Dato for udgivelse
20 feb 2009 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jan 2009 11:59
SKM-nummer
SKM2009.125.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 150-492/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
Interessent, hæftelse, udtræden
Resumé

Sagen vedrører tidspunktet for ophøret af en interessents hæftelse over for ToldSkat som følge af hendes deltagelse i et interessentskab.

Skattemyndighederne havde registreret sagsøgeren som udtrådt af interessentskabet med virkning fra den 2. maj 2005, men sagsøgeren gjorde gældende, at hun var udtrådt af interessentskabet med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2001.

Det fremgik af en aftale underskrevet af sagsøgeren og medinteressenten den 2. maj 2005, at parterne pr. 1. oktober 2001 har aftalt, at sagsøgeren er udtrådt af interessentskabet.

Byretten gav Skatteministeriet medhold i, at sagsøgeren hæfter for de forpligtelser, som interessentskabet har stiftet i forhold til tredjemand frem til den 2. maj 2005. Retten lagde navnlig vægt på, at interessentskabet frem til 2005 har drevet virksomhed under et firmanavn sammensat af de to interessenters personnavne, at interessentskabet i den forbindelse frem til 2004 har gennemført registrering af et betydeligt antal biler med interessentskabet som ejer og bruger, og at sagsøgeren ifølge sin forklaring for retten har været bekendt med, at den erhvervsmæssige drift i interessentskabet forsatte i årene frem til 2005, ligesom sagsøgeren har været vidende om, at hun frem til dette tidspunkt udadtil formelt fremstod som interessent.

Retten fandt ikke, at det forhold, at interessenterne indbyrdes har aftalt, at sagsøgeren er udtrådt af interessentskabet med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2001, gør nogen forskel herved. Retten fandt heller ikke, at ToldSkat har bibragt sagsøgeren en berettiget forventning om at være frigjort fra sin hæftelse for interessentskabets forpligtelser over for skattemyndighederne.

Reference(r)
 
Henvisning
Inddrivelsesvejledning D.1.4.2.3.2
Redaktionelle noter

Sagen er anket til landsretten

Sagen er forligt

Parter

A
(advokat Anders Drachman v/adv.fm. Bo Tieldal)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Anne Broberg Rasmussen)

Afsagt af byretsdommer

Seerup

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører prøvelse af gyldigheden af en forvaltningsakt. Sagsøger, A, og sagsøgte, Skatteministeriet, er uenige om, fra hvilket tidspunkt A kan anses for udtrådt som interessent i H1 I/S med den virkning, at A ikke hæfter for interessentskabets gæld til skattemyndighederne. Landsskatteretten har ved afgørelse af 20. december 2006 stadfæstet SKATs afgørelse, hvorefter A først kan blive registreret som udtrådt af H1 I/S med virkning fra den 2. maj 2005.

I denne sag, der er anlagt den 21. marts 2007, har A nedlagt påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A er udtrådt af H1 I/S pr. 1. oktober 2001, subsidiært pr. 8. juni 2004.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Der er enighed mellem parterne om, at As påstand skal forstås således, at der med "udtrådt" menes frigørelse for forpligtelser, der stiftes efter udtrædelsestidspunktet.

Oplysningerne i sagen

A stiftede i 1994 sammen med sin daværende samlever, BB et interessentskab med SE-nr. .... Interessentskabet har drevet virksomhed under navnene H1 og H2 Biler. Virksomheden blev registreret hos ToldSkat pr. 10. juli 1994. Af registreringsblanketten fremgik blandt andet, at de ansvarlige indehavere var BB og A, hvilke også havde underskrevet registreringsblanketten.

I en erklæring dateret den 25. marts 2004 har A og BB anført følgende

"Undertegnede interessenter erklærer hermed at A ikke skal beskattes fra 1/10-01.

Beskatningen skal alene pålægges BB."

Det fremgår af faxpåtegninger på dokumentet, at erklæringen er blevet faxet den 3. april 2004. I faxpåtegningen fremgår ordene "H2".

I forbindelse med skatteansættelsen for A vedrørende indkomståret 2002 har skatteforvaltningen den 8. juni 2004 sendt et brev til A, hvoraf fremgår blandt andet:

"På mødet dd mellem Dem og Deres advokat samt BB og dennes revisor, har De skriftlig fremvist en erklæring, hvor De og BB bekræfter, at De udtræder af virksomheden i 2001.

På baggrund heraf ændrer vi Deres skatteansættelse for 2002 og samtidig forventer vi at modtage endelig selvangivelse samt regnskab og en korrekt skattemæssig opgørelse ved salg af andel til BB, opgjort efter gældende regler for afståelse af erhvervsvirksomhed, for indkomståret 2001 i løbet af efteråret 2004.

Såfremt vi ikke modtager korrekt opgørelse ved salg af andel, vil vi på ny foretage en taksation af resultatet af virksomheden med kr. 100.000 for indkomståret 2002."

Ved brev 8. december 2004 har skatteforvaltningen tilbageført ændringen med henvisning til, at korrekt skattemæssig opgørelse ved salg af andel til BB ikke var modtaget i løbet af efteråret 2004.

Landsskatteretten har den 20. december 2006 truffet følgende afgørelse i en klagesag, som A har indbragt:

"...

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har imødekommet klagerens anmodning om at blive registreret som udtrådt af et interessentskab med tilbagevirkende kraft.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse stadfæstes.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Sagens oplysninger

Klageren anmodede den 3. maj 2005 skattecentret om at notere, at klageren var udtrådt af interessentskabet H1 I/S pr. 1. oktober 2001. Anmodningen var vedlagt en aftale underskrevet af klageren og medinteressenten i interessentskabet den 2. maj 2005. Af aftalen fremgår blandt andet følgende:

"...

  1. Formålet med nærværende aftale er at fastlægge, hvem der har været berettiget til at foretage hævninger i interessentskabet og deraf følgende fordeling af overskud samt As udtræden af interessentskabet ved overdragelse af hendes andel af interessentskabet til [BB], således at denne bliver eneejer af virksomheden.

  2. Parterne er enige om, at al indtjening i årene 1999, 2000 og 2001 indtil udtræden er hævet af [BB] som vederlag for dennes arbejde i interessentskabet, således at der ikke er noget overskud til fordeling mellem interessenterne.


    Det bemærkes således, at A har levet af hendes sædvanlige job, hvor der er oppebåret sædvanlig løn.


    ...

  3. Som følge af, at parterne er enige om det ovennævnte, er der således heller ikke overført midler til As kapitalkonto for disse år, hvorfor indestående i interessentskabet udgør kr. 0.

  4. Pr. 1.10.01 har parterne aftalt, at A er udtrådt af interessentskabet mod overdragelse af As andel af interessentskabet til [BB].


    Parterne har vurderet, som følge af virksomhedens drift, at der ikke er nogen goodwill at fastsætte.

Overdragelsen sker ved, at [BB] overtager samtlige aktiver og passiver og der betales ikke noget i den forbindelse mellem parterne.

..."

Af vedtægterne for H1 I/S fremgår blandt andet følgende

"Undertegnede A og [BB] har med virkning fra 1. juli 1994 besluttet at stifte et interessentskab på grundlag af nedenstående

...

§ 1

Formålet med interessentskabet er udlejning, samt køb og salg af biler og varevogne.

...

§ 2

Ansvarlige deltagere i interessentskabet er [BB] og A.

...

§ 5

Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interesserne med 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Den opsigende interessent er i givet fald pligtig til at tilbyde sin andel til den anden interessent efter reglerne i § 3.

§ 6

Interesserne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtet til at stille deres fulde arbejdskraft til rådighed for virksomheden. Beslutning for interessentskabet foretages i fællesskab.

§ 7

Interessenterne hæfter direkte, solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser.

Indbyrdes hæfter interessenterne proratarisk i samme forhold, hvori overskuddet fordeles for det år, hvor forpligtelsen helt eller delvis er opstået, jfr. § 10.

Interessenternes private gæld, forud for interessentskabets etablering, er dette uvedkommende. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning for kreditorer, som er interessentskabet uvedkommende.

