Dato for udgivelse
16 Mar 2009 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Feb 2009 12:47
SKM-nummer
SKM2009.180.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-1485/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder + Straf + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse
Emneord
Kursus, skøn, regnskabsmateriale
Resumé

Skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens indkomst med udeholdte indtægter fra kursusvirksomhed i udlandet i indkomstårene 2003 og 2004.

Retten henviste til det mangelfulde regnskabsmateriale og anførte, at skattemyndighederne havde været berettiget til at foretage skønsmæssige ansættelser af skatteyderens indkomst for de to indkomstår.

Da skatteyderen ikke under de foreliggende omstændigheder havde bevist, at ansættelserne var sket på et åbenbart urimeligt eller forkert grundlag, blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.B.1.4

Parter

A
(Advokat Michael Juul Eriksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Jytte Munkholm Hansen

Stævning er modtaget den 28. november 2007.

Sagen drejer sig om til dels skønsmæssig forhøjelse af skattenedsættelse.

Under sagen har sagsøgeren, A, overfor Skatteministeriet nedlagt følgende påstande:

Principalt

Der nedlægges påstand om, at skattemyndighederne tilpligtes at anerkende nedsættelse af As skatteansættelse med kr. 80.560.

Påstanden fremkommer således

Sagsøgers opgørelse vedrørende kursusvirksomhed i Norge

kr. 223.589

 

Sagsøgers opgørelse vedrørende kursusvirksomhed i Tyskland

kr. 136.135

 

I alt

kr. 359.724

Nedsættelse med forskellen mellem skattemyndighedernes ansættelse af den skattepligtige indkomst ved kursusvirksomhed i udlandet (kr. 440.284) med sagsøgers opgørelse af den skattepligtige indkomst ved kursusvirksomhed i udlandet (kr. 359.724), i alt kr. 80.560.

Subsidiært

Der nedlægges subsidiært påstand om hjemvisning til skattemyndighederne til realitetsbehandling.

Påstanden for indkomståret 2004.

Der nedlægges påstand om, at skattemyndighederne tilpligtes at anerkende nedsættelse af As skatteansættelse med kr. 210.715.

Påstanden fremkommer således

Sagsøgers opgørelse vedrørende kursusvirksomhed i Norge

kr. 430.896

 

Sagsøgers opgørelse vedrørende kursusvirksomhed i Tyskland

kr. 125.629

 

I alt

kr. 556.525

Nedsættelse med forskellen mellem skattemyndighedernes ansættelse af den skattepligtige indkomst ved kursusvirksomhed i udlandet (767.240) med sagsøgers opgørelse af den skattepligtige indkomst ved kursusvirksomhed i udlandet (kr. 556.525), i alt kr. 210.715.

Subsidiært

Der nedlægges subsidiært påstand om hjemvisning til skattemyndighederne til realitetsbehandling.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Den 28. August 2007 traf Landsskatteretten følgende afgørelse

"...

Personlig indkomst

 

Indkomståret 2003

 

SKAT har forhøjet virksomhedens overskud vedrørende kursusindtægter i udlandet med

121.847 kr.

                      

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til i alt

97.847 kr.

 

Indkomståret 2004

 

SKAT har forhøjet virksomhedens overskud vedrørende kursusindtægter i udlandet med

80.290 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har i indkomstårene 2003 og 2004 i personligt regi drevet virksomhed med akupunkturbehandling samt kursusvirksomhed i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Virksomheden drevet fra følgende adresse.: ... og ....

Virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret.

For indkomstårene 2003 og 2004 har virksomheden selvangivet samlede kursusindtægter i udlandet med henholdsvis 378.437 kr. og 686.950 kr. For 2003 er kursusindtægter i Danmark ifølge regnskabet anslået til 100.000 kr.

Der har ikke i indkomstårene 2003 og 2004 været ført bogholderi for virksomheden.

Klagerens revisor har over for SKAT oplyst, at selvangivelsen med regnskab er udarbejdet på grundlag af uspecificerede beløb for indtægter samt bilagsmapper med spredte bilag.

Ved en gennemgang af det foreliggende bilagsmateriale, herunder kontoudtog vedrørende indtægter fra kursusvirksomhed i Norge og Tyskland, har SKAT konstateret, at virksomheden i indkomstårene 2003 og 2004 havde indtægter for henholdsvis 440.284 kr. og 767.240 kr., og at der i perioden fra den 16. september til den 30. december 2003 er indsat 120.000 kr. vedrørende kursusindtægter i Danmark. Herudover har klagerens revisor over for SKAT oplyst og fremlagt dokumentation for, at virksomheden i 2003 havde en yderligere kursusindtægt i Danmark på 6.000 kr. SKAT har endvidere konstateret, at der har været lokaleleje i Sverige. Klageren har hertil oplyst, at han har afholdt et kursus i Sverige i 2003. Det fremgår ikke af regnskabet, at der er medregnet indtægter fra kursusvirksomhed i Sverige.

I 2003 var kursusudgiften i Danmark og Norge 3.000 kr. Det fremgår af virksomhedens hjemmeside, at deltagerantallet på kurserne udgør ca. 20.

Der er til Landsskatteretten indsendt en kopi af deltagerlisten vedrørende kursus i Sverige i perioden fra den 6. til den 7. september 2003. Ifølge deltagerlisten har der været 12 deltagere på kurset.

SKATs afgørelse

SKAT har på grundlag af kontoudtogene foretaget en konkret ansættelse af virksomhedens kursusindtægter i udlandet for indkomstårene 2003 og 2004.

For indkomståret 2003 har SKAT forhøjet virksomhedsindtægter fra kursusvirksomhed i udlandet med 121.847 kr., hvoraf 60.000 kr. vedrører indtægter fra kursusvirksomhed i Sverige og 61.847 kr. indtægter fra Tyskland og Norge. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at indtægten fra Sverige er medregnet i kursusvirksomhed i Danmark. Skønnet er foretaget på grundlag af deltagerantallet på virksomhedens hjemmeside samt kursusafgiften i 2003 på 3.000 kr.

For indkomståret 2004 har SKAT forhøjet virksomhedsindtægter fra kursusvirksomhed i udlandet med i alt 80.290 kr.

SKAT har i forhøjelsen af kursusindtægter i Norge for begge indkomstår ikke medregnet dokumenterede indtægter i H1 ApS.

Klagerens påstand og argumenter

SKAT skal godkende, at indtægter ved kursusvirksomhed i Tyskland og Norge for indkomstårene 2003 og 2004 var på henholdsvis 358.135 kr. og 635.370 kr.

Forhøjelsen med 60.000 kr. for kursusindtægt i Sverige i 2003 kan ikke godkendes. Som det fremgår af deltagerlisten, var der 12 elever, der hver betalte 3.000 kr. kontant. Beløbet er fejlagtigt medregnet i akupunkturindtægten fra klinikken i .... Indkomsten fra kursusvirksomhed i udlandet skal derfor ikke forhøjes med denne indtægt.

Kursusindtægter i Danmark, Norge og Tyskland i årene 2003 og 2004 er betalt via bankoverførsel.

Efter klagerens beregning skal der for indkomståret 2003 trækkes 20.302 kr. fra det selvangivne beløb på 378.437 kr. Den samlede indkomst for indkomståret 2003 er herefter 358.135 kr.

For indkomståret 2004 skal der trækkes 51.580 kr. fra det selvangivne beløb på 686.950 kr. Den samlede indkomst for indkomståret 2004 er herefter 635.370 kr.

Differencen mellem skattecentrets og klagerens beregning er opstået ved, at skattecentret i flere tilfælde har påført kursusindtægten fra udlandet, både da de indgik på den udenlandske konto, og da de blev overført til klagerens konto i Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter statsskattelovens § 4 betragtes skattepligtig indkomst som udgangspunkt som den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående af penge eller formuegoder af pengeværdi.

Bortset fra udskriften af deltagerlisten vedrørende kursusvirksomhed i Sverige har klageren hverken dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at visse indtægter fra kursusvirksomhed i udlandet er medregnet to gange, eller at kursusindtægter i Sverige er medregnet i kursusindtægter i Danmark.

Under hensyn hertil og da Landsskatteretten har vurderet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKAT's ansættelse for så vidt angår indkomståret 2004 stadfæstes SKAT's ansættelse for dette indkomstår.

Med hensyn til indtægter fra kursusvirksomhed i Sverige må det anses for sandsynliggjort, at der alene har været 12 deltagere på kurset. Herefter nedsætter Landsskatteretten SKAT's forhøjelse for indkomståret 2003 med 24.000 kr. til 97.847 kr.

Landsskatteretten ændrer således SKAT's afgørelse for så vidt angår indkomståret 2003 og stadfæster afgørelsen for indkomståret 2004.

..."

Alt, hvad der er anført vedrørende de svenske forhold, vedrører ikke nærværende sag.

Parterne har i deres sagsfremstilling bl.a. henvist til, som bilag 3, udskrift, nr. 4 - 6, fra 2003 fra H1 ApS, kontonummer ... i Danske Bank, Norge, oversigt over indtægter fra kursusvirksomhed fra Norge 2003 udarbejdet af sagsøgeren, udskrift nr. 8 -12 for 2004 for H2s konto ... i Danske Bank, Tyskland, oversigt over indtægter for kursusvirksomhed fra Tyskland i 2003 udarbejdet af sagsøger, udskrift af konto benævnt H2, ... i Skandia Bank, Norge, oversigt over indtægter for kursusvirksomhed fra Norge i 2004 udarbejdet af sagsøger, udskrift nr. 13 - 16 og 18 for 2004 af H2s konto ... i Danske Bank, Tyskland, oversigt over indtægter fra kursusvirksomhed i Tyskland udarbejdet af sagsøgeren (der henvises specifikt til den til sagen udarbejdede ekstrakt side 47 - side 98).

I forbindelse med sagens behandling for retten har skattemyndighederne bl.a. udtalt vedrørende det under sagen fremlagte materiale, at der ikke er fremsendt nye bilag, som ikke tidligere har indgået i sagsbehandlingen.

