Dato for udgivelse
04 Feb 2009 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2008 10:03
SKM-nummer
SKM2009.94.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-122013
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter
Emneord
Rette indkomstmodtager, resultatløn, direktør, lønudbetaling, selskab
Resumé

Et selskab H1 spørger om udbetaling af resultatafregning eller provision til selskabets direktør kan ske direkte til et af direktøren 100% ejet selskab H2 som provisionsafