Dato for udgivelse
10 feb 2009 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 jan 2009 14:43
SKM-nummer
SKM2009.107.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-156912
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet fandt ikke, at det kan vurderes, om et salg af et areal til et vandværk opfylder betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en beslutning fra byrådet om eventuel ekspropriation.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.
Vandforsyningsloven § 37
Vandforsyningsloven § 40

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.J.2.8.
Spørgsmål

Vil et beløb modtaget i forbindelse med afståelse af arealer på ca. 5 ha til X Vandværk være skattefrit for spørgeren i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

Svar

Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X Vandværk ønsker at indgå aftale med spørger om køb af ca. 5 ha. jord.

I forbindelse med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af område med særlig drikkevandsinteresse, har X Vandværk henvendt sig til spørger om køb af ca. 5 ha. jord til kildeplads for drikkevand.

Spørgers revisor har forespurgt X Vandværk, om de vil starte en ekspropriationssag, hvis der ikke opnås en frivillig aftale om afhændelse, hvilket formanden for X Vandværk har bekræftet.

Formanden har uddybet sagen overfor SKAT. X Vandværk har udført 2 moniteringsboringer på henholdsvis matr. nr. a og matr. nr. b. Kun moniteringsboringen på matr. b blev fundet egnet, matriklen ejes af spørger.

Ifølge formanden er en moniteringsboring - en boring, som observerer de påvirkninger, der er i vandet omkring kildepladsen. For at beskytte kildepladsen er det derfor normalt ifølge formanden, at der også købes jord rundt om kildepladsen. Spørgers jord ligger op til og i kildepladszonen samt op til matrikel c, hvor der ligger 4 indvindingsboringer, som i forvejen ejes af X Vandværk.

Endvidere har formanden sendt et statusnotat - "Vurdering af placering af ny kildeplads ved X Vandværk". Det fremgår af notatet, at for at fremtidssikre X Vandværk anbefales det, at de østlige placeringsmuligheder benyttes. Endvidere er placeringen af kildepladsen indrammet på et oversigtskort, hvor eksisterende boringer også fremgår.

Desuden har formanden fremsendt et oversigtskort fra landinspektørfirmaet Y, hvoraf følgende fremgår:

  • Fremtidige indvindingsboringer
  • Spørgers matrikler er markeret
  • Hvilke arealer X Vandværk ønsker at købe
  • Hvilket areal X Vandværk ejer (matr. c).
  • Den ny opførte moniteringsboring på spørgers matr. b.

For at boringerne ikke kommer til at genere vandforsyningen til Z har chefen for Z vandforsyning ifølge formanden sagt god for, at X Vandværk må anvende det pågældende område.

Der er ikke udarbejdet en aftale mellem parterne, og Z Byråd er ikke orienteret omkring ovenstående. Landinspektøren er ved at udmatrikulere de tre matrikler, og brøndborerne er bestilt til at bore i februar.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom TfS1995.575.HD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2008-1, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Det fremgår af § 37, stk. 1 i vandforsyningsloven, at der til fordel for et offentligt vandforsyningsanlæg og for et privat alment vandforsyningsanlæg, når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation, kan

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil,

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme, herunder til at udføre prøveboringer og prøvepumpninger,

3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme,

4) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i eller foretages ophævelse af rettigheder til benyttelse af overfladevand, når benyttelsen hviler på særlig adkomst

Der er således lovhjemmel til at ekspropriere 5 ha af spørgers ejendom.

Efter vandforsyningslovens § 40, stk. 1 træffes beslutning om ekspropriation af kommunalbestyrelsen.

Under henvisning til, at ekspropriation er et meget alvorligt indgreb, kræves det yderligere, for at der kan foreligge en ekspropriationssituation, at kommunalbestyrelsen, efter at ekspropriationhjemlen er blevet skabt, også har truffet en beslutning om at ville gennemføre en ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis frivillig aftale ikke opnås. Dette blev fastslået i SKM2007.26.SR.

Kompetencen kan ikke delegeres fra kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at et så væsentligt skridt som beslutning om ekspropriation bør træffes af selve kommunalbestyrelsen FOB 72.92 jf. 74.23. Denne henstilling har Indenrigsministeriet gjort til en forskrift SKR nr. 167 af 15. juli 1974, der stadigvæk er gældende.

SKAT bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger beslutning fra byrådet vedr. eventuel ekspropriation. SKAT kan derfor ikke vurdere, hvorvidt den anden betingelse er opfyldt.

Spørgeren har dog en mulighed for at anmode om et nyt bindende svar, når der foreligger konkrete beslutninger vedrørende afståelse af arealer til X Vandværk. Beslutningerne skal foreligge, inden der indgås aftale om salg af de ca. 5 ha. jord.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares: "Se sagsfremstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.