Sagen drejer sig om skønsmæssig forhøjelse af indkomst af selvstændig virksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skattemyndigheden har skønsmæssigt forhøjet indkomst vedrørende H1 Gruppe I/S efter renter til 661.500 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til

641.463 kr.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft et møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Klageren er medinteressent i H1 Gruppe I/S, og ifølge stiftelsesdokumentet af 1. maj 2000 ejer han 90 % deraf. Interessentskabet beskæftiger sig med salg af stregkodeapparater og installering af disse, samt adgangssystemer i almindelighed. Interessentskabet blev opløst pr. 15. oktober 2000.

Regnskabet for interessentskabet for indkomståret 2000 for perioden 1. maj - 31. december 2000 viser en omsætning på 2.678.586 kr. og et resultat før renter på 72.442 kr. Da klagerens ejerandel af interessentskabet er på 90 %, er klagerens andel af resultatet på 61.198 kr.

Klageren har i brev af 3. april 2005 specificeret det selvangivne vareforbrug på 1.908.249 kr. således:

Leverandør

Køb i alt

G2

1.122.154,91 kr.

G3

739.242,39 kr.

G4

82.817,32 kr.

Diverse danske leverandører

  168.835,55 kr.

I alt

2.180.050,15 kr.

Overført til H3 A/S (vareforbrug vedrørende G5)

119.475,00 kr.

Overført til H3 A/S (vareforbrug vedrørende G4)

    82.817.32 kr.

I alt

1.905.757,83 kr.

Det fremgår af brevet, at de pågældende varer blev købt i fire forskellige valutaer, og at der derfor er tale om kursdifferencer på op til 4.982,34 kr.

Derudover var klageren i indkomståret 2000 eneaktionær i H2 Holding A/S, der sammen med G1 Holding A/S ejer H3 Group A/S. Klageren ejer desuden H4.

Klageren har selvangivet en samlet indkomst af selvstændig virksomhed før renter på -158.579 kr.

Der er fremlagt en kontospecifikation af 12. august 2002, hvor omsætningen ud fra de enkelte konti vedrørende salg kan opgøres til 3.021.286 kr. Derudover har klageren fremlagt en åbningsbalance udskrevet den 27. november 2003, hvor omsætningen er opgjort til i alt 2.678.585 kr., og det svarer til omsætningen ifølge regnskabet. Desuden har klagerens revisor indsendt en efterangivelse vedrørende moms for perioden 1. januar - 31. december 2000 på 459.003 kr., med angivelse af en udgående afgift på 726.195 kr. Ud fra størrelsen af den udgående afgift kan omsætningen opgøres til 2.904.780 kr.

Den kommunale skattemyndighed har fundet, at der var grundlag for at tilsidesætte regnskabsgrundlaget, og at indkomsten derfor kunne ansættes skønsmæssigt. Ved den skønsmæssige ansættelse af indkomsten har skattemyndigheden taget udgangspunkt i kontospecifikationerne pr. 12. august 2002, der dækker hele regnskabsperioden, og saldoen for de enkelte udgiftsposter pr. denne dato således:

 

Regnskab

Ifølge konto-specifikation

Omsætning

2.675.586 kr.

3.021.290 kr.

Vareforbrug

1.908.249 kr.

1.618.821 kr.

Told og afgifter

 

+ 20.000 kr.

Fremmed hjælp og provision

330.000 kr.

330.000 kr.

Dækningsbidrag

440.337 kr.

1.092.468 kr.

Salgsomkostninger

39.979 kr.

33.511 kr.

Autodrift

8.047 kr.

8.047 kr.

Lokaleomkostninger

61.384 kr.

61.384 kr.

Administrationsomkostninger

258.485 kr.

261.710 kr.

Resultat før finansielle poster

72.442 kr.

727.816 kr.

Renteindtægter mv.

612 kr.

612 kr.

Renteudgifter mv.

13.314 kr.

   5.812 kr.

Årets resultat

59.740 kr.

722.616 kr.

Repræsentationsudgifter 75 % af 13.494 kr.

 

+10.121 kr.

Skattepligtigt resultat

 

732.737 kr.

