Dato for udgivelse
16 mar 2009 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 feb 2009 10:16
SKM-nummer
SKM2009.178.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 42B-880/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Renteudgift, gældsbrev, rente, retlig, forpligtelse
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til fradrag for renteudgifter af påståede lån hos en fætter.

Retten bemærkede, at fradrag for renteudgifter forudsætter, at der foreligger et gældsforhold med en retlig forpligtelse såvel til at betale gælden som til at forrente den.

De påståede lån var ydet af familie og indeholdt usædvanlige vilkår. Der stilles skærpede krav til beviset for, at sådanne lån er reelle og medfører pligt til at betale renter.

Der forelå ikke dokumentation for, at skatteyderen havde afdraget på gældsbrevene. De beløb, som skatteyderen ifølge sine regnskaber og de fremlagte bankoverførselsbilag havde betalt til fætteren, svarede ikke til den rente, der ifølge gældsbrevene og skatteyderens revisors opstilling skulle betales, og det var ikke dokumenteret, at der som forklaret af skatteyderen efterfølgende var sket regulering og efterbetaling.

På den baggrund fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at betalingerne til fætteren var sket til opfyldelse af en retlig forpligtelse til at betale renter af gæld og med en ret til rentefradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, e).

Retten tog derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, e
Ligningsloven § 5

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-1 A.E.1.1.1

Parter

A
(Advokat Klaus E. Henriques)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Bo Østergaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører fradragsret for renteudgifter i forbindelse med udenlandske familielån.

A har endeligt nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at han er berettiget til i sin skattepligtige indkomst for nedennævnte indkomstår at foretage fradrag for renteudgifter betalt til SM med følgende beløb:

for indkomstår 1997

kr.

152.512,00

for indkomstår 1998

kr.

152.512,00

for indkomstår 1999

kr.

143.762,00

for indkomstår 2000

kr.

162.017,00

Skatteministeriets påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten afsagde den 17. maj 2006 følgende kendelse

"...

Indkomståret 1997

Skattepligtig indkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, selvangivet med 152.812 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomståret 1998

Skattepligtig indkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, selvangivet med 144.162 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomståret 1999

Skattepligtig indkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, selvangivet med 152.630 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, selvangivet med 210.017 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Sagens oplysninger

Klageren er selvstændig erhvervsdrivende med en vognmandsvirksomhed. Klageren har optaget lån i udlandet bl.a. i forbindelse med køb af biler til brug i virksomheden.

Der foreligger kopi af Letter of Decleration underskrevet af klagerens fætter SM den 1. februar 1995 samt af to vitterlighedsvidner. Dokumentet lyder således:

"The undersigned, SM, Israel hereby declaer that I have provided Mr. A with loans amounting to D.KR. 146.234,- as per 31.12 1992.

During this period no interest have been charged on the loan, but from the 1.1.1995 interest will be charged."

Der foreligger en kopi af en låneaftale dateret den 9. januar 1995 og underskrevet af SM samt klageren. Aftalen lyder således:

"The undersigned A, Danmark, hereby declare, having borrowed Dkr. 600.000,00 (six houndred thousand Danish kroner), of SM, Israel in connection with the purchase of a

  1. MB-300-D Chassisnr. ...
  2. MB-300-D Chassisnr. ...
  3. MB-300-D Chassisnr. ...

No re-payment is required for now, but the loan will be due for payment in case of the indebted disposes of the vehicles, in the case of death, in the case of suspension of payments, in the case of bankruptcy, or in the case of there having been made a levy of execution in the vehicles.

The at any time owed amount bears an interest of 21 % a year, and the interest amount is to be payed every 1/1 - 1/4 - 1/7 and 1/10, the first time on 1. st. of January 1995.

The amount is to be payed at creditors residents or in which ever financial instituts the creditor entrusts the administration of the loan.

In case of non payment for more then 4 days from day of maturity, if the indebted dies, if there is made a levy of execution, if the indebted enters a suspension of payments. There is a breach of contract, so thai the entire debt or the remains of the debt imeadiatly reaches maturity for payment. As security for the fulfilment of the above mentioned terms of contract the indebted places in pawn a moveable mortgagedeed the size of Dkr.600.000,00 and according to the above mentioned moveable mortgagedeed, there is a pawn in:

  1. MB-300-D Chassisnr. ...
  2. MB-300-D Chassisnr. ...
  3. MB-300-D Chassisnr. ...

If the terms and demands of the creditor are not met, the creditor can have the mortgage sold by auction."

