Klagen vedrører fradrag for diverse lønmodtagerudgifter, værdi af fri telefon samt fradrag for underholdsbidrag.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2002

Ligningsmæssige fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter

Skatteankenævnet har ikke anset klageren for berettiget til fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter med 108.398 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomståret 2003

Ligningsmæssige fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter

Skatteankenævnet har ikke anset klageren for berettiget til fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter med

Retsomkostninger

26.882 kr.

Autodrift

22.376 kr.

Telefon

44.173 kr.

Lokale og kontor

19.172 kr.

Rejseomkostninger

   4.364 kr.

I alt

116.967 kr.

Fratrukket med

118.471 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomståret 2004

Ligningsmæssige fradrag

Øvrige lønmodtagerudgifter

Skatteankenævnet har ikke anset klageren for berettiget til fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter med

Retsomkostninger

10.000 kr.

Telefon

24.820 kr.

Porto

1.042 kr.

Mødeomkostninger

1.152 kr.

Lokale og kontor

22.251 kr.

Rejseomkostninger

10.975 kr.

I alt

70.240 kr.

Fratrukket med

70.248 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har anset klageren for skattepligtig af værdi af fri telefon med 3.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Ligningsmæssige fradrag

Skatteankenævnet har ikke anset klageren for berettiget til fradrag for underholdsbidrag med 56.772 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde m.v.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Generelle oplysninger

Klageren er ansat som sælger hos selskabet G1 A/S. Virksomheden hed tidligere G1X A/S.

Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter (indkomstårene 2002 - 2004 inkl.)

Sagens oplysninger

Klageren har vedlagt selvangivelserne for indkomstårene 2003 og 2004 regnskaber for øvrige lønmodtagerudgifter.

Ifølge regnskabet for indkomståret 2003 har udgifterne udgjort i alt 121.471,38 kr. Udgifterne er fratrukket med 118.471,38 kr. efter fradrag af privat andel af telefon 3.000 kr.

Ifølge regnskabet for indkomståret 2004 har udgifterne udgjort i alt 70.248,85 kr. og er fratrukket med dette beløb.

Der er ikke indsendt regnskab for øvrige lønmodtagerudgifter for indkomståret 2002. Øvrige lønmodtagerudgifter er fratrukket med 108.398 kr.

Klageren har ikke ført kørselsregnskab.

Ligningsmyndigheden har anmodet klageren om dokumentation for øvrige lønmodtagerudgifter for alle tre indkomstår. Klageren har i mail af 22. juni 2005 meddelt, at han d.d. har fremsendt bilagene med almindelig post. Materialet er ikke modtaget af ligningsmyndigheden.

Der er oplyst følgende fra lønningskontoret hos G1 A/S

  • Klageren er ansat som almindelig lønmodtager.
  • Klageren får refunderet transportudgifter ved kørsel på ..., i ... og i udlandet.
  • Klageren får refunderet omkostninger til repræsentation med klienter.
  • Klageren har fri telefon, mobiltelefon og bredbånd.
  • Klageren har selskabets dokumenter i sit hjem, men de er ikke personfølsomme.

Ifølge punkt 2, 2. afsnit, i ansættelseskontrakt med G1X A/S stiller selskabet PC og modem til rådighed for funktionæren, idet det er en forudsætning for ansættelsen af funktionæren, at funktionæren har kontor på hjemmeadressen og kan betjene kunder herfra pr. telefon og køre ud til kunder hjemmefra.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er ikke anset for berettiget til fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter med henholdsvis 108.398 kr., 118.471 kr. og 70.248 kr. for de pågældende indkomstår.

De afholdte udgifter er hverken forklaret eller dokumenteret som afholdt i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde, hvorfor udgifterne ikke anses omfattet af fradragsretten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er lagt vægt på, at

  • klagerens arbejdsgiver har oplyst, at klageren får dækket alle udgifter, der er afholdt i forbindelse med hans arbejde.
  • udgifter til telefon, porto, møder og rejser således er dækket af klagerens arbejdsgiver.
  • der ikke er fradrag for retsomkostninger.
  • der normalt ikke er fradrag for arbejdsværelse i eget hjem. Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort kontorets størrelse og indretning, samt om værelset kan anses som uanvendeligt til opholdsrum i øvrigt.
  • der ikke er ført kilometerregnskab for erhvervsmæssig kørsel eller nærmere redegjort for den erhvervsmæssige kørsel.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren anses for berettiget til fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter med henholdsvis 108.398 kr., 118.471 kr. og 70.248 kr. for de pågældende indkomstår.

Skatteansættelserne er ikke behandlet, jf. de indsendte bilag.

Klagerens repræsentant går ud fra, at skatteansættelserne bliver behandlet ud fra det indsendte.

Hvad angår de oplysninger, der måtte være modtaget fra G1 A/S, anmodes der om, at der fremsendes dokumentation for, at klageren skulle have modtaget refusion for disse omkostninger fra G1 A/S.

