Sagen drejer sig om, at klageren er beskattet af maskeret udlodning i forbindelse med salg af aktiviteten fra hans selskab.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2002

 

Aktieindkomst

 

Skattemyndigheden har forhøjet klagens indkomst vedrørende en
overførsel fra H1 ApS med

1.750.000 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter skattemyndighedens ansættelse med

207.703 kr.

Møde mv.

Repræsentanten har haft møde med landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Sagens oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i H1 ApS under konkurs (selskabet). Selskabets aktivitet, kaldet H5, er, jf. underskrevet aftale dateret 10. august 2000, overdraget til H4 A/S (tidligere H4X A/S). I forbindelse med overdragelsen af selskabets aktivitet blev der overdraget 2 andre virksomheder til H4 A/S. Begge virksomheder var domineret af klageren. De 2 andre virksomheder blev overdraget af H2 ApS, hvori klageren var hovedanpartshaver, og H3 I/S, hvori klageren ejede 50 %.

Skatteforvaltningen har den 8. september 2003 forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for 2000 med 1.750.000 kr., forskellen mellem den faktiske overdragelsessum på 3.225.000 kr. og den selvangivne indkomst udarbejdet på grundlag af et udkast til overdragelsesaftale, dateret 9. august 2000, hvor overdragelsessummen i alt udgør. 1.475.000 kr.

Det fremgår af udskrift vedrørende klagerens konto i Unibank, at der bl.a. den 15. september 2000 er indsat 3.875.000 kr. på klagerens konto (salgsbeløb for 3 virksomheder, hvoraf 3.225.000 kr. vedrører selskabet), at der den 19. september 2000 er hævet 1.892.000 kr., som er overført til klagerens ægtefælle, BA, og den 21. september 2000 er hævet 850.000 kr., som er indsat på konto tilhørende selskabet. Herudover er hævet 147.552 kr. og 16.613 kr.

Af brev af 16. juni 2003 fra advokat SL, der repræsenterer BA, til kurator for selskabet under konkurs, fremgår det bl.a., at ingen af parterne (ægtefællen og klageren) på stående fod er i stand til at redegøre for, hvad de 1.892.100 kr. er brugt til.

Det fremgår af retsbogsudskrift i konkurssagen H1 ApS, at selskabets revisor under vidneansvar har udtalt, at han af klageren, efter at der var udarbejdet regnskab medio 2001, fik den endelige købsaftale, men regnskabet, hvor den forhøjede købssum på 1.750.000 kr. ikke var medtaget, ikke blev ændret i forhold til den selvangivne indkomst (revisor havde et tilgodehavende på 30.000 kr. og gjorde ikke videre). Revisor oplyste, at pengene fra salget blev kanaliseret over til I/S'et, der sørgede for at kreditorerne i I/S'et, H2 ApS og selskabet blev betalt. Videre har han oplyst, at klageren selv stod for afregning af de forskellige kreditorer.

"Indfrielserne skete i 2000, og er indarbejdet i regnskabet for samme år. Vidnet har set bilagene for indfrielserne."

Regnskabsmateriale for 2000 vedrørende selskabet blev sendt til klageren i forbindelse med dennes personlige konkurs (senere end medio 2001). Øvrigt regnskabsmaterialet blev udleveret til klageren personligt allerede efter sommeren 2001.

Klageren har under vidnepligt udtalt, at regnskabsbilagene ligger i kælderen i ...2, og at det er uvist om de stadig ligger der. Klageren husker ikke, hvad han har gjort med de bilag, han har fået tilsendt af revisoren i 2001. Materialet ligger ikke i ...2, en del ligger på hans private bopæl.

Det fremgår af aftale, at klagerens private genstande kan afhentes på ...2 21 den 21. februar 2001.

Det eneste, der foreligger fra selskabet er et kontoudtog, hvoraf det fremgår, at der er indsat 850.000 kr. den 20. september 2000 på selskabets konto i F3 Bank. Det fremgår samtidig af kontoudtoget, at inden indsættelsen af de 850.000 kr. har saldoen været på 0 kr., og at den 28. september 2000 udskrives den 1. check fra kontoen. Der forefindes i sagen ikke andre kontoudtog.

Det fremgår af inventarliste til overdragelsesaftalen, at der er overdraget to kopimaskiner af mærket Aficio 270 og Aficio 3006. Der foreligger faktura vedrørende en Aficio 3006 på 207.703 kr. udstedt til selskabet, og dokumenteret betalt af klageren i 2001.

Det fremgår af revisionspåtegningen, at det har været nødvendigt at foretage korrektioner til selskabets bogføringsgrundlag og, at der er posteringer, der ikke har været mulige at afstemme.