Der blev den 21. december 1994 tinglyst ejerpantebrev (bil) på 200.000 kr. i chassisnr. ... på samme rentevilkår som fremgår af lånedokumentet dateret den 9. januar 1995. Bilen med chassisnr. ... blev købt af klageren den 2. december 1994. Bilen blev udtaget til privat brug i 1998.

Der blev den 21. december 1994 tinglyst ejerpantebrev (bil) på 400.000 kr. i chassisnr. ... og ... på samme rentevilkår som fremgår af lånedokumentet dateret den 9. januar 1995. Bilen med chassisnr. ... blev købt af klageren den 22. december 1994 og solgt til klagerens søn i 1998. Bilen med chassisnr. ... blev købt af klageren den 2. januar 1995. Den blev afmeldt hos Centralregisteret for Motorkøretøjer den 1. oktober 1996, da bilen blev skadet. Den 5. marts 1998 blev bilen igen tilmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer med registreringsnummer ...

Der foreligger kopi af "Gældsbrev og Håndpantsætningserklæring" underskrevet den 20. december 1994 af klageren. Dokumentet lyder således:

"Undertegnede taxavognmand A, erklærer herved at have lånt kr. 400.000,00, skriver kroner firehundredetusinde 00 øre af SM, Israel i forbindelse med køb af sølvfarvet Mercedes 300 D, motornr/chassisnr. ... og sort Mercedes 300 D, motornr/chassisnr. ....

Lånet er afdragsfrit indtil videre, men hovedstolen forfalder til betaling, så fremt debitor måtte afhænde bilerne, afgå ved døden, træde i betalingsstandsning eller gå konkurs, eller såfremt der måtte blive foretaget udlæg i bilerne.

Det til enhver tid skyldige beløb forrentes med 21% p.a., og rentebeløbet betales hver den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10., første gang den 1.4. 1995. Beløbet betales på kreditors bopæl eller i det pengeinstitut kreditor måtte overlade administrationen af gældsforholdet til.

Udebliver afdrag mere end 4 søgnedage fra forfaldsdagen, afgår debitor ved døden, foretages der udlæg eller lovlig arrest hos debitor, indgiver dobitor anmeldelse om betalingsstandsning, søger debitor akkord eller moratorium eller tages debitors bo under konkursbehandling er gældsbrevet misligholdt, således at hele gælden eller dens rest straks er forfalden til betaling og inddrivelse ved eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl.

Til sikkerhed for opfyldelsen af nærværende gældsforhold håndpantsætter debitor løsøreejerpantebrev stort kr. 400.000,00 ifølge hvilket løsøreejerpantebrev der er pant i Mercedes 300 D, ... og Mercedes 300 D, ...

Fyldestgøres kreditors krav ikke, kan kreditor lade pantet sælge ved auktion, jfr. Retsplejelovens § 538 a."

Der foreligger kopi af et enslydende gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 20. december 1994 af klageren. Det fremgår dog, at klageren erklærer at have lånt 200.000,00 kr. og, at der alene er pant i "M-Benz type 300 D, ...". Det fremgår endvidere, at lånet blev optaget i forbindelse med køb af denne bil.

En kopi af en Decleration dateret den 15. november 1998 og underskrevet af SM lyder således

"I, SM, hereby confirm that I have given A a loan in 1994 Dkr. 600.000,00. The interest payment of Dkr. 155.578,00 on this principal has been payed to me for the year 1995 and an interest payment of Dkr. 162.756,00 for the year 1996. Both the interest rates are based on an annual rate of 21 % on the outstanding principal. An additional loan of Dkr. 200.000,00 has been given in 1996. The terms and conditions of repayment of the loan is contained in a separate loan agreement."

Af kopi af "Loen Contract" dateret den 20. oktober 1996 fremgår det, at klageren erklærer at have lånt 200.000 kr. af SM på samme vilkår som af lånedokumentet dateret den 9. januar 1995, dog med de ændringer, at første rentebetaling skal finde sted den 1. januar 1997, og at der alene er pant i "MB-300-D Chassisnr. ...". Det fremgår endvidere, at lånet blev optaget i forbindelse med køb af denne bil. En bil med Chassisnr. ... blev tilmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer pr. 15. oktober 1996. Der blev den 29. oktober 1996 tinglyst ejerpantebrev (bil) på 200.000 kr. i stelnr. ... på samme rentevilkår som fremgår af lånedokumentet dateret den 20. oktober 1996.

Der foreligger kopi af gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 22. oktober 1996 af klageren, som er identisk med gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 20. december 1994. Det fremgår dog, at klageren erklærer at have lånt 200.000,00 kr. af SM og, at der alene er pant i "MercedesBenz 124, stelnummer ...". Det fremgår endvidere, at lånet blev optaget i forbindelse med køb af denne bil.

