Dato for udgivelse
18 Feb 2009 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2009 10:42
SKM-nummer
SKM2009.115.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-135572
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, skyggesambeskatning, genbeskatning
Resumé
En lodret fusion mellem to datterselskaber fra X-land udløste ikke genbeskatning af genbeskatningssaldoen hos moderselskabet i Danmark.
Reference(r)
Lov nr. 426 af 6. juni 2005, § 15, stk. 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.4.4
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en fusion mellem selskab B og selskab C i X-land, hvor selskab B er det fortsættende selskab, ikke er en genbeskatningsudløsende begivenhed, der medfører en udløsning af den genbeskatningssaldo, som vedrører selskab B, og som tilhører moderselskabet A?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrunden for anmodningen om bindende svar er en afklaring af, hvorvidt den påtænkte fusion mellem de to selskaber fra X-land, selskab B og selskab C, med selskab B som det fortsættende selskab, vil medføre en hel eller delvis udløsning af genbeskatningssaldoen, der vedrører selskab B.

Det ønskes således bekræftet, at en fusion mellem selskab B og selskab C, med selskab B som det fortsættende selskab, ikke medfører, at genbeskatningssaldoen vedrørende selskab B udløses, men blot videreføres af det danske, sambeskattede moderselskab A.

Faktiske oplysninger

Selskab B, som ligger i X-land, har indtil udgangen af 2004 indgået i dansk sambeskatning med moderselskabet A. I forbindelse med sambeskatningen er der blevet oparbejdet en genbeskatningssaldo vedrørende selskab B.

Selskab A har fravalgt international sambeskatning, og selskabet fører derfor fra og med 2005 en "skyggesambeskatning" for tidligere sambeskattede selskaber, jf. § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Selskab B erhverver et andet selskab i X-land, selskabet C. Erhvervelsen, der endnu ikke er gennemført, er betinget af en tilfredsstillende due diligencegennemgang.

Såfremt erhvervelsen gennemføres, hvorefter selskab B køber aktierne i selskab C, vil selskab A i overensstemmelse med sin forretningsmodel fusionere selskaberne med henblik på at opnå bl.a. omkostningsmæssige synergier. Fusionen bliver en lodret fusion med selskab B som det fortsættende selskab.

Særligt om fusioner i X-land

I henhold til skattereglerne i X-land mister alene det ophørende selskab i en fusion sit skattemæssige underskud. Selskab C har imidlertid skattemæssige overskud, og selskabet mister derfor reelt ikke skattemæssige underskud ved fusionen.

Vi kan yderligere oplyse, at X-land har tiltrådt direktivet 90/434/EØF om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige EU medlemsstater.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det følger af § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, at eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at udenlandske datterselskaber indvinder overskud ("skyggesambeskatning").

Endvidere følger det af § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslov § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningen er udlignet.

Med andre ord vil dispositioner, der ville udløse genbeskatning efter den tidligere ligningslov § 33 E, efter § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 udløse genbeskatning af genbeskatningssaldoen vedrørende selskab B.

Selskab B køber aktierne i selskab C

Det er vores opfattelse, at den påtænkte disposition, hvorefter selskab B køber aktierne i selskab C, ikke i sig selv udløser beskatning af selskab B's genbeskatningssaldo, idet dispositionen efter den dagældende ligningslov § 33 E ikke ville have udløst genbeskatning.

Selskab B fusioneres med selskab C

Hvis de to selskaber i X-land, selskab B og selskab C, efterfølgende fusioneres med selskab B som det fortsættende selskab, er det endvidere vores vurdering, at fusionen ikke udløser beskatning af selskab B's genbeskatningssaldo.

Den dagældende ligningslovs § 33 E, stk. 8, som vedrører situationen, hvor to sambeskattede datterselskaber fusionerer, finder efter vores opfattelse ikke anvendelse, idet selskab C ikke har indgået i sambeskatningen under de dagældende regler.

