Dato for udgivelse
20 mar 2009 08:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 mar 2009 13:44
SKM-nummer
SKM2009.203.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-0202-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Søgsmålsfrist, anke, kære
Resumé

Ved dom af 13. januar 2009 afsagde byretten dom, hvorved byretten afviste sagen, da fristen for indbringelse af Landsskatterettens kendelse for retten ikke var overholdt. Sagsøgeren ankede dommen til Vestre Landsret. Landsretten udtalte, at domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke rettidigt er indbragt for domstolene, kun kan indbringes for højere ret ved kære i h.t. rpl. § 369, stk. 3. Da sagen ikke rettidigt var indbragt for landsretten ved kære, blev sagen afvist.

Reference(r)

Retsplejeloven § 369, stk. 3

Henvisning
Processuelle regler 2009-1 I.1.3

Parter

A
(advokat Svend Harbo)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Erik P. Bentzen, John Lundum og Rikke Fisker Sørensen (kst.)

Byretten har den 13. januar 2009 afsagt dom i 1. instans (BS 9-2763/2007). Ved dommen har byretten afvist sagen, da fristen for at indbringe Landsskatterettens afgørelse for retten ikke var overholdt.

Appellanten, A, har anket dommen ved stævning modtaget i landsretten den 27. januar 2009.

Landsrettens begrundelse og resultat

Domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke rettidigt er indbragt for domstolene, kan kun indbringes for højere ret ved kære, jf. retsplejelovens § 369, stk. 3.

Fristen for at kære byrettens afgørelse er 2 uger, jf. retsplejelovens § 394, stk. 1, og kære sker ved indlevering af kæreskrift til den ret, hvis afgørelse kæres, jf. § 393, stk. 3. Det fremgår af udskrift af retsbogen for den 19. december 2008, at der ville blive afsagt dom i sagen den 13. januar 2009. Dommen blev afsagt den 13. januar 2009, og fristen for kære udløb derfor den 27. januar 2009.

Ankestævning er modtaget i landsretten pr. telefax den 27. januar 2009 og i original den 28. januar 2009. Da sagen ikke rettidigt er indbragt for landsretten ved kære, afviser landsretten sagen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.