§ 10

Interessentskabets årsresultat fordeles mellem interessenterne, således at [BB] deltager i vinding og tab med 5/8, mens A deltager med 3/8.

..."

Af SKATs R75-oplysninger om klageren fremgår, at klageren efter den 1. oktober 2001 har været registreret som ejer og bruger af et betydeligt antal motorkøretøjer. Motorkøretøjerne er registreret som tilhørende interessentskabet.

Interessentskabet var pr. 15. december 2005 i restance med betaling af et beløb på i alt 566.004 kr., inkl. renter m.v., til SKAT. Af SKATs kontoudtog for interessentskabet fremgår, at restancen løbende er oparbejdet efter den 1. oktober 2001.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke imødekommet klagerens anmodning om at blive registreret som udtrådt af H1 I/S pr. 1. oktober 2001.

Klageren kan først blive registreret som udtrådt af interessentskabet med virkning fra den 2. maj 2005, idet der umiddelbart herefter er tilgået skattecentret underretning om ændringen af ejerforholdet.

Da klageren også efter den 1. oktober 2001 har været registreret som ejer og bruger af et betydeligt antal motorkøretøjer, er der ikke grundlag for at antage, at klageren skulle være udtrådt af interessentskabet på et tidligere tidspunkt.

Der er henvist til Inddrivelsesvejledningen for 2006-2, afsnit D.1.4.2.3.2.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klagerens anmodning om at blive registreret som udtrådt af H1 I/S pr. 1. oktober 2001 imødekommes.

Den af skattecentret opgjorte restance bestrides, idet restancen er udokumenteret.

Endvidere er klageren udtrådt af interessentskabet pr. 1. oktober 2001, hvilket der er enighed om mellem klageren og medinteressenten.

Såfremt Landsskatteretten ikke måtte lægge til grund, at klageren udtrådte af interessentskabet pr. 1. oktober 2001, må klageren anses for "sleeping partner" i interessentskabet, da klageren ikke har været involveret i interessentskabets daglige drift eller har haft viden om interessentskabets forhold generelt.

Endelig har skattecentret ikke på et tidligere tidspunkt tillagt det betydning, at klageren har været medinteressent, hvorfor klageren ikke hæfter for den oparbejdede restance i interessentskabet. Restancen er således alene oparbejdet af medinteressenten.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har klagerens repræsentant supplerende oplyst, at klageren og medinteressenten har været samlevende, og har to børn. Parterne udarbejdede en bodelingsoverenskomst den 1. maj 2003, der dog ikke blev underskrevet. I 2005 blev bodelingsoverenskomsten tilrettet og underskrevet.

Klagerens repræsentant har endvidere anført, at der hverken blev udarbejdet regnskab eller avanceopgørelse ved klagerens udtræden af interessentskabet. Der blev dog udarbejdet en periodeopgørelse for 1. januar 2001 - 30. september 2001.

Endvidere anførte klagerens repræsentant, at klageren aldrig har været involveret i interessentskabets daglige drift, da hun har haft andet fuldtids arbejde. Klageren har således aldrig modtaget andele af interessentskabets resultat, eller været vidende om interessentskabets økonomiske dispositioner.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Spørgsmålet om skattecentrets registrering af klagerens udtræden af interessentskabet med tilbagevirkende kraft er reelt et spørgsmål om tidspunktet for ophøret af klagerens hæftelse over for ToldSkat som følge af hendes deltagelse i interessentskabet.

I relation til klagerens hæftelse over for ToldSkat, som følge af hendes deltagelse i interessentskabet, kan denne hæftelse først anses for ophørt, da ToldSkat fik kendskab til klagerens udtræden af interessentskabet.

ToldSkat havde ikke forud for den 3. maj 2005, hvor klageren meddelte, at hun var udtrådt af interessentskabet pr. 1. oktober 2001, kendskab til klagerens udtræden af interessentskabet.

Der er herved henset til, at klageren ikke over for ToldSkat har givet indtryk af at være udtrådt af interessentskabet på et tidligere tidspunkt, idet klageren efter den 1. oktober 2001 blandt andet har været registreret som ejer og bruger af et betydeligt antal motorkøretøjer, som var registreret som tilhørende interessentskabet.