Det fremgår af den kommunale skattemyndigheds sammentælling af de enkelte poster, at vareforbruget er opgjort til 1.618.821,77 kr., men det er påført arket, at posten vedrørende told og afgifter på 20.000 kr. ikke skal indgå i opgørelsen af vareforbruget, og der er derfor sat et minus-tegn ud for beløbet. Imidlertid fremgår hele beløbet på 1.618.821,77 kr. i den skønsmæssige opgørelse. Det er dog påført opgørelsen, at de 20.000 kr. alligevel ikke skal fratrækkes i vareforbruget, og at beløbet skal lægges til de 1.618.821,77 kr. Men da de 20.000 kr. allerede er medregnet i de 1.618.821,77 kr. er beløbet således medregnet 2 gange. Dækningsbidraget kan herefter opgøres til 1.072.468 kr. og resultatet efter renter til 712.737 kr.

Ved en gennemgang af kontospecifikationen af 12. august 2002 og specifikationen af de enkelte indtægtsposter i åbningsbalancen, kan det konstateres, at forskellen mellem de to omsætningstal skyldes indtægten vedrørende kontonummer 12400 "Diverse". Ifølge kontospecifikationen er saldoen opgjort til 345.624 kr. og i åbningsbalancen til 2.922 kr.

Klagerens revisor har i brev af 23. august 2005 forklaret dertil, at klageren havde fået at vide af sin tidligere revisor, at for at stifte et selskab skal der laves 2 stk. fakturaer som skulle være det varelager, der skydes ind i det nye selskab. Dette viste sig efterfølgende at være forkert, og der blev i stedet for udarbejdet 2 kreditnotaer. Kreditnotaerne blev bogført efter 12. august 2002, og derfor fremgår de ikke af kontospecifikationen. Den korrekte omsætning er derfor den omsætning på 2.922 kr., der fremgår af regnskabet.

Det fremgår videre af brevet, at det ikke har været muligt at modtage afslutningsarket fra den tidligere revisor.

De 2 fakturaer har et fakturabeløb på henholdsvis 92.702 kr. og 250.000 kr., og begge fakturaer har fakturadato 1. maj 2000. Det fremgår af begge fakturaer, at der er tale om varelager, og fakturaerne er udstedt til H4. Begge fakturaer er ifølge kontospecifikationen bogført på kontonummer 12400 "Diverse" og på kontonummer 83100 "Debitorer".

De 2 kreditnotaer er på henholdsvis 44.897 kr. og 297.805 kr. og er udstedt henholdsvis 1. maj 2000 og 1. juni 2000. Det fremgår af begge kreditnotaer, at der er tale om henholdsvis "Diverse" og "Varelager", og de er udstedt til H4. Kreditnotaerne er ifølge kontospecifikationen ikke bogført på kontonummer 12400 "Diverse" eller på kontonummer 83100 "Debitorer".

Klageren har i brev af 3. april 2005 fremlagt en faktura af 19. oktober 2000 med fakturaar. 18158, der er udstedt af H1 Gruppe I/S til G5 A/S, med et nettobeløb på 133.125 kr., ekskl. moms. Det fremgår af kontospecifikationen af 12. august 2002, at kontonummer 10400 "Software" den 25. oktober 2000 blev krediteret med 131.625 kr. vedrørende faktura-nr. 18158 og debiteret den 1. november 2000 med 131.625 kr. med faktura-nr. 18175. Derudover blev kontonummer 83100 "Debitorer" den 25. oktober og 1. november 2000 henholdsvis debiteret og krediteret med 166.406,25 kr., som er fakturabeløbet inklusiv moms.

Derudover er der fremlagt en fakturajournal fra H1 Gruppe I/S, hvoraf det fremgår, at faktura-nr. 18158 den 25. oktober 2000 blev bogført 133.125 kr., og at der den 1. november 2000 blev posteret faktura-nr. 18175 med -133.125 kr. Det fremgår videre, at der den 1. november 2000 blev bogført en faktura-nr. 18500 med et fakturabeløb på 166.406,25 kr., men den faktura fremgår ikke umiddelbart af kontospecifikationen.

Der er desuden fremlagt en faktura af 19. oktober 2000 med faktura-nr. 20441, der er udstedt af H3 Group A/S til G5 A/S, med et fakturabeløb på 166.406,25 kr., og det fremgår af fakturaen, at den er til afløsning af faktura-nr. 18158.

Der er videre fremlagt en posteringsliste vedrørende debitorer i H3 Group .A/S, hvoraf det fremgår, at der den 5. december 2000 blev debiteret et fakturabeløb på 166.406,25 kr. vedrørende faktura-nr. 18500.

