Dato for udgivelse
17 Mar 2009 07:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 May 2008 10:44
SKM-nummer
SKM2009.185.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-1263-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Beslaglæggelse, mineralvand, lovpligtig, pant, personalet, ophævet
Resumé

Selskabet driver virksomhed med spil og selskabet er franchisetager hos Danske Spil. En repræsentant for selskabet forklarede, at der sælges sodavand til spillekunderne, men der foregår ikke salg af øvrige varer ud over spil fra forretningen. Ejeren har afvist at opstille et yderligere køleskab til personalets drikkevarer og mad, hvorfor den nederste del af køleskabet er afblændet og anvendt til opbevaring af personalets drikkevarer og mad. I køleskabet opbevares de dåsesodavand, som ejeren af selskabet indkøber i Tyskland på vegne af personalet, og som personalet frit kan tage af. Selskabets spillekunder har ikke adgang til køleskabet og kommer i øvrigt ikke bag disken, hvor køleskabet er placeret. De ikke pantmærkede dåsesodavand blev ikke solgt til kunderne.

Byretten fandt efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt køleskabets indretning og placering bag disken sammenholdt med ejerens forklaring om, at de pågældende sodavand ikke blev udbudt til salg, men alene blev drukket af personalet, ikke at betingelserne for at foretage beslaglæggelse var opfyldt, hvorfor beslaglæggelsen ophævedes. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til landsretten.

Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse af de grunde der var anført af byretten.

Reference(r)

Retsplejeloven § 806, stk. 3, jf. § 802, stk. 1.

Pantbkg. (Bkg. nr. 113 af 1. februar 2007) § 19

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Afsagt af landsdommerne

Finn Morten Andersen, K. Wiingaard og Jens Berg (kst)

----------

Byrettens kendelse af 24. april 2008, SS 4-7424/2008

Anklageren redegjorde for sagen og anmodede i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 3, jf. § 802, stk. 1, om rettens kendelse om beslaglæggelse af 77 dåser mineralvand uden lovpligtig pant hos T ApS, der mistænkes for overtrædelse af § 19 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 ved at sælge dåsesodavand uden pantmærke.

Selskabet nedlagde påstand om ophævelse af beslaglæggelsen under henvisning til, at de pågældende sodavand ikke blev udbudt til salg, men alene blev drukket af personalet, der ikke havde andre steder at opbevare disse sodavand.

Forklaringer

V.1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at der fra forretningen kun sælges spil, og at selskabet er franchisetager hos Danske Spil. Der sælges sodavand til spillekunderne, men der foregår ikke salg af øvrige varer ud over spil fra forretningen, hvor der omsættes for ca. 300.000 månedligt i spil. Ejeren har afvist at opstille et yderligere køleskab til personalets drikkevarer og mad. Derfor er løsningen blevet, at den nederste del af køleskabet er afblændet. Der opbevares de dåsesodavand, som han indkøber i Tyskland på vegne af personalet, og som personalet frit kan tage af. Kunderne har ikke adgang til køleskabet og kommer i øvrigt ikke bag disken. Der sælges ikke dåsesodavand uden pantmærker i forretningen. Da ToldSkat var på besøg, fandt de ingen dåser i lokalet.

V.2 fra ToldSkat mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at køleskabet stod bag ved disken. Mens han var der, så han ingen salg af sodavand uden pantmærker.

Dokumentation fandt sted.

Der afsagdes sålydende kendelse

Efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt køleskabets indretning og placering bag disken sammenholdt med V.1s forklaring om, at de pågældende sodavand ikke blev udbudt til salg, men alene blev drukket af personalet, er betingelserne for at foretage beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 1 ikke opfyldt, hvorfor

b e s t e m m e s

Beslaglæggelsen af de 77 dåsesodavand ophæves.

----------

Østre Landsrets kendelse af 5. maj 2008, 7. afdeling S-1263-08

Anklagemyndigheden har kæret byrettens kendelse af 24. april 2008 (SS 4-7424/2008), hvorefter beslaglæggelse af 77 dåser mineralvand ophæves.

Af de grunde, der er anført af byretten,

b e s t e m m e s

Byrettens kendelse stadfæstes.