Skattemyndighedens afgørelse

Den selvangivne indkomst er forhøjet med 1.750.000 kr. i maskeret udlodning vedrørende overdragelse af virksomhed.

Et kontant beløb svarende til forskellen mellem udkast til overdragelse af selskabet aktivitet og den faktiske overdragelsessum på 1.750.000 kr., er ikke tilgået selskabets formue i forbindelse med overdragelsen af selskabets virksomhed til H4 A/S. Der er bl.a lagt vægt på, at 1.750.000 kr. ikke indgår i regnskab eller selvangivelse for år 2000 for selskabet, og at beløbet endvidere ikke af selskabets bankkonto. Den kontante betaling for selskabets aktivitet er indsat på klagerens personlige bankkonto, og klageren har efterfølgende overført et beløb på 1.892.100 kr. til ægtefællens personlige bankkonto, og der er ikke nærmere redegjort for anvendelsen heraf, herunder om beløbet er anvendt til dækning af kreditorernes krav mod selskabet. Revisor JN har, under vidneansvar, bekræftet, at selskabet mangler 1.750.000 kr., som ikke er tilgået selskabets formue i forbindelse med overdragelse af selskabets virksomhed.

Beløbet er anset for udloddet som følge af, at beløbet er indsat på klagerens bankkonto, og ikke på noget tidspunkt modsvares at et aktiv af tilsvarende værdi i selskabet. Klageren vil ikke være i stand til at tilbagebetale et eventuelt lån, da han er gået personlig konkurs.

Endelig kan det oplyses, at selskabet i året har en ansat skattepligt indkomst på 590.130 kr., som udløste en skat på 188.832 kr.

En redegørelse af Advokat SL udarbejdet den 13. november 2001 er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, hvilket også fremgår af brev af 16. juni 2003 fra samme, hvor det oplyses, at 432.467 kr. af de 1.892.100 kr. er brugt til indfrielse af gæld til selv samme advokat. Herunder oplyses det, at advokaten har oplyst klagerens ægtefælle, at hun må regne med at blive afkrævet en redegørelse for 892.000 kr., såfremt hun ikke dokumenterer, at beløbet er anvendt til dækning af selskabets kreditorer. Ifølge advokatens redegørelse fremgår det at F4 Bank er indfriet med 1.919.499 kr., hvor beløbet ifølge redegørelsen skulle være betalt fra overdragelsessummen på 3.875.000 kr. Imidlertid er 1.669.499 kr. af beløbet dækket ved at der er stiftet ny gæld hos F3 Bank, konto nr. .... Da advokat SLs redegørelse ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, er den ikke medtaget.

Det ses ikke at være dokumentet, at provenuet på 3.875.000 kr. er ført tilbage til selskabet eller er anvendt til dækning af selskabets kreditorer. Bl.a. er 1.892.100 kr. overført til ægtefællen eller til dækning af gæld, som var selskabet uvedkommende. Da det var klageren, der disponerede over beløbet og stod for en eventuel indfrielse, er klageren den eneste som kan dokumenterer, om midlerne er ført tilbage til selskabet eller anvendt til dækning af selskabets kreditorer.

Under sagens behandling i Landsskatteretten har SKAT afgivet udtalelse på baggrund af de af repræsentanten fremlagte bilag:

Overførsel 850.000 kr.

Indsat kontant i F3 Bank på selskabets konto fra klagerens og dennes ægtefælles konto. Jf. en allerede udarbejdet pengestrømsanalyse er der taget højde for beløbet, hvorfor det ikke kan godkendes.

Dansk Ejendomsmægler forening 153.661,25 kr.

De 153.661,25 vedrører selskabet, og ansættelsen skal derfor nedsættes med 153.661,25 kr. Beløbet på 147.552 vedrørende I/S'et.

Køb af ejendom 142.500 og 45.000 kr.

Beløbet på 142.500 kr. anses for tilbageført til selskabet, da checken er hævet på ægtefællens bankkonto, og beløbet vedrører selskabets køb af ejendommen.

Det ses ikke at være dokumenteret, at beløbet på 45.000 kr. skulle være betalt af klageren personligt, da checken ikke er hævet fra klagerens personlige konto. Checken er formentligt udstedt fra selskabets konto i F3 Bank, nr. ..., hvor der den 9. november 2000 er hævet 45.000 kr.

G3, leasing 207.703 kr.

Beløbet er betalt af klageren personligt, men der er tale om en ny disposition. Klageren har på selskabets vegne skrevet under på, at de overdragne kopimaskinerne ikke er leasede og er gældfri jf. oprindelig overdragelsesaftale. I forbindelse med ophør og partnerskab mellem klageren og H4 A/S i aftale af 20. februar 2001 fremgår det, at klageren sørger for indfrielse af alle leasingaftaler jf. oprindelig overdragelsesaftale.

