Klagen skyldes, at klageren er anset for at være skattepligtig af renteindtægter af beløb,

som er indsat på børnenes opsparingskonti.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

                     

Skatteankenævnet har anset klageren for
at være skattepligtig af renteindtægter på

11.776 kr.

fra børnenes konti fordelt med:

 

8.291 kr. vedrørende BA

3.485 kr. vedrørende CA

 

Indkomståret 2002

 

Skatteankenævnet har anset klageren for
at være skattepligtig af renteindtægter på

9.897 kr.

fra børnenes konti fordelt med:

 

6.999 kr. vedrørende BA

2.709 kr. vedrørende CA

189 kr. vedrørende DA

 

Indkomståret 2003

 

Skatteankenævnet har anset klageren for
at være skattepligtig af renteindtægter på

27.673 kr.

fra børnenes konti fordelt med:

 

8.658 kr. vedrørende BA

9.424 kr. vedrørende CA

9.591 kr. vedrørende DA

Landsskatteretten har anset klageren for at være skattepligtig af 50% af indestående på børnenes konti, når renteindtægterne på lønnen fra mormoren er fratrukket.

Møde mv.

Der har været afholdt møde (forhandling) med klagerens repræsentant, ligesom repræsentanten har anmodet om at udtale sig overfor rettens medlemmer på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren har 3 børn, BA født i 1996, CA født i 1999 samt DA født i 2002.

Børnene har følgende beløb stående i pengeinstitut samt værdipapirer:

Indkomstår (ultimo)

BA

                      CA

DA

2001                                              

155.853

121.144

 

2002

169.313

149.148

123.900

2003

179.490

163.429

138.795

2004

197.680

181.163

151.940

                                                                                            

Indkomstår (ultimo)

BA

CA

DA

2001

8.406

3.536

 

2002

7.128

2.776

189

2003

8.761

9.496

9.496

2004

10.074

9.986

10.590

 

Der er følgende lønangivelser fra børnenes mormor JA

 

Indkomstår (ultimo)

BA

CA

DA

2001

18.900

21.600

 

2003

16.875

16.875

11.250

2003

16.875

16.875

16.875

Vedrørende BAs kontoudtog fremgår følgende

Service Spar, kontonr. BA...1

Denne konto anvendes til indsætning af diverse afkast fra investeringer og kontoen. Der er herudover ikke indsat penge på kontoen.

Eventyrkonto, kontonr. BA...2

I perioden fra 20. marts 2001 og frem til den 23. december 2003 er der indsat i alt

2.601,50 kr., fordelt således:

Indkomståret 2001

0 kr.

Indkomståret 2002

1.000 kr.

Indkomståret 2003

1.601 kr.

Klageren har overført 500 kr., fra egen konto til BAs konto den 25. april 2003.

Vedrørende indkomståret 2003 er der den 6. februar 2003 indsat 301,50 kr.

Børneopsparing, kontonr. BA...3

I perioden fra den 1. februar 2001 og frem til den 1. december 2003 er der indsat 5.100 kr., ved overførsel 150 kr., månedligt fra klagerens konto. Herudover er der alene indsat renteindtægter fra kontoen.

2 års opsigelse, kontonr. BA...4

I perioden 5. marts 2002 til den 30. september 2003 er der indsat 606,17 kr., udover renteindtægter på kontoen.

Vedrørende CAs kontoudtog fremgår følgende:

Service Spar, kontonr. CA...1

Denne konto anvendes til indsætning af diverse afkast fra investeringer og kontoen. Herudover er der den 29. august 2002 indsat 18.000 kr., uden nærmere angivelse af hvor pengene kommer fra. Der er herudover ikke indsat penge på kontoen.

Eventyrkonto, kontonr. CA...2

I perioden fra 20. marts 2001 og frem til den 23. december 2003 er der indsat i alt

3.401,50 kr., fordelt således:

Indkomståret 2001

200 kr.

Indkomståret 2002

1.560 kr.

Indkomståret 2003

1.641 kr.

Vedrørende indkomståret 2003 er der den 6. februar 2003 indsat 726,50 kr. Herudover har klageren overført 5000 kr. fra egen konto til CA den 25. april.

Børneopsparing kontonr. CA...3

I perioden fra 1. februar 2001 og frem til den 1. december 2003 er der indsat 5.000 kr., ved overførsel 150 kr., månedligt fra klagerens konto. Herudover er der alene indsat renteindtægt fra kontoen.

2 års opsigelse, kontonr. CA...4

I perioden 5. marts 2002 til den 30. september 2003 er der i alt indsats 370,21 kr. udover renteindtægt fra kontoen.

