Dato for udgivelse
25 feb 2009 10:29
SKM-nummer
SKM2009.150.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-03213
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Aktindsigt, medinteressent, skatteoplysninger
Resumé

Der var ikke adgang til aktindsigt i en tidligere medinteressents skatteoplysninger til brug for en verserende retssag om erstatning for uberettiget ophævelse af interessentskabskontrakten.

Reference(r)

Forvaltningsloven § 9, stk. 1, 1. pkt.
Offentlighedsloven § 4
Offentlighedsloven § 14
Skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1, 1. pkt.

Klagen vedrører afslag på anmodning om aktindsigt.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Klageren og JF har drevet fælles virksomhed som dyrlæger under navnet G1 I/S.

JF's advokat meddelte den 27. februar 2008 klageren, at JF ophævede interessentskabskontrakten.

Klageren har den 4. august 2008 anmodet SKAT om aktindsigt i G1 I/S' årsregnskab for 2007. Som begrundelse for anmodningen anførte klageren, at årsregnskabet skulle anvendes i forbindelse med et sagsanlæg mod JF.

Ved stævning af 17. september 2008 har klageren anlagt en civil retssag mod JF med påstand om, at JF skal tilpligtes at betale en erstatning på 15.313.836 kr. til klageren. Til støtte for påstanden har klageren bl.a. anført, at JF's ophævelse af interessentskabskontrakten var uberettiget.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke imødekommet anmodningen om aktindsigt i G1 I/S' årsregnskab for 2007.

Skattecentret ligger ikke inde med årsregnskabet for G1 I/S, idet skattecentret alene har modtaget JF's personlige indkomst- og formueopgørelse for 2007.

Der kan ikke gives aktindsigt i JF's personlige indkomst- og formueopgørelse, idet klageren ikke kan anses for part i forvaltningslovens forstand i denne sag, jf. forvaltningslovens § 9.

Klageren er endvidere ikke berettiget til aktindsigt efter offentlighedsloven, idet JF's personlige indkomst- og formueopgørelse er et privat forhold omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1.

Oplysningerne om JF's personlige indkomst- og formueopgørelse er endvidere omfattet af SKATs tavshedspligt i henhold til offentlighedslovens § 14, jf. skatteforvaltningslovens § 17.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der gives aktindsigt i G1 I/S' årsregnskab for 2007.

Klageren er som medinteressent i G1 I/S berettiget til at få aktindsigt i årsregnskabet, som klageren hverken har haft adgang til at gennemgå eller underskrive.

Der ønskes aktindsigt i årsregnskabet, idet klageren har anlagt en civil retssag mod medinteressenten af G1 I/S i forbindelse med, at klageren blev ekskluderet af interessentskabet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

SKAT har ifølge det oplyste ikke modtaget G1 I/S' årsregnskab for 2007. SKAT har derfor ikke mulighed for at give klageren aktindsigt i årsregnskabet.

Der bemærkes herved, at en myndighed hverken efter offentlighedslovens eller efter forvaltningslovens regler har pligt til at indhente oplysninger, som ikke allerede indgår i en sag, alene for eventuelt at kunne imødekomme en anmodning om aktindsigt i disse oplysninger.

Allerede derfor er det med rette, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om aktindsigt i et eventuelt regnskab for interessentskabet.

Såfremt anmodningen om aktindsigt skal forstås som en anmodning om aktindsigt i JF's personlige indkomst og formueopgørelse bemærkes:

Forvaltningslovens § 9, stk. 1, 1. pkt., har følgende ordlyd:

"Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter."

Partsbegrebet er ikke defineret i forvaltningsloven, men udtrykket skal forstås i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb, herunder den praksis, der har udviklet sig i tilknytning hertil. Som part anses herefter personer, der har en væsentlig individuel interesse i sagens afgørelse.

Den interesse, som klageren måtte have i sagen vedrørende JF's personlige indkomst- og formueopgørelse, består efter det foreliggende i, at han eventuelt i relation til JF kunne have et krav på erstatning for JF's ophævelse af interessentskabskontrakten. Dette er en afledt (indirekte) interesse.

Ved bedømmelsen af, om en afledet interesse er tilstrækkelig væsentlig til at kunne medføre partsstatus, indgår bl.a. mængden og arten af de led, der indgår mellem sagens udfald og den aktuelle betydning for den pågældende.

Hvorvidt klageren måtte have et erstatningskrav mod JF, må antages at bero på en fortolkning af den indgåede interessentskabskontrakt.

Udfaldet af sagen vedrørende JF's personlige indkomst- og formueopgørelse har derfor ikke den umiddelbare konsekvens, at klageren har krav på erstatning fra JF.

Klagerens afledte interesse i sagen vedrørende JF's personlige indkomst- og formueopgørelse er derfor ikke så væsentlig, at den kan begrunde, at klageren anses som part i denne sag.

Klageren er derfor ikke berettiget til aktindsigt efter forvaltningslovens regler.

Af offentlighedslovens § 4 fremgår, at enhver, med de undtagelser der er nævnt i offentlighedslovens §§ 7 - 14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Det fremgår af offentlighedslovens § 14, at pligten til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Reglerne om tavshedspligt på skattemyndighedernes område er fastsat i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, 1. pkt., der har følgende ordlyd:

"Skattemyndighederne skal under ansvar efter §§ 152, 152 a og 152 c-f i straffeloven iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med."

Begrebet uvedkommende fortolkes restriktivt i forhold til private. Skattemyndighederne må derfor ikke uden særlig lovhjemmel udlevere oplysninger omfattet af tavshedspligten i skatteforvaltningslovens § 17 til andre private end den, der har afgivet oplysningen, eller den, som oplysningen er om.

Oplysningerne vedrørende JF's personlige indkomst- og formueopgørelse må anses for omfattet af SKAT's tavshedspligt.

Det er derfor med rette, at skattecentret ikke har givet klageren aktindsigt i sagen vedrørende JF's personlige indkomst- og formueopgørelse.

Skattecentrets afgørelse stadfæstes derfor.