Klagen skyldes, at skatteforvaltningen har anset aktiver i et tvangsopløst anpartsselskab

som udloddet ved konkurs til eneanpartshaveren.

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

                     

Skatteankenævnet har forhøjet indkomsten med værdien af manglende aktiver i selskabet H1 ApS med

401.895 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter SKATS forhøjelse til

359.020 kr.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft forhandling med Landsskatterettens sagsbehandler samt haft lejlighed til at udtale sig på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren er skomager. Klageren var direktør og eneanpartshaver i H1 ApS (herefter selskabet), CVR-nr. ...1, som blev stiftet den 1. april 2000 med første regnskabsår i perioden 1. april 2000 - 30. juni 2001 .

Selskabet udarbejdede ikke regnskaber for regnskabsperioderne 1. april 2000 - 30. juni 2001 og 1. juli 2001 -30. juni 2002. For indkomståret 2002 indsendte selskabet ikke selvangivelse. Det er oplyst, at selskabet ophørte ved konkursdekret af 7. august 2003, og boet sluttede ved afsluttende skiftesamling den 22. november 2004.

Der foreligger råbalance for 2. periode, perioden 1/7 2001 - 31/12 2001 (udleveret af klageren). På baggrund af denne råbalance har skattemyndigheden udarbejdet en resultatopgørelse/balance, og har opgjort aktivernes værdi til (338.443 + 83.251) 421.695 kr. Heraf anses et depositum på 19.800 kr. at være overdraget, tilbage er aktiver som der ikke er redegjort for til en værdi på 401.895 kr., specificeret således:

Kassebeholdning

68.276,63 kr.

Giro

49.912,63 kr.

Bank

4.043,38 kr.

Debitorer

98.410,65 kr.

Personbil

98.000,00 kr.

Afstemningsdifference*)

 83.251,94 kr.

I alt

401.895,23 kr.

*) Afstemnings difference som følge af at råbalance for 1. periode udviser et underskud på 75.478, mod at SKAT har opgjort et overskud på 6.655 kr., samt en difference på renter på 1.118 kr.

Af råbalancen for 2001 fremgår det, at der er en gæld i form af en mellemregning på 77.205 kr.: Konto nr. ..., Mellemregning til H2 ApS. Samt, at mellemregning med A og med anpartshaveren er nul kr.

Der er udarbejdet en boopgørelse for selskabet, jf. møde i skifteretten 7. august 2003:

Det fremgår at klageren erkendte at skylde ToldSkat ca. 300.000 kr. At selskabet ikke var registreret hos ToldSkat for så vidt angår moms eller A-skat etc. Skyldig beløb til SKAT er opgjort til 317.284 kr. Det er kurators opfattelse, at klageren kan have overtrådt straffebestemmelser.

ToldSkat har afsluttet sagen administrativt ved at klageren har modtaget en bøde på 60.000 kr. Aktiver for 401.895 som opgjort af skattemyndigheden anses af kurator for overdraget til klageren personligt, eller til H3 ApS, CVR-nr. ...3, som er ejet af klagerens børn, og som driver virksomheden videre. Det fremgår af en registreringsattest, at klagerens bopæl er ..., den samme adresse som selskabet benytter.

Klageren har til kurator ikke oplyst til hvem aktiverne er overdraget. Det er kurators opfattelse, at overdragelserne er omstødelige. Boet har ikke haft midler til at gennemføre en omstødelsessag.

Der er under sagen i Landsskatteretten modtaget materiale udarbejdet i april 2002 af H1 ApS, CVR-nr. ...1, materiale udarbejdet i marts 2002 af ...1 ApS, CVR-nr. ...1, materiale udarbejdet i november 2002 af H2 ApS, CVR-nr. ...3, materiale udarbejdet i 2003 af H3 ApS, CVR-nr. ...3.

Det fremgår, at klageren, har været registeret som ejer og bruger af en Saab 9000 i perioden 4. januar 2001 til 6. august 2003. Ifølge råbalancen for selskabet blev bilen erhvervet af selskabet for 98.000 kr., i perioden 1. juli 2001 til 31. december 2001.

Skatteankenævnets afgørelse

Aktieindkomst for 2001 er forhøjet med 401.895 kr. som maskeret udlodning fra selskabet.

Det regnskab som skattemyndigheden har udarbejdet på baggrund af klagerens egne oplysninger og egne regnskabstal opgør aktiver til en værdi på 401.895 kr. I forbindelse med at der under sagens behandling er udarbejdet en ny råbalance af selskabets revisor, som viser at klageren har 135.234 kr. til gode, er grundlaget ikke tilstrækkeligt dokumenteret.