Leasing øvrige - 1/3 del af øvrige fakturaer - i alt 37.388 kr.

Dette vedrører ligeledes en ny disposition, hvorfor betalingerne ikke kan relateres til nærværende klagesag.

Diverse 4.839 kr. og 16.613 kr.

Beløbene kan godkendes.

Rest sum 298.405 kr.

Har ikke givet anledning til bemærkninger.

Samlet ses der at være dokumenteret 317.613,25 kr. som betalt personligt og som vedrører selskabet. Beløbet skal nedsætte den maskerede udlodning på 1.750.000 kr., således at den maskerede udlodning er 1.432.386 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat principal påstand om, at maskeret udlodning nedsættes fra 1.750.000 kr. til 0 kr., subsidiært til nedsættelse til det beløb som kan dokumenteres overført fra klageren til selskabet.

Følgende er dokumenteret vedrørende de enkelte poster

Overførsel 850.000 kr.

Beløbet er hævet fra klageren personlig konto, og indsat på konto tilhørende selskabet.

Videre fremgår det, at SKAT's bemærkninger må forstås således, at det erkendes, "at det pågældende beløb er ført tilbage. Landsskatteretten skal derfor blot tage stilling til, om de kr. 850.000 indgår i den afgørelse, der er truffet. Hvis ikke det er tilfældet, skal der ske yderligere reduktion i forhold til SKAT's indstilling.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at forskellen i overdragelsessummen mellem de to overdragelsesaftaler på 1.750.000 kr. svarer til den gennemførte forhøjelse af selskabet, og at beløbet ikke er tilgået selskabet i forbindelse med overdragelsen.

"Den foreliggende pengestrømsanalyse spiller således reelt ikke nogen rolle i den foreliggende afgørelse. Hvis afgørelsen var baseret på pengestrømsopgørelsen forekommer det også underligt, at der beskattes et beløb på kr. 1.750.000 og ikke kr. 1.710.001 eller kr. 1.617.780 i overensstemmelse med resultatet af pengestrømsanalysen.

Det er således min opfattelse, at SKAT på ingen måde har dokumenteret, at der allerede er taget højde for beløbet på kr. 850.000 i den foreliggende afgørelse. Tværtimod fremgår det klart af den foreliggende afgørelse, at det er differensen mellem afståelsessummen, jf. udkastet til overdragelsesaftalen og afståelsessummen, jf. den endelige overdragelsesaftale, der har dannet grundlaget for ansættelsen. Pengestrømsanalysen har ikke spillet nogen rolle for konklusionen om, at dette beløb er tilfaldet A personligt. Jeg skal således fastholde, at ansættelsen skal nedsættes med yderligere kr. 850.000."

Dansk Ejendomsmægler forening 147.552 kr.

Det fremgår af brev fra Dansk Ejendomsmæglerforening, at de har modtaget et beløb på bl.a. 147.552,50 kr. fra klageren. Beløbet vedrører kundetilgodehavender vedrørende selskabets aktivitet. Det fremgår, at klageren ifølge udskrift fra bogholderiet er anført som indbetaler, men at indbetalingen også kan være foretaget af klagerens selskab, da betalingen er mere en 5 år gammel, og der er ikke mulighed for at se hvem der rent faktisk har indbetalt beløbet.

Det ses således at være dokumenteret, at klageren personligt har afholdt udgifter som har påhvilet selskabet.

Køb af ejendom 142.500 og 45.000 kr.

Beløbet er hævet fra klagerens personlige konto og indsat på konto tilhørende selskabet. Vedrører ejendom købt af selskabet. Det fremgår af chekkopi, at beløbet er betalt fra ægtefællens konti. Det fremgår af dagsdato kvittering udstedt af G2, ...2 , at de har modtaget 45.000 kr. af klageren til dækning af " Udb. ...1 check. Der forligger ingen checkkopi.

Det er således dokumenteret, at klageren personligt har betalt 187.500 kr.

G3, leasing 207.703 kr.

Der er vedlagt faktura på 207.702 kr. inkl. moms, udstedt af G3 den 17. januar 2001 til selskabet, hvoraf det fremgår at ejendomsretten til nogle kopimaskiner rettelig tilhører G3, indtil det fulde beløb er betalt. I hånden er det noteret, at den er betalt den 27. februar 2001. Beløbet er betalt af klageren personligt.