Vedrørende DAs kontoudtog fremgår følgende

Service Spar, kontonr. DA...1

Den 29. august 2002 er der indsat 116.000 kr. på denne konto. Jf. kontoudtoget er anført følgende tekst og specifikation af det indsatte beløb:

Mor

40.000

Far

40.000

Mormor

36.000

Efterfølgende hævninger herpå er til investering i aktier og obligationer samt indbetalinger af diverse afkast fra kontoen samt fra de foretagne investeringer.

Eventyrkonto, kontonr. DA...2

I perioden fra 16. september 2002 og frem til den 21. oktober 2003 er der indsat 3.597,32 kr., hvoraf 500 kr., er overført direkte fra faderes kontoen.

Børneopsparing, kontonr. DA...2

I perioden fra 26. august 2002 og frem til den 1. december 2003 er der indsat 2.400 kr. ved overførsel 150 kr., månedligt fra klagerens konto. Herudover er der alene indsat renteindtægt og en gave fra F1 Bank på 100 kr.

Jf. kontoudtog vedrørende børnenes mor, EA af 25. november 2005 fremgår der bl.a. følgende oplysninger:

09.04.2001

Indbetaling helt eller delvis ved check

30.000,00 kr.

19.04.2001

Indbetaling

100.000,00 kr.

12.06.2001

JA

10.000,00 kr.

05.07.2001

Indbetaling helt eller delvis ved check

10.000,00 kr.

14.09.2001

Indbetaling

25.000,00 kr.

05.03.2002

Indbetaling

 22.750,90 kr.

I alt

 

197.750,90 kr.

Ovenstående indbetaling er med håndskrift på kontoudtoget markeret med en stjerne - og revisor anfører hertil, at dette er de beløb, der er indbetalt fra JA.

Af større hævninger på kontoen er følgende

Den 29.08.2002 er der udbetalt 84.000 kr.

Den 06.12.2002 er der "ovf. aconto JA...1 [EA...2.red.SKAT]" 100.000 kr.

Den 15.05.2003 er der overført 20.000 kr. til [EA.red.SKAT]

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt, at

  • der for BAs vedkommende er indbetalt henholdsvis 18.900 kr. i 2001 og henholdsvis 16.875 kr. i 2002 og 2003 fra mormor, JA, som løn.
  • der for CAs vedkommende er indbetalt 21.600 kr. i 2001 og henholdsvis 16.875 kr. i 2002 og i 2003 fra mormor, JA, som løn.
  • der for DAs vedkommende er indbetalt 36.000 kr. i indkomståret 2002 og 16.875 kr. i indkomståret 2003 fra mormor, JA, som løn.

En overvejende del af stigninger på børnenes enkelte konti består af rentetilskrivninger eller afkast fra værdipapirer samt at indbetalinger på børneopsparingerne foretages af forældrene, hvorfor det ikke kan være løn fra mormoren.

Det er klageren, som skal dokumentere, hvis andre end forældrene har indsat penge på børnenes opsparingskonti.

I brev af 17. november 2005 fra klagerens revisor anføres det, at der er overført 197.750 kr. fra JA til klagerens hustru i perioden 1. april 2002 - 31. december 2004. I henhold til det fremsendte dokumentationsmateriale i form af kontoudtog for kontonr. EA...1, er der indbetalt i alt 175.000 kr. i perioden 9. april til 14. september 2001, og kr. 22.750,90 den 5. marts 2002.

Klagerens revisor har endvidere overfor skatteankenævnet oplyst, at JA overførte penge til børnene via moderen, når JA har midlerne hertil, og at dette også har fundet sted forud for de påklagede indkomstår. Klagerens revisor har dog fundet, at det var de påklagede indkomstår, der skulle dokumenteres, hvorfor der ikke er dokumenteret yderligere overfor skatteankenævnet. Det er endvidere oplyst, at de indbetalte beløb også dækkede forudbetalinger af løn m.v.

Da indbetalingerne er foretaget før DAs fødsel den 3. juli 2002, kan der derfor ikke være tale om løn til DA.

For så vidt angår DA, er der ikke fremlagt dokumentation for, at JA har indbetalt 36.000 kr. den 29. august 2002. Teksten på kontoudtoget er påført ved indsættelsen af pengene på kontoen - og er ikke en overførsel fra anden konto eller lignende. Såfremt pengene måtte komme fra DAs mormor, så kan DA ikke have optjent 36.000 kr. den 29. august 2002, da JA i sin indkomstopgørelse for indkomståret 2002 har anført, at DA har tjent 11.250 kr. og i henhold til fremlagte timeregnskab har DA udført arbejde for 14 timer i alt indtil den 29. august 2002.

Den 2. december 2002 er der overført 100.000 kr. til kontonr. JA...1 [EA...2.red.SKAT]. Dette er ikke børnenes konto, hvorved det modtagne beløb på 197.750 kr. ikke kan anses som værende løn overført fra JA via datteren.