Skattemyndighederne har på den baggrund fastholdt deres standpunkt.

I sagsfremstilling/anbringender har

sagsøgeren anført følgende

"...

Af sagens bilag 1 og bilag 2 (revisionsrapport af 18. maj 2004 og landsskatterettens kendelse) fremgår det, at skattemyndighedernes forhøjelse af skatteansættelsen i nærværende sag har omhandlet udøvet kursusvirksomhed i udlandet.

Af revisionsrapport af 18. maj 2004 fremgår endvidere, at forhøjelsen er foretaget alene på baggrund af bevægelser på kontoudtog fra Danske Bank i henholdsvis Norge og Tyskland.

Som bilag 3, 5 og 7 (kontoudtog af ovenfor anførte konti) har sagsøger fremlagt de kontoudtog, som skattemyndighederne har foretaget den ændrede ansættelse ud fra jævnfør bilag 2. Efter sagsøgers opfattelse viser disse kontoudtog, at skattemyndighedernes ansættelse er fejlagtig, og at sagsøgers opgørelse af indtægterne ved kursusvirksomhed er korrekt.

For så vidt angår indtægterne ved kursusvirksomhed i Norge i 2004 har sagsøger fremlagt kontoudskrifter, der dokumenterer bevægelser på den norske konto i 2004, og som påviser sagsøgers opgørelse af indtægter fra kursusvirksomhed i Norge i 2004. Skattemyndighederne har angiveligt ikke tage disse i betragtning ved ændringen af skatteansættelsen.

Sagsøger redegør nærmere for sine påstande således

Indkomståret 2003

Norge

Som bilag 3 har sagsøger fremlagt udskrift nr. 4-6 fra 2003 af H1s konto i Den Danske Bank Norge, hvoraf alle kursusindtægter fra Norge for indkomståret 2003 fremgår. Alle anførte beløb er i norske kroner jævnfør anførsel herom på kontoudskriften øverste højre hjørne i bilag 3.

Kursusafgiften udgjorde til at starte med pr. person N.kr. 3.000, der dog senere steg til N.kr. 3.300. Der har jævnfør bilag 3 været 65 indbetalinger på N.kr. 3.000; 3 indbetalinger på Nkr. 6.000 (der udgør 2 kursusbetalinger indbetalt på samme tid) og 13 indbetalinger på Nkr. 3.300; i alt udgør dette N.Kr. 252.900.

Med en gennemsnits valutakurs på 88,41 (Nationalbankens gennemsnitskurs for 2003. Denne kurs er også benyttet af skattemyndighederne, jf. revisionsrapport af 18. maj 2004, udgør dette 223.589 danske kroner.

Tyskland

Som bilag 5 har sagsøger fremlagt udskrift nr. 8-12 for 2004 af As konto i Den Danske Bank, Tyskland, hvoraf alle kursusindtægter fra Tyskland for indkomståret 2003 fremgår. Alle anførte beløb er i euro jævnfør anførsel herom på kontoudskriften øverste højre hjørne.

Kursusindtægterne tilgik A gennem agent TN, og indtægten udgjorde 2/3 af nettobeløbet.

For så vidt angår indkomståret 2003 har der været kursusindtægter fra Tyskland på i alt 18.286,43 euro. Med en gennemsnits valutakurs på 744,46 (Nationalbankens gennemsnitskurs for 2003. Denne kurs er også benyttet af skattemyndighederne, jf. bilag 2, side 9) udgør dette 136.135 danske kroner.

Indkomståret 2004

Norge

Som bilag 7 har sagsøger fremlagt udskrifter af konto benævnt H2 i SkandiaBanken Norge, hvoraf alle kursusindtægter fra Norge for indkomståret 2004 fremgår. Alle anførte beløb er i norske kroner.

Kursusudgiften udgjorde i 2004 pr. person kr. 3.300 og senere kr. 5.500, og indbetalingerne fremgår af det nævnte bilag 7.

For så vidt angår indkomståret 2003 har der været kursusindtægter fra Norge på i alt 477.553,00 norske kroner. Med en gennemsnits valutakurs på 90,23 (Nationalbankens gennemsnitskurs for 2004. Denne kurs er også benyttet af skattemyndighederne, jf. revisionsrapport af 18. maj 2004, side 15) udgør dette 430.896 danske kroner.

Tyskland

Som bilag har sagsøger fremlagt udskrift nr. 13 - 16 og 18 af Akupunktør As konto i Den Danske Bank, Tyskland, hvoraf alle kursusindtægter fra Tyskland for indkomståret 2004 fremgår. Alle anførte beløb er i euro jævnhør anførsel herom på kontoudskriften højre hjørne i bilag 9. Udskrift nummer 17 er ikke vedlagt, idet der ikke har været kursusindtægter anført på denne udskrift.

Som for 2003 tilgik kursusindtægter A gennem dennes agent TN, og indtægten udgjorde 2/3 af nettobeløbet.

For så vidt angår indkomståret 2004 har der været kursusindtægter fra Tyskland på i alt 16.886,11 euro. Med en gennemsnits valutakurs på 743,98 (Nationalbankens gennemsnitskurs for 2004. Denne kurs er også benyttet af skattemyndighederne, jf. bilag 2, side 14), udgør dette 125.629 danske kroner.

Til støtte for den principale påstand for 2003 og 2004 gøres det gældende,

At

De indbetalinger, der fremgår af sagsøger fremlagte bilag 3-10 udgør As samlede indtægter for 2003 og 2004 fra henholdsvis Norge og Tyskland.

 
 

Andre indbetalinger på de kontoudtog og foretagne sammentællinger og fremlagte konti vedrører salg af medicin og bøger m.v., hvilke indtægter vedrører selskabet H1 ApS. Disse indbetalinger vedrører ikke As skatteansættelse, og skal ikke medgå i dennes skatteansættelse.

 

At

Eftersom de indbetalinger, der fremgår af de fremlagte kontoudtog og sammentællinger udgør As samlede indtægter for 2003 og 2004 fra henholdsvis Norge og Tyskland, skal As skatteansættelse nedsættes med differencen mellem Skattemyndighedens skatteansættelse vedrørende kursusvirksomhed for 2003 og 2004 fra Norge og Tyskland og de af sagsøger i medfør af bilag 3-10 opgjorte indtægter.

 

At

Skattemyndighederne ved indkomstopgørelsen i flere tilfælde har medtaget nogle af indtægterne fra udlandet 2 gange, idet skattemyndighederne har medregnet indtægterne både når de er indgået på konti i udlandet, og når de derfra er overflyttet til sagsøgers konto i Danmark.

 
 

Samme fejl lavede sagsøger i første omgang, da indtægterne fra Norge skulle beregnes og selvangives. Det er på denne baggrund, A ligeledes i første omfang selvangav et for højt beløb for kursusvirksomhed i udlandet.

 
 

Særligt for så vidt angår 2004 har A ved ovennævnte fejl selvangivet et for højt beløb for indtægt ved kursusvirksomhed i Norge. A selvangav kr. 585.750, men havde ved en fejl medregnet nogle af indtægterne 2 gange. Ved efterfølgende samtale med skattemyndighederne, kunne sagsøger A konstatere, at skattemyndighederne tillige havde lavet denne fejl for så vidt angår nogle af indtægterne. Posteringerne på de fremlagte kontoudtog og sammentællinger alle udgør indtægter fra henholdsvis Norge og Tyskland i indkomstårene 2003 og 2004. Eventuelle videreoverførsler fra disse konti til sagsøgers konto i Danmark skal naturligvis ikke medtages som yderligere indtægter i indkomstopgørelsen. Af samme årsag kan der ikke tages hensyn til det for 2004 selvangivne beløb, idet denne selvangivelse bygger på samme fejl. Kontoudtogene fra Norge dokumenterer kursusindtægterne i Norge i 2004.

Derfor gøres det gældende, at der af de netop nævnte grunde skal ses bort fra sagsøgers selvangivelse vedrørende indtægter fra kursusvirksomhed i Norge i 2004.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende,

At

Sagsøgers fremlæggelse af opgørelse af kursusindtægter for 2003 og 2004 skal medføre hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne, således at opgørelserne skal lægges til grund for skattemyndighedernes behandling.

Særligt bemærkes, at skattemyndighederne angiveligt ikke har taget hensyn til bilag 7 - kontoudtog fra Norge i 2004, selv om skattemyndighederne samtidig mener at kunne foretage skatteansættelse for 2003 og for kursusvirksomhed i Tyskland for 2004 ud fra netop kontoudtog."

Sagsøgte har i relation til sagsfremstilling og anbringender anført følgende

"...

1. Sagens problemstilling og faktiske omstændigheder

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighedernes forhøjelser af sagsøgerens, A, indkomst med udeholde indtægter ved kursusvirksomhed i indkomstårene 2003 og 2004, er berettigede.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 1, at Landsskatteretten har ansat udeholdte kursusindtægter i de to indkomstår til henholdsvis 97.847,- kr. og 80.290,- kr.

For indkomståret 2003 har A i stævningen påstået ansættelsen nedsat med 64.543,- kr. I replikken har han ændret sin påstand således, at indkomsten for indkomståret 2003 nu påstås nedsat med 80.560,- kr., ligesom han har nedlagt en subsidiær påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

For indkomståret 2004 har han i stævningen påstået indkomsten nedsat med principalt 213.083,- kr., subsidiært 1313.870,- [131.870.red.SKAT] kr., dvs. i begge tilfælde nedsættelse med større beløb end forhøjelsen på 80.290,- kr. I replikken har han ændret sin påstand således, at indkomsten for indkomståret 2004 nu påstås nedsat med 210.715,- kr., ligesom han i stedet for den tidligere subsidiære påstand om nedsættelse med 131.870,- kr. har nedlagt en subsidiær påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Af Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, fremgår bl.a.

I indkomstårene 2003 og 2004 drev A virksomhed med akupunkturbehandling og kursusvirksomhed i Danmark, Tyskland, Norge og Sverige.

I de to indkomstår har der ikke været ført bogholderi for virksomheden. As revisor har over for SKAT oplyst, at selvangivelsen med regnskaber er udarbejdet på grundlag af uspecificerede beløb og indtægte samt bilagsmapper med spredte bilag.

Herved henvises også til revisionsrapporten (bilag 2), side 4, de tre første afsnit. Heraf fremgår bl.a., at der ikke foreligger fakturaer eller lignende bilag, der kan sandsynliggøre indkomsten, ligesom virksomhedens selvangivne fradrag er behæftet med væsentlige fejl i form af, at samme udgifter er faktureret to og tre gange.

Ifølge revisionsrapporten (bilag 2), side 5, 4. afsnit, har A opplyst, at tilmeldingen til kurserne foregår via telefon eller pr. e-mail. Herefter bliver der fremsendt et girokort til kursisten. Ved kursets start modtager den enkelte kursist en kvittering på den foretagne indbetaling. Ligeledes har A oplyst, at der ikke findes kopier af de udstedte kvitteringer.

Indkomståret 2003

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, 3. afsnit, at A i 2003 selvangav samlede kursusindtægter i udlandet med 378.435 kr. og kursusindtægter i Danmark med - anslået - 100.000 kr. Herved henvises også til As bilag til selvangivelse for 2003 (bilag A). Kursusindtægterne i udlandet på 378.437,- kr. fremgår af sidste side, medens kursusindtægterne i Danmark, anslået 100.000 kr., fremgår af næstsidste side.

Ifølge Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, 2. sidste afsnit, og revisionsrapporten (bilag 2), side 8, har SKAT ved en gennemgang af bilagsmaterialet konstateret, at der i perioden 16. september - 30. december 2003 indgik 120.000,- kr. vedrørende kurser i Danmark, ligesom revisor fremlagde dokumentation for en en yderligere kursusindtægt i Danmark på 6.000,- kr. Skatteforvaltningen forhøjede derfor As indtægter med differencen mellem dette samlede beløb på 126.000,- kr. og den anslåede indtægt på 100.000,- kr., han har medtaget i selvangivelsen, jf. bilag A, næstsidste side. Forhøjelsen fremgår af revisionsrapporten (bilag 2), side 2, øverst. A har på intet tidspunkt været uenig i rigtigheden af denne forhøjelse på 26.000,- kr. og er det altså heller ikke under nærværende sag.

Skatteforvaltningen forhøjede As samlede kursusindtægter fra udlandet i 2005 med 121.847,- kr., heraf 60.000,- kr. vedrørende kursusindtægter fra Sverige og 61.847,- kr. vedrørende kursusindtægter fra Tyskland og Norge. Det fremgår af Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 3, 3. afsnit, og revisionsrapporten (bilag 2), side 2.

Forhøjelsen vedrørende kursusindtægter fra Sverige på 60.000,- kr. fremkommer skønsmæssigt som 20 x 3.000,- kr. Skatteforvaltningen har herved henset til, at kursusafgiften i Danmark og Norge udgjorfe 3.000,- kr. i 2003, og at det af virksomhedens hjemmeside fremgår, at deltagerantallet på kurserne udgør ca. 20. Dette fremgår af Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, sidste afsnit, og revisionsrapporten (bilag 2), side 12, forneden.

Landsskatteretten lagde herimod til grund, at der alene var 12 deltagere på kurset i Sverige og nedsatte derfor den skønsmæssige forhøjelse med 24.000,- kr. (8 x 3.000,- kr.) fra 121.847,- kr. til 97.847,-kr., jf. kendelsen (bilag 1), side 4, sidste afsnit. A har under retssagen ingen indsigelser mod denne forhøjelse.

Baggrunden for skatteforvaltningens forhøjelse vedrørende kursusindtægterne i Tyskand og Norge på 61.847,- kr. er beskrevet i Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, 2. sidste afsnit, og side 3, 3. afsnit, og i revisionsrapporten (bilag 2), side 8-9.

Heraf fremgår, at skatteforvaltningen ved gennemgang af det foreliggende bilagmateriale, herunder kontoudtog, har opgjort kursusindtægterne i Tyskland til 185.347,- kr. og i Norge til 254.937,- kr. eller i alt 440.284,- kr.

Landsskatteretten stadfæstede denne del af forhøjelsen. I kendelsen (bilag 1), side 4, 3. sidste afsnit, har Landsskatteretten som begrundelse anført, at A hverken har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort sin påstand om, at skatteforvaltningen har medregnet visse af indtægterne to gange.

I stævningen, side 2, har A redegjort for den deri påståede nedsættelse med 64.543,- kr. Han anfører, at kursusindtægterne vedrørende Tyskland og Norge alene udgør henholdsvis 135.319,- kr. og 240.422,- kr., eller i alt 375.741,- kr., hvilket udgør 64.543,- kr. mindre end den forhøjelse til 440.284,- kr. som Landsskatteretten har stadfæstet.

I replikken, side 2, har A redegjort for den nu påståede nedsættelse med 80.560,- kr. Her anfører han, at kursusindtægterne vedrørende Tyskland og Norge udgør henholdsvis 136.135,- kr. og 223.589,- kr., eller i alt 359.724,- kr., hvilket udgør 80.560,- kr. mindre end den forhøjelse til 440.284,- kr., som Landsskatteretten har stadfæstet.

Indkomståret 2004

Det fremgår at Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 2, 3. afsnit, at A for indkomståret 2004 selvangav samlede kursusindtægter fra udlandet med 686.950,- kr. Herved henvises til As bilag til selvangivelsen for 2004 (bilag B). Kursusindtægterne fra udlandet på 686.950,- kr. fremgår af den sidste side.

Skatteforvaltningen forhøjede As indtægter i udlandet med 80.290,kr. Det fremgår af Landsskatterettens kendelse og revisionsrapporten.

Baggrunden for skatteforvaltningens forhøjelse på 80.290,- kr. er beskrevet i Landsskatterettens kendelse og revisionsrapporten.

Heraf fremgår, at skatteforvaltningen ved gennemgang af det foreliggende bilagsmateriale, herunder kontoudtog, har fastsat kursusindtægterne fra Tyskland til 190.385,- kr. og fra Norge til 576.855,- kr. eller i alt 767.240,- kr. fra Tyskland og Norge. Landsskatteretten stadfæstede denne forhøjelse på 80.290,- kr. i forhold til det selvangivne beløb på 686.950,- kr. vedrørende samlede kursusindtægter fra udlandet. I kendelsen (bilag 1), side 4., 3. sidste afsnit, har Landsskatteretten herved anført, at A hverken har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort sin påstand om, at skatteforvaltningen har medregnet visse af indtægterne to gange.

I stævningen, side 2-3, har A redegjort for, hvordan hans deri principale og subsidiære påstand fremkommer.

Hans principale påstand var, at hans indkomst skulle nedsættes med 213.083,- kr. Herved anførte han, at kursusindtægterne i Tyskland og Norge udgjorde henholdsvis 124.957,- kr. og 429.200 kr., eller i alt 554.157,- kr. Som nævnt ovenfor har Landsskatteretten stadfæstet skatteforvaltningens ansættelse til henholdsvis 190.385,- kr. og 576.855,- kr. eller i alt 767.240 kr. As principiale påstandsbeløb i stævningen fremkom som differencen mellem 767.240,- kr. og 554.157,- kr. eller 213.083,- kr.

As subsidiære påstand i stævningen var, at hans indkomst nedsættes med 131.870,- kr. Herved anførte han, at skatteforvaltningen ansatte hans indtægter i Tyskland og Norge til henholdvis 190.385,- kr. og 576.855,- kr. eller i alt 767.240,- kr. Med henvisning til hans udregning på 635.370,- kr. i Landsskatterettens kendelse (bilag 1), side 4, 3. afsnit, skulle indkomsten efter hans subsidiære påstand i stævningen nedsættes med differencen på 131.870,- kr.

I replikken, side 2, har A redegjort for den nu påståede nedsættelse med 210.715,- kr. Her anfører han, at kursusindtægterne vedrørende Tyskland og Norge udgør henholdvis 125.629,- kr. og 430.896,- kr. eller i alt 556.525,- kr., hvilket udgør 210.715,- kr. mindre end den forhøjelse på 767.240,- kr. som Landsskatteretten har stadfæstet.

2. Det retlige grundlag

Når det regnskab, der ligger til grund for den skattemæssige indkomstopgørelse, ikke er fyldestgørende, er skattemyndighederne berettiget til at ændre den selvangivne indkomst, jf. f.eks. Ligningsvejledningen 2004, afsnit E.B.1.4.

Indtægter er - medmindre de er konkret undtaget - skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4.

3. Skatteministeriets anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at As regnskabsgrundlag for indkomståren 2003 og 2004 ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for indkomstansættelserne i de to indkomstår, og at han ikke har dokumenteret, at der er grundlag for at tilsidesætte de omtvistede forhøjelser.

I de to år har der ikke været ført bogholderi for virksomheden. As revisor har til SKAT oplyst, at selvangivelsen med regnskab (bilag A og B) er udarbejdet på grundlag af uspecificerede beløb for indtægter samt bilagsmapper med spredte bilag. Der foreligger ikke fakturaer eller lignende bilag, der kan sandsynliggøre indtægterne. Disse oplysninger fremgår af Landsskatterettens kendelse og revisionsrapporten.

Skattemyndighederne har - ubestridt - ikke været forpligtede til at foretage skatteansættelserne for 2003 og 2004 på dette meget mangelfulde grundlag.

Henset hertil og til sagens omstændigheder i øvrigt, påhviler det herefter A at dokumentere, at de foretagne forhøjelser med udeholdte indtægter er forkerte.

De nu omstridte forhøjelser er alene foretaget med konkret udeholdte beløb, som skattemyndighederne har fundet frem til ved en gennemgang af As - i øvrigt meget mangelfulde - bilagsmateriale. A bestrider under nærværende sag ikke forhøjelsen vedrørende kursusindtægter i Sverige. I de nu omstridte spørgsmål indgår således ikke egentlige skønsmæssige forhøjelser. Selv om skattemyndighedernes forhøjelser er foretaget på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagmaterialet, gør Skatteministeriet gældende, at det - i lighed med en skønsmæssig ansættelse, jf. SKM2007.130.VLR (anken til Højesteret hævet) - påhviler A at dokumentere, at skattemyndighedernes ansættelse er åbenbart urimelige eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. f.eks. SKM2005.368.HR.

