Dato for udgivelse
30 Mar 2009 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Feb 2009 12:00
SKM-nummer
SKM2009.242.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-309/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Renter, børn, gave
Resumé

Af retten lagt til grund, at bevisbyrden for, at en indbetaling på sagsøgerens datters konto ikke stammer fra sagsøgeren, men fra sagsøgerens svigermor, påhviler sagsøgeren. Da der ikke forelå overførsels- eller indbetalingsbidrag der fastlægger, hvor indbetalingen kommer fra, og da teksten på en posteringsoversigt for flere indbetalinger foretaget samme dag ikke svarede til de afgivne forklaringer om, at alle beløbene stammer fra sagsøgerens svigermor, lagde retten til grund, at det ikke kunne anses for tilstrækkeligt dokumenteret, hvem der har indbetalt beløbet til datterens konto. På den baggrund, anførte retten, har sagsøgeren ikke løftet den skærpede bevisbyrde, der efter retspraksis gælder i familieforhold for, at beløbet ikke stammer fra ham.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 5, stk. 1 
Kildeskatteloven § 5, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.A.5.2

Parter

A
(Advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Hanne Weirup Malten)

Afsagt af byretsdommer

Lisbeth Parbo

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, A, har 3 børn, der alle har opsparingskonti. I indkomstårene 2001-03 blev A anset for skattepligtig af afkastet af de beløb, der var indsat på børnenes opsparingskonti. Ved Landsskatterettens kendelse af 22. november 2007 fik A medhold i, at nogle beløb på børnenes konti måtte anses for løn, som stammede fra børnenes mormor. Han blev herefter anset for skattepligtig af 50 % af de øvrige beløb på børnenes konti.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der på børnenes opsparingskonti er indsat yderligere beløb, som deres mormor har givet dem som gaver med den virkning, at A ikke skal beskattes af afkastet, jf. kildeskattelovens § 5, stk. 1 og 2. Under sagen har sagsøgte, Skatteministeriet, taget bekræftende til genmæle vedrørende 3 indbetalinger på henholdsvis 80.000 kr., 7.000 kr. og 25.000 kr., og sagen vedrører herefter alene en indbetaling på 36.000 kr. den 29. august 2002 på datteren DAs Service Spar konto.

A har nedlagt endelig påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at As skatteansættelser for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne, idet det i forbindelse med behandlingen lægges til grund, at JA den 17. april 1996 har overført obligationer for 80.000 kr. til barnebarnet BAs depotkonto, at hun den 25. maj 2000 og den 28. december 2001 har indsat henholdsvis 7.000 kr. og 25.000 kr. på barnebarnet CAs Service Spar konto, og at hun den 29. august 2002 har indsat 36.000 kr. på barnebarnet DAs Service Spar konto.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, dog har ministeriet påstået frifindelse for påstanden vedrørende beløbet på 36.000 kr. på DAs konto.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Det fremgår af en posteringsoversigt af 9. december 2004 vedrørende datteren DAs Service Spar konto, at der den 29. august 2002 er indsat 2 x 40.000 kr. og 36.000 kr. på kontoen. Ud for posterne på 40.000 kr. er anført "Mor" og "Far" og ud for de 36.000 kr. "Mormor".

A, hans hustru EA, børnenes mormor JA og dennes revisor KN har afgivet forklaring.

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at han har løftet sin bevisbyrde for, at indbetalingen på 36.000 kr. stammer fra JA. Det er ubestridt, at hun har overført de øvrige beløb på 80.000 kr., 7.000 kr. og 25.000 kr., og det skaber en formodning for, at også de 36.000 kr. stammer fra hende, sådan som det også fremgår af de afgivne forklaringer. Posteringsoversigten er et objektivt bevis for, at det er JA, der har indbetalt beløbet. Det er uden betydning, at det er betegnelsen mormor og ikke JAs navn, der er anført som tekst ud for indbetalingen. Det er ubestridt, at hverken han selv eller hans hustru ud fra deres løbende indtægter har haft mulighed for at indsætte beløbet.