Det er ligeledes vores opfattelse, at det forhold, at datterselskabet C i X-land, der ikke er eller har været omfattet af sambeskatningen med selskab A, fusioneres med det sambeskattede datterselskab B i X-land - som samtidig er det fortsættende selskab - ikke er omfattet af den dagældende ligningslovs § 33 E, stk. 2. Bestemmelsen vedrører udenlandske sambeskattede selskabers afhændelse af virksomhed eller aktier/anparter i andre selskaber.

Det fremgår af Ligningsvejledningen for 2005 afsnit 6.2.2.2., at:

"Det forhold, at et udenlandsk datterselskab, der ikke er omfattet af sambeskatningen, fusioneres med et udenlandsk sambeskattet datterselskab, og det sambeskattede selskab er det modtagende, udløser ikke genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 2".

Det er vores opfattelse, at denne situation er omfattet heraf, og der sker derfor ikke genbeskatning efter den dagældende ligningslovs § 33 E, stk. 2.

Konklusion

Det er samlet vores opfattelse, at dispositionen som udgangspunkt ikke vil være omfattet af den dagældende ligningslov § 33 E, og genbeskatningssaldoen vedrørende selskab B skal derfor ikke til genbeskatning, men blot videreføres af selskab A.

Det er på baggrund af ovenstående derfor vores vurdering, at Skatterådet skal besvare spørgsmålet med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

I forbindelse med vedtagelsen af de nye sambeskatningsregler ved lov nr. 246 af 6. juni 2005 indførtes en overgangsregel i lovens § 15, stk. 8. Reglen gælder den situation, hvor sambeskatningen med et udenlandsk selskab ophører i det førstkommende indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere.

I denne situation gælder ifølge overgangsreglen, at eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning).

Det fremgår endvidere af § 15, stk. 8, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslov § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, fortsat udløser genbeskatning, indtil genbeskatningssaldoen er udlignet.

Da koncernen ikke har valgt international sambeskatning efter de nye regler finder § 15, stk. 8, i lov nr. 246 af 6. juni 2005 vedrørende skyggesambeskatning anvendelse. Eventuelle senere overskud i datterselskaberne skal således løbende genbeskattes, og dispositioner omfattet af den tidligere ligningslov § 33 E udløser fuld genbeskatning.

Det må herefter vurderes, hvorvidt de ønskede dispositioner ville udløse genbeskatning efter de tidligere regler i ligningslovens § 33 E.

SKAT finder, at den påtænkte lodrette fusion ikke er omfattet af den dagældende ligningslovs § 33 E, stk. 2. Bestemmelsen vedrører udenlandske sambeskattede selskabers afhændelse af virksomhed eller aktier/anparter i andre selskaber.

Som påpeget af spørger, fremgår det af Ligningsvejledningen for 2005, afsnit 6.2.2.2., at:

"Det forhold, at et udenlandsk datterselskab, der ikke er omfattet af sambeskatningen, fusioneres med et udenlandsk sambeskattet datterselskab, og det sambeskattede selskab er det modtagende, udløser ikke genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 2".

SKAT henviser endvidere til SKM2005.311.LR, som vedrørte et udenlandsk sambeskattet datterselskab B, som ønskede at fusionere med B´s 100 % ejede datterselskaber C og D, beliggende i samme udland. B skulle være det fortsættende selskab. Ligningsrådet fandt, at disse fusioner ikke ville udløse genbeskatning efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, da der var tale om lodrette fusioner, hvorfor det modtagende selskab i fusionerne var den hidtidige aktionær i de indskydende selskaber. I sagen blev aktierne i de indskydende selskaber ikke afhændet til noget andet selskab, idet aktionæren i de indskydende selskaber ligeledes var det modtagende selskab i fusionerne. Efter Ligningsrådets opfattelse kunne der derfor ikke være tale om, at der blev afhændet aktier i de indskydende selskaber til et koncernforbundet selskab mv. Ligningsrådet fandt derfor, at ligningslovens § 33 E, stk. 2, 1. pkt., ikke fandt anvendelse på de påtænkte lodrette fusioner.

På denne baggrund finder SKAT, at det ikke udløser genbeskatning af den genbeskatningssaldo, som vedrører selskab B, og som tilhører moderselskabet A, hvis selskab B og selskab C fusionerer, med selskab B som det fortsættende selskab. SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.