Dato for udgivelse
20 Mar 2009 08:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Feb 2009 13:01
SKM-nummer
SKM2009.201.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 5-1639/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Ophør af virksomhed
Emneord
Maskeret, udlodning, opløsning
Resumé

Skatteyderen var eneanpartshaver og direktør i H1 ApS, der blev erklæret konkurs og sluttet uden midler den 22. november 2004. Selskabet havde ikke udarbejdet regnskab eller selvangivet indkomst, herunder indbetalt A-skat mv. Skatteyderens indkomst blev forhøjet på baggrund af en resultatopgørelse og balance, som skattemyndighederne havde udarbejdet efter selskabets råbalancer.

Skattemyndighederne anså de i balancen opgjorte aktiver og den i resultatopgørelsen beregnede afstemingsdifference som maskeret udbytte til skatteyderen og forhøjede skatteyderens aktieindkomst. Skatteyderen erkendte under retssagen, at selskabets likvide beholdninger var overgået til ham, men gjorde gældende, at de øvrige aktiver ikke var tilgået ham, og at skattemyndighedernes forhøjelse af hans indkomst skulle nedsættes.

Retten frifandt Skatteministeriet. Retten lagde vægt på, at skatteyderen måtte bære bevisbyrden, da selskabet ikke var registreret ved SKAT, da der ikke var indleveret regnskaber, selvangivelse eller momsregnskab. Skatteyderen havde herefter ikke godtgjort, at han ikke havde modtaget de af skattemyndighederne opgjorte aktiver.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen  2009-1 S.F.2.3.6
Henvisning
Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.4.6

Parter

A
(Adv.fm. René Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Hanne Padkjær Sørensen)

Afsagt af byretsdommer

Helle Dietz

Denne sag drejer sig om, i hvilket omfang der har fundet maskeret udlodning sted fra H1 ApS til sagsøger A.

Sagsøger har nedlagt påstand om at sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2001 nedsættes med kr. 247.356

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jfr. retsplejelovens § 218a, stk. 2.

Sagens nærmere omstændigheder

Sagsøger stiftede H1 ApS den 1. april 2000. Sagsøger var eneanpartshaver og direktør i selskabet. Selskabet blev erklæret konkurs og sluttet uden midler den 22. november 2004. Det fremgår af boopgørelsen, at selskabet ikke var registreret hos SKAT, og der ikke er indberettet eller indbetalt moms og skat.

På baggrund af en råbalance udarbejdet af sagsøger, har Skatteforvaltningen udarbejdet resultatopgørelse for 2001 for H1 ApS, og heri opgjort selskabets aktiver således:

Kassebeholdning

68.276,63 kr.

Giro

49.912,63 kr.

Bank

4.043,38 kr.

Debitorer

98.410,65 kr.

Personbil

98.000,00 kr.

Afstemningsdifference

 83.251,94 kr.

I alt

401.895,23 kr.

der anses udloddet til sagsøger.

Afstemningsdifferencen er opgjort som forskellen på et underskud på 75.478 kr., der fremgår af selskabets råbalance og et overskud, opgjort af SKAT.

Landsskatteretten har ved kendelse af 16. april 2008 nedsat værdi af bil med 42.875 kr. og ansat den maskerede udlodning til 359.020 kr.

Landsskatterettens afgørelse er sålydende

"...

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte, og til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer. Dette fremgår af ligningslovens § 16A, stk. 1.

Efterfølgende udarbejdede regnskaber tillægges ikke afgørende betydning, set i lyset af at selskabets værdier er opgjort som følge af råbalancer indsendt af klageren til SKAT/skatteankenævnet. Det er ikke muligt umiddelbart at afstemme senere udarbejdet regnskab.

Ved møde den 7. august 2003 i skifteretten i forbindelse med opløsning af selskabet var det ikke muligt at få oplysninger fra klageren om til hvem, aktiverne blev overdraget og det var kurators opfattelse, at aktiver som opgjort af SKAT til en værdi af 401.895 kr. enten var overdraget til klageren personligt, eller til selskabet ejet af klagerens børn, herunder at overdragelserne var omstødelige.

Det er ved de oplysninger, der er fremlagt under sagens behandling i Landsskatteretten sandsynliggjort, at der var sket en sammenblanding af klagerens og selskabets økonomi, ligesom det fremgår af de fremlagte oplysninger, at klageren med de samme ansatte viderefører virksomheden.

