Dato for udgivelse
20 feb 2009 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jan 2009 13:02
SKM-nummer
SKM2009.124.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
114/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg + Afskrivninger og fradrag
Emneord
Udlejningsejendom, forbedring, dokumentation
Resumé

Skatteyderen ejede tre ejendomme, og i forbindelse med salget heraf ønskede han at tillægge anskaffelsessummen en række påståede udgifter til forbedringer i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2. Udgifter fremgik af en række fakturaer.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at der var grundlag for at forhøje anskaffelsessummen vedrørende ejendommene. Højesteret lagde - som landsretten - bl.a. vægt på, at betalingsstrømmene var udokumenterede, at nogle af fakturaerne var tilbagedaterede, at skatteyderen var fremkommet med skiftende forklaringer samt en række yderligere forhold i forbindelse med arbejdets udførelse, fakturering og betaling.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.J.2.2.3.2

Parter

A
(advokat Carsten Lorentzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Sørensen, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 18. januar 2007.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende:

  1. at han ved skatteansættelsen for indkomståret 1999 ved avanceopgørelsen i forbindelse med salget af ejendommen ...1, efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2, kan forhøje anskaffelsessummen med 73.406 kr. udgørende forbedringer.

  2. at han ved skatteansættelsen for indkomståret 2000 ved avanceopgørelsen i forbindelse med salget af ejendommene ...2, og ...3, efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2, kan forhøje anskaffelsessummen med 669.420 kr. udgørende forbedringer.

A har subsidiært nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at han ved skatteansættelserne for indkomstårene 1999 og 2000 ved avanceopgørelserne i forbindelse med salget af de nævnte ejendomme kan forhøje anskaffelsessummerne med et mindre beløb end angivet i de principale påstande.

A har reguleret sine principale påstande som følge af, at det efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2, alene er forbedringsudgifter, der overstiger 10.000 kr. pr. kalenderår, der kan medregnes til anskaffelsessummen. For ejendommen ...1 er påstanden grundet et ejerskab på 50 % kun nedsat med 5.000 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Anbringender

A har ikke for Højesteret gjort gældende, at det afgørende for den skattemæssige anerkendelse af de afholdte udgifter er, at disse har påhvilet ham som en retlig forpligtelse. Han har endvidere ikke gjort synspunktet om de statistiske oplysninger vedrørende prisudviklingen gældende.

A har supplerende anført, at forbedringsudgifterne fremgår af de regnskaber, han har fremlagt. Dette underbygger, at udgifterne er afholdt.

Supplerende sagsfremstilling

Af murermester LSs faktura af 1. november 1998 vedrørende ejendommen ...1 fremgår, at udgifterne til stillads udgør 23.900 kr. ekskl. moms ud af et samlet fakturabeløb på 136.812,50 kr. ekskl. moms.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, landsretten har anført, finder Højesteret, at A ikke har godtgjort, at der er den fornødne sammenhæng mellem oplysningerne om arbejdernes udførelse, faktureringerne og de angivne betalinger. Højesteret tiltræder derfor, at betingelserne for forhøjelse af anskaffelsessummerne for de tre ejendomme ikke er opfyldt.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   fo r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 35.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.