Dato for udgivelse
25 feb 2009 10:28
SKM-nummer
SKM2009.149.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-03053
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat + Inddrivelse
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transport
Emneord
Modregning, offentlig gæld, klagebehandling
Resumé

Landsskatteretten ophævede en modregning, BetalingsCentret havde foretaget i en skyldners tilgodehavende biblioteksafgift under henvisning til, at centrets behandling af den klage, som skyldneren indgav over modregningen, havde hindret en hurtig og effektiv klagebehandling af afgørelsen.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 § 38

Klagen skyldes, at BetalingsCentret har foretaget modregning i klagerens tilgodehavende biblioteksafgift til dækning af gæld vedrørende restskat, retsafgift og gebyr.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ophæver den foretagne modregning.

Sagens oplysninger

Klageren anmodede ved brev af 26. maj 2008 skattecentret om genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2001. Skattecentret meddelte den 13. juni 2008 klageren, at hans anmodning kunne imødekommes. Det fremgår af brevet, at klageren senere vil modtage meddelelse om den fornyede ligningsmæssige behandling.

Klageren har bidraget til bøger, der udlånes fra danske folke- og skolebiblioteker, og var derfor berettiget til biblioteksafgift for 2007.

Styrelsen for Bibliotek og Medier meddelte ved brev af 27. juni 2008 klageren, at hans biblioteksafgift for 2007 udgjorde 3.648,70 kr., som var overført til skattecentret i henhold til krav om statslig modregning.

På klagerens anmodning opgjorde skattecentret den 13. juli 2008 klagerens gæld til SKAT således:

"Gældsoversigt

Der kan være andre gældsposter (sagstyper) til SKAT end de, der fremgår af oversigten.

Inddrivelsescentret

 Sagstype

Status 

Aktive 

Restgæld 

Inaktive 

 FM-gæld - For meget udbetalt SU

bero 

24.209,59 

 Gæld til inddrivelsescentret

 

 

24.209,59 

 

Skattecentrene (SC) - Opgjort 30.05.2008

Sagstype 

Status 

Aktive 

Restgæld 

Inaktive 

Skattecentret 

Bero o.a. 

99.151,00 

Gæld til skattecentrene (SC) 

 

 

99.151,00 

 

BetalingsCentret traf den 15. juli 2008 sålydende afgørelse:

"(...)

SKAT har opgjort dit tilgodehavende til:

 Art:

 Beløb

 tilgodehavende hos biblioteksstyrelsen 2008

 3.648,70 kr.

 Beløbet er anvendt således:  
 Gebyr til skattecentret

 -500 kr.

 Retsafgift til skattecentret

 -300 kr.

 Restskat 2001

 -2.848,70 kr.

 Restbeløb til udbetaling

 0 kr.

Har du spørgsmål til opgørelsen, skal du kontakte inddrivelsesafdelingen ved dit skattecenter.

(...)"

Ifølge BetalingsCentret, jf. nedenfor, var afgørelsen vedlagt følgende begrundelse og klagevejledning:

"Oplysning om overførsel af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag

Modregning af tilgodehavende/overførsel af tilgodehavende til anden myndighed

Hvis din overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag er overført til en anden myndighed, som har ønsket at få beløbet overført til modregning eller indtrædelse, vil du modtage en meddelelse herom fra den pågældende myndighed.

Begrundelse for afgørelsen om modregning, indtrædelse samt klagevejledning

Restancer vedrørende statskrav (personlig skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, afgifter m.m.)

Dit tilgodehavende er helt eller delvist anvendt til dækning af din restance til det offentlige, jf. vedlagte modregningsmeddelelse.

Modregning er sket i overensstemmelse med dansk rets almindelige modregningsregler, der hviler på retspraksis og sædvane. Det betyder, at hvis en borger får et tilgodehavende hos staten, men samtidig skylder staten penge, kan der ske modregning af skylden med det tilgodehavende beløb.

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til BetalingsCentret senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. BetalingsCentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis BetalingsCentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Restancer vedrørende underholdsbidrag

Vi har truffet afgørelse om modregning af din overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag. Afgørelsen er sket i henhold til dansk rets almindelige modregningsregler.

