Dato for udgivelse
04 Mar 2009 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Feb 2009 08:05
SKM-nummer
SKM2009.168.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 183/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skattearrangement, finansielt, rentefradrag, realitet, risiko
Resumé

Rentefradragsret nægtet fordi der ikke forelå en reel økonomisk risiko forbundet med et

skattearrangement, der var uden forretningsmæssig begrundelse og alene etableret med det formål at opnå et skattemæssigt fradrag. Landsretten henviste især til, at der var tale om et på forhånd fastlagt lukket aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var aftalt mellem parter, der ikke havde modstående interesser. Transaktionerne var uigenkaldelige, og arrangementet var selvlikviderende.

Højesteret stadfæstet landsrettens dom.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

Henvisning
Ligningsvejledningen A.E.1.4.4

Parter

A
(advokat Jens Rysgaard)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H.C. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Per Walsøe, Børge Dahl, Jytte Scharling og Vibeke Rønne

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 4. april 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 500.000 kr. til skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.