Dato for udgivelse
06 mar 2009 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 feb 2009 14:43
SKM-nummer
SKM2009.171.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-503/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Truck, mekaniker, spekulation, lastbil
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt der i medfør af statsskattelovens § 5 var fradragsret for sagsøgerens tab ved videresalg af en lastbil erhvervet i Canada. Retten fandt ikke, at sagsøgerens køb havde været motiveret af et ønske om at opnå en gevinst ved videresalg. Erhvervelsen var således ikke foretaget i spekulationsøjemed, hvorfor et eventuelt tab opstået i den forbindelse ikke var fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 5. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 5, stk. 1, litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.A.1.3.1

Parter

A
(Advokat Christian Bachmann)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Lisbeth Jørgensen)

Afsagt af byretsdommer

Mønsted

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøger har fradragsret for tab ved afståelse af den af sagsøger den 24. februar 2002 erhvervede ...-lastbil, og således at det overlades til SKAT som ligningsmyndighed at opgøre det korrekte tab.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

I landsskatterettens kendelse af 28. november 2007, hedder det bl.a. følgende:

"...

Klagen vedrører fradrag for tab ved handel af lastbil.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for tab på køb og videresalg af en lastbil, selvangivet med 91.167 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling). Klageren og klagerens repræsentant har tillige haft mulighed for at udtale sig overfor rettens medlemmer ved et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren drev fra 1998 til 2003 en virksomhed med navnet "H1", med reparation og servicering af biler. Klageren er uddannet automekaniker, og har efter virksomhedens lukning haft job som mekaniker.

Klageren købte den 24. februar 2002 en ... 379L truck, årgang 1988, i Canada for 13.375 dollars, der af klageren er omregnet til 69.550,00 DKK. Ifølge repræsentanten blev truckeren købt med midler der hidrørte fra en personskadeerstatning til klageren.

Ifølge klagerens hjemmeside er en længere beskrivelse af historien bag købet af ... 379L.

Repræsentanten har påpeget, at indlægget på hjemmesiden er skrevet af en journalist som klageren mødte, da klageren havde taget truckeren med på en truckerudstilling med det formål at sælge lastbilen. Indlægget er tillige ifølge repræsentanten også bragt i et magasin.

Ifølge repræsentanten fik klageren på en familieferie i Canada fat i et katalog om lastbiler. Klageren indrykkede tillige inden købet en fiktiv annonce i Den Blå Avis om salg af en truck. På baggrund af katalogpriserne og annoncen lavede klageren et regnskab, der i kopi er forelagt retten. Ifølge repræsentanten havde klageren endvidere snakket med en vognmand, der viste interesse for en truck. Klagerens virksomhed blev endvidere importørgodkendt. Klageren havde endvidere undersøgt om f.eks. motoren kunne serviceres i Danmark hvilket den kunne.

Klageren har i forbindelse med forundersøgelser og køb og salg af ... 379L samlet materiale derom i et ringbind. I dette ringbind er blandt andet korrespondance om canadisk moms, korrespondance med ToldSkat, med Færdselsstyrelsen om typegodkendelse, korrespondance om overholdelse af diverse krav, forsikring, fragt og annoncer fra nettet m.v.

... 379L er solgt igen den 3. marts 2003 for 80.000,00 kr. til JK. Af salgsbilaget fremgår, at salget er momsfrit. Ifølge repræsentanten blev salget fremskyndet af klageren grundet en skilsmisse.

Klageren har i indkomståret 2003 selvangivet et fradrag for tab på køb og salg af ... 397L på 91.167 kr. Tabet er nærmere specificeret på købesum og en række forskellige udgifter.

Fratrukket salgsprisen på 64.000 kr. (80.000 kr. fratrukket moms) giver det et resultat på 91.167,80 kr.

Der er alene fremsendt dokumentation for bilag a10, a11, a17, 303, 302 og 300. Bilag a1 1 (køb af ...) er udsendt til klageren. De resterende fremsendte udgiftsbilag (a10, a17, 303, 302 og 300) er adresseret til "H1".

Skatteankenævnet har oplyst, at meget af bilagsmaterialet vedrørende ... 379L ikke findes i sagen, og begrundet dette med, at SKAT har oplyst, at klagerens bilagsmateriale er returneret til ham sammen med udsendelsen af agterskrivelsen i efteråret 2005. Klageren har oplyst, at han ikke har modtaget materialet.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ved afgørelse af den 14. juni 2006 ikke godkendt fradrag for det konstaterede tab ved salg af lastbilen i 2003. Som begrundelse herfor har Skatteankenævnet henvist til, at de ikke som udgangspunkt kan tiltræde klagerens opfattelse, hverken med hensyn til at købet af lastbilen er, eller var en naturlig del af den hidtil (i 2002) drevne virksomhed, der indtil da ikke havde omfattet køb og salg af biler, eller den anvendte opgørelsesmetode, såfremt det pågældende køb i øvrigt kunne eller skulle opfattes som en del af den igangværende virksomhed.

