Dato for udgivelse
04 mar 2009 07:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jan 2009 08:44
SKM-nummer
SKM2009.166.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-216/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Afdragsordninger og henstand + Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Konkurs, omstødelse, afdragsordning, A-skat
Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet om omstødelse af nogle indbetalinger, som et selskab under konkurs har foretaget til SKAT forud for selskabets konkurs den 29. januar 2007. Det drejer sig om afdrag på gæld betalt den 16. november 2006 på kr. 25.000,00, samt afdrag på gæld betalt den 14. december 2006 på kr. 50.000,00, begge i henhold til en indgået afdragsordning. Herudover drejer det sig om betaling af indeholdte A-skatter den 17. januar 2007 (forfaldsdagen) på kr. 232.223,00.

Byretten fandt ikke, at SKATs modtagelse af afdragene den 16. november og 14. december 2006 var utilbørlige dispositioner, der kunne omstødes efter konkurslovens § 74. Retten lagde navnlig vægt på, at afdragsordning stort set var overholdt siden august 2006, idet manglende betaling i oktober 2006 var kompenseret af den dobbelt betaling i december 2006. Retten lagde endvidere vægt på, at SKAT i november og december 2006 ikke har haft nærmere kendskab til selskabets økonomi.

For så vidt angår betalingen den 17. januar 2007 blev denne omstødt i medfør af konkurslovens § 67. Byretten lagde til grund, at betalingen, der skete ved en fejl, afgørende forringede selskabets betalingsevne og reelt umuliggjorde gennemførelse af en påtænkt moratorie- eller akkordordning.

Retten fandt det efter bevisførelsen for bevist, at SKAT var orienteret om selskabets dårlige økonomiske situation, og at der blev arbejdet på at etablere en moratorie- eller akkordordning for selskabet.

På den baggrund fandt retten - selv om selskabet havde betalt indeholdte A-skatter rettidigt i hele 2006, bortset fra oktober måned - at betalingen ikke fremtrådte som ordinær for SKAT.

Retten lagde endvidere vægt på, at SKATs krav på betaling af de indeholdte A-skatter var stiftet på indeholdelsestidspunktet, og at SKAT derfor måtte forvente, at kravet ikke ville blive betalt fuldt ud i forbindelse med en akkord, men ville blive omfattet af akkorden som en gældspost.

Reference(r)

Konkursloven § 67
Konkursloven § 74

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2009-1 H.3.12.7

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2009-1 H.3.12.13

Parter

H1 ApS under konkurs v/kurator, advokat Ole Østergaard

mod

SKAT (Kammeradvokaten Adv. fm. Signe Juulskov Poulsen)

Afsagt af byretsdommer

Gitte Nymand Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag har sagsøgeren, H1 ApS under konkurs, krævet omstødelse af nogle indbetalinger, som H1 ApS har foretaget til sagsøgte SKAT forud for selskabets konkurs den 29. januar 2007.

Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 307.233 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Kravet er opgjort således

Afdrag på gæld betalt den 16. november 2006

25.000,00 kr.

Afdrag på gæld betalt den 14. december 2006

50.000,00 kr.

Betaling af indeholdte A-skatter den 17. januar 2007

232.223,00 kr.

I alt

307.223,00 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, i anden række mod betaling af et mindre beløb end krævet af sagsøgeren.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen er anlagt den 12. februar 2008.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende, at betalingen den 17. januar 2007 er omstødelig i medfør af konkurslovens § 67, da betalingen afgørende har forringet selskabets betalingsevne. Likviditetsopgørelsen i bilag 9 viser, at betalingen gjorde det umuligt at gennemføre den påtænkte akkord. Sagsøgte havde en sådan viden om selskabets situation og de pågående undersøgelser om en akkordmæssig løsning, at betalingen ikke fremtrådte som ordinær. Sagsøgte blev således før tidspunktet for betalingen orienteret om selskabets betalingsvanskeligheder, samt at der ikke ville ske betaling af gæld, herunder A-skat, hvilket sagsøgte accepterede.

Betalingen den 17. januar 2007 kan ligeledes omstødes i medfør af konkurslovens § 74. Selskabets midler er ved betalingen unddraget kreditorernes fyldestgørelse, idet pengene ellers ville have været til stede på tidspunktet for konkursen. Betalingen har - henset til sagsøgtes viden - på utilbørlig måde begunstiget sagsøgte på de øvrige kreditorers vegne, idet selskabets fallit var umiddelbart forestående. Betalingen var ikke nødvendig, for at selskabet kunne overleve. Selskabet var insolvent, hvilket bl.a. er dokumenteret ved likviditetsopgørelserne i bilag 9 samt redegørelsen i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2 (bilag 12). Sagsøgte kendte til insolvensen og de utilbørlige omstændigheder, idet selskabets advokat telefonisk havde orienteret sagsøgte om selskabets nærtstående fallit eller risikoen herfor.