Der foreligger kopi af 4 overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank vedrørende overførsel til udlandet. Det fremgår af disse, at der den 7. april 1995 blev overført 9.800 DEM svarende til 38.561,04 kr., at der den 8. juni 1995 blev overført 10.000 DEM svarende til 39.021 kr., at der den 5. oktober 1995 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.837,00 kr. samt at der den 29. december 1995 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.759,00 kr. Alle overførsler gik til SM, Israel. Der blev taget 100,00 kr. i gebyr ved hver overførsel. Samlet overført beløb var 155.178,04 kr. uden gebyr.

Der foreligger ligeledes kopi af to overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank samt to overførselsbilag fra Den Danske Bank. Af disse fremgår, at SM overførte i alt 25.000 DEM svarende til 97.862,70 kr. til klageren i perioden 24. november 1994 til 22. december 1994.

I årsregnskabet for 1997 fremgår en renteudgiftspost på 241.316 kr. fordelt således

"...

Renter G1 A/S

10.952

Renter lån MN

55.532

Renter lån LC

10.800

Renter lån KT

11.220

Renter lån SM

152.812

..."

Af regnskabet for 1997 fremgår bl.a. følgende gældsposter til samlet 567.593 kr.

"...

Lån MN (fader) pantebreve

280.297

Lån LC

50.163

Lån KT

52.226

Lån SM

184.907

..."

Det fremgår endvidere af regnskabet for 1997, at der er optaget lån til 800.000 kr. hos SM sikret ved ejerpant i bil.

En kopi af udateret tillæg til gældsbrev og håndpantsætningserklæring af den 20. december 1994 er underskrevet af klageren og lyder således:

"I anledning af at jeg yderligere har lånt kr. 250.000,00, skriver kroner tohundredefemtitusinde 00 øre, fra SM til erhvervelse af en Mercedes personbil beregnet til hyrevognskørsel, indregistreringsnummer ..., stelnr. ..., opskrives det samlede gældsforhold herefter til at andrage kr. 650.000,00, skriver kroner sekshundredefemtitusinde 00 øre. Det samlede lån skal fortsat være afdragsfrit jfr. 2. afsnit på side 1, og samtlige lånebetingelser ratihaberes. Den rente, der skal betales på opskrivningsbeløbet på kr. 250.000,00, andrager 17% p.a., og rentebeløbene betales i de renteterminer, der er specificeret på side 1. Rentebeløbet af den 250.000,00 kr. betales første gang den 1. juli 1998 for perioden 24. april 1998 til 1. juli 1998.

Til sikkerhed for opfyldelsen af en yderligere långivning håndpantsætter undertegnede A i øvrigt løsøreejerpantebrev cpr. stort kr. 400.000,00 nu under udvidelse til kr. 650.000;00, der har pant i den førnævnte Mercedes med indreg.nr. ... samt de på side 1 i nærværende gældsbrev og håndpantsætningserklæring nævnte biler.

I øvrigt ratihaberes samtlige bestemmelser i foranstående gældsbrev og håndpantsætningserklæring, idet samtidig bemærkes, at evt. fyldestgørelse af gældsbrevet skal kunne ske i medfør af Retsplejelovens § 478."

Der blev den 12. maj 1998 tinglyst ændring af ejerpantebrev (bil) på 400.000 kr., idet beløbet forhøjedes til 650.000 kr. og idet en Mercedes med stelnr. ... blev inddraget under pantet. Bilen blev købt i marts 1998 for 54.000 DEM. Det fremgår af fakturaen, at SM betaler købesummen.

Af revisorpåtegningen i årsregnskabet for 1998 fremgår, at der er bogført 5 biler, der alle er pantsat til långiver. Af regnskabet fremgår endvidere en renteudgiftspost på 222.014 kr. fordelt således:

"...

Renter lån MN

55.632

Renter lån LC

10.900

Renter lån KT

11.320

Renter lån SM

144.162

..."

Af regnskabet for 1998 fremgår bl.a. følgende gældsposter til samlet 1.611.467 kr.:

"...

Lån MN Pantebreve

280.297

Lån LC

50.163

Lån KT

52.226

Lån SM (sikret ved ejerpant)

1.228.781

..."