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til BetalingsCentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse. BetalingsCentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis BetalingsCentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Restancer vedrørende sociale serviceydelser

Vi har truffet afgørelse om indtrædelse i din overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag. Afgørelsen er sket i henhold til § 118, stk. 3, i bekendtgørelse om lov om social service.

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til BetalingsCentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse. BetalingsCentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis BetalingsCentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Restancer vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp

Vi har truffet afgørelse om indtrædelse i din overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag. Afgørelsen er sket i henhold til § 95, stk. 3, i bekendtgørelse om lov om aktiv socialpolitik.

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til BetalingsCentret inden 3 måneder efter din modtagelse af denne afgørelse. BetalingsCentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis BetalingsCentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Restancer vedrørende parkeringsafgifter

Vi har truffet afgørelse om modregning af din overskydende skat. Afgørelsen er sket i henhold til § 122 b, stk. 1, i bekendtgørelse af færdselslov samt dansk rets almindelige regler om modregning.

Afgørelsen kan indbringes for fogedretten, som er underlagt byretten. Klagefristen er 4 uger. En eventuel klage kan også sendes til den myndighed, som har foretaget modregningen. Hvis myndigheden fortsat fastholder modregningen, vil de videresende din klage til fogedretten.

Adressen på fogedretten findes på www.domstol.dk

Når der sker modregning efter dansk rets almindelige regler for modregning skal følgende 4 betingelser være opfyldt:

  1. Begge krav består mellem de samme to parter
  2. Der er tale om pengekrav
  3. Statens krav mod dig er ikke bortfaldet på grund af forældelse m.m.
  4. Statens krav mod dig er forfalden til betaling, og dit krav på overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag er klar til frigørelse.

Ved brev af 23. juli 2008 klagede klageren til BetalingsCentret over modregningen. Af klagen fremgik bl.a., at skattecentret havde genoptaget klagerens indkomstansættelse for 2001. Klageren henviste endvidere til, at det af gældsoversigten fra skattecentret fremgik, at status på gælden var "bero o.a.".

Klageren meddelte ved brev af 31. august 2008 BetalingsCentret, at han endnu ikke havde modtaget en bekræftelse på klagen af 23. juli. Han bad BetalingsCentret om en bekræftelse med oplysning om forventet sagsbehandlingstid.

Ved brev af 29. september 2008 klagede klageren direkte til Landsskatteretten, da han fortsat ikke havde fået en reaktion på sin klage til BetalingsCentret. Klageren oplyste i klagen til Landsskatteretten, at han af skattecentret var blevet telefonisk orienteret om, at BetalingsCentret havde videresendt klagen til skattecentret uden nogen form for følgebrev.

Landsskatteretten underrettede ved brev af 8. oktober 2008 skattecentret om modtagelse af klagen og anmodede om at få oplyst, hvorpå behandlingen af klagen over modregningen beroede.

Ved brev af 21. oktober 2008 besvarede BetalingsCentret Landsskatterettens brev således:

"(...)

Modregningsskrivelse + klagevejledning er udsendt via BetalingsCentret den 15. juli 2008 baseret på skattecentrets svar på forespørgsel om modregning af statslige krav fra Styrelsen for bibliotek og medier (bilag, dateret første gang 20.5.2008 vedlagt).

Skatteændring for 2001 kan ikke pr. dd. ses i vores systemer. Vi henviser i øvrigt til skattecentrets materiale vedr. genoptagelse for skatteåret 2001.

Modregning fastholdes fra vores side på det foreliggende grundlag

Hvis ændring for skatteåret 2001 var faldet på plads inden modregningsforespørgsel blev udsendt, var det anden kreditor, som havde modtaget det modregnede beløb.

Sagen vedlægges retur.

(...)"

I brev af 23. oktober 2008 til BetalingsCentret anførte Landsskatteretten:

"Landsskatteretten har modtaget BetalingsCentrets brev af 21. oktober 2008.

Det fremstår ikke ganske klart, om brevet skal forstås som en egentlig remonstrationsudtalelse eller alene som en udtalelse om, hvorpå sagen beror.

For så vidt angår indholdet af en remonstrationsudtalelse og det materiale, der skal tilsendes Landsskatteretten sammen med denne udtalelse, henvises til Inddrivelsesvejledningen afsnit C.3.2.5.5. og C.3.2.5.6.

Landsskatteretten skal således bl.a. bede om at få tilsendt BetalingsCentrets fulde afgørelse om modregning indeholdende klagevejledning. Da det i klagen til Landsskatteretten endvidere er angivet, at klageren på intet tidspunkt har modtaget en bekræftelse på sin klage til BetalingsCentret eller underretning om, hvad der skete i sagen, skal Landsskatteretten endvidere anmode BetalingsCentret om en redegørelse for, hvad der er passeret i sagen siden BetalingsCentrets modtagelse af klagen dateret 23. juli 2008 og eventuel dokumentation herfor i form af korrespondance, notater eller lignende. Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på de frister for indsendelse af en klage til Landsskatteretten, der er angivet i Inddrivelsesvejledningens pkt. C.3.2.5.4.

(...)"

BetalingsCentret besvarede ved brev af 28. oktober 2008 Landsskatterettens henvendelse således:

"(...)

BetalingsCentrets skrivelse af 21.oktober 2008 skal alene forstås således, at klagen vedr. modregning er videresendt til Landsskatteretten til endelig klagebehandling/afgørelse.

BetalingsCentret henholder sig til skattecentrets behandling af sagen.

Vedlagt bilag: BetalingsCentrets modregningsmeddelelse af 15.juli 2008 inkl. klagevejledning."

Den klagevejledning, der var vedlagt brevet, er den ovenfor citerede.

Landsskatteretten har sendt kopi af BetalingsCentrets brev og det medfølgende materiale til klageren.

Klageren har i den anledning indsendt kopi af den begrundelse og klagevejledning, som han modtog sammen med BetalingsCentrets afgørelse af 15. juli 2008. Den er sålydende:

"Modregning af tilgodehavende/overførsel af tilgodehavende til anden myndighed

Modregning

Dit tilgodehavende er helt eller delvist anvendt til dækning af din restance til det offentlige, jf. vedlagte modregningsmeddelelse.

Modregning er sket i overensstemmelse med dansk rets almindelige modregningsregler, der hviler på retspraksis og sædvane. Det betyder, at hvis en borger får et tilgodehavende hos staten, men samtidig skylder staten penge, kan der ske modregning af skylden med det tilgodehavende beløb.

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til BetalingsCentret senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. BetalingsCentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen. Den nye afgørelse får du besked om senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst. Hvis BetalingsCentret efter en ny vurdering af sagen fastholder afgørelsen sender vi din klage til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Overførsel af tilgodehavende til andre myndigheder

Ved meddelelse om overførsel af beløb til andre myndigheder, vil du modtage modregningsmeddelelse samt klagevejledning fra den pågældende myndighed.

Det Centrale Fordringsregister

Fordringer til SKAT registreres i Det Centrale Fordringsregister, som SKAT er dataansvarlig myndighed for. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner, politimyndigheder m.fl. I personligt registrerede oplysninger har den pågældende person ret til indsigt samt ret til at få oplysningerne berigtiget, hvis de viser sig urigtige eller vildledende.

Gældende rentesats for A-skat, bidrag, lønsumsafgift, moms og told m.m.

1,3 pct. pr. påbegyndt måned før 01.09.2001

1,1 pct. pr. påbegyndt måned fra 01.09.2001

1,0 pct. pr. påbegyndt måned fra 01.01.2002

0,9 pct. pr. påbegyndt måned fra 01.01.2005

1,0 pct. pr. påbegyndt måned fra 01.01.2007

Gældende rentesats for arbejdsgiverbidrag 1,0 pct. pr. påbegyndt måned

(...)"

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at modregningen i tilgodehavende biblioteksafgift for 2007 ophæves.

For at imødegå fremtidig sjusk og lemfældighed i sagsbehandlingen bør modregningen af principielle grunde, herunder borgernes retssikkerhed, ophæves.

Sagen beror på en kaotisk administration. Inddrivelsen af både skat og anden gæld er stillet i bero, som det også fremgår af gældsoversigten. Inddrivelsen blev sat i bero efter et møde med SKAT's foged den 4. februar 2008, hvor det antagelig blev blotlagt, at skattegælden beroede på en fejl.

SKAT's oplyste tilgodehavende beror på et skøn foretaget på et uoplyst og udokumenteret grundlag. Skatteansættelsen er genoptaget til fornyet behandling, da der er sket åbenlyse fejl.

Da modregningen er oplyst til at være sket til dækning af skat, er det krænkende, såfremt man under sagsbehandlingen finder en anden plausibel årsag til ikke at tilbagebetale det indeholdte beløb og derved ikke vedgår sig de begåede fejl.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen) indeholder regler om behandlingen af klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser. Bekendtgørelsens § 38 har følgende indhold:

"§ 38. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på baggrund af en indgivet klage træffe en ny afgørelse i sagen, hvorefter klager gives helt eller delvist medhold. Afgørelsen skal meddeles klager senest 14 dage efter, at sagen er fuldt oplyst for myndigheden.

Stk. 2. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden efter en fornyet vurdering ikke finder grundlag for at ændre afgørelsen, eller hvis restanceinddrivelsesmyndigheden kun finder grundlag for at give klager delvist medhold, og klager i den anledning fastholder klagen, videresender restanceinddrivelsesmyndigheden klagen til Landsskatteretten sammen med en udtalelse om sagen.

Stk. 3. Det skal fremgå af udtalelsen, hvis der er punkter i den påklagede afgørelse, der anses for urigtig og begrundelsen herfor. Med udtalelsen skal følge i original eller kopi:

1). Klagen.

2). Den afgørelse, der klages over.

3). Dokumenter, som klageren har ønsket at anvende som bevis."

Af Inddrivelsesvejledningen 2008, afsnit C.3.2.5.4 fremgår blandt andet følgende:

"1. Hvis RIM fastholder afgørelsen, skal klagen videresendes til Landsskatteretten senest 14 dage efter, at sagen er fuldt oplyst for RIM.

2. Hvis skyldner får delvist medhold, skal klagen fremsendes til Landsskatteretten senest 14 dage efter, at RIM har modtaget skyldneres meddelelse om, at klagen fastholdes."

Det fremgår hverken af inddrivelsesbekendtgørelsen eller af Inddrivelsesvejledningen, hvad der skal forstås ved, at "sagen er fuldt oplyst".

Hensynet bag fastsættelse af fristerne er imidlertid, at en klage over et inddrivelsesskridt ikke har opsættende virkning. Klagebehandlingen skal af hensyn til skyldneren derfor fremskyndes mest muligt. Det må derfor antages, at restanceinddrivelsesmyndigheden er forpligtet til at iværksætte sagsbehandlingsskridt i umiddelbar tilknytning til modtagelse af en klage, således at sagen hurtigst muligt kan konstateres fuldt oplyst.

Trods Landsskatterettens opfordring hertil har BetalingsCentret ikke oplyst, hvilke sagsbehandlingsskridt der blev iværksat ved modtagelse af klagerens klage af 23. juli 2008.

Der er hverken i inddrivelsesbekendtgørelsen eller i inddrivelsesvejledningen angivet sanktioner for manglende overholdelse af de frister, der er fastsat for indsendelse af en klage til klagebehandling i Landsskatteretten, og det kan som udgangspunkt ikke antages, at overskridelse heraf i sig selv medfører afgørelsens ugyldighed.

Det må imidlertid antages, at Landsskatteretten som klagemyndighed for restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser i et vist omfang er såvel berettiget som forpligtet til at påse, at disse frister overholdes. Det er en forudsætning herfor, at Landsskatteretten kan konstatere, hvilke sagsbehandlingsskridt der er foretaget i anledning af en klage.

BetalingsCentret har over for Landsskatteretten alene henvist til skattecentrets behandling af sagen uden nærmere at dokumentere, at dette skattecenter blev underrettet om modtagelse af klagen og/eller eventuelt anmodet om at forestå behandlingen af klagen.

Af den klagevejledning, der medfulgte afgørelsen af 15. juli 2008, fremgik, at en klage skulle indgives til BetalingsCentret. Klageren sendte i overensstemmelse hermed sin klage af 23. juli 2008 til BetalingsCentret. Det påhvilede herefter BetalingsCentret at sørge for oversendelse af klagen til den myndighed, der efter BetalingsCentrets opfattelse skulle tage stilling til klagen. Endvidere påhvilede det efter almindelige forvaltningsretlige principper BetalingsCentret at sikre sig, at modtagelsen af klagen blev bekræftet over for klageren, og at klageren blev underrettet om, hvem der forestod klagebehandlingen. Dette skete ikke, uanset klagerens rykker herfor.

Efter det for Landsskatteretten foreliggende er det første sagsbehandlingsskridt fra BetalingsCentrets side centrets besvarelse af 21. oktober 2008 af Landsskatterettens henvendelse, hvori det blev meddelt, at den foretagne modregning fastholdtes.

BetalingsCentret ses derfor hverken at have overholdt eller søgt overholdt 14-dages fristen for fremsendelse af en klage til Landsskatteretten.

Af Inddrivelsesvejledningen 2008, afsnit C.3.2.5.6 om det nærmere indhold af den udtalelse, der skal sendes til Landsskatteretten, fremgår, at restanceinddrivelsesmyndigheden skal kommentere eventuelle nye argumenter, som måtte fremgå af skyldners klage.

Klagerens klage til BetalingsCentret af 23. juli 2008 må forstås således, at det var klagerens opfattelse, at der ikke kunne foretages modregning i hans tilgodehavende, fordi den gæld, han havde, var berostillet.

BetalingsCentret har ikke kommenteret dette klagepunkt i sin udtalelse til Landsskatteretten, men har blot henvist til skattecentrets behandling af sagen.

Hertil skal Landsskatteretten bemærke, at restanceinddrivelsesmyndigheden er SKAT. SKAT er en enhedsforvaltning. SKAT skal derfor have afklaret sin stilling til en klage over et inddrivelsesskridt, før sagen oversendes til klagebehandling i Landsskatteretten. SKAT kan der for ikke ved indsendelse af en klage til behandling i Landsskatteretten henvise retten til at søge yderligere oplysninger/udtalelser fra et andet skattecenter end det skattecenter, der har sendt sagen til klagebehandling i Landsskatteretten.

Folketingets Ombudsmand har endvidere i FOU nr. 1997.198 udtalt følgende vedrørende bevaring af dokumenter:

"Efter min opfattelse må det for at kunne overholde forvaltningsloven, offentlighedsloven og grundlæggende dokumentationskrav i forvaltningssager være et ubetinget krav at en myndighed enten i sagen har en kopi af dokumenter som myndigheden har udfærdiget, eller dog med sikkerhed med meget kort varsel fra et edb-anlæg vil kunne lave en fuldstændig nøjagtig udskrift (svarende til en kopi) af dokumentet."

Den begrundelse og klagevejledning, som BetalingsCentret har indsendt til Landsskatteretten, er ikke identisk med den begrundelse og klagevejledning, som klageren rent faktisk modtog fra BetalingsCentret. Det kan derfor ikke antages, at BetalingsCentret har opfyldt sin forpligtelse til enten at have en kopi af afgørelsen eller at kunne udskrive en fuldstændig nøjagtig udskrift heraf.

Hensynet til en hurtig og effektiv klagebehandling af afgørelser på inddrivelsesområdet tilsigter efter Landsskatterettens opfattelse, at den påklagede afgørelse under særlige omstændigheder kan ophæves, hvis restanceinddrivelsesmyndighedens sagsbehandling efter afgørelsen er truffet har hindret en sådan klagebehandling.

Henset til at BetalingsCentret ikke for Landsskatteretten har fremlagt nøjagtig kopi af den afgørelse, der blev truffet over for klageren, at det ikke er muligt for Landsskatteretten at konstatere, hvilke sagsbehandlingsskridt BetalingsCentret iværksatte efter modtagelsen af klagerens klage, at BetalingsCentret derfor hverken kan antages at have overholdt eller søgt overholdt fristen for oversendelse af klagen til Landsskatteretten, og at BetalingsCentret over for Landsskatteretten ikke har kommenteret de indsigelser, klageren havde over for afgørelsen om modregningen, findes der at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for en ophævelse af modregningen i dette tilfælde.

Den foretagne modregning ophæves derfor, således at beløbet tilbagebetales klageren.