Betalingerne den 16. november og 14. december 2006 er omstødelige i medfør af konkurslovens § 74. Selskabets afdragsordning med sagsøgte var misligholdt på tidspunktet for betalingerne, og sagsøgte havde truet med at erklære selskabet konkurs, hvis ikke der skete betaling. Gælden var forøget i samme periode. Sagsøgte var derfor - eller burde være - i ond tro vedrørende selskabets insolvens og de omstændigheder, der gjorde betalingerne utilbørlige.

Sagsøgte skal derfor tilbagebetale de modtagne beløb i medfør af konkurslovens § 75, henholdsvis § 76.

Sagsøgte har bestridt, at betalingerne er omstødelige.

Betalingerne den 16. november og 14. december 2006 blev modtaget af sagsøgte som et naturligt led i sagsøgtes virksomhed med oppebørsel/inddrivelse. Sagsøgte havde hverken forud for eller under afdragsordningens afvikling nogen nærmere indsigt i selskabets økonomiske forhold, og sagsøgte modtog ikke i perioden oplysninger, der kunne antyde, at selskabet skulle være insolvent i konkurslovens forstand. Således overholdt selskabet i det væsentligste sine forpligtelser i medfør af den indgåede afdragsordning i de sidste 5 måneder op til konkursen, idet der alene skete forsinkelse med betaling af et enkelt afdrag, ligesom angivelse og betaling af A-skatter og bidrag med mindre afvigelser skete rettidigt. Selskabets direktør A bibragte i hele perioden sagsøgte den opfattelse, at virksomheden ville blive overdraget, og at selskabets kreditorer herved ville blive indfriet, jf. herved bl.a. bilag 5, side 4. Betalingerne fremstod således som ordinære betalinger i henhold til den indgåede afdragsordning. Betalingerne var således ikke utilbørlige dispositioner, og sagsøgte hverken kendte eller burde have kendt til sagsøgtes eventuelle insolvens. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at selskabet var insolvent i konkurslovens forstand på tidspunktet for betalingerne.

Selskabets indbetaling af A-skat og AM-bidrag den 17. januar 2007 er ikke omstødelig efter konkurslovens § 67, allerede fordi betalingen fremstod som ordinær. Betalingen skete på den sidste rettidige betalingsdag, og selskabet fremsendte samtidig rettidig A-skatteangivelse for den pågældende periode. A-skat og AM-bidrag var tilsvarende - alene med mindre afvigelser - angivet og betalt rettidigt i hele 2006. Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at betalingen afgørende forringede selskabets betalingsevne. Det fremgår således af kontoudskrift fra Handelsbanken (bilag 6), at der på selskabets konto i vidt omfang skete både ind- og udbetalinger efter den 17. januar 2007.

Betalingen den 17. januar 2007 kan heller ikke omstødes i medfør af konkurslovens § 74. En rettidig betaling af indeholdt A-skat udgør ikke en utilbørlig forrykkende disposition, jf. UfR 1978.509 H. Selskabet indbetalte indeholdt A-skat på sidste rettidige betalingsdag og fremsendte samtidig hermed A-skatteangivelse for perioden. A-skat og AM-bidrag var alene med mindre afvigelser angivet og betalt rettidig i hele 2006. Sagsøgte hverken kendte eller burde have kendt til omstændigheder, der gør betalingen utilbørlig. Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder i sagen. Efter selskabets betalingsmønster hverken kunne eller burde sagsøgte være af den opfattelse, at selskabet var eller ville blive insolvent i konkurslovens forstand ved betalingen den 17. januar 2007.

Rettens begrundelse og afgørelse

Betalingerne den 16. november og 14. december 2006

Det fremgår af sagen, at sagsøgtes pantefoged i 2005 og 2006 jævnligt kom hos H1 ApS, der havde konstant gæld til sagsøgte. Pantefogeden foretog flere udlæg og fik momsangivelser og ofte afdrag med tilbage. Pantefogeden har under inddrivelsen truet med at indgive konkursbegæring.

Sagsøgte bekræftede den 27. marts 2006 en afdragsordning med selskabet om betaling af 25.000 kr. månedlig, første gang den 15. april 2006, til afvikling af selskabets gæld på 275.650 kr. til sagsøgte. Sagsøgte har derefter modtaget indbetalinger fra selskabet på 25.000 kr. den 31. maj, 9. august, 18. september og 16. november 2006 samt 50.000 kr. den 14. december 2006.

