Dato for udgivelse
07 Mar 2009 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2009 10:52
SKM-nummer
SKM2009.174.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-032424
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Salg
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, ejendomsavance
Resumé
Ved opgørelse af anskaffelsessummen på vederlagsaktierne i en skattefri virksomhedsomdannelse kan tab ved salg af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4.
Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2, 3. pkt.
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 4.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.H.2.4

Ved Landsskatterettens kendelse af 19. september 2008, jf. SKM2008.875.LSR, blev skattemyndighedens ansættelse ændret i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse, således at tab på ejendomme kan modregnes i fortjeneste på ejendomme i relation til beregning af aktiernes anskaffelsessum.

Konsekvenserne af kendelsen - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, således at ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, 3. pkt., bevirker, at fradragsberettiget tab på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven kan fratrækkes i skattepligtig gevinst på anden fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse. Fradraget kan ikke overstige den samlede fortjeneste på andre ejendomme, der indgår i det stiftede selskab.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har set bort fra tab på fast ejendom i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, ved beregning af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse, kan anmode om genoptagelse med henblik på at få korrigeret anskaffelsessummen. Dette gælder tillige selskaber, der efter den hidtidige praksis har opgjort aktiernes anskaffelsessum på samme måde i forbindelse med skattefri tilførsel af aktier jf. fusionsskattelovens § 15 d, stk. 4.

Hvis aktierne efterfølgende er afstået eller overdraget med skattemæssig succession, vil korrektionen påvirke avanceopgørelsen eller anskaffelsessummen på de ved successionen vederlagte aktier.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, ske ekstraordinær genoptagelse såfremt hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Da det i sagen SKM2008.875.LSR var indkomståret 2006, der var til prøvelse, er ovennævnte 3 års regel ensbetydende med, at der kan ske genoptagelse fra og med indkomståret 2005.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside. Nærværende styresignal bortfalder således 6 måneder efter offentliggørelsesdatoen.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om aktionærens cpr-nummer eller cvr-nummer samt det relevante selskabs navn, adresse og cvr-nummer, samt en specificeret opgørelse af de ændringer, der ønskes foretaget på anskaffelsessummen.

Dokumentation

Aktionæren skal kunne dokumentere opgørelsen af kravet på ændring af anskaffelsessum gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale.