Dato for udgivelse
19 feb 2009 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 feb 2009 14:11
SKM-nummer
SKM2009.120.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-172880
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registrering
Emneord
Moms, lønsumsafgift, undervisning, social forsorg og bistand
Resumé
Skatterådet finder, at en fond, der leverer ydelser omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, leverer både undervisning og social forsorg til de unge, hvor det må lægges til grund, at det væsentligste element i fondens ydelser til eleverne består i social forsorg og bistand. Undervisningselementet anses herefter for en ydelse med nær tilknytning til ydelsen social forsorg og bistand, hvorfor fondens aktiviteter som helhed anses for momsfri social forsorg. Fonden er herefter ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten.
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 og nr. 3
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1 og 2

Henvisning

Momsvejledningen 2009-1 D.11.2.2

Henvisning

Momsvejledningen 2009-1 D.11.3

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-1 B.1.1.1
Spørgsmål
  1. Er fonden afgiftspligtig i henhold til Lov om afgift af lønsum m.v.?
  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, er fonden afgiftspligtig i henhold til lov om afgift af lønsum m.v. efter 1. januar 2009?
Svar
  1. Nej.
  2. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Fonden er stiftet 11. juli 2007. Fondens formål er jfr. fundatsen:

"At etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særligt behov, særlig prioritet har unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), således at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af undervisning, arbejdsprøvning, virksomhedspraktikker og lignende relevante tiltag af enhver art, der kan fremme de unges mulighed for deltagelse i voksenlivet.

Fonden kan til opnåelse af formålet leje eller erhverve fast ejendom og etablere datterselskaber. Fonden har et almennyttigt/velgørende sigte."

Det drejer sig således om "Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse" i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564 af 6. juni 2007). Ungdomsuddannelsen omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specielpædagogisk støtte.

Ungdomsuddannelsen er for unge i alderen 16 - 25 år, hvor grundskolen skal være afsluttet. Der udarbejdes særskilte planer for hver ung, som følges i et forløb over 3 år. Undervisningen består således i at lære den unge med særligt behov at begå sig i samfundet, hvor undervisningen i starten meget fokuserer på at lære den unge daglig adfærd, til senere i forløbet at give den unge en introduktion til arbejdslivet, ofte på beskyttede værksteder, men også som hjælpere på større virksomheder.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Som udgangspunkt burde ydelsen kunne henføres under momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 (social forsorg og bistand, herunder sådan som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil). Såfremt ydelsen kan henføres til denne bestemmelse, vil der ikke skulle betales lønsumsafgift, idet § 13, stk. 1, nr. 2, ikke er omfattet af § 1, stk. 1, i lov om lønsumsafgift.

Begrundelsen for at ydelsen kan henføres under denne bestemmelse er, at "konceptet" signalerer social forsorg og bistand. Men på den anden side udbydes der undervisningsydelser hvilket gør at momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, bringes i anvendelse, og dermed opstår problemstillingen om lønsumsafgift.

Men jævnfør § 5 i Lov om ungdomsuddannelse for unge med et særligt behov, så udbydes der undervisning og lignende som er fritaget for lønsumsafgiftspligten, jf. § 1, stk. 2, i lov om lønsumsafgift.

Vor umiddelbare holdning er derfor, at ingen af de ydelser Fonden udbyder, vil blive omfattet af lønsumsafgiftspligten.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, er følgende fritaget for moms:

"Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil."

Af forarbejderne til bestemmelsen i momslovens § 13 fremgår, at de heri indeholdte fritagelser er fastsat i overensstemmelse med 6. momsdirektiv. I direktivets artikel 13 er i punkt A indeholdt en række fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen karakter. Af bestemmelsens litra g og h fremgår nærmere:

"g) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til social bistand og social sikring, herunder sådanne, som præsenteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter;

h) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter."

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, er følgende fritaget for afgift:

"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v."

Det fremgår endvidere af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., at virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, er lønsumsafgiftspligtige.

Efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, omfatter lønsumsafgiftspligten ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende:

"1) folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt,

2) undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud,

3) undervisning i børnehaveklasse og 1. - 10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud,

4) specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5,

5) formidlingsvirksomhed ved Videnpædagogiske aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnpædagogiske Aktivitetscentre.

6) udlejning og bortforpagtning af fast ejendom,

7) persontransport, når transporten sker direkte til og fra udlandet,

8) museumsvirksomhed omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven,

9) gymnasial undervisning,

10) undervisning på musikskoler omfattet af musikloven,

11) almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse og

12) arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet grunduddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., deltidsuddannelser omfattet af universitetsloven, åben uddannelse omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og maritime uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser."

Af lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fremgår bl.a.:

"§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

§ 5. I uddannelsesplanen, jf. § 4, stk. 2, kan indgå elementer, der leveres af

1) efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, herunder afklaringsforløb efter § 4, stk. 2, og supplerende undervisningstilbud for unge, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler),

2) husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler),

3) produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler.

4) institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

5) daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), og

6) værksteder og andre institutioner.

[ ]

§ 6. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder boundervisning, der

1) fremmer den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet,

2) fremmer den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv og

3) er rettet mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses- eller beskæftigelsessituationer.

Stk. 3. Praktik i virksomheder og institutioner skal bidrage til at opfylde målene i uddannelsesplanen ved at bibringe den unge

1) arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifikationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer,

2) erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og for at deltage i et aktivt voksenliv, og

3) indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads."

Vi er af den opfattelse, at Fondens undervisning omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke er omfattet af lønsumsafgiftsfritagelserne i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2.

Det kan efter vores opfattelse ikke tillægges selvstændig betydning, at det af ungdomsuddannelseslovens § 5 fremgår, at der i uddannelsesplanen kan indgå elementer der leveres af skoler, der er omfattet af lønsumsafgiftsfritagelserne i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2.

Fonden har ifølge vedtægterne til formål at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særligt behov, særlig prioritet har unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), således at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af undervisning, arbejdsprøvning, virksomhedspraktikker, og lignende relevante tiltag af enhver art, der kan fremme de unges mulighed for deltagelse i voksenlivet.

Samlet er det på denne baggrund vores opfattelse, at Fonden leverer både undervisning og social forsorg til de unge, hvor det må kunne lægges til grund, at det væsentligste element i fondens ydelser til eleverne består i social forsorg og bistand. Undervisningselementet må efter vores opfattelse anses for en ydelse med nær tilknytning til ydelsen social forsorg og bistand, hvorfor Fondens aktiviteter som helhed må anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Vi indstiller derfor, at spørgsmål 1 om fonden er afgiftspligtig i henhold til lønsumsafgiftsloven besvares med nej. Spørgsmål 2 bortfalder.  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.