Under de foreliggende omstændigheder, hvor selskabet ikke har udarbejdet et regnskab eller selvangivet en indkomst, herunder indbetalt A-skat m. v., hvilket klageren var ansvarlig for som direktør, må klageren føre et sikkert bevis for, at han ikke har modtaget de manglende værdier.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at værdier som opgjort af SKAT er fejlbehæftet. Der er bl.a. lagt vægt på, at mellemregning med H2 ApS - navnet ses at være en forkortelse - ikke er dokumenteret at tilhøre klageren og, at debitorerne ses at være overdraget til klageren eller selskab kontrolleret af klageren, uden at der er sket betaling herfor. Dog godkendes det vedrørende bilen, at denne nedskrives til 55.125 kr.

Afstemningsposten som opgjort af SKAT ikke dokumenteret eller sandsynliggjort at være fejlbehæftet, bl. a. som følge af at tilbageholdt A-skat m.v. jf. lønsedler ikke er afregnet til SKAT, hvorfor omkostninger hertil som anført af revisor de facto ikke er afholdt af selskabet, og derfor ikke skal medgå til at nedbringe resultat.

Afstemningsposten er en direkte følge af, at der ikke er udarbejdet et regnskab eller selvangivet en indkomst for den første regnskabsperiode, hvorfor resultatet og værdierne for denne periode er tilgået klageren i 2001.

Den maskerede udlodning opgjort af SKAT til 401.895 kr. nedsættes med afskrivninger på bilen med (98.000-55.125) 42.875 kr. til 359. 020 kr.

..."

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende

at

de likvide beholdninger i H1 ApS delvist er anvendt til nedbringelse af selskabets gæld til sagsøger med kr. 77.205,

 

at

debitorerne blev overdraget til det fortsættende selskab H3 ApS mod at de pådrog sig en forpligtelse påhvilende H1 ApS svarende til et beløb på kr. 43.775,

 

at

bilen ved overdragelsen til sagsøger havde en værdi på kr. 12.000,-

 

at

afstemningsdifferencen ikke kan anses som udtryk for et aktiv eller en fordel af pengeværdi, der er tilfaldet sagsøger.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende

at

selskabets aktiver er overtaget af sagsøger og/eller af selskabet, kontrolleret af sagsøger, det ikke er dokumenteret, at sagsøger havde ydet et lån til H1 ApS,

 

at

det ikke er dokumenteret, at H3 ApS overtog en reel forpligtelse i forbindelse med, at dette selskab overtog debitormassen,

 

at

der ikke er grundlag for at tilsidesætte den af skattemyndighederne beregnede afstemningsdifference,

 

at

det af Landsskatteretten udøvede skøn over bilens værdi ikke skal tilsidesættes.

Der er under sagen afgivet forklaring af A, BA, CA og revisor SL.

Rettens begrundelse og afgørelse

Indledningsvis bemærkes, at retten har lagt vægt på, at der ikke er sket registrering af H1 ApS ved SKAT, at der ikke er indleveret regnskaber, selvangivelse eller momsregnskab, at H1 ApS's aktiver er tilgået sagsøger eller selskaber, sagsøger kontrollerer, og at sagsøger under konkursbehandlingen af H1 ApS's bo ikke oplyste om dette.

Bevisbyrden for, at det af skattemyndighederne udøvede skøn over størrelsen af den maskerede udlodning er fejlbehæftet, påhviler derfor sagsøger.

Ad likvide midler

Det lægges til grund som ubestridt, at de likvide beholdninger er tilgået sagsøger. Sagsøger har gjort gældende, at han som følge af et lån til H1 ApS's havde et tilgodehavende på 77.205 kr. i selskabet, som skal modregnes i de likvide beholdninger. Der er ikke udarbejdet lånedokumenter, og der er ikke fremlagt bilag, der sandsynliggør, at der har bestået et låneforhold. Under disse omstændigheder, og da sagsøger har haft ene-bestemmende indflydelse i selskabet, har sagsøger ikke bevist, at han besad en modregningsberettiget fordring mod H1 ApS, og de likvide midler anses udloddet til sagsøger med 122.231 kr.

