Dato for udgivelse
18 feb 2009 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 jan 2009 13:12
SKM-nummer
SKM2009.114.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 9-2763/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser
Emneord
Søgsmålsfrist
Resumé

Ved kendelse af 27. juli 2007 stadfæstede landsskatteretten en afgørelse fra Skatteankenævnet angående tilbageførsel af uudnyttet underskud og personfradrag fra sagsøgerens ægtefælle for indkomståret 1996.

Sagsøgeren indbragte Landsskatterettens kendelse for byretten ved en stævning, der blev afleveret i rettens postkasse den 27. oktober 2007, hvilket var en lørdag. Retten udtalte, at fristen for sagsanlæg efter fast retspraksis ikke forlænges som følge af, at fristen udløber en lørdag. Landsskatterettens kendelse var herefter indbragt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Herefter, og da retten ikke fandt grundlag for at fastslå, at Landsskatteretten havde tilsidesat sin vejledningspligt i relation til søgsmålsfristen, blev sagen afvist.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle regler 2009-1 I.1.3

Parter

A
(Advokat Tobias Stenkær Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Karina Egholm Elgaard)

Afsagt af byretsdommer

Niels Toft-Vandborg

Sagens baggrund og parternes påstande.

Under denne sag har A nedlagt påstand om, at Skatteministeriet dømmes til at anerkende, at hendes skatteansættelse for 1996 skal nedsættes til 0 kr.

Skatteministeriet har principalt påstået sagen afvist og subsidiært påstået frifindelse.

Retten har i overensstemmelse med parternes anmodning i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 1 og stk. 2 besluttet, at Skatteministeriets påstand om afvisning skal forhandles og afgøres på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Ved kendelse af 27. juli 2007 stadfæstede Landsskatteretten en afgørelse fra skatteankenævnet angående As skatteansættelse for blandt andet skatteåret 1996.

Landsskatteretten sendte kendelsen til A sammen med et brev af 27. juli 2007, der indeholder en vejledning om adgangen til domstolsprøvelse efter skatteforvaltningslovens §§ 48-49, og hvorunder det blev oplyst, at afgørelsen kunne indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato.

A indbragte Landsskatterettens afgørelse for retten ved en stævning, der blev afleveret i rettens postkasse den 27. oktober 2007, hvilket er en lørdag.

Den originale stævning er i henhold til rettens modtagelsesstempel modtaget den 29. oktober 2007.

Under et telefonmøde den 6. marts 2008 bestemte retten, at sagens forberedelse og forhandling skulle afvente udfaldet af en tilsvarende sag, der var anlagt ved byretten, og hvor sagsøgerens ægtefælle for sin del havde indbragt en anden kendelse fra Landsskatteretten vedrørende sin skatteansættelse for retten ved en stævning, der ligeledes var afleveret på fristens sidste dag, som også i dette tilfælde var en lørdag.

Denne anden sag vedrørende ægtefællen blev afgjort ved dom afsagt den 9. maj 2008 af byretten, hvor sagen blev afvist som for sent anlagt.

Ved Østre Landsrets kendelse af 1. juni 2008 blev en ansøgning fra sagsøgerens ægtefælle om tilladelse til at kære byrettens afvisningsafgørelse efter appelfristens udløb ikke imødekommet.

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at sagen er rettidigt anlagt, idet søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 er overholdt. Fristen udløb således den 27. oktober 2007, hvor stævningen blev afleveret til retten. Det er i relation til spørgsmålet om overholdelse af søgsmålsfristen uden betydning, at der er tale om en lørdag. Endvidere er vejledningen fra Landsskatteretten mangelfuld, idet der ikke er vejledt om, at lørdag ikke tæller med som en arbejdsdag ved beregningen af denne frist.

Skatteministeriet har gjort gældende, at sagen er anlagt efter udløbet af søgsmålsfristen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, idet stævningen først er modtaget af retten den 29. oktober 2007. Søgsmålsfristen udløb den 27. oktober 2007, hvilket er en lørdag. Efter fast praksis forlænges søgsmålsfristen ikke, når den udløber på en lørdag eller helligdag. Med hensyn til vejledningspligten findes Landsskatteretten at have vejledt korrekt om søgsmålsfristen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 kan sager, som Landsskatteretten har påkendt, ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Landsskatterettens afgørelse er truffet den 27. juli 2007 og meddelt sagsøgeren ved et brev af samme dato, som opfylder kravene til vejledningspligt.

Fristen for at indbringe Landsskatterettens afgørelse for retten udløb herefter den 27. oktober 2007.

Fristen for sagsanlæg forlænges ikke som følge af, at fristen udløber på en lørdag. For at søgsmålet havde været rettidigt skulle stævningen derfor have været modtaget af retten inden kontortids ophør om fredagen, den 26. oktober 2007.

Stævningen, der efter det oplyste er lagt i rettens postkasse om lørdagen, anses derfor først som modtaget om mandagen, den 29. oktober 2007.

Da sagen således er anlagt senere end 3 måneder efter datoen for Landsskatterettens afgørelse, er søgsmålsfristen ikke overholdt, hvorfor sagen afvises.

Sagsøgeren skal betale sagsomkostninger til sagsøgte med 5.000 kr. inklusiv moms. Retten har ved denne omkostningsfastsættelse lagt vægt på sagens begrænsede økonomiske værdi og den omstændighed,

at

sagen har været behandlet på skriftligt grundlag,

at

den alene har angået spørgsmålet om søgsmålsfristen, hvilket spørgsmål har været drøftet på to telefonmøder og

at

sagens behandling i øvrigt har været sat i bero med henblik på at afvente udfaldet af en anden sag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

A skal inden 14 dage fra dato betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.