Den 15. maj 2003 er der endvidere betalt 20.000 kr. til JA [EA.red.SKAT].

Endvidere ses værdistigningen samlet for samtlige konto at være lavere i forhold til den påståede løn.

Klagerens påstand om, at børnene har optjent pengene hos deres mormor kan ikke tages til følge, idet der i henhold til kontoudtogene ikke ses at være indgået løn i takt med den påståede optjening, og påstanden ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort.

Afkastet fra indbetalinger fra forældrene til DA på i alt 80.000 kr. på service Spar samt afkastet fra indbetalinger til børneopsparingskontoen er endvidere anset for at være skattepligtige hos giverne (forældrene).

Børnenes opsparing stammer sandsynligvis som gave fra forældrene. Dog er indestående på eventyrskontiene anset at stamme fra børnenes egne opsparinger af penge opnået fra lejlighedsgaver m.v., hvorfor renteindtægterne heraf alene er skattepligtige hos børnene og ikke hos klageren.

Opgørelsen af renteindtægter på Eventyrkontiene

Indkomstår

BA

CA

DA

I alt

2001

115

51

 

166

2002

129

67

0

196

2003

103

72

11

186

Klageren er herefter anset for skattepligtig af renteindtægter på henholdsvis 11.776 kr. i indkomståret 2001, 9.897 kr. i indkomståret 2002 samt 27.673 kr. i indkomståret 2003 hidrørende fra børnenes konti.

Der henvises til kildeskattelovens § 5, stk. 2, og TfS 1997.781.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren ikke er indkomstskattepligtig af sine børns renteindtægter.

Beløbene på børnenes konti er ikke indsat af klageren, men er derimod indbetalt af børnenes mormor, JA, som løn for arbejde udført i virksomheden "G1 Design".

Skattemyndigheden er af den opfattelse, at børnene ikke har modtaget løn fra mormoren, men at indestående på børnenes konti stammer fra klageren, som er far til børnene, hvorefter han er indkomstskattepligtig af afkastet på børnenes indestående på konti, jf. kildeskattelovens § 5, stk. 2.

JA har samlet overført 197.750 kr. til dækning af løn for børnebørnenes arbejde til klagers hustru og børnenes mor i perioden 1. april 2002 - 31. december 2004.

Der er endvidere fremlagt dokumentation i form af offentliggjorte billeder i ugeblade, der viser, at børnene har arbejdet for Mormor, JA.

Klageren er derfor ikke indkomstskattepligtige af sine børns renteindtægter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Har barnet modtaget en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre beskattes indtægtsnydelsen eller formueafkastet hos giveren. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år, eller barnet indgår ægteskab. Det fremgår af kildeskattelovens § 5, stk. 2.

Det må lægges til grund, at børnene i et eller andet omfang har været anvendt i mormorens, JAs, virksomhed. Men Landsskatteretten finder, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de indsatte beløb på børnenes bankkonti kan anses for at være betaling for løn optjent hos mormoren, idet der i henhold til kontoudtogene ikke ses at være indgået løn i takt med det påståede.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at de faktiske betalingsstrømme ikke svarer til det af klageren anførte, idet størstedelen af udbetalinger på 175.000 kr. finder sted i perioden 9. april - 14. september 2001, og betalingen den 5. marts 2002 på 22.750 kr., finder sted forud for, at drengene kan anses at have optjent beløb af denne størrelse og før DAs fødsel. Børnene har til sammenligning i henhold til tidsregistreringen tjent i alt 146.475 kr., fordelt med 40.500 kr. i 2001, 45.000 kr. i 2002 og 50.625 i 2003.

Trods oplysning om, at mormoren JA skulle have været gavegiveren, kan der ikke bortses fra det faktum, at store beløb er indsat på forældrenes konti, hvorefter pengene er overført til børnenes respektive konti. Som følge heraf må det antages, at forældrene er gavegiverne, da andet ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort.

Da mormoren har fået godkendt skønsmæssigt fradrag for lønudgifter på 5.000 kr. pr. barnebarn pr. indkomståret - når der henses til, at DA er født den 3. juli 2002, således at hun har optjent en løn på 50% af 5.000 kr. i 2002, og 5.000 kr. i 2003 - skal renteindtægterne, der hidrører fra lønningerne ikke medregnes i opgørelsen af renteindtægterne for hvert barn.

Da forældrene er anset for at være gavegiverne, er klageren skattepligtig af 50% af børnenes renteindtægter, når det skønsmæssige godkendte fradrag pr. barnebarn pr. indkomstår er fratrukket, idet børnenes mor må anses for at være skattepligtig af de resterende 50% af renteindtægterne.