Skatteforvaltningen har i sagsfremstillingen af 11. april 2005 anført følgende vedrørende dette:

"Nedenfor vises i venstre side, de punkter som klager ønsker korrigeret og hvilke beløb klager ønsker korrigeret med. I højre side vises hvilke bilag, klager har indsendt, med en kort beskrivelse af bilagene.

Skatteafdelingens forhøjelse 401.895,23 ønsker klager korrigeret med nedenstående beløb

Beskrivelse af klagers indsendte dokumentation
for de ønskede korrektioner

     

- diff. giro kr. -79.860,71                        

kontoudskrift af den 30.11.01 kr. -29.713,08 udskrevet til H4 ApS

- diff. bank kr. -3.964,88                        

kopi af bankbog i F1 bank kontonr. ... (H1 ApS's konto), indestående kr. 79,23 pr. 31.12.01

- personvogn afhentes af advokat kr.
-98.000,00

brev til R1 om afhentning af bil

- diffunderskud primo (kr. -77.714,13)kr. -84.369,86

råbalance for H1 ApS CVR.nr ...1 for 01.01.00 - 30.06.01

- mellemregning (H2 ApS) A kr.
-77.204,99

 

- måneders løn inkl. feriepenge kr.
-185.301,50

lønsedler til søn, BA 4 stk. fra CVR.nr.H1 på i alt kr. 14.060 og 5 stk. fra ...3 for indkomstårene 2002 og 2003 lønsedler til CA 1 stk. fra CVR.nr. ...1
på i alt kr. 15.645 og 5 stk. fra ...3 for indkomståret 2002

- overtagelse leverandørgæld kr.
-15.178,28

kontoudtog fra G2 ApS opgjort pr. 01.12.01
udskrevet til A, H2

+ overtagelse af varelager kr. + 6.750,00

 

..."

Kopi af bankbog for selskabets konto i F1 Bank viser et indestående på 79,23 kr. pr. 31. december 2001, og det udarbejdede regnskab viser et indestående på 4.043,38 kr. Det er dog ikke muligt at fastslå, hvorvidt der er andre posteringer eller efterposteringer til denne post i det samlede regnskab. Derfor kan der ikke på baggrund af en kopi af et bankbogsblad ændres i det udarbejdede regnskab.

For så vidt angår varelager, er der hverken indsendt dokumentation for mellemregning med klageren eller for overtagelse af varelager.

Der er i de udarbejdede regnskaber medregnet lønninger på i alt 325.285 kr. Klageren har indsendt dokumentation for 29.705 kr. for indkomståret 2001. Beløbet anses for indeholdt i det allerede udarbejdede regnskab. Den resterende dokumentation for lønudgifter vedrører dels et andet selskab, H3 ApS, CVR.nr.. nr. ...3, dels andre indkomstår.

Leverandørgæld på 15.178,28 kr. er et kontoudtog, der er udskrevet til "A, H2", og ikke til selskabet.

Kontoudskrift fra F2 Bank er udskrevet til H4 ApS, som er opløst den 27. november 2000.

Bilen er overgået til klager, da han er registreret som bruger og ejer af bilen i perioden fra den 4. januar 2001 til den 6. august 2003. Et brev til en advokat med anmodning om afhentning af bilen er ikke dokumentation for, at klager ikke er ejer af bilen.

Klageren har ikke kommenteret "kassebeholdning" og "debitorer".

Klageren findes således ikke at have løftet bevisbyrden for rigtigheden af påstanden om nedsættelse af maskeret udbytte.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klagers aktieindkomst for indkomståret 2001 fastsættes til 100.152 kr.

Efter afholdt forhandling har klagerens revisor efter aftale med repræsentanten fremsendt yderligere materiale, som tager udgangspunkt i SKATs forhøjelse på 401.895 kr.

Likvide midler

Likvide beholdninger (68.268 + 49.913 + 4.043) i alt 122.231 kr. skal hæves på klagerens mellemregningskonto, og klageren skal godskrives 77.204 kr. på mellemregningskontoen, som også tidligere anført. Det fremgår af råbalance fra H1 ApS, at selskabet skylder H2 ApS 77.205 kr. SKAT krævede en stor garantistillelse, hvorfor et selskab med dette navn aldrig blev stiftet. Derfor tilhører mellemregningen klageren.

Debitorer

Debitorer for 98.410 kr. er overtaget af H3e ApS mod at afholde opsigelseslønningerne i selskabet for i alt 185.473 kr. for BA og CA, som har været ansat af klageren personligt eller selskaber ejet af klageren. Det fremgår af lønsedler udarbejdet af henholdsvis H3 ApS, ... og H2 ApS, ..., begge CVR-nr. ...3, at der i 2003 er udbetalt lønninger for perioden første halvdel af 2002.

Bil

Vedrørende bilen anføres det, at ifølge kopi af auktionsliste fra G1, hvor en Saab, som var indregistreret 31.12 1988, den 19. juni 2001 blev solgt for 12.000 kr. På baggrund heraf har auktionslederen fra samme auktionshus skønnet, at den i sagen omhandlede bil i januar 2001 havde en værdi på mellem 10.000 kr. og 12.000. kr. Den del af beskatningen, der relaterer sig til bilen, kan maksimalt udgøre mellem 10.000 kr. og 12.000 kr. Senere anføres det, at værdien af bilen passende kan sættes til 55.125 kr.

Afstemningsdifference

Afstemningsdifferencen skal reduceres. Der er et underskud på 75.478 kr. for den første periode modsat overskud som anført af SKAT. Lønninger for 376.000 er dokumenteret ved lønsedler udarbejdet af H2 ApS, CVR-nr. ...1 (samme nr. som selskabet). Det fremgår af lønsedlerne, at der er trukket A-skat. Vedrørende CA er der lønsedler for i alt kr. 182.612 kr. for perioden juli 2000 til juni 2001. For perioden juli 2001 til december 2001 er der lønsedler for 96.144 kr. Vedrørende BA er der ingen lønsedler for det første regnskabsår. Der ligger ca. 45 lønsedler udskrevet den 18. december 2001 dækkende kalenderåret 2001.

Det fremgår af lønoplysningssedler for selskabet, at der er A-indkomst for 183.616 kr. for kalenderåret 2000, og for 350.212 kr. i kalenderåret 2001. Det fremgår, at der er afholdt løn til BA for 165.205 kr. og til CA med 185.007 kr. Ifølge opgørelse udarbejdet af revisor er 376.433 kr. afholdt i perioden 1. april 2000 til 30. juni 2001.

Revisor anførte, at den maskerede udlodning kan fastsættes til 100.152 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte, og til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer. Dette fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Efterfølgende udarbejdede regnskaber tillægges ikke afgørende betydning, set i lyset af at selskabets værdier er opgjort som følge af råbalancer indsendt af klageren til SKAT/skatteankenævnet. Det er ikke muligt umiddelbart at afstemme senere udarbejdet regnskab.

Ved møde den 7. august 2003 i skifteretten i forbindelse med opløsning af selskabet var det ikke muligt at få oplysninger fra klageren om til hvem, aktiverne blev overdraget og det var kurators opfattelse, at aktiver som opgjort af SKAT til en værdi af 401.895 kr. enten var overdraget til klageren personligt, eller til selskabet ejet af klagerens børn, herunder at overdragelserne var omstødelige.

Det er ved de oplysninger, der er fremlagt under sagens behandling i Landsskatteretten sandsynliggjort, at der var sket en sammenblanding af klagerens og selskabets økonomi, ligesom det fremgår af de fremlagte oplysninger, at klageren med de samme ansatte viderefører virksomheden.

Under de foreliggende omstændigheder, hvor selskabet ikke har udarbejdet et regnskab eller selvangivet en indkomst, herunder indbetalt A-Skat mv., hvilket klageren var ansvarlig for som direktør, må klageren føre et sikkert bevis for, at han ikke har modtaget de manglende værdier.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at værdier som opgjort af SKAT er fejlbehæftet. Der er bl.a. lagt vægt på, at mellemregning med H2 ApS, - navnet ses at være en forkortelse - ikke er dokumenteret at tilhøre klageren og, at debitorerne ses at være overdraget til klageren eller selskab kontrolleret af klageren, uden at der er sket betaling herfor. Dog godkendes det vedrørende bilen, at denne nedskrives til 55.125 kr.

Afstemningsposten som opgjort af SKAT er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort at være fejlbehæftet, bl.a. som følge af at tilbageholdt A-skat mv. jf. lønsedler ikke er afregnet til SKAT, hvorfor omkostninger hertil som anført af revisor de facto ikke er afholdt af selskabet, og derfor ikke skal medgå til at nedbringe årets resultat.

Afstemningsposten er en direkte følge af, at der ikke er udarbejdet et regnskab eller selvangivet en indkomst for den første regnskabsperiode, hvorfor resultatet og værdierne for denne periode er tilgået klageren i 2001.

Den maskerede udlodning opgjort af SKAT til 401.895 kr. nedsættes med afskrivninger på bilen med (98.000 - 55.125) 42.875 kr. til 359.020 kr.