Der foreligger kopi af 4 overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank vedrørende overførsel til udlandet. Det fremgår af disse, at der den 20. april 1998 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.173 kr., at der den 8. juli 1998 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.141 kr., at der den 8. oktober 1998 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.071 kr. samt at der den 4. januar 1999 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.127 kr. Alle overførsler gik til SM, Israel. Der blev taget 100,00 kr. i gebyr ved hver overførsel. Samlet overført beløb var 152.512 kr. uden gebyr.

Der foreligger kopi af gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 26. oktober 1999 af klageren. Dokumentet lyder således:

"Undertegnede taxavognmand A

Erkender herved at væres skyldig til

SM
Israel

et beløb stort kr. 280.000,00, skriver kroner tohundredeogottetitusinde 00/100, svarende til en anskaffelsessum på DM 58.000,00 med tillæg af omkostninger for så vidt angår køb af bil mrk. Mercedes-Benz 210, Diesel-D stelnr. ...

Lånet forfalder til betaling senest den 1. oktober 2004, men i øvrigt såfremt debitor måtte afhænde bilen, eller bilen overgår til privatstatus, afgår ved døden, træder i betalingsstandsning eller går konkurs, eller såfremt der måtte blive foretaget udlæg i bilerne.

Det til enhver skyldige beløb forrentes med 17 % p.a. fra den 1. oktober 1999, og rentebeløbet betales hver den 1.1., 1.4., 1.7. og 1.10., første gang den 1.1.2000. Beløbet betales på kreditors bopæl eller i det pengeinstitut kreditor måtte overlade administrationen af gældsforholdet til.

Udebliver afdrag mere end 4 søgnedage fra forfaldsdagen, afgår debitor ved døden, foretages der udlæg, eller lovlig arrest hos debitor, indgiver debitor anmeldelse om betalingsstandsning, søger debitor akkord eller moratorium eller tages debitors bo under konkursbehandling, er gældsbrevet misligholdt, således at hele gælden eller dens rest straks er forfalden til betaling og inddrivelse ved eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl.

Til sikkerhed for opfyldelsen af nærværende gældsforhold håndpantsætter debitor løsøreejerpantebrev stort kr. 300.000,00, ifølge hvilket løsøreejerpantebrev der er pant i en bil mrk. Mercxdes-Benz 210, Diesel-D, stelnr. ...

Fyldestgørende kreditors krav ikke, kan kreditor lade pantet sælge ved auktion, jfr. retsplejelovens § 538 a."

Der blev den 9. november 1999 tinglyst løsøreejerpantebrev (bil) på 300.000 kr. i chassisnr. ... på samme vilkår, som fremgår af gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 26. oktober 1999. Chassisnr. ... blev købt af klageren den 19. oktober 1999. I købsaftalen er det anført, at SM betaler købesummen.

Der er tillige indsendt kopi af kontoudtog hvor en postering på 45.528 kr. lyder "Lån SM". Posteringen er foretaget 31. oktober 1999.

Der foreligger kopi af 4 overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank vedrørende overførsel til udlandet. Det fremgår af disse, at der den 10. maj 1999 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.040,00 kr., at der den 16. august 1999 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.057,00 kr., at der den 28. oktober 1999 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.048,00 kr. samt at der den 28. december 1999 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.085,00 kr. Alle overførsler gik til SM, Israel. Der blev taget 100,00 kr. i. gebyr ved hver overførsel. Samlet overført beløb var 152.230 kr. uden gebyr.

Af revisorpåtegningen i årsregnskabet for 1999 fremgår, at der er bogført 5 biler, der alle er pantsat til långiver. Af regnskabet fremgår endvidere en renteudgiftspost på 230.482 kr. fordelt således:

"...

Renter lån SS

55.632

Renter lån LC

10.900

Renter lån KT

11.320

Renter lån SM

152.630

..."

Af regnskabet for 1999 fremgår bl.a. følgende gældsposter til samlet 1.910.185 kr.:

"...

Lån MN Pantebreve, forældre

310.187

Lån LC

50.163

Lån KT

52.226

Lån SM

1.497.609

..."

Klageren købte den 19. april 2000 en bil med chassisnr. ... til 221.580 kr.

Der foreligger kopi af ændring af ejerpantebrev (bil) på 650.000 kr., idet en Mercedes med chassisnr. ... blev inddraget under pantet, og en Mercedes 300 D med chassisnr. ... udgik af pantet. Ændringen er dateret den 24. april 2000. Bilen udgik af pantet, da den blev solgt til klagerens søn.

Der er fremlagt kopi af købekontrakt fra 1998 indgået mellem klageren og klagerens søn vedrørende salget af bilen. Prisen var sat til 106.000 kr.

Der foreligger kopi af to overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank vedrørende overførsel til udlandet. Det fremgår af disse, at der den 6. januar 2000 blev overført 14.000 DEM, svarende til 53.340 kr. samt at der den 12. januar 2000 blev overført 14.000 DEM, svarende til 53.351,20 DEM. Alle overførsler gik til SM, Israel. Der blev taget 100,00 kr. i gebyr ved hver overførsel. Samlet overført beløb var 106.691,20 kr. uden gebyr.

Der foreligger kopi af et overførselsbilag fra Arbejdernes Landsbank samt tre overførselsbilag fra Amagerbanken vedrørende overførsel til udlandet. Det fremgår af disse, at der den 28. april 2000 blev overført 10.000 DEM svarende til 38.158,00 kr., at der den 11. juli 2000 blev overført 15.000 DEM svarende til 57.321,00 kr., at der den 11. oktober 2000 blev overført 15.000 DEM svarende til 57.214,50 kr. samt at der den 28. december 2000 blev overført 15.000 DEM svarende til 57.324,00 kr. Alle overførsler gik til SM, Israel. Der blev taget 100,00 kr. i gebyr ved hver overførsel.

Samlet overført beløb var 210.017,50 kr. uden gebyr.

Af revisorpåtegningen i årsregnskabet for 2000 fremgår, at der er bogført 4 biler, der alle er pantsat til långivere. Af regnskabet fremgår endvidere en renteudgiftspost på 287.680 fordelt således:

"...

Renter lån SS

55.808

Renter lån LV

10.725

Renter lån KT

11.130

Renter lån SM

210.017

..."

Af regnskabet for 2000 fremgår bl.a. følgende gældsposter til samlet 2.023.114 kr.

"...

Lån MN Pantebreve, forældre

310.187

Lån LC

50.163

Lån KT

52.226

Lån SM

1.613.538

..."

Der er fremlagt kopi af et "letter of declaration" underskrevet af SMs, lydende således:

"The undersigned, SM, Israel

Hereby declare that I have received from A Interest for

The year 1997 Amount 152,512 DKR.
The year 1998 Amount 152,512 DKR.
The year 1999 Amount 152,230 DKR.
The year 2000 Amount 210,017 DKR.

Date SM
140904 (Sign.)"

Østre Landsret har den 6. januar 2004, SKM2004.26.ØLR afsagt dom i to sager vedrørende klagerens skatteansættelser for henholdsvis indkomstårene 1991 - 1993 og 1995 og 1996. For indkomstårene 1991-1993 havde klageren anmodet skatteankenævnet om genoptagelse af sagen. Landsretten fandt ikke, at der var fremkommet sådanne oplysninger, at sagen burde være genoptaget jfr. skattestyrelseslovens § 22.

For indkomstårene 1995 og 1996 havde skatteankernævnet afvist klagerens for sene klage, og Landsskatteretten havde i medfør af skattestyrelseslovens § 23, stk. 2, afvist at behandle klagen, idet klageadgangen ikke var udnyttet. Landsretten stadfæstede Landsskatterettens kendelse, idet retten henså til, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret en retlig bindende forpligtelse til at betale renter af den påståede gæld.

Ved Højesterets dom af 3. oktober 2005, SKM2005.400.HR er Landsrettens dom stadfæstet.

Skatteankenævnets afgørelse

Nævnet har vedrørende samtlige indkomstår stadfæstet skatteforvaltningens afgørelser. Vedrørende den nærmere begrundelse herfor henvises til Østre Landsrets dom af den 6. januar 2004, SKM2004.26.ØLR, og den deri givne begrundelse for ikke at indrømme fradrag for renteudgifterne i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Nævnet har henvist til, at Landsretten i dommen har lagt vægt på, at de påståede lån er ydet af familiemedlemmer på usædvanlige vilkår, og at der derfor påhviler klageren en skærpet bevisbyrde for, at pengeoverførslerne skete som led i gældsforhold med retlig forpligtelse for klageren til at tilbagebetale beløbene. Hverken låneerklæringerne eller bankoverførslerne udgør tilstrækkelig dokumentation herfor. Fradrag for renteudgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, forudsætter, at gældsforholdet indeholder en retlig bindende forpligtelse, såvel til at betale gæld som til at forrente denne. Klageren har ikke godtgjort, at disse betingelser er opfyldt.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til fradrag for renteudgifter udover de anerkendte med kr. 152.812 for 1997, med kr. 144.162 for 1998, med kr. 152.630 for 1999 og med kr. 210.017 for 2000, således at klagerens skattepligtige indkomst for det pågældende år nedsættes med disse rentebeløb.

