Dato for udgivelse
20 feb 2009 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 feb 2009 11:18
SKM-nummer
SKM2009.127.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-1007-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Syn, skøn, regnskabsmateriale, standard
Resumé

Appellanten ønskede syn og skøn om kvaliteten af appellantens regnskabsmateriale samt om regnskabsmaterialets standard i forhold til sammenlignelige virksomheder. Østre Landsret afviste begæringen om syn og skøn, da vurderingen af regnskabsmaterialet rettelig skulle foretages af landsretten og ikke af en skønsmand, og da den begærede sammenligning med andre virksomheder ikke var afgørende for sagens bedømmelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47
Retsplejeloven § 343

Henvisning
Processuelle regler 2009-1 H.3.4.1

Parter

A
(advokat Poul Gunnar Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Rovsing Koch)

Afsagt af landsdommerne

Gunst Andersen, Birte Lynæs og Henrik Gam

Der afsagdes efter votering sålydende kendelse

Appellanten har anmodet om, at der tillades afholdt syn og skøn med henblik på besvarelse af spørgsmål 1-5 subsidiært spørgsmål 6, som de fremgår af appellantens påstandsdokument af 26. januar 2009.

Appellanten har henvist til, at det vil kunne være af betydning for sagens afgørelse at få belyst, hvad der er normal fremgangsmåde i branchen i relation til kasseoptælling og bogføring, og herunder hvad der kan anses for tilstrækkelig daglig kasseafstemning.

Indstævnte har henvist til, at det ikke er relevant at få spørgsmålene besvaret af en syns- og skønsmand, idet besvarelsen af spørgsmålene er af retlig karakter og for nogle spørgsmåls vedkommende overflødige.

Der skal af landsretten foretages en bevismæssig vurdering af, hvorvidt appellantens bogføringsmateriale m.v. opfylder kravene til regnskabsaflæggelse. Det kan derfor ikke tillades, at der stilles spørgsmål til en syns- og skønsmand herom som begæret af appellanten. Herefter, og da spørgsmålene i øvrigt omhandler, hvad er anvendes i tilsvarende virksomheder, hvilket ikke er afgørende for sagens bedømmelse, tages indstævntes påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Den fremsatte begæring om syn og skøn tages ikke til følge.