Dato for udgivelse
02 Mar 2009 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Mar 2009 14:32
SKM-nummer
SKM2009.157.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-161088
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Privatbenyttelsesmærke, vare- og lastbiler, bøde
Resumé

Bekendtgørelse nr. 120 af 17. februar 2009 om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, hjemler bøde for at undlade brug af den i bekendtgørelsen foreskrevne mærkat eller for uforskriftmæssig anvendelse heraf, jf. bekendtgørelsens § 4, nr. 1 og nr. 2.

Sager om overtrædelse af disse bestemmelser skal fremover søges afgjort administrativt med en bøde på 800 kr.

Reference(r)
Vægtafgiftsloven
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 Bilag 2

Bekendtgørelse nr. 120 af 17. februar 2009 om mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, som den 24. februar 2009 trådte i stedet for bekendtgørelse nr. 323 af 30. marts 2007, har virkning fra den 3. juni 2007.

Bekendtgørelsen pålægger en pligt til at forsyne vare- og lastbiler - med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug - med et mærke bag på bilen, jf. § 1.

Mærkningspligten gælder dog ikke for vare- og lastbiler, som er registreret første gang før den 3. juni 1998 eller efter den 31. december 2008. Den gælder heller ikke for vare- og lastbiler, der er registreret første gang fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med papegøjenummerplader.

Bekendtgørelsens § 3 foreskriver, hvor på køretøjet mærket må placeres, og hvornår det skal fjernes.

Af bekendtgørelsens § 4 fremgår, at den registrerede ejer eller bruger af en bil, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, straffes med bøde, hvis den pågældende forsætligt eller groft uagtsomt undlader at bruge mærket eller anvender mærket i strid med § 3.

Overtræder en juridisk person disse regler, pålægges strafansvaret efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Sager om overtrædelse af § 4, nr. 1 eller nr. 2 skal fremover søges afgjort med en administrativ bøde på 800 kr.

Bødeniveauet for overtrædelse af bekendtgørelsens § 5 skal dog fortsat fastlægges af domstolene, jf. Intern meddelelse af 17. september 2007.