Det gøres gældende, at klageren har fradragsret for de erhvervsmæssige lån, som klageren løbende har optaget hos SM fra 1994 og frem. De pågældende lån er anvendt til køb af hyrevogne til brug for klagerens taxavognmandsforretning, og klageren har til sikkerhed for kreditors samlede tilgodehavende udstedt ejerpantebreve i de pågældende biler.

Skatteforvaltningen har anerkendt fradragsret for renter med kr. 47.600,00 vedrørende et af de lån, som klageren har optaget hos SM for indkomståret 1999, og det gøres derfor gældende, at skatteforvaltningen og nævnet ikke vilkårligt kan begrænse fradragsret for renteudgifter optaget hos den samme kreditor, ligesom det har sandsynligheden imod sig, at klageren alene skulle have en retlig forpligtelse til at betale en del af det samlede lånearrangement hos SM.

Den i skatteankenævnets begrundelse nævnte Østre Landsret dom af 6. januar 2004, SKM2004.26.ØLR, har efter repræsentantens opfattelse begrænset betydning ved bedømmelsen af nærværende klage, dels fordi nærværende klage omfatter enkelte af lånene i relation til indkomstårene 1995 og 1996, og dels fordi tvisten i den omtalte dom var et spørgsmål om, hvorvidt klageren var berettiget til at få behandlet en klage i henhold til den dagældende skattestyrelseslov § 23, stk. 2, selv om klageadgangen til skatteankenævnet var uudnyttet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Renteudgifter er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e. Det er en betingelse for rentefradrag, at der i gældsforholdet er en retlig bindende forpligtelse såvel til at tilbagebetale hovedstolen som til at forrente denne. Der stilles skærpede krav til beviset for, at lån ydet i familieforhold er reelle og medfører pligt til at betale renter, jf. Østre Landsrets dom af den 20. januar 1999, refereret i TfS 1999.180 Ø, hvor bevisbyrden blev løftet og Vestre Landsrets dom af den 9. september 2004, refereret i SKM2004.379.VLR hvor bevisbyrden ikke blev løftet.

For at fradrag for renteudgifter kan opnås, skal klageren have dokumenteret, at der har bestået, eller består, et reelt gældsforhold overfor fætteren med en retlig forpligtelse til at betale renter.

Skatteforvaltningen har anerkendt fradragsret for renter med 47.600 kr. betalt i forbindelse med lån optaget i 1999. Dette var begrundet med, at der i gældsbrev og håndpantsætningserklæring underskrevet den 26. oktober 1999 var påført en tidsmæssig opstilling for hvordan lånet skulle afdrages. I alle andre gældsbreve og håndpantsætningserklæringer fremgår ikke en dato for tilbagebetaling af hovedstolen. Tilbagebetalingspligten er derimod knyttet til afhændelse af bilen som långiver har pant i, klagerens død, klagerens betalingsstandsning eller konkurs eller såfremt der måtte blive foretaget udlæg i bilen.

Landsskatteretten konstaterer, at en bil er overgået til privat brug, en bil er blevet afmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer den 1. oktober 1996 - og tilmeldt Centralregisteret for Motorkøretøjer igen den 5. marts 1998, samt at en bil er blevet solgt til klagerens søn for 106.000 kr. i 1998. Først den 24. april 2000 bliver bilen i gældsbrevet erstattet med en ny bil, og i januar 2000 betaler klageren 106.691,20 kr. tilbage til långiver.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at långiver, i forbindelse med ovenstående hændelser, har fremsat ønske om tilbagebetaling af hovedstolen. Retten finder, at ovenstående hændelser ikke kan anses at være i overensstemmelse med tilbagebetalingspligten beskrevet i de fremsendte gældsbreve og håndpantsætningserklæringer.

Landsskatteretten henviser videre til Østre Landsrets dom af den 6. januar 2004, SKM2004.26.ØLR, som er stadfæstet ved Højesterets dom af den 3. oktober 2005, SKM2005.400.HR.

Herefter er det rettens opfattelse, at det ikke er dokumenteret, at der består et reelt gældsforhold overfor fætteren og en retlig forpligtelse til at betale renter. Skatteankenævnets afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han har været vognmand i over 30 år. Han har lånt penge af sin familie til køb af hyrevogne, da ingen andre ville yde ham lån. Han har købt bilerne i Tyskland, da det er billigere. SM, der er hans fætter, overførte købesummerne direkte til forhandlerne. Han betalte selv afgifter og moms til ToldSkat i Danmark med penge, som SM overførte fra Israel. SM fastsatte vilkårene for lånene. Han fik at vide, at han kunne regne med at få sine penge igen efter 3 - 3½ år. Dette har sammenhæng med frikørselsreglerne, som SM dog ikke fik noget at vide om. Han har aldrig haft kaskoforsikring på sine biler. Det accepterer SM i modsætning til almindelige långivere. Han har løbende overført runde beløb til SM' bank i Tyskland til dækning af renter på lånene. Der er så sket en regulering ved årets slutning.

Revisor DT har forklaret, at han har lavet regnskab og bogføring for A siden 2004. A har styr på sine bilag og orden i sagerne. As tidligere revisor og nu vidnet har beregnet renter på familielånene i et regneark, som det ses i sagens bilag 27. Vidnet har påpeget over for A, at renten på familielånene er høj. Vidnet har ikke haft grund til at sætte spørgsmålstegn ved overførselsbilagene. Lånene bliver tilbagebetalt, når en vogn bliver solgt som frikørt. Der sker dog ikke en faktisk tilbagebetaling, idet tilbagebetalingsbeløbet modregnes i provenuet af et nyt lån hos SM til en ny bil. As gæld til SM er på den måde til stadighed steget.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"...

at

sagsøger har dokumenteret forpligtelsen i form af de pågældende lånedokumenter og pantebreve til at betale renter som sket,

 

at

sagsøger har dokumenteret de faktiske betalinger af renter for hvilke, der kræves fradrag,

 

at

sagsøger således idet hele har løftet sin bevisbyrde, og

 

at

sagsøger således har dokumenteret retten til fradrag for renteudgifterne, som er begrænset til de faktisk betalte beløb i indkomstårene, jfr. Ligningslovens § 5, stk. 7, alt i medfør af Statsskattelovens § 6.

 

For såvidt angår bevisvurderingen bemærkes,

 

at

de pågældende biler rent faktisk er købt og betalt, hvilket i sig selv dokumenterer, at SM har haft disse midler til rådighed,

 

at

det i øvrigt er ubestridt, at bilerne er betalt såvel til sælger som til ToldSkat for så vidt angår registreringsafgift

 

at

der er udstedt sædvanlige gældsbreve og håndpantsætningsdokumenter samt hertil hørende ejerpantebreve i de enkelte biler, hvilket sædvanligvis godkendes som dokumentation for et bestående gældsforhold,

 

at

vilkårene ikke kan betragtes som usædvanlige i familieforhold, hvor der ofte vedtages ikke-kommercielle betingelser i form af en længere afdragsfrihedsperiode eller særlige forfaldsklausuler,

 

at

de indeholdte forfaldsklausuler i øvrigt ikke kan anses for usædvanlige,

 

at

de på engelsk udfærdigede gældsbreve ikke kan tillægges særskilt betydning, idet de efter deres indhold klart fremgår som fri oversættelser af de tilsvarende danske dokumenter,

 

at

de betalte renter ganske rigtigt udgør runde beløb i DM, men at rentefradraget som ovenfor anført er begrænset til de faktiske betalte beløb, jfr. Ligningslovens § 5, stk. 7, (8),

 

at

renterne i det store og hele er betalt umiddelbart omkring den 1. i hvert kvartal, men at det i øvrigt ikke kan anses for usædvanligt om betaling sker nogle få dage før eller efter den pågældende dato, og

 

at

det må anses for ganske naturligt og rimeligt at betale renterne til den samme konto i Deutsche Bank, hvorfra lånet er udbetalt. Dette er alene et spørgsmål om kreditors valg og berører ikke debitors fradragsret.

Vedr. Højesteretsdom i SKM2005.400.HR bemærkes, at denne, uanset sin gennemgang af forpligtelsen m.v., dog alene vedrørte spørgsmålet om genoptagelse og ikke tager stilling til den materielle ansættelse for de pågældende år.

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at det påhviler A at dokumentere, at de omhandlede pengeoverførsler til SM, jf. bilag 7, 8, 10 og 13, helt eller delvist er fradragsberettigede renteudgifter. Da den påståede långiver er i familie med A (hans fætter, jf. bl.a. stævningen, side 1, 2. sidste afsnit) er hans bevisbyrde skærpet.

Det bestrides, at A har løftet sin bevisbyrde. Han har ikke dokumenteret en retlig bindende forpligtelse såvel til at betale den påståede gæld som til at forrente den.