Det er derfor med rette, at skattecentret ikke har imødekommet klagerens anmodning om at blive registreret som udtrådt af interessentskabet pr. 1. oktober 2001 med den virkning, at hun ikke hæfter for interessentskabets gæld til ToldSkat stiftet efter denne dato.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Ingen af sagens parter har påberåbt sig den adresseoplysning, der fremgår af interessentskabets indførsel i CVR.

Forklaringer

A har behørigt formanet forklaret blandt andet, at hun har været en del af interessentskabet, som hun i 1994 stiftede sammen med BB. Hun deltog i den daglige drift og ledelse. Der blev ikke udbetalt løn. I marts 1998 fik hun fuldtidsjob i G1. Fra 1998 og frem deltog hun ikke i den daglige ledelse og drift af interessentskabet. En mand ved navn SM lejede biler i interessentskabet fra stiftelsen i 1994. BB og han blev venner. I 2001 gik salget af biler dårligt, og biludlejning blev iværksat; SM deltog i denne aktivitet. I 2001 indgik hun en aftale med BB om, at hun udtrådte af interessentskabet. SM skulle så indtræde i stedet. Aftalen om hendes udtræden blev ikke udarbejdet på skrift, fordi revisor sagde, at der først skulle foreligge regnskab. Det var BB, der skulle tage sig af det, men det blev ikke til noget. I maj 2003 ophørte samliv mellem hende og BB. Hun konstaterede på det tidspunkt, at hun fortsat stod registreret som ejer af virksomhed, men hun vidste, at BB havde fat i en advokat for at formaliteterne på plads. Ved samlivsophøret sagde BB, at hun skulle have det hele. De lavede en bodelingsoverenskomst, der ikke blev underskrevet, men boet blev delt i overensstemmelse med den. Når interessentskabet i bodelingsoverenskomsten fra 2003 er benævnt "fælles firma", skyldtes det, at revisor havde oplyst, at hun ikke blot kunne træde ud, hvis der ikke forelå regnskab. Fra 2003 og frem gik firmaet kun ned ad bakke. Pengene fossede ud af kassen. I erklæringen af 25. marts 2004 er ordet "interessenter" anvendt, fordi hun på det tidspunkt ikke var udtrådt med tilbagevirkende kraft. På mødet den 8. juni 2004 har NT fra ToldSkat lovet hende, at hun ville kunne udtræde med tilbagevirkende kraft. Hun skulle blot aflevere dokumentation for sin udtræden. Når dokumentation for hendes udtræden ikke blev indsendt før 2005, var det fordi revisor havde sagt, at revisor ville aflevere opgørelse vedrørende udtræden. Trods rykkere kom opgørelse ikke, vistnok fordi revisor ikke magtede opgaven. I forår 2005 fik de opgørelsen. Der er ikke indsendt anden dokumentation til ToldSkat end en balance pr. 30. september 2001. Der kører separat sag vedr. skatteansættelserne.

