Dato for udgivelse
17 mar 2009 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 sep 2008 13:06
SKM-nummer
SKM2009.191.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-0670-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Erhvervsmæssig import + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse
Land
Tyskland
Emneord
Straffesag, bekæmpelsesmidler, import, Tyskland, bødestraf
Resumé

T indførte i 2004, 2005 og 2006 plantegifte fra Tyskland. Det unddragne afgiftsbeløb andrager 14.026 kr. I byretten forklarede T, at han havde fået mundtlig tilladelse til indførslen fra Plantedirektoratet. Indkøbene er medtaget i T's regnskab. T finder opkrævningen af afgifter er i strid med EU-retten. Byretten fandt det ikke godtgjort, at T havde indhentet godkendelse til indførsel af de omhandlede bekæmpelsesmidler. Da T ikke havde betalt afgift af de indførte bekæmpelsesmidler, har T overtrådt lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24. Straffen blev fastsat til en bøde på 23.500 kr.

I Landsretten ændrede T forklaring. Han benægtede at have indført de omhandlede bekæmpelsesmidler, idet de var anvendt på T's maskinstation i Slesvig-Holsten. T ønskede dog ikke at oplyse, hvor maskinstationen lå eller i det hele taget nærmere at oplyse nærmere om virksomheden i Tyskland. T henviste til Danmarks EU-forbehold hvorefter Danmark ikke har politisamarbejde med Tyskland. T havde ikke frivilligt betalt afgifterne, skattevæsnet havde uden hans samtykke modregnet i moms.

Landsretten fandt det ubetænkeligt at tilsidesætte T's forklaring for landsretten. Landsretten fandt herefter at T uden tilladelse havde indført de af tiltalen omhandlede bekæmpelsesmidler. T havde således ved grov uagtsomhed unddraget sig betaling af afgifter og byrettens dom blev stadfæstet.

Reference(r)

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 40, jf. § 24
Lov om kemiske produkter og stoffer § 59, jf. § 33

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Jan Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Lis Sejr og Lene Aagaard (kst.)

----------

Byrettens dom 29. november 2007 SS 3009/2007

Anklageskrift er modtaget den 14. september 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998 med senere ændringer, lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 40 stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 24,

ved i årene 2004, 2005 og 2006, ved grov uagtsomhed at have unddraget af miljøafgifter , ved at indføre forskellige bekæmpelsesmidler fra Tyskland til Danmark til en samlet værdi af kr. 42.079,- uden at betale afgift af det indførte middel. Der er herefter unddraget det offentlige afgifter på:

2004

kr.

10.350,-

2005

kr.

1.256,-

2006

kr.

2.420,-

Samlet afgiftsunddragelse

kr.

14.026,-

2

lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, lov om kemiske stoffer og produkter § 59, stk. 1, nr. 3 og stk. 2, nr. 3, jf. § 33, stk. 1,

ved forsætlig, for at oprå en økonomisk vinding, uden at bekæmpelsesmidler var godkendt af miljø- og energiministeren at have indført bekæmpelsesmidler fra Tyskland til Dammark, idet han den 31. marts 2004 importerede 5 liter Round Up Ultra, den 31. maj 2004, 6 x 100 gram Pointer, 40 liter Cycocel 720, 50 liter Duplosan DP, 5 liter Moddus og 15 liter Juwel Top, den 30 juni 2006, 20 liter Opera Star, den 31. juli 2004, 2 liter Karate Zeon, den 31. august 2004, 60 liter Round Up Utra, den 30. September 2006, 40 liter Fenikan, den 31. oktober 2006, 3 liter Effigo.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en samlet bødestraf på 23.500 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han har indført plantegifte i 2004, 2005 og 2006, sådan som beskrevet i anklageskriftet. Inden da havde han fået en mundtlig tilladelse til at indføre tingene fra Plantedirektoratet. Tingene havde han købt i Tyskland og betalt ved en bankoverførsel gennem Nordea. Indkøbene har været medtaget i hans regnskab. Han har ikke søgt Miljøministeriet om godkendelse af importen af bekæmpelsesmidlerne. De 14.026 kr, som er op gjort som afgiftsunddragelse i forhold 1, er betalt på den måde, at SKAT har foretaget modregning over momsen. Han har forsøgt at få vejledning fra SKAT om hvordan han skal forholde sig vedrørende afgifterne for 2007, men her har han ikke kunnet få kompetent vejledning. Han mener i øvrigt, at opkrævningen af afgifter i forbindelse med import af bekæmpelsesmidler fra Tyskland til Danmark er i strid med EU-retten.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har ikke godtgjort, at han har indhentet godkendelse til indførelse af de bekæmpelsesmidler, der er nævnt i forhold 2. Tiltalte har derved overtrådt lov om kemiske stoffer og produkter § 33.