Ad debitorer

Det lægges til grund som ubestridt, at debitormassen er overdraget til H3 ApS. Det må anses som uafklaret, om det er sagsøger eller dennes børn, der ejer anparterne i selskabet, idet sagsøgers søn BA, har forklaret, at han ikke har ejet anparter og heller ikke tror, at det har været tilfældet for så vidt angår hans søskende. Under alle omstændigheder har sagsøger fungeret som direktør i selskabet. Sagsøger har gjort gældende, at H3 ApS overtog debitormassen mod til gengæld at overtage feriepengeforpligtelserne for de to ansatte i H1 ApS, af sagsøger opgjort til 43.775 kr.

I sagen er fremlagt et uunderskrevet overdragelsesdokument, dateret 4. januar 2002, hvorefter H1 ApS overdrager debitorer og varelager til H3 ApS mod H3 ApS' overtagelse af løn- og feriepengeforpligtelser overfor de 2 ansatte. Der er ikke fremlagt regnskaber for H3 ApS til dokumentation for, at forpligtelsen påhviler selskabet, endsige størrelsen af forpligtelsen, der er ikke fremlagt lønsedler eller ansættelseskontrakter, og begge ansatte har forklaret, at de fik lønnen udbetalt kontant. Under disse omstændigheder, og da dispositionerne er udført af sagsøger, der havde enebestemmende indflydelse, såvel i H1 ApS som i H3 ApS, findes det ikke bevist, at H3 ApS påtog sig en reel forpligtelse, og debitormassen anses udloddet til sagsøger med 98.410 kr.

Ad personbil

Det lægges til grund som ubestridt, at bilen, der blev anskaffet den 18. juli 2000 for 98.000 kr. er overtaget af sagsøger den 4. januar 2001. Sagsøger har gjort gældende, at bilens værdi på overdragelsestidspunktet var 10-12.000 kr. og har henvist til en auktionsliste fra G1.

Som udgangspunkt anses det for ganske usandsynligt, at bilen på knap 6 måneder er faldet 85-90.000 kr. i værdi. Sagsøger, der havde bilen i sin besiddelse i 2½ år, var den nærmeste til at lade foretage en egentlig vurdering af bilen. Dette er ikke sket. Sagsøger har videre forhindret, at kurator kunne lade foretage en vurdering, idet han undlod at oplyse, at han var i besiddelse af bilen. Under disse omstændigheder har sagsøger ikke bevist, at den af skattemyndighederne skønnede værdi af bilen på overdragelsestidspunktet - et skøn, der er baseret på anskaffelsesprisen, fratrukket afskrivninger for 2 indkomstår - er fejlagtigt, hvorfor bilen anses udloddet til sagsøger for 55.125 kr.

Ad afstemningsdifference

Denne difference fremkommer som forskellen mellem et af skattemyndighederne beregnet overskud på 6.655,73 kr. for 2001 og et af sagsøger beregnet underskud på 75.478,29 kr. (samt en rentedifference). Skattemyndighedernes beregning er foretaget på grundlag af en råbalance for H1 ApS, udskrevet pr. 26/11-2001, medens sagsøgers opgørelse af underskud er foretaget på grundlag af en råbalance, udskrevet pr. 21/11 2003. Sagsøger har forklaret, at den råbalance, der er først i tid, er udskrevet på et tidspunkt, hvor bogføringen - på grund af sygdom - ikke var ajour, og den råbalance, der er senere i tid, er udskrevet efter ajourføringen af bogføringen. Ved en sammenligning mellem de to råbalancer må det konstateres, at en række nøgletal er ens, herunder f.eks. "varekøb" og samlede "driftsomkostninger", medens en væsentlig forskel er "lønninger" samt "A-skat" og "ambi". Under hensyn til, at bogføring ikke er foretaget løbende, at der ikke er fremlagt bilag, herunder lønsedler, at revisor SL har forklaret, at han ikke har lavet løbende revision eller foretaget bilagsrevision i forbindelse med den resultatopgørelse, han udarbejdede for H1 ApS i 2005, at der ikke er udarbejdet regnskab, at de ansatte efter deres egen forklaring har fået udbetalt løn kontant og endelig, at der ikke er indbetalt A-skat, har sagsøger ikke sandsynliggjort, at afstemningsdifferencen ikke er udtryk for et aktiv og ej heller, at den skønsmæssige beregning er fejlagtig. Herefter anses 83.251,94 kr. for udloddet til sagsøger.

Af de ovenforanførte grunde tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

Sagsomkostninger er sammensat af et beløb til dækning af sagsøgtes advokatomkostninger med 30.000 kr. og til dækning af udgift til materialesamling 964 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte med 30.964 kr.