BB har behørigt formanet forklaret blandt andet, at han har levet sammen med A siden 1988. De startede et lille ved navn H1 I/S og med binavnet H2 Biler. Den fælles drift af firmaet varede ved indtil A fik job i G1 sidst i 90'erne, vistnok i 1998. Efter 1998 var han alene om firmaet. A deltog ikke i ledelsen og fik ikke udbetalt løn. Der blev ikke udbetalt overskud. Interessentskabet var oprindelig drevet fra ... og siden fra privatadressen i .... SM startede i 2001 med at leje biler ud sammen med vidnet. Det foregik fra SMs adresse på ... Interessentskabet fik dog aldrig ændret adresse til ... I 2002 erhvervede han en forretning på ..., hvorfra han og SM siden drev virksomheden. På papiret indtrådte der ikke nogen ny interessent; men det var meningen, at SM skulle indtræde også formelt. Der blev i 2001 indgået en mundtlig aftale om, at A skulle udtræde. De boede fortsat sammen, så det kom ikke på skrift. Firmanavnet H2 blev fortsat anvendt efter As udtræden. I 2003 ophørte hans og As samliv. Der blev lavet en bodelingsoverenskomst pr. 1. maj 2003. Den blev ikke skrevet under, men delingen foregik i overensstemmelse med overenskomsten. Benævnelsen "fælles firma" i bodelingsoverenskomsten er valgt, fordi A fortsat stod på papirerne, men det var ikke udtryk for en realitet. 12004 blev der afholdt et møde med skattevæsenet. Baggrunden var, at A officielt skulle udtræde. A blev fortsat beskattet af penge, som hun aldrig havde set. Forud for mødet havde de underskrevet erklæringen af 25. marts 2004. Ordet "interessenter" er benyttet i erklæringen, fordi det var sådan på papiret. Der var på mødet med skattevæsenet enighed om, at A skulle udtræde pr. 2001. Skattevæsenet bestred ikke, at udtræden kunne ske pr. 2001. Fra dette tidspunkt i 2004, har skattemyndighederne vidst, at udtræden skulle ske pr. 2001. Interessentskabets registreringsblanketter vedrørende biler er udfærdiget af ham. A har ikke medvirket. Motorkøretøjerne tilhører interessentskabet. Forevist regnskabet for perioden 1. januar til 30. september 2001 har vidnet forklaret, at regnskabet er retvisende pr. statusdagen 30. september 2001. Vidnet erkender, at det er hans skyld, at tingene ikke er blevet bragt på plads. A har ikke på nogen måde deltaget i virksomheden efter 2001. I august 2005 var vidnet begyndt at arbejde som lokofører. Han fik ikke lavt noget nyt SE-nr., da A blev afregistreret, da han ikke havde råd til at stille sikkerheden. SM blev heller ikke registreret som interessent, da A blev afregistreret. Firmaet H2 eksisterer derfor ikke længere. Det sidste salg i firmaregi foregik efter, at A var blevet afregistreret som interessent. I indkomstårene 2002-2005 blev hans indkomst ansat skønsmæssigt af skattemyndighederne, og SKAT har beskattet ham af hele overskuddet. Der verserer sag om skatteansættelsen i firmaet. De skønsmæssige ansættelser fra skattevæsenet er langt fra virkeligheden. Han er i et år blevet beskattet af 600.000 skønt der det pågældende år var underskud i firmaet.

LP har behørigt formanet forklaret blandt andet, at hans rolle i firmaet var at passe på pengene. Han begyndte i firmaet i begyndelsen af 2003. Hans arbejde var at betale kreditorer og lønninger. Han havde forbindelsen til firmaets revisor og var tæt på virksomhedens ledelse. Det var BB, der stod for firmaet og ledelsen. A havde med sikkerhed intet med firmaet at gøre. Hun kom der heller ikke. Vidnet var bekendt med, at A stod registreret som interessent. Han sagde til BB, at han måtte se at få A ud af registreringen. A betalte ikke til firmaet og fik ikke udbetalinger fra firmaet. Vidnets arbejde for H1 ophørte ultimo 2006. SM var kompagnon i firmaet, men han stod ikke registreret nogen steder. Han var i firmaet og hjalp til. Han har dog aldrig fået løn. Vidnet har intet udbetalt til ham og ved ikke, om BB har udbetalt overskud til ham. Vidnet har ikke kendskab til registreringsforhold vedr. firmaets biler. Vidnet er bekendt med, at samlivet mellem A og BB ophørte i maj 2003. Han fik oplyst, at A skulle ud øjeblikkeligt.

Parternes synspunkter

A har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at hun pr. 1. oktober 2001 er udtrådt af interessentskabet. Interessentskabets parter er enige om, at udtræden er sket pr. denne dato, og det er i retspraksis anerkendt, at overdragelse af interessentskabsandel kan ske med tilbagevirkende kraft. ToldSkat har på møde den 8. juni 2004 og ved brev af 8. juni 2004 givet hende en berettiget forventning om, at udtræden med tilbagevirkende kraft kunne finde sted.

