Dato for udgivelse
25 feb 2009 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 dec 2008 17:33
SKM-nummer
SKM2009.148.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-02506
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning
Emneord
Selvangivelsespligt, skattepligt, forening
Resumé

En forening, der havde erhvervsmæssige indtægter, og som ikke kunne anses for almenvelgørende, var omfattet af selvangivelses- og skattepligt.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 2, stk. 1, nr. 5

Sagen vedrører opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst for 2006 og 2007 samt spørgsmålet, om foreningen fremover kan anses for omfattet af selvangivelses- og skattepligt.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ansat foreningens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 til 0 kr., og har fastholdt, at foreningen er selvangivelses- og skattepligtig.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Revisor for foreningen har ved brev af 1. oktober 2007 til skattecentret anmodet om at foreningen anses som fritaget for selvangivelses- og skattepligt.

Han har til støtte for anmodningen henvist til, at det af foreningens vedtægter fremgår, at en eventuel formue ved opløsning skal uddeles til alment velgørende formål inden for kommunen, og til at SKAT ved afgørelse af 29. juni 2004 vedrørende en antenneforening er kommet frem til, at nævnte forening under sådanne omstændigheder kan anses for skattefritaget.

Foreningen har i forbindelse med sagens behandling ved skattecentret endvidere henvist til SKM2007.200.LSR og til TfS 1998.220 LSR.

Der er enighed om, at foreningen er skattepligtig, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Der er også enighed om, at foreningen har indtægter ved masteleje fra teleudbyder, og om at disse er en erhvervsmæssig indkomst.

Foreningen har oplyst, at foreningen er pligtig til at have en informationskanal, at foreningens udgifter til administration af denne kanal er på ca. 50.000 kr. årligt, og at alle foreninger mv. på denne kanal kan informere om arrangementer og at personer f.eks. kan indsætte mærkedage mv.

Foreningens formål er i foreningens vedtægter beskrevet således:

"Foreningens formål er almennyttigt. Foreningen ejer og driver en infrastruktur i lokalområdet med henblik på over for medlemmerne på ikke-kommercielle vilkår at:

 1. modtage og videredistribuere et bredt udbud af danske og udenlandske programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.
 2. sikre medlemmerne adgang til internettet.
 3. supplere med mulige serviceydelser i tilknytning dertil.
 4. Foreningens formål kan fremmes ved:

  1. at foreningen tidsbegrænset overdrager transmissionskapacitet i anlægget til tredjemand.
  2. at foreningen tilslutter og / eller ejer andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser - på ikke-kommercielle vilkår."
  3. Det fremgår af foreningens vedtægter herudover bl.a., at medlemmerne hæfter solidarisk for alle foreningens forpligtelser i forhold til antallet af tilslutninger, dog maksimalt 1.000 kr. pr. tilslutning.

   Foreningens overskud benyttes efter bestyrelsens bestemmelser. Dog kan ingen del af overskuddet udbetales til medlemmerne. Overskuddet kan udelukkende benyttes til anlæggets formål. Ved eventuel opløsning uddeles en eventuel formue til alment velgørende formål inden for kommunen.

   Skattecentrets afgørelse

   Skattecentret har anset foreningen som skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

   Skattecentret har nærmere anført:

   Foreningen oppebærer indtægter ved udlejning af net og mast fra ikke-medlemmer. Disse indtægter anses for skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

   Det er til trods for det fremførte ikke SKAT's opfattelse, at foreningens formål kan anses for et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Foreningens formål anses ikke for almenvelgørende, idet det ikke omfatter at yde støtte til personer i økonomisk trang og formålet anses ud fra en almindelig fremherskende opfattelse ikke at kunne karakteriseres som almennyttig. Formålet anses derimod for værende erhvervsmæssigt.

   Herved adskiller foreningens forhold sig fra forholdene i de 2 afgørelser, der er henvist til.

   Foreningen er derfor ikke berettiget til at fradrage udlodninger eller foretage hensættelser, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3. Foreningen er derfor ikke omfattet af fritagelse for pligt til at indsende selvangivelse, jf. skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5.

   Den vurdering, der er lagt til grund ved vurderingen af den førnævnte antenneforening, kan ikke lægges til grund ved bedømmelsen af den her omhandlede forening. Der er tale om en konkret vurdering.

   Klagerens påstand og argumenter

   Repræsentanten har nedlagt påstand om, at foreningen efter formålet er almennyttig, og derfor ikke er omfattet af selvangivelsespligten.

   Han har henvist til afgørelse af 29. juni 2004 fra Told og Skat vedrørende en antenneforening, til SKM2007.200.LSR og til Landsskatterettens kendelse af 23. december 1997.

   Repræsentanten har bestridt, at det er en forudsætning for, at et formål kan anses for almenvelgørende, at støtten ydes til personer inden for en videre kreds, der er i "økonomisk trang". Han har også bestridt, at foreningens formål kan anses for at være af erhvervsmæssig karakter. Han har herved bemærket, at blot en lille del af foreningens indtægter stammer fra udleje af antennemast.

   Det er under henvisning hertil gjort gældende, at foreningens skattepligtige indkomst frem til 2007 skal ansættes til 0 kr., og at der fremover ikke skal opgøres nogen skattepligtig indkomst, ligesom der ikke skal indgives selvangivelse.

   Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

   Foreningen, der ubestridt er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er i henhold til nævnte bestemmelse skattepligtig af indtægter, der er nævnt i denne bestemmelse, herunder ubestridt af indtægter ved masteudleje.

   Foreningen er herefter i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, pligtig til at indgive selvangivelse, medmindre forudsætningerne i bestemmelsens nr. 5 er opfyldt, herunder forudsætningen om, at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

   Foreningens formål kan ikke karakteriseres som almenvelgørende. Det er heller ikke godtgjort, at foreningens formål udelukkende er almennyttigt. Det forhold, at dette er antaget i vedtægterne, ændrer ikke derved. Den påberåbte afgørelse af 29. juni 2004 fra Told og Skat kan heller ikke føre til et andet resultat.

   Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.