Repræsentanten har nærmere redegjort for sagsøgers hensigt med købet af lastbilen, opgørelsen af tabet ved videresalg, ligesom der er skatte ... omtale af spekulationsbe .... i forhold til salg som led i ... m.v.

SKATs udtalelse

SKAT har i forbindelse med retsmødet bemærket, at annoncer m.v. i Den Blå Avis efter hjemkomst fra Canada, og i forbindelse med salgsbestræbelserne af lastbilen, ikke er fremlagt i sagen. Det bevismæssige er ikke tilfredsstillende fremlagt, og SKAT har særligt henvist til de faktiske forhold, herunder at der var tale om et aktiv med en brugsværdi for klageren, ejertidens længde, samt at klageren ikke fik iværksat brug og istandsættelse af lastbilen inden for en rimelig tid efter hjemkomsten fra Canada. Endvidere pegede klagerens handlinger i øvrigt efter hjemkomsten ikke på spekulationshensigt, og der forelå tillige en personlig interesse, jf. hjemmesidens indhold. Der er også forhold der kunne pege mod spekulation, men i denne sag er der ikke faste holdepunkter nok til, at de i tilstrækkelig grad sandsynliggør hensigten om videresalg.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Hvis der foreligger spekulation, kan fradrag for tab foretages efter statsskattelovens § 5, stk. 1 litra a. Spekulation foreligger, hvis en skatteyder ved erhvervelse af et formuegode har været væsentligt motiveret af ønsket om gevinst ved formuegodets videresalg. Motivet skal foreligge ved erhvervelsestidspunktet, og skatteyderen kan således ikke senere i ejerforløbet få status som spekulant, hvis dette ikke var tilfældet ved erhvervelsestidspunktet. Det er altså motivet ved købet, der skal vurderes.

Retten ser i det foreliggende tilfælde og efter en konkret vurdering det ikke for tilstrækkeligt dokumenteret, at der ved erhvervelsen af lastbilen i Canada i 2002 forelå en sådan intention fra klagerens side om videresalg med fortjeneste for øje, at det kan karakteriseres som spekulation efter principperne i statsskattelovens § 5. Det bemærkes, at alene tillægsomkostningerne i forbindelse med salget har ført til det selvangivne underskud. Det omfattende arbejde med import af lastbilen til Danmark fra Canada samt omkostningerne ved typegodkendelse af lastbilen i Danmark var en nødvendighed, selv om lastbilen ikke skulle videresælges. Af de af SKAT anførte grunde må det antages, at købet overvejende har været et udslag af klagerens personlige interesser. Erklæringerne fremlagt under retsmødet kan ikke føre til et andet resultat.

Herefter finder retten ikke grundlag for i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, at indrømme klageren fradrag for underskud ved køb og salg af lastbilen. I øvrig henvises til den resterende del af kendelsen.

I øvrigt henvises til sagens dokumenter.

..."

Forklaringer

Sagsøgeren har blandt andet forklaret, at han er uddannet automekaniker og har eget værksted. Han fik i sin tid udbetalt en personskadeerstatning. Derefter rejste han med familien på privatbesøg hos en bekendt i Canada. Dette skete i sommeren 2001. Han bemærkede, at priserne på "trucker" var betydelig lavere end de tilsvarende i Europa, idet man kunne købe en trucker til 10-20.000 canadiske dollars. Sagsøgeren havde ikke forudsætning for umiddelbart at sælge disse biler. For at undersøge markedet så han i et blad, der svarer til den Blå Avis, i Canada. Derefter foretog han forskellige undersøgelser. Han lavede en fiktiv annonce i den Blå Avis i Danmark, bilag 3, for at se om der var interesserede. Prisen var fastsat til 359.000 kr., svarende til markedsprisen i Danmark. Der var mange, der ringede til ham for at høre nærmere om bilen. Det var mest vognmænd og lastbilchauffører, der var interesserede. Sagsøgeren omtalte en SS i Danmark, der kendte noget til disse køretøjer. Det var navnlig brandstoftøkonomien, der var en fordel, idet den var 20% lavere end tilsvarende lastbiler i Danmark. Han gik derefter igang med at foretage de fornødne henvendelser, blandt andet til ToldSkat, Færdselsstyrelsen med videre, som man kan se i sagens bilag. Sagsøgeren henviste til opgørelsen i bilag 7 over udgifterne i forbindelse med køb og indregistrering i Danmark. Den pågældende lastbil var ikke typegodkendt, og der var visse ændringer i forhold til lys og bremser i forhold til danske regler. Sagsøgeren forklarede videre om forhandlinger i Canada om en bil, der ikke blev til noget. Derefter fandt han en trucker til en værdi af cirka 70.000 kr. Den var ikke så køn, men han kunne selv lave noget af arbejdet på den. Han var sammen med MP i Canada. Sagsøgeren havde i forvejen booket plads på et skib fra Canada. Efter der blev udarbejdet slutseddel, blev de enig om prisen, og truckeren blev sendt hjem via Sverige. Der var nu flere ting, der skulle bringes i orden vedrørende det tekniske. Hans interesse for køretøjet var at købe en bil af gangen og videresælge den, såfremt det var muligt at opnå overskud. Han forklarede videre, at den nævnte JS er en bekendt, og de er begge interesserede i countrymusik. Prisen på 350.000 kr., der er nævnt i bilag 12, hviler ikke på særlige beregninger. I mellemtiden for annoncering og salget skete der ikke så meget.