Det er oplyst, at selskabet i hele 2006 har betalt løbende A-skatter og AM-bidrag rettidigt, bortset fra at der ikke er betalt for oktober 2006. Selskabets gæld til sagsøgte voksede i tiden efter indgåelsen af afdragsordningen, navnlig som følge af manglende betaling af moms for april og oktober kvartaler 2006 (foreløbigt fastsat til henholdsvis 46.000 kr. efter delvis betaling og 58.000 kr.) og den manglende betaling af A-skat for oktober 2006 (85.795 kr.).

Sagsøgte har i november og december 2006 ikke haft nærmere kendskab til selskabets økonomi, bortset fra udviklingen i den løbende gæld til sagsøgte og oplysninger fra selskabets direktør om, at selskabet forventedes solgt og gælden til sagsøgte indfriet i den forbindelse. Afdragsordningen var stort set overholdt siden august 2006, idet den manglende betaling i oktober 2006 blev kompenseret af den dobbelte betaling i december 2006. På den baggrund er sagsøgtes modtagelse af afdragene den 16. november og den 14. december 2006 ikke utilbørlige dispositioner, der kan omstødes efter konkurslovens § 74.

Betalingen den 17. januar 2007

Advokat TK har afgivet en troværdig og detaljeret forklaring om en telefonsamtale, som skattemedarbejder NT ikke erindrer, men heller ikke afviser kan have fundet sted. Retten anser det for bevist ved TKs forklaring, at han den 15. eller 16. januar 2007 telefonisk orienterede NT om selskabets dårlige økonomiske situation, og at han arbejdede på at etablere en moratorie- eller akkordordning for selskabet. Han ønskede oplyst, om SKAT på forhånd ville modsætte sig en sådan ordning, idet det i så fald ikke kunne betale sig for selskabet at anvende mange ressourcer på arbejdet. NT ringede kort efter tilbage og meddelte, at SKAT ikke på forhånd ville modsætte sig en akkord, men ville se et oplæg, før de tog endelig stilling.

Retten lægger til grund efter TKs forklaring sammenholdt med likviditetsopgørelsen i bilag 4, at betalingen den 17. januar 2007, der skete ved en fejl, afgørende forringede selskabets betalingsevne og reelt umuliggjorde gennemførelse af den påtænkte moratorie- eller akkordordning.

Betalingen udgjorde indeholdte A-skatter for december 2006 og fandt sted på forfaldsdagen. Selv om selskabet havde betalt indeholdte A-skatter rettidigt i hele 2006 bortset fra oktober måned, har betalingen den 17. januar 2007 på baggrund af SKATs viden fra den nævnte telefonsamtale ikke fremtrådt som ordinær for SKAT. SKATs krav på betaling af de indeholdte A-skatter er stiftet på indeholdelsestidspunktet, og SKAT måtte derfor forvente, at kravet ikke ville blive betalt fuldt ud i forbindelse med en akkord, men ville blive omfattet af akkorden som en gældspost.

Betalingen omstødes derfor i medfør af konkurslovens § 67, og sagsøgte skal indbetale beløbet til sagsøgeren.

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøgeren med følgende beløb:

Retsafgift af det vundne beløb

5.880,00 kr.

Dækning af udgifter til advokatbistand

25.000,00 kr.

Beløbet er fastsat med udgangspunkt i de vejledende salærtakster for det vundne beløb, dog med et mindre fradrag, da sagsøgte har fået medhold i en mindre del af sagen med selvstændige argumenter. Beløbet er excl. moms, da det ikke er oplyst, om sagsøgeren er moms registreret.

 

Godtgørelse af en skønsmæssig del af udgifterne til vidneførsel af TK ud fra retspraksis om vidnegodtgørelse til advokater, incl. kørselsgodtgørelse

4.500,00 kr.

Godtgørelse af udgifterne til vidneførsel af NT

 267,18 kr.

Skønnet godtgørelse for udgifter til materialesamling

    550.00 kr.

 

36.197,18 kr.

Sagsøgeren skal endeligt bære udgifterne til vidneførsel af MM, hvis forklaring har medvirket til, at sagsøgte har vundet en del af sagen.

Sagsøgte skal endeligt bære udgifterne til vidneførsel af NL, hvis forklaring ikke har haft betydning for sagens afgørelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT skal inden 14 dage betale 232.223 kr. til H1 ApS under konkurs v/kurator, advokat Ole Østergaard, med procesrente fra den 12. februar 2008, samt 36.197,18 kr. i sagsomkostninger.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.