Kopimaskinerne var G3's ejendom men blev overdraget sammen med aktiviteten, hvorfor klageren har udredt beløbet i 2001. Ansættelsen af 2000 er skønsmæssig, hvorfor der ikke skal anlægges samme periodiseringsprincipper som normalt er gældende, men det skal tilstræbes, at klageren beskattes af de beløb klageren har dokumenteret ikke at have modtaget personlig. Kravet er reelt opstået i 2000, og i og med der forelå vanhjemmel kan betaling rettelig anses for at vedrøre 2000, jf. også Ligningsvejledningen 2006 afsnit E.A.3.2, hvoraf det fremgår at en speditørs erstatningskrav var opstået i 1988, uanset at speditøren først havde anerkendt kravet i 1989.

Leasing øvrige - 1/3 del af øvrige fakturaer - i alt 37.388 kr.

Det gøres gældende, at en 1/3 del af fakturaerne vedrørende leasingydelser (på nær den store faktura) vedrører selskabet og er betalt af klageren personligt.

Diverse 4.839 kr. og 16.613 kr.

SKAT har anerkendt, at beløbene jf. indstilling kan godkendes.

Rest sum 298.405 kr.

Der er ikke grundlag for at beskatte beløbet som maskeret udlodning, da det ikke længere er muligt at fremskaffe checkkopier. Ansvaret for at chekkopier ikke er fremskaffet påhviler SKAT og politiet, da politiet ifølge brev er anmodet om at fremskaffe bilagene hurtigst muligt, da de risikerer at blive destrueret ved udgangen af 2005.

Således ses det at være fuldt ud dokumenteret, at klageren ikke har modtaget en maskeret udlodning på 1.750.000 kr., da klageren har dækket de pågældende krav personligt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte, og til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer. Dette fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det bemærkes at hele salgssummen for de 3 virksomheder, H1 ApS, H2 ApS og H3 I/S, 3.875.000 kr. er indsat på en konto tilhørende klageren, hvorfra der er overhørt 1.892.000 kr. til klagerens hustru.

En andel af salgssummen for aktiviteten i H1 ApS, 1.750.000 kr., er ikke efterfølgende indtægtsført i dette selskab, da det regnskab, som ligger til grund for selskabets selvangivne indkomst, er opgjort på baggrund af et udkast til overdragelsesaftalen og ikke på baggrund af den endelige overdragelsesaftale.

Det er ved de oplysninger, der er fremlagt for retten, ikke tilstrækkeligt dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at der ved udfærdigelse af det regnskab for H1 ApS, der ligger til grund for ansættelsen, ikke allerede er taget højde for beløb, der inden regnskabsafslutningen eventuelt er ført fra klagerens personlige økonomi tilbage til selskabet.

Det må på baggrund af udtalelse fra selskabets revisor, givet under vidneansvar til skifteretten i forbindelse med selskabets konkursbehandling, lægges til grund, at indfrielser af kreditorerne er indarbejdet i regnskabet for 2000, og hermed indgår i H1 ApS selvangivne indkomst for samme år. Klageren er således godskrevet de betalinger han har foretaget i 2000, på vegne af selskabet, via mellemregningskontoen med selskabet.

Der er således lagt vægt på, at omkostninger til Dansk ejendomsmæglerforening på 153.661 kr., ejendomskøb på 142.500 kr. og diverse omkostninger på hhv. 4.839 kr. og 16.613 kr. alle er anset for medtaget i det regnskab der ligger til grund for selskabets selvangivne indkomst i 2000. Disse beløb er således ikke en del af den påklagede forhøjelse.

Der er videre lagt vægt på, at et beløb på 850.000 kr. er overført til en konto tilhørende selskabet allerede i september 2000, hvorfor beløbet ligeledes må være medtaget i det af revisor udfærdigede regnskab for 2000, såfremt det ikke er tilgået klageren på den nyoprettede konto, oprettet i selskabets navn, men med klagerens privatadresse, ligesom beløbet er indgået ved SKAT's opgørelse over beløb, der er indtægtsført i selskabet, og derfor heller ikke er den del af den påklagede forhøjelse.

Klagerens indfrielse på 207.703 kr. af kreditor vedrørende omkostninger til frikøb af kopimaskiner tilhørende selskabet ses derimod ikke at være indeholdt i noget regnskab eller i selskabets skattepligtige indkomst, da beløbet først er betalt i 2001, hvor der ikke foreligger et regnskab, hvorfor den maskerede udlodning skal nedsættes med beløbet.

Der er lagt vægt på, at revisor ifølge det oplyste har overdraget al bilagsmaterialet vedrørende selskabet til klageren medio 2001, og at det alene er klagerens ansvar som eneanpartshaver og direktør, at der ikke foreligger dokumentation for selskabets transaktioner og regnskabsgrundlag i øvrigt, men alene ét bankkontoudtog tilhørende selskabet.