MP har blandt andet forklaret, at han er sagsøgerens ven og kører turistbus. Han fungerede sammen med sagsøgeren som chauffør under transporten i Canada. De tog af sted i februar 2002. Det var meningen, at sagsøger skulle lave research før han tog derover. Sagsøgeren foretog forskellige undersøgelser med hensyn til omkostninger ved transport til Danmark, indregistrering med videre. Vidnet kendte ikke noget til økonomien i projektet eller detaljer i forbindelse med køb og salg. Han vedstod erklæringen i bilag 8. Han har forstået det således, at det var sagsøgerens mening, såfremt det gik i orden at videresælge bilen.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort følgende anbringender gældende:

"Det gøres overordnet gældende, at sagsøgers erhvervelse af ...-lastbilen skete i spekulationsøjemed, jf. statsskattelovens § 5, jf. § 4.

Efter statsskattelovens § 5, litra a, er en indvunden fortjeneste ved salg af den skattepligtiges ejendom skattepligtig, og modsat er et realiseret tab fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 4, jf. § 5.

Spekulationsbestemmelsen anvendes i retspraksis således, at spekulationsøjemed eller hensigt anses at foreligge, når et aktiv er erhvervet med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg.

Spekulation adskilles fra næringssalg, ved at spekulation omfatter enkeltstående salg, således som det er tilfældet i sagsøgers tilfælde, hvor han alene importerede en lastbil. Spekulationshensigten skal have foreligget ved erhvervelse af aktivet.

Ifølge retspraksis er det ikke en betingelse, at spekulationsøjemedet, dvs. muligheden for fortjeneste ved videresalg, var den eneste begrundelse eller hovedbegrundelsen for erhvervelsen. Det er alene en betingelse, at spekulationsøjemed ikke var uvæsentligt ved erhvervelsen.

Det gøres i den forbindelse gældende, at en ...-lastbil tilhører en aktivtype, som naturligt kan erhverves med spekulationshensigt.

Sagsøger havde hensigt om at erhverve en amerikansk produceret lastbil i Canada med henblik på videresalg med fortjeneste i Danmark, og det forhold, at denne forretningsidé gik dårligere end forventet, kan ikke fratage erhvervelsen karakter af et spekulationskøb.

Efterfølgende omstændigheder vedrørende ...-lastbilens brug i Danmark, kan således ikke fratage købet karakter af en erhvervelse med henblik på videresalg med henblik på at opnå en fortjeneste. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at senere opståede interesser i et spekulationsaktiv ikke har nogen betydning for den oprindelig spekulationshensigt.

Heller ikke det forhold, at sagsøger på grund af dårlig personlig økonomi, så sig nødsaget til at afhænde ...-lastbilen til en pris under den budgetterede, skal tillægges vægt ved vurderingen af, om der på tidspunktet for erhvervelsen af ...-lastbilen forelå spekulationshensigt.

Den juridiske litteratur og retspraksis på området støtter den ovenfor beskrevne og påberåbte forståelse af spekulationsbegrebet.

Endeligt bestrides det, at der lå hobbymotiver bag købet af ...lastbilen.

..."

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort følgende anbringender gældende

"Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende, at tabet ikke er opstået som led i spekulationsvirksomhed, hvorfor sagsøgeren med rette er nægtet fradrag for tab ved afståelse af lastbilen. Ifølge Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, henregnes til indkomsten ikke indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele, ligesom der ikke gives fradrag for tab ved salg af den skattepligtiges ejendele. Denne hovedregel fraviges, i tilfælde hvor handlen er foretaget i spekulationsøjemed. Det gøres gældende, at den i sagen omhandlede lastbil ikke er erhvervet i spekulationsøjemed.

Bevisbyrden for, at der kan ske skattemæssigt fradrag påhviler skatteyderen, jf. eksempelvis SKM2004.162.HR.

Sagsøgeren har ikke haft spekulation til hensigt, da lastbilen blev erhvervet i 2002, og det bemærkes i den forbindelse, at der ved vurderingen af spekulationshensigten lægges vægt på objektive omstændigheder ved købet, herunder bl.a. genstandens art og anvendelsesmuligheder, omstændigheder ved købet, finansiering samt besiddelsestiden osv. Den i sagen omhandlede lastbil havde en potentiel anvendelsesmulighed i modsætning til typisk spekulationsgenstande, som f.eks. guldbarrer eller ædelmetalmønter, hvorfor genstandens art og anvendelsesmuligheder også taler imod en spekulationshensigt på erhvervelsestidspunktet.

Det gøres gældende, at den primære baggrund for erhvervelsen af lastbilen var sagsøgerens personlige interesse heri, hvilket bestyrkes af indholdet af den artikel, det var offentliggjort på sagsøgerens hjemmeside vedrørende baggrunden for købet af lastbilen (bilag 1, side 2-3). Det gøres herunder gældende, at private interesser i et aktiv har betydning for spekulationshensigten, at det i denne sag er sagsøgeren, der bærer bevisbyrden for, at tabet er fradragsberettiget, og at denne bevisbyrde skærpes, når det som i denne sag lægges til grund, at sagsøgerens motiver ved erhvervelsen har været båret af sagsøgerens personlige interesser.

Finansieringen af lastbilen, som skete ved anvendelse af egne midler i form af personskadeerstatning i modsætning til lånte midler, taler lige ledes for, at erhvervelsen er sket i privat øjemed, og ikke med spekulationshensigt.

Hertil kommer, at sagsøgeren ejede lastbilen i mere end 1 år før afhændelsen, og at afhændelsen ifølge sagsøgerens egne oplysninger blev fremskyndet som følge af sagsøgerens skilsmisse samme år. Der foreligger ingen oplysninger om, hvor længe sagsøgeren ville have beholdt lastbilen, som på salgstidspunktet ikke var "salgsklar", hvis ikke salget var blevet fremrykket af skilsmissen. Den lange besiddelsestid underbygger derfor ligeledes, at formålet med erhvervelsen ikke var spekulation, men derimod private interesser.

Det gøres endvidere gældende, at efterfølgende omstændigheder kan og skal tillægges betydning ved vurdering af spekulationshensigten, idet omstændighederne efter købet kan belyse og bestyrke oplysninger om hensigten ved købet.

Vedrørende den påståede udaterede annoncering (bilag 3) er det udokumenteret at dette tiltag er foretaget forud for købet af lastbilen.

Sagsøgeren har således trods sagsøgtes gentagne opfordringer ikke dokumenteret, at prisen på brugte, amerikansk producerede lastbiler af det i sagen omhandlede mærke, ..., var markant lavere i Canada end i Danmark, heller ikke for så vidt angår tilsvarende lastbiler. Det må på denne baggrund anses for udokumenteret, at der som følge heraf skulle være en fortjeneste var mulig. Det må herunder lægges til grund, at sagsøgeren ikke foretog en egentlig analyse af det danske markedsprisniveau for tilsvarende lastbiler. Herudover er det udokumenteret, at der blev udarbejdet budgetter forinden erhvervelsen af den i sagen omhandlede lastbil.

Sagsøgeren har således på ingen måde dokumenteret, at en fortjeneste var mulig eller var hensigten med erhvervelsen af lastbilen.

På baggrund af ovennævnte gøres det herefter gældende, at erhvervelsen af lastbilen ikke anses for foretaget i spekulationsøjemed, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a, hvorfor et eventuelt tab heller ikke er fradragsberettiget i medfør af bestemmelsen."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand blandt andet gjort gældende, at sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger spekulationer i det aktuelle tilfælde. Sagsøgeren omtalte grundlaget for sagen, navnlig Statsskattelovens § 5a. Såfremt der er tale om spekulation eller transaktioner i forbindelse med næring, kan man slippe for beskatning. Det må undersøges, hvad baggrunden var, for at sagsøgeren ville købe truckeren i Canada. Det kan ses af Landsskatterettens kendelse, at sagen faldt på grund af de bevismæssige forhold, som det er nævnt i kendelsen side 10. Sagsøgeren har afgivet en troværdig og sammenhængende forklaring. Derefter redegjorde sagsøger for domspraksis og teorien, som nævnt i materialesamlingen. Det er naturligt, at skatteydere forsøger at få et tab ind under spekulationsreglen. Sagsøgeren omtalte, hvad der er nævnt i materialesamlingen side 11-12, og det er væsentligt, at der blot er tale om, at hovedhensynet er køb med henblik på videresalg. Det er også af stor betydning, at det afgørende i disse relationer er, hvad skatteyderen har bestemt på erhvervelsestidspunktet. Dette fremgår også af litteraturen om spørgsmålet. Der er ingen tvivl om, at sagsøgeren købte lastbilen for at videresælge den. Dette fremgår af hændelsesforløbet dels med den første tur til Canada dels med den anden tur sammen med MP, med henblik på at tage lastbilen hjem til Danmark og videresælge den. Som forklarede måtte hensigten være - såfremt et salg gik godt - at fortsætte med købet af lastbiler, og derved ville man komme ind i et næringsområde. Sagsøgeren havde foretaget en grundig undersøgelse, inden han tog lastbilen med hjem. Desuden har han de faglige kvalifikationer, da han er mekaniker. Han havde i budgettet sat købsprisen til 135.000 kr., men på grund af de private forhold havde han ikke råd til at foretage spekulationen. Senere hændelser medfører ikke, at der kan rokkes ved hensigten ved køb.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand blandt andet anført, at der er enighed om størrelsen af beløbet i sagen, og at sagen drejer sig om spekulation i relation til Statsskattelovens § 5a. Det er som nævnt sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at der kan opnås et fradrag, hvilket kan ses af mange domme på området. Sagsøgte henviste til en række domme og litteratur i materialesamlingen og henviste til tidligere praksiser og beskatning i forbindelse med salg af privat ejendom. Dette forhold er nu reguleret på særlig måde, men de generelle principper kan også anvendes i nærværende sag. Hun henviste blandt andet til "fiskekutterdommen", hvor der forventedes en fortjeneste ved videresalg. Det er ikke tilstrækkeligt, at der afgives forklaringer af part og vidner, men der bør fremdrages objektive momenter til støtte for sagsøgerens standpunkt, som det kan ses af ovennævnte dom. Det drejer sig blandt andet om, hvilke perioder der er tale om, om der anvendes lånefinansiering og andre forhold, ligesom efterfølgende forhold kan få betydning. Denne sag er præget af, at en række konkrete forhold ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Det drejer sig blandt andet om, at sagsøgeren ikke har foretaget nogen undersøgelser om, der er interesser for køber på det danske marked, eller at der er grundlag for at påregne en fortjeneste med videresalget. Dette har sagsøgeren ikke meddelt under sagen, trods provokationer herom. Bilag 3 drejer sig om en anden bil end den købte. Desuden er der ingen dokumentation for, at sagsøgeren indrykkede annoncer før købet af bilen, da der ikke er nogen dato. Bilag 7 drejer sig også om et udaterede budget, og det er ikke dokumenteret, at det er lavet før købet. Endvidere er budgettallene grebet ud af den blå luft. Dette viste sig blandt andet ved, at det var nødvendigt at anvende 50.000 kr. på undersøgelser vedrørende bilens bremser. Bilagene 13-14 er uden relevans for denne sag, og det må bemærkes, at bilag 14 drejer sig om e-mails fra 2008. Som nævnt må det subjektive underbygges af objektive dokumenter. Heller ikke ved henvendelse til SKAT, Færdselsstyrelsen med videre er der nogen dokumentation for, at det drejer sig om netop denne bil. Det fremgår af bilag 10-11, at sagsøgeren vil opfordre til at henvende sig til bestemte steder, for at få oplysning om motoren, selv om det var hans hensigt at beholde bilen, burde han alligevel have foretaget de fornødne undersøgelser i hans personlige interesse. Desuden er der ikke her tale om et typisk spekulationsaktiv, som for eksempel ædelsten og sølvvarer. I relation til bilag 1 har det også betydning om, der er tale om en erhvervelse for egne midler. Det hastede ikke med salget af bilen, men der hengik et år, hvilket hang sammen med skilsmissen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Af de i landsskatterettens kendelse nævnte grunde, og da sagens oplysninger ikke findes at kunne føre til et andet resultat, tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, A, til sagsøgte, Skatteministeriet, 25.000 kr.