A har videre gjort gældende, at ToldSkat har været bekendt med den i interessentskabskontrakten fastsatte fordelingsnøgle. Alligevel har ToldSkat ved de skønsmæssige fastsættelser efter 2001 ikke anvendt fordelingsnøglen, men har beskattet hele overskuddet hos BB. Hun har ikke deltaget i firmaets daglige drift og har ikke udadtil optrådt på firmaets vegne. Hvis hun ikke kan anses for at være udtrådt, må hun derfor betragtes som en "sleeping partner", der alene hæfter med sit indskud.

Til støtte for den subsidiære påstand, har A gjort gældende, at ToldSkat på møde den 8. juni 2004 blev gjort opmærksom på, at hun var udtrådt af interessentskabet, hvorfor hun senest pr. denne dato må anses for udtrådt af interessentskabet.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende blandt andet, at bevisbyrden for udtræden tidligere end 2005 ikke er løftet. A har ubestridt været interessent i interessentskabet sammen med sin tidligere samlever BB. Interessentskabet har drevet virksomhed blandt andet under navnet H2 Biler også efter 2001, ligesom virksomhedens registrering uændret har anført A som interessent efter 2001. Trods utallige opfordringer er A ikke før 2005 fremkommet med dokumentation for sin udtræden af interessentskabet. A har over for omverden fremstået som interessent og har derfor ikke status som sleeping partner. En eventuel udtræden fra interessentskabet er ikke klargjort over for omverden før den 2. maj 2005.

Skatteministeriet har videre gjort gældende, at der ikke foreligger berettigede forventninger hos A som følge af mødet den 8. juni 2004, da der ikke kan skabes en berettiget forventning med tilbagevirkende kraft, og ToldSkat har ikke ved sin adfærd accepteret, at As udtræden skal regnes fra den 1. oktober 2001. Således har ToldSkat også efter 2001 foreløbig ansat indkomst hos A vedrørende interessentskabets virksomhed.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har været interessent i H2 Biler / H1 I/S (CVR-nr. ...). Dette har været tilkendegivet udadtil ved interessentskabets registrering i 1994. Interessentskabet har drevet sin virksomhed under navnet H2 Biler, hvilket firmanavn er sammensat af de to interessenters personnavne. Begge interessenter har efter deres forklaringer for retten været vidende om, at A udadtil formelt fremstod som interessent frem til 2005.

Af interessenternes aftale af 2. maj 2005 fremgår, at BB ved As udtræden af interessentskabet bliver eneejer af virksomheden, og retten finder det ikke godtgjort, at der på noget tidspunkt har været andre interessenter end A og BB.

Interessentskabet har under firmanavnet H2 Biler drevet virksomhed frem til 2005 og har i den forbindelse frem til 2004 gennemført registrering af et betydeligt antal biler med interessentskabet som ejer og bruger. A har ifølge sin forklaring for retten været bekendt med, at den erhvervsmæssige drift i interessentskabet fortsatte i årene frem til 2005. Under disse omstændigheder finder retten, at A hæfter for de forpligtelser, som interessentskabet har stiftet i forhold til tredjemand frem til den 2. maj 2005. Det gør ingen forskel herved, at interessenterne indbyrdes har aftalt, at A med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2001 udtræder af interessentskabet. Brevet af 8. juni 2004 fra skatteforvaltningen til A har efter rettens vurdering ikke været egnet til at bibringe A en berettiget forventning om, at hun var frigjort fra sin hæftelse for interessentskabets forpligtelser over for skattemyndighederne. ToldSkat ses heller ikke i øvrigt at have givet udtryk for, at A skulle være frigjort for sin hæftelse.

På den baggrund finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse af 20. december 2006, hvorfor Skatteministeriet frifindes for de nedlagte påstande.

Sagens omkostninger er sammensat med 1.626,25 kr. til dækning af omkostninger til materialesamling og 85.000 kr. til dækning af advokatsalær. Ved udmåling af advokatsalær er der lagt vægt på sagens værdi og udfald. Derudover er der lagt vægt på, at sagen har været hovedforhandlet på en retsdag, og at sagens forberedelse har været omfattende, blandt andet som følge af As processuelle opfordringer. Endelig er der ved udmålingen taget højde for, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, betaler i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, inden 14 dage 86.626,25 kr.