Tiltalte har ikke nærmere godtgjort, hvorledes lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998 om afgift af bekæmpelsesmidler skulle være i strid med EU-retten.

Da tiltalte ikke har betalt afgift af de indførte bekæmpelsesmidler, har han overtrådt lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 24.

Tiltalte findes således i det hele skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 23.500 kr., jf lovbekendtgørelse nr 798 af 9. november 1998 om afgift af bekæmpelsesnudler § 40, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 6, jf. § 24 og lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, lov om kemiske stoffer og produkter § 59, stk. 1, nr. 3 og stk. 2, nr. 3, jf. § 33, stk. 1.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Rettet har ved strafudmålingen lagt vægt på dels størrelsen af den samlede afgiftsunddragelse og dels den betydelige mængde bekæmpelsesmidler, der er indført over en længere periode.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 23.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 9. september 2008, 13. afdeling, S-0670-08

Byretten har den 29. november 2007 afsagt dom i 1. instans (SS 3009/2007).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har afgivet forklaring for landsretten og har herunder benægtet at have indført de bekæmpelsesmidler, der er omhandlet af sagen, til Danmark. Bekæmpelsesmidlerne har ikke krydset den dansk-tyske grænse, idet de er blevet anvendt i Slesvig-Holsten. Fakturaernes fremsendelse til Danmark skyldes, at han er bosiddende i Danmark og har bogholderi i Danmark. Dette forklarede han også i byretten, og det er derfor en misforståelse, når det i byrettens dom er gengivet, at han skulle have sagt, at han havde indført bekæmpelsesmidlerne. Han har en maskinstation i Slesvig-Holsten, men han ønsker ikke at oplyse, hvor den ligger eller i det hele taget at oplyse nærmere om sin virksomhed i Tyskland. Han henviser til Danmarks EU-forbehold, og da Danmark ikke har politisamarbejde med Tyskland, vil han ikke oplyse noget om sin virksomhed i Tyskland. Han er momsregistreret i Danmark, hvor han driver landbrug og også har lidt maskinstationdrift. Han har ikke frivilligt betalt afgifterne, men skattevæsenet har uden hans samtykke modregnet i moms.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte er for landsretten fremkommet med en ny forklaring og har fragået den forklaring, der er gengivet i byrettens dom.

Tiltalte har ikke ønsket at oplyse nærmere om den angivne erhvervsvirksomhed i Tyskland.

Landsretten finder ikke grundlag for at antage, at tiltalte for byretten skulle have forklaret, at bekæmpelsesmidlerne ikke har været indført i Danmark, men udelukkende er blevet anvendt i Tyskland. Der fremgår således intet herom i gengivelsen af tiltaltes forklaring.

Når hertil kommer, at tiltalte ikke har ønsket at fremkomme med oplysninger om den angivne virksomhed i Tyskland, finder landsretten det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring for landsretten.

Landsretten lægger herefter til grund, at tiltalte uden tilladelse har indført de af tiltalen omfattede bekæmpelsesmidler i Danmark. Landsretten lægger endvidere til grund, at tiltalte heller ikke i øvrigt har oplyst myndighederne om indførslen af de afgiftspligtige bekæmpelsesmidler. Herefter findes tiltalte ved grov uagtsomhed at have unddraget sig betaling af afgifter af de indførte bekæmpelsesmidler.

Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af lov om kemiske produkter og stoffer, jf. § 59, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, nr. 3, jf. § 33, stk. 1, samt lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 40, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 24, stk. 1, 2. pkt.

Det tiltrædes, at bødestraffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.