Den kommunale skattemyndighed har i udtalelse af 11. juli 2005 anført, at det er påvist, at selskabet har bogført faktura nr. 20441, som beløbsmæssigt er identisk med faktura nr. 18158, som er bogført i klagerens virksomhed.

Skatteankenævnets afgørelse

Indkomst af selvstændig virksomhed efter renter vedrørende H1 Gruppe I/S forhøjes til 661.500 kr.

Der henvises til skattekontrollovens §§ 3 og 5 og bogføringslovens § 7. Af praksis henvises der til ligningsvejledningen, afsnit E.B.1.5.

I forbindelse med gennemgangen af regnskabet for H1 I/S, har skatteforvaltningen modtaget kontospecifikationer, der var udskrevet henholdsvis 12. august 2002 og 19. september 2000. Efter skatteforvaltningens opfattelse svarer kontospecifikationen af 19. september 2000 nogenlunde til de oplysninger som interessentskabets revisor har udarbejdet regnskabet efter. Derudover var det konstateret, at der ikke fandtes varelagerlister i klagerens virksomheder, og at der blev købt og solgt virksomhederne imellem. Derudover kunne skatteforvaltningen ikke finde alle bilag, og der manglede bilag, hvor bilagsnumrene var forskellige fra faktura nr. 30.000 og 18.000.

Skatteforvaltningen havde derudover modtaget kontoplan, og sammenholdt med kontospecifikationerne skulle det efter skatteforvaltningens opfattelse være muligt at afstemme over til regnskabet, men skatteforvaltningen fandt, at dette ikke var muligt. Derudover var der fra klagerens revisor fremsendt en efterangivelse vedrørende moms for perioden 1. januar - 31. december 2000 på. 459.003 kr., da det ikke var muligt at afstemme denne. Beløbet består af en udgående afgift på 726.195 kr. og en indgående afgift på 267.192 kr.

Ud fra det foreliggende materiale, havde skatteforvaltningen kunnet opgøre følgende omsætningstal:

Omsætning ifølge regnskab

2.678.596 kr.

Omsætning ifølge kontospecifikation af 12. august 2002

3.021.290 kr.

Omsætning ifølge kontospecifikation af 19. september 2000

2.316.102 kr.

Omsætning efter fradrag for momsangivelsen

2.904.780 kr.

Skatteforvaltningen har fundet, at regnskabet kunne tilsidesættes, da det ikke var muligt al opgøre den korrekte omsætning og at følge bilag over til bogføringen og bogføringen over til regnskabet, samt at der ikke var dokumentation for diverse afstemninger.

Ved udøvelsen af den skønsmæssige ansættelse af indkomsten, har skatteforvaltningen taget udgangspunkt i kontospecifikationen pr. 12. august 2002 og er kommet frem til et skønsmæssigt overskud på 735.000 kr. i afrundede tal. Da klageren ejer 90 % af interessentskabet, har skatteforvaltningen forhøjet klagerens overskud af selvstændig virksomhed vedrørende interessentskabet til 661.500 kr.

Selv om alle indbetalinger foregår over banken, skal der udarbejdes en kassekladde, jf. bogføringslovens § 7. Regnskabsgrundlaget opfylder ikke mindstekravene til regnskabsgrundlaget, da regnskabet ikke er udarbejdet på grundlag af et ført og afstemt kasseregnskab.

Klageren har på et møde anført, at der fejlagtigt var medregnet 3-4 fakturaer til omsætningen i interessentskabet, som rettelig var indkomst for H3 Group A/S. Der kan ifølge klageren kendes forskel på fakturaerne, da interessentskabets fakturaer starter med 18.000 og aktieselskabets starter med 20.000. Derudover fremgår det af aktieselskabets bogføring, at fakturabeløbene er medregnet i regnskabet.

Det blev på mødet aftalt, at klageren skulle indsende materiale vedrørende differencen mellem momsangivelsens udgående moms og for den fejlagtige postering af et antal fakturaer i interessentskabets regnskab.

Dette materiale er ikke modtaget, men repræsentanten har i brev af 31. maj 2004 anført, at det kan konkluderes, at momsangivelsen for H1 Gruppe I/S ikke er korrekt, da der er medtaget omsætning, som vedrører H3 Group A/S, og som er bogført i det selskabs regnskab.

