvendes til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum efter virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3. Skattepligtige, der har fulgt den nu ophævede praksis, hvorefter de tidligst opsparede overskud skulle anvendes først, kan få genoptaget deres skatteansættelse efter retningslinjerne i dette styresignal.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 3
Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 5
Virksomhedsskatteloven § 15, stk. 3
Virksomhedsskatteloven § 15 a, stk. 1
Virksomhedsskatteloven § 15 a, stk. 2
Virksomhedsskatteloven § 15 a, stk. 3
Virksomhedsskatteloven § 15 c, stk. 1
Virksomhedsskatteloven § 16 a, stk. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.G.2.15.1.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.G.2.15.1.6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 E.G.2.15.1.9

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.G.2.15.2.3

1. Landsskatterettens kendelse

I kendelsen SKM2009.82.LSR af 3. december 2008 fandt Landsskatteretten, at en skattepligtig, der foretog en skattefri delomdannelse af sin virksomhed, var berettiget til at nedsætte aktiernes anskaffelsessum med en forholdsmæssig del af de enkelte års indestående på konto for opsparet overskud, jf. virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3. Ved den påklagede forhøjelse havde skatteankenævnet lagt til grund, at de tidligst opsparede overskud skulle anvendes først. Landsskatteretten anførte i sin begrundelse, at det hverken følger af virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3, § 10, stk. 3, § 10, stk. 5, eller andre bestemmelser i virksomhedsskatteloven, i hvilken rækkefølge opsparede overskud vedrørende forskellige indkomstår skal anvendes, når en andel af indestående på konto for opsparet overskud anvendes til nedsættelse af anskaffelsessummen for aktierne. Endvidere anførte Landsskatteretten, at forarbejderne til bestemmelserne i virksomhedsskatteloven og sammenhængen med reglerne i loven heller ikke giver det fornødne grundlag for at antage, at de tidligst opsparede overskud i sådanne situationer skal anses for anvendt først.

2. Rækkevidden af Landsskatterettens kendelse

Det følger af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 5, at de tidligst opsparede overskud skal anses for anvendt først, når der efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3, sker overførsel af beløb fra konto for opsparet overskud til den skattepligtige.

Delvis skattefri omdannelse af en virksomhed i virksomhedsordningen er omfattet af virksomhedsskattelovens § 16 a. Den skattepligtige kan efter virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3, 1. og 2. punktum, vælge at nedsætte aktiernes anskaffelsessum med en andel af indeståendet på konto for opsparet overskud. Hverken i 1. eller 2. punktum i bestemmelsen henvises der til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. Derfor gælder princippet i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 5, om, at de tidligst opsparede overskud skal anses for anvendt først, ikke ved skattefri delomdannelse. I denne situation kan den skattepligtige således frit vælge, i hvilken rækkefølge konti for opsparet overskud skal benyttes til at nedsætte aktiernes anskaffelsessum.

Derimod gælder princippet i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 5, for så vidt angår

  • delafståelse af en virksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 15, stk. 3, jf. § 15 a, stk. 1 og 2,
  • delophør af en virksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 15, stk. 3, jf. § 15 a, stk. 1 og 2, jf. § 15 a, stk. 3,
  • ophør af skattepligt af en virksomhed i udlandet, jf. virksomhedsskattelovens § 15 c, stk. 1,

da der i disse bestemmelser er henvist til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. I de nævnte situationer skal de tidligst opsparede overskud derfor anvendes først.

3. Genoptagelse

Landsskatterettens kendelse indebærer, at skattepligtige, der har foretaget skattefri delomdannelse af deres virksomhed, jf. virksomhedsskattelovens § 16 a, stk. 3, frit kan vælge, hvilke opsparede overskud, der skal anvendes til at nedsætte aktiernes anskaffelsessum. Dette har betydning, når der er sparet op i virksomheden i indkomstår, hvor satsen for virksomhedsskat var forskellig.

Skattepligtige, der har anvendt de tidligst opsparede overskud først til nedsættelse af aktiernes anskaffelsessum, kan som følge Landsskatterettens kendelse få genoptaget deres skatteansættelse, hvis de ønsker at anvende de opsparede overskud i en anden rækkefølge.

4. Frister for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og § 27, stk. 1 og 2

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår (ordinær ansættelsesfrist). Er skatteyderens indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk.6.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det ældste indkomstår, der har været til prøvelse i den underkendende afgørelse, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Landsskatterettens kendelse er afsagt den 3. december 2008 og vedrører indkomståret 2004.

For skattepligtige med indkomstår svarende til kalenderåret kan der således tidligst ske genoptagelse af skatteansættelserne fra og med 2004, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal den skattepligtiges anmodning om ekstraordinær genoptagelse fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26. Fristen regnes fra offentliggørelse af dette styresignal  på SKATs hjemmeside.

5. Kompetent myndighed

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens 27, stk. 3.