Klageren har haft kontor på bopælen i ... i alle de år, han har været hos G1 A/S m.fl. Klageren har lagt kontor, varme, lys, strøm m.v. til, og G1 A/S har intet betalt ud af dette. Alt arbejde er foretaget fra dette kontor. Det var en betingelse for ansættelsen hos G1X A/S, efterfølgende G1 A/S.

Klageren har primært kunder i ... området. Alle kontorredskaber som fax og lignende samt ringbind og lignende befinder sig på hjemmekontoret. Klageren har mange entreprenører og lignende som kunder, og de henvender sig fra klokken ca. 05.30 om morgenen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En lønmodtager kan foretage fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde. Udgifterne skal være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten og kan fratrækkes i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. Dette fremgår af ligningslovens § 9, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004), jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a (lov nr. 149 af 10. april 1922).

Klageren har ikke dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at de omhandlede udgifter er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i de omhandlede indkomstår.

Med hensyn til fradrag for arbejdsværelse bemærkes, at værelsets indretning efter de foreliggende oplysninger ikke kan anses for at være til hinder for privat anvendelse.

Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Værdi af fri telefon (indkomståret 2004)

Sagens oplysninger

Det er oplyst fra lønningskontoret hos G1 A/S, at klageren har fri telefon, mobiltelefon og bredbånd.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ansat værdi af fri telefon til 3.000 kr.

Klageren har glemt at selvangive værdi af fri telefon.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke anses for skattepligtig af værdi af fri telefon for indkomståret 2004.

Skatteansættelserne er ikke behandlet, jf. de indsendte bilag.

Klagerens repræsentant går ud fra, at skatteansættelserne bliver behandlet ud fra det indsendte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Værdi af fri telefon er skattepligtig. Dette fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004).

Værdien af fri telefon udgør for 2004 3.000 kr. (250 kr. pr. måned), hvis arbejdsgiveren m.v. har betalt telefonregningen for hele året, og ellers med en forholdsmæssig værdi, dog højst med arbejdsgiverens faktiske udgift. Der skal ikke ske yderligere beskatning, såfremt en lønmodtager ud over telefon til rådighed i hjemmet får stillet flere telefoner til rådighed, f.eks. biltelefon eller telefon i et sommerhus, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 2003 - 35 af 25. november 2003 om værdiansættelse for 2004 af visse personalegoder.

Værdi af fri telefon er skattepligtig, og skatteankenævnets afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Fradrag for underholdsbidrag (indkomståret 2004)

Sagens oplysninger

Det fremgår af brev af 13. oktober 2005 til klagerens repræsentant fra Opkrævningsafdelingen, at klagerens og dennes ægtefælles bo er endeligt delt af retten den 24. marts 2003, hvorefter parterne ikke har noget krav på hinanden, herunder ægtefællebidrag. Endvidere fremgår det, at der er foretaget nedskrivning/afskrivning af en del af klagerens restance vedrørende underholdsbidrag.

Det fremgår endvidere af en telefaxmeddelelse af 18. januar 2006 til Skatteafdelingen fra Opkrævningsafdelingen, at klagerens seneste indbetaling af underholdsbidrag ligger tilbage til år 2000. Der er ikke foretaget indbetalinger vedrørende underholdsbidrag fra klageren i årene 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 eller 2006. Det tilføjes, at som det fremgår af den ovennævnte skrivelse af 13. oktober 2005, er der foretaget en nedskrivning/afskrivning af en del af restancen på grund af et retsforlig. Dette er ikke en indbetaling, som der kan gives fradrag for.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke anset klageren for berettiget til fradrag for underholdsbidrag med 56.772 kr.

Da klageren hverken er pålagt eller har betalt underholdsbidrag, er han ikke berettiget til fradrag, jf. ligningslovens § 10 og § 11.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren anses for berettiget til fradrag for underholdsbidrag med 56.772 kr. i indkomståret 2004.

Bidraget er fratrukket i henhold til den landsretsdom, der er faldet omkring betaling af bidrag. Kommunen er bekendt med disse bilag.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bidrag, som i anledning af skilsmisse eller separation udredes af den ene af ægtefællerne til underhold af den anden ægtefælle, kan fradrages i bidragsyderens skattepligtige indkomst. Bidrag, som i anledning af skilsmisse eller separation udredes af den ene af ægtefællerne til underhold af børn, der ikke opholder sig hos bidragsyderen, kan fradrages i bidragsyderens skattepligtige indkomst efter nærmere angivne regler. Dette følger af ligningslovens § 10, stk. 1, 1. og 2. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004).

Bidrag til underhold af børn uden for ægteskab kan fradrages i bidragsyderens skattepligtige indkomst efter nærmere angivne regler. Dette følger af ligningslovens § 11, stk. 1, 1. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004).

Da klageren hverken er pålagt eller har betalt underholdsbidrag, er han ikke berettiget til fradrag.

Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.