Repræsentantens redegørelse dokumenterer ikke differencen mellem momsangivelsens udgående moms og den i regnskabet medregnede omsætning, ligesom redegørelsen ikke dokumenterer, at selskabet har medregnet omsætning, som svarer til differencen. Der er desuden usikkerhed om omsætningens størrelse, når der henses til de modtagne kontospecifikationer. Derfor er der ikke grundlag for at ændre den skønsmæssige ansættelse af overskud af H1 I/S.

Klagerens påstand og argumenter

Forhøjelsen skal nedsættes 0 kr.

Til støtte herfor er det anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte regnskabsgrundlaget, da bogføringen er foretaget af bogholderidamer, og da regnskabet er udarbejdet af et større revisionsselskab uden anmærkninger.

Derudover er der sket bogføring af et antal fakturaer i virksomhedens regnskab som retteligt vedrørte selskabet, og disse fakturaer er også bogført i selskabets regnskab. Det selvangivne regnskab er renset for disse fakturaer, og derfor er det selvangivne regnskab udtryk for den korrekte opgørelse af omsætningen og den skattepligtige indkomst.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

For at et regnskab, der er vedlagt selvangivelsen, skal kunne anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst og formue, må det som udgangspunkt forudsættes, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, jf. bogføringsloven, lov nr. 1006 af 23. december 1998, samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 518 af 25. juni 1999. De nærmere skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999.

Det er oplyst om klagerens regnskabsføring, at kontospecifikationen ikke kan afstemmes over til regnskabet, og der er ikke er fremlagt et afslutningsark, der viser årsagerne til uoverensstemmelserne vedrørende bl.a. omsætning og vareforbrug. Derudover har klagerens revisor indsendt en efterangivelse vedrørende moms for hele regnskabsperioden, og ud fra den udgående afgift kan omsætningen beregnes til et andet beløb end, hvad der fremgår af kontospecifikationen og regnskabet. Klagerens regnskabsmateriale er derfor ikke egnet som grundlag for en nøjagtig indkomstopgørelse, idet de i bekendtgørelsen anførte krav til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, og indkomsten kan derfor ansættes skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4.

Skønsmæssige ansættelser skal som udgangspunkt være underbyggede af privatforbrugsberegninger eller andre konkrete opgørelser. Ved den skønsmæssige ansættelse er der taget udgangspunkt i kontospecifikationen pr. 12. august 2002, som dækker hele regnskabsperioden, og opgørelsen af resultatet er sket på baggrund af saldoen på de enkelte konti med de beløb, der skatteretligt kan indgå. Det er konstateret, at et beløb på 20.000 kr. er medregnet i opgørelsen af vareforbruget 2 gange, men derudover er der ikke konstateret fejl i opgørelsen. Resultat før renter kan herefter opgøres til 717.937 kr.

Der er en uoverensstemmelse mellem kontospecifikationen og det selvangivne regnskab vedrørende kontoen for "Diverse", da saldoen ifølge kontospecifikationen og regnskabet er opgjort til henholdsvis 345.527,50 kr. og 2.922 kr. Klageren har i den forbindelse fremlagt 2 fakturaer og 2 kreditnotaer. Klageren har anført, at uoverensstemmelsen skyldes, at kreditnotaerne ikke var blevet bogført på kontoen før efter 12. august 2002, men indgik ved udarbejdelsen af regnskabet. Beløbene på fakturaerne og kreditnotaerne er ikke identiske, og der er i kreditnotaerne ikke henvisninger til de pågældende fakturaer. Derudover fremgår kreditnotaerne ikke af kontospecifikationen af 12. august 2002, selv om de blev udstedt henholdsvis 1. maj 2000 og 1. juni 2000, og der er ikke fremlagt et afslutningsark, der viser, at beløbene er efterposteret. Der er på den baggrund ikke godtgjort, at kreditnotaerne kan fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens omsætning.

Det fremgår af kontospecifikationen, at beløbet i faktura-nr. 18158 er blevet udlignet med en kreditnota i faktura-nr. 18175, og faktura-nr. 18500, der er bogført i fakturajournalen, fremgår ikke umiddelbart af kontospecifikationen. Det er derfor ikke godtgjort, at der i kontospecifikationen indgår fakturabeløb, der skal fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens omsætning.

Resultat efter renter ansættes herefter til 712.737 kr., og da klagerens andel af virksomheden er på 90 % forhøjes klagerens indkomst vedrørende H1 Gruppe I/S efter renter til 641.463 kr.