Ved bevisvurderingen må navnlig henses til

at

A ikke har dokumenteret, at SM havde midler til at yde de betydelige lån,

 

at

A ikke har fremlagt dokumentation for pengeoverførslerne fra SM til A af de påståede låneprovenuer ifølge gældsbrevene i bilag 2, 3, 5 og 11, i alt kr. 1.400.000,-,

 

at

gældsbrevene i bilag 2, 3, 5 og 11 indeholder usædvanlige vilkår. Gældsbrevene er højt forrentede - gældsbrevene i bilag 2, 3 og 5 med 21% p.a., gældsbrevet i bilag 11 med 17% p.a. Gældsbrevene i bilag 2, 3 og 5 er "afdragsfrit indtil videre", og hovedstolen forfalder alene i særlige tilfælde i forbindelse med As afhændelse af bilen, As død, betalingsstandsning eller konkurs, eller såfremt der bliver foretaget udlæg i bilen. Lånet ifølge gældsbrevet af 26. oktober 1999 i bilag 11 forfalder først til betaling senest den 1. oktober 2004 eller i samme særlige tilfælde som gældsbrevene i bilag 2, 3 og 5, og når "bilen overgår til privat status",

 

at

der også den 9. januar 1995 blev oprettet et gældsbrev på kr. 600.000 (bilag H) og den 20. oktober 1996 på kr. 200.000,-, begge på engelsk, jf. også Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 1-2, der ligeledes indeholder usædvanlige - og noget afvigende, jf. duplikken, side 3, 1. og 2. nye afsnit - vilkår.

 

at

der i forbindelse med salg og overgang af tre biler, jf. Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 13, 2. og 3. sidste afsnit, ikke er afdraget på gældsbrevene i overensstemmelse med disses indhold,

 

at

A ikke i øvrigt har fremlagt dokumentation for tilbagebetaling af de påståede lån - uanset de forløbne mange år,

 

at

A ikke har dokumenteret, at de beløb, der er overført til SM ifølge overførselsbilagene i bilag 7, 8, 10 og 13, udgør renter, dvs. beløb beregnet som en bestemt procentdel (21% p.a. og 17% p.a.) af den til enhver tid værende restgæld, jf. f.eks. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit A.E.1, side 647. I DEM er de overførte beløb runde, og det ses ikke at være muligt at afstemme beløbene med rentesatsen i gældsbrevene i bilag 2, 3, 5 og 11. Overførslerne kan vedrøre hvad som helst,

 

at

tidspunkterne for betalingerne af de påståede renteudgifter ifølge overførselsbilagene i bilag 7, 8, 10 og 13 ikke stemmer med betalingsterminerne i gældsbrevene i bilag 2, 3, 5 og 11,

 

at

det er usædvanligt, at betalingerne ifølge overførselsbilagene i bilag 7, 8, 10 og 13, er sket til en tysk bank, uanset at SM var bosiddende i Israel,

 

at

det ikke ses at være muligt at afstemme restgælden på de påståede lån, der er angivet ultimo 1997, 1998, 1999 og 2000, jf. regnskaberne i bilag E (1997), bilag A (1998), bilag B (1999) og bilag C (2000) med det i øvrigt foreliggende materiale (gældsbreve, overførselsbilag m.v.) og

 

at

Højesteret på i det væsentlige samme faktiske grundlag allerede en gang har fundet, at A ikke har løftet sin bevisbyrde for rentefradrag i indkomstårene 1995 og 1996 for - bl.a. - renter af påstået gæld til SM, jf. SKM2005.400.HR (A).

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Fradrag for renteudgifter forudsætter, at der foreligger et gældsforhold med en retlig forpligtelse såvel til at betale gælden som til at forrente den.

De påståede lån er ydet af familie og indeholder usædvanlige vilkår. Der stilles skærpede krav til beviset for, at sådanne lån er reelle og medfører pligt til at betale renter.

Der foreligger ikke dokumentation for, at A har afdraget på gældbrevene i overensstemelse med deres bestemmelse om betaling af hovedstolen i forbindelse med salg mv af biler. De beløb, som A ifølge sine regnskaber og de fremlagte bankoverførselsbilag har betalt til SM, svarer ikke til den rente, der ifølge gældsbrevene og As revisors opstilling skal betales, og det er ikke dokumenteret, at der som forklaret af A efterfølgende er sket regulering og efterbetaling.

Retten finder på den baggrund, at A ikke har løftet sin bevisbyrde for, at de omhandlede betalinger til SM er sket til opfyldelse af en retlig forpligtelse til at betale renter af gæld og med en ret til rentefradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e. Retten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand inklusiv moms skal A betale 50.000 kr. i sagsomkostninger. Der er herved taget hensyn til, at hovedforhandling i sagen to gange er aflyst med meget kort varsel grundet As forhold.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.