Dato for udgivelse
18 Feb 2009 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2009 14:02
SKM-nummer
SKM2009.117.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-157320
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, ægtefællens ejendom
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger kan genanbringe ejendomsavance i ægtefælles erhvervsvirksomhed.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 C
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.J.2.6

Spørgsmål

  1. Kan spørger genanbringe fortjeneste fra salg af ubebygget landbrugsjord i tilbygning/forbedringsudgifter på ægtefællens boghandel, jf. EBL § 6 C?
  2. Kan spørger genanbringe fortjeneste fra salg af ubebygget landbrugsjord i tilbygning/forbedringsudgifter på boghandel som spørger har købt af ægtefællen?

Svar

  1. Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.
  2. Ja, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er landmand og ejer en landbrugsejendom samt et ubebygget landbrugslod.

Spørger påtænker at afstå landbrugsloddet og genanbringe ejendomsavance i ægtefællens erhvervsvirksomhed.

Ægtefællen ejer en boghandel, som skal udbygges for ca. 2,7 mio. kr.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Der kan alene ske genanbringelse af den del af fortjenesten, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, dvs. den skattepligtige del af fortjenesten. Endvidere kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, 4. punktum, at udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed.

Det følger af EBL § 6 A, stk. 1, 1. punktum sammenholdt med 2. punktum, at en skattepligtig kan anvende fortjeneste ved afståelse af ejendom til at nedsætte anskaffelsessummen på en anden ejendom, såfremt ejendommen har været anvendt erhvervsmæssigt i enten den skattepligtige eller den skattepligtiges ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Det gælder yderligere, jf. EBL § 6 A, stk. 3, 1. punktum, at betingelserne i EBL § 6 A, stk. 1 og 2, tilsvarende finder anvendelse, hvis en ene ægtefælle afstår fast ejendom og den anden ægtefælle erhverver fast ejendom. Det fremgår dog af EBL § 6 A, stk. 3, 2. punktum, at det altid er en betingelse, at ægtefællerne er samlevende ved udgangen af såvel det indkomstår, hvori afståelse og erhvervelse finder sted.

Det vil sige, at en skattepligtig kan genanbringe fortjeneste ved at nedsætte anskaffelsessummen på en erhvervsmæssig anvendt ejendom, som den skattepligtiges ægtefælle erhverver.

Det er bl.a. en betingelse for anvendelse af reglerne om genanbringelse, at spørger enten erhverver fast ejendom i indkomståret forud for det indkomstår, hvori spørger har afstået den faste ejendom, i samme indkomstår eller senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret.

Det er endvidere en betingelse, at spørger senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer nedsættelsesreglen anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 C

Det følger af EBL § 6 C, at såfremt en skattepligtig foretager ombygning, tilbygning eller nybygning på ejendomme omfattet af EBL § 6 A, kan den skattepligtige vælge at nedsætte anskaffelsessummen på ombygningen, tilbygningen eller nybygningen med fortjenesten ved afståelse af fast ejendom i stedet for at medregne fortjenesten til den skattepligtige indkomst. Ejendomme omfattet af EBL § 6 A er ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt.

Reglen i § 6 C medfører, at der sker udsættelse af de skattemæssige konsekvenser ved afståelse, men at fortjenesten kommer til beskatning ved senere afståelse af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt.

Det fremgår af EBL § 6 C, stk. 1, 2. pkt., at reglerne i EBL § 6 A tilsvarende finder anvendelse. Bestemmelsen i § 6 C skal således ses i sammenhæng med EBL § 6 A, og henvisningen til reglerne går på hele bestemmelsen, dvs. på såvel de materielle som de formelle regler.

Der gælder herefter, at følgende betingelser skal opfyldes, for at den skattepligtige kan genanbringe en fortjeneste ved afståelse af en ejendom efter EBL §§ 6 A og 6 C:

  • at ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted i indkomståret forud for afståelse af fast ejendom, i afståelsesåret eller indkomståret efter afståelse af fast ejendom, og
  • at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori ombygning, tilbygning eller nybygning finder sted, skal begære reglerne om genanbringelse anvendt ved indgivelse af rettidig selvangivelse.

Begreberne ombygning, tilbygning og nybygning ses ikke at give anledning til tvivl. Det skal dog bemærkes, at der kan ske genanbringelse i forbedringsudgifter, men ikke i vedligeholdelsesudgifter. Ombygning i EBL § 6 C må forstås i overensstemmelse med statsskatteloven (SL) § 6, litra e, om fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter, således at ombygning defineres som de udgifter, der efter SL § 6, litra e, anses for ikke fradragsberettigede forbedringsudgifter. Dette fremgår af SKM2001.308.LSR.

Konkret

Spørger påtænker at genanbringe ejendomsavance i udgifter til ombygning af fast ejendom, der anvendes som boghandel, som spørgers ægtefælle ejer og driver.

Det er SKATs vurdering, at boghandel er omfattet af den erhvervsmæssige definition i EBL § 6 A.

Det følger af EBL § 6 A, stk. 3, 1. pkt., at en ægtefælle kan genanbringe ejendomsavance i den anden ægtefælles ejendom, når denne anvendes i erhvervsmæssig virksomhed. Det er således muligt, at spørger genanbringer ejendomsavance i udgifter til ombygning af ægtefællens boghandel.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1) om spørger kan genanbringe fortjeneste fra salg af ubebygget landbrugsjord i tilbygning/forbedringsudgifter på ægtefællens boghandel, jf. EBL § 6 C, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

I den situation hvor spørger erhverver ægtefællens ejendom, kan spørger ligeledes genanbringe ejendomsavance i udgifter til nybygning, tilbygning eller ombygning. Det er dog en betingelse, at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmål 2) om spørger kan genanbringe fortjeneste fra salg af ubebygget landbrugsjord i tilbygning/forbedringsudgifter på boghandel som spørger har købt af ægtefællen, besvares med et ja, såfremt betingelserne i EBL § 6 A i øvrigt er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.