Skatteministeriet har gjort gældende, at der er en almindelig bevisformodning for, at pengegaver til børn stammer fra deres forældre. Derfor har A bevisbyrden for, at indbetalingen på de 36.000 kr. stammer fra andre. Bevisbyrden er skærpet i en situation som den foreliggende, hvor indbetalingen angiveligt stammer fra en nærtbeslægtet person. Der skal således efter retspraksis foreligge en klar og sikker dokumentation for, at indbetalingen stammer fra den nærtbeslægtede, for at bevisbyrden kan anses for løftet. De afgivne parts- og vidneforklaringer udgør ikke et tilstrækkeligt bevis. Teksten ud for indbetalingen af de 36.000 kr. på posteringsoversigten udgør ikke nogen dokumentation for, at indbetalingen stammer fra JA, idet teksten er valgfri for kunden. Dette bestyrkes også af, at indbetalingerne med teksten mor og far efter de afgivne forklaringer ikke dækker over indbetalinger fra de pågældende. De øvrige indbetalinger er anerkendt på baggrund af fremlagte indbetalingsbilag, som dokumenterer, at inbetalingerne stammer fra JA. Efter de afgivne forklaringer er der en væsentlig usikkerhed om omstændighederne ved indbetalingerne den 29. august 2002. Det er ikke bevist, at JA i august 2002 har haft midler til at foretage indbetalingerne, herunder i en bankboks. En opfordring til at dokumentere eksistensen af en bankboks og tidligere modtagne arvebeløb er ikke opfyldt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter kildeskattelovens § 5, stk. 1, ansættes børn selvstændigt i skat, dog beskattes forældrene efter § 5, stk. 2, af afkastet af gaver, de giver til deres børn, indtil børnene fylder 18 år. Der er enighed om, at A har bevisbyrden for, at indbetalingen af 36.000 kr. på datteren DAs konto ikke stammer fra ham, men fra mormoderen JA med den virkning, at afkastet heraf ikke skal beskattes hos ham.

A, hans hustru EA og JA har alle forklaret, at det var JA, der foretog indbetalingerne den 29. august 2002 på i alt 116.000 kr. på DAs konto. JA har forklaret, at pengene stammede fra hendes egen konto og fra en bankboks, som hun brugte til at opbevare midler, hun havde arvet i 1970'erne, og til løbende opsparing. Der foreligger ikke skriftlig dokumentation for oplysningerne om bankboksen eller de arvede midler, og i modsætning til de anerkendte indbetalinger til As sønner i 1996, 2000 og 2002 foreligger der heller ikke overførsels- eller indbetalingsbilag, der fastlægger, hvor indbetalingerne kommer fra. Teksten ud for de 3 indbetalinger den 29. august 2002 svarer endvidere ikke til de afgivne forklaringer om, at alle beløbene stammer fra JA. Teksten kan allerede af denne grund ikke anses for tilstrækkelig dokumentation for, hvem der har indbetalt beløbet. På denne baggrund har A ikke løftet den skærpede bevisbyrde, der efter retspraksis gælder i familieforhold for, at de 36.000 kr. ikke stammer fra ham.

Skatteministeriets endelige påstand tages derfor til følge.

Efter sagens udfald har A tabt den del af sagen, der har været hovedforhandlet, og han skal derfor som udgangspunkt betale sagsomkostninger. Skatteministeriet har ca. en uge før hovedforhandlingen taget bekræftende til genmæle vedrørende sagens 3 øvrige beløb på i alt 112.000 kr. På den baggrund bestemmer retten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, As skatteansættelser for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne, idet det i forbindelse med behandlingen lægges til grund, at JA den 17. april 1996 har overført obligationer for 80.000 kr. til barnebarnet BAs depotkonto, og at hun den 25. maj 2000 og den 28. december 2001 har indsat henholdsvis 7.000 kr. og 25.000 kr. på CAs Service Spar konto.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.