A har ikke dokumenteret sin påstand om, at visse af de konkrete indtægter, forhøjelserne vedrører, er medregnet i indkomsten to gange og/eller er medregnet til indkomsten i hans selskab H1 ApS. Henset til det - meget - mangelfulde regnskabsgrundlag, påhviler det A at føre et sikkert bevis for, at dette skulle være tilfældet, herunder for, at indtægter, der måtte være medregnet til indkomsten i H1 ApS, ikke rettelig skal henføres til ham selv.

Henset til,

at

As påstande afviger fra det, han selv har angivet,

at

hans påstande er ændret løbende, jf. redegørelsen herom overfor pkt. 1, og

at

hans påstand for indkomståret 2004 fører til lavere indtægter end selvangivet,

gør Statsministeriet gældende, at hans bevisbyrde er yderligere skærpet.

Skatteministeriet bestrider, at A har løftet sin bevisbyrde. I den forbindelse henvises også til bilag, han har fremlagt under nærværende retssag, har indgået i den administrative sagsbehandling.

..."

Forklaringer

Sagsøgeren har bl.a. forklaret, at han har drevet og fortsat driver H1 ApS. Det har han gjort siden 1986/1987. Den personlige virksomhed driver han ikke længere. Den blev oprindelig opstartet med henblik på et generationsskifte. Virksomheden i personligt regi blev drevet i årene 2003 til 2004. Der var alene tale om kursusvirksomhed. Han ophørte hermed på grund af råd fra revisor. Det var meningen, at sagsøgeren skulle fortsætte med at drive kursusvirksomhed i personligt regi, medens sønnen skulle overtage det øvrige. Kursusvirksomheden består i et system, som sagsøgeren har udviklet med henblik på behandling m.v. Der blev holdt kurser for kolleger, læger, zoneterapeuter m.v., men også patienter. I 2003 havde sagsøgeren stor aktivitet i udlandet, da der var tale om et unikt system. Vedrørende regnskabet for 2003 til 2004 havde sagsøgerens bogholder misforstået det og ikke lavet daglige regnskaber, som det blev gjort i APS'et. De blev efterfølgende bogført, og bogholderen lavede fejl ved at skrive indtægter på, når der var sket betaling fra udlandet på en udenlandsk konto, og tilligemed bogført, når overførslen skete til Danmark. Altså blev der bogført to gange vedrørende samme indtægt. I forbindelse med regnskabets udarbejdeIse har revisoren haft alle bilag, ringbind mv. til rådighed. Bogholderen havde forinden foretaget bogføringen. Revisoren brugte det som grundlag for selvangivelsen. Bogholderens fejl er derfor gået videre i selvangivelserne. Indtægterne i den personlige virksomhed er gået ind på kontoen for anpartsselskabets virksomhed i Tyskland, hvor der var en agent, der tog sig af at arrangere og få pengene ind. Når alt var betalt, skulle overskuddet deles med 1/3 til agenten og 2/3 til sagsøgeren. Det, som er indsat på kontoen i Tyskland vedrørende agent, er således sagsøgerens 2/3 vedrørende kursusvirksomhed. I Norge har de egentlige elever tilmeldt sig via email. Der er blevet udsendt en bekræftelse til de enkelte elever. Der er ikke blevet udstedt girokort. Der er kun bekræftelse med angivelse af kontonummer, hvorpå gebyr kunne indbetales. Såvel vedrørende konti i Norge og Tyskland er der sat penge ind både for så vidt angår sagsøgerens personlige virksomhed samt ApSet, men det er nemt at adskille. For så vidt angår Tyskland kan det skilles ad, idet alt, hvad angår agent vedrører den personlige virksomhed, medens resten vedrører anpartsselskabet. I Norge kan det adskilles på den måde, at det kan adskilles for så vidt angår de enkelte indbetalinger, idet indbetalingerne vedrørende kursusafgift har et fast beløb på henholdvis 3.000, 3.300 og 5.000 kr. Der er således ingen forvekslingsmulighed. Bogholderen har lavet fejl, idet der både er sket bogføring af indtægter, når beløbet er registreret på de respektive konti i Norge og efterfølgende, når beløbene er overført til dansk konto. Sagsøgeren har gjort skattemyndighederne opmærksom herpå i forbindelse med revisionen i 2006, og skattemyndighederne lavede i øvrigt samme fejl som bogholderen. Sagsøgeren har sendt skattemyndighederne kontoudtog, så myndighederne kunne se, hvad der var gået ind, og har i øvrigt redegjort for, hvad der skal tilgå ApSet, og at selvangivelserne har indeholdt fejl. Skattemyndighederne har fået alle kontoudtog. Bogholderen havde til brug for bogføringen alle kontoudtog vedrørende udenlandske konti samt danske konti. På de personlige konti indgik såvel indtægter fra kursusvirksomhed samt indtægter fra ApS-virksomhed. ApS'et driver akupunkturvirksomhed, men udskriver ikke fakturaer. Bogholderen har alene haft kontoudtog til brug for kasseindtastning. Sagsøgerens hustru har opgjort kassen én gang ugentlig. I kassen er der også udbetalinger. På sagsøgerens personlige konto indgik både indtægter fra kursusvirksomhed samt indtægter fra ApS'ets virksomhed, men det var dog nemt at adskille jf. ovenfor omkring bl.a. beløbsstørrelser. Anpartsselskabet driver akupunkturvirksomhed, men udsteder ikke fakturaer. Det, bogholderen har at forholde sig til, er alene kasseindbetalingsbilag samt kontoudtog. Bogholderen var halvtidsansat. Hun førte kasserapporten på baggrund af kassestrimlen. Skattemyndighederne har set alle underbilagene, som danner baggrund for bogholderens bogføring. I det private firma blev der ikke udarbejdet nogen løbende bogføring. Bogføring skete, da året var gået på grundlag af kontoudtogene, der forelå efter årets udløb jf. ovenfor. Anpartsselskabets omsætning i 2002/04 var på 6 - 7 millioner kroner.

Statsautoriseret revisor VS har bl.a. forklaret, at han er valgt revisor i sagsøgerens anpartsselskab. Han assisterer med rådgivning og opgørelse af den skattepligtige indkomstopgørelse. Han har været revisor for ApS'et i snart 10 år. I 2003 - 2004 drev sagsøgeren personlig virksomhed, og vidnet har hjulpet med at udarbejde selvangivelser og indkomstopgørelser i den forbindelse. Disse opgørelser blev udarbejdet ud fra oplysninger, han modtog fra sagsøgeren. Der var ikke udarbejdet nogen bogføring. Indtægterne fik han oplyst fra sagsøgeren. Regnskabet i ApS'et blev lavet på sædvanlig vis ud fra ganske almindelige bogføringsprincipper. I ApS'et var der ikke nogen udenlandske indtægter bortset fra lidt salg af naturmedicin m.v. i Norge og Tyskland, men det var ikke det store beløb. Beløbene var bogført løbende. Af det materiale, som vidnet fik, kunne han se, at beløb, der ikke var medtaget i den private konto, var konteret i ApS'et og dermed beskattet der. Sagsøgerens selvangivelser er måske forkerte på grundlag af et unormalt materiale, som lå til grund herfor. Det er således unormalt, at man skal igennem kontoudtog for at gøre regnestykket op. Vedrørende ApS'et fremgår alle beløb af kassebøger, og der er sket revision i hvert fald stikprøvevis. Den personlige indkomstopgørelse er lavet ud fra sagsøgerens oplysninger. Da vidnet lavede regnskabet for ApS'et, kunne han ikke se, hvor småbeløbene kom fra. Han kunne blot se, at det var indbetalinger. Han kunne ikke se, om det var kommet fra privatkontoen. Indtægterne vedrørende naturmedicin, bøger m.v. er i nogle tilfælde gået til sagsøgeren og videre til ApS'et. Der er mellem sagsøgeren og ApS'et sket afregning via mellemregningskonto. På de konti, vidnet har fået forelagt, var der en række mindre beløb, der gik over i ApS'et, og som konstateredes at være indtægsført der. De beløb, der vedrørte salg af naturmedicin, og som er gået over på sagsøgerens konto, er senere blevet bogført på mellemregningskontoen med ApS'et. Det, sagsøgeren på sine konti har indplaceret for ApS'et, er regnskabsmæssigt indtægsført til ApS'et.

Rettens begrundelse og resultat

Der er ikke sket nogen konsekvent bogføring af sagsøgerens personlige virksomhed og det af ham drevne ApS, der foreligger ikke kassebilag eller lignende, der er ikke sket nogen daglig opfølgning i relation til kasseopgørelser, hvorfor det af sagsøgeren i personligt regi udarbejdede regnskab, ikke findes at kunne danne grundlag for en skatteansættelse.

Der er i vid udstrækning sket indbetalinger til sagsøgerens personlige virksomhed og anpartsselskabets virksomhed til samme konti med deraf følgende sammenblandingsrisiko, hvor eksakt en opgørelse og nærmere dokumentation ikke har været mulig på grund af manglende bilag eller andet eksakt regnskabsmateriale. Skattemyndighederne findes herefter at have været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens indkomst for 2003/2004 til dels under henvisning til, hvad der er dokumenteret overfor myndighederne. Da sagsøgeren ikke under de foreliggende omstændigheder har bevist, at de foreliggende ansættelser er sket på et åbenbart urimeligt eller et forkert grundlag, tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge, som nedenfor anført.

Efter det ovenfor anførte sammenholdt med, at samtlige bilag, der har indgået i nærværende sag, også har været forelagt for skattemyndighederne, kan sagsøgerens påstand om hjemvisning heller ikke tages til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, til dækning af sagsøgtes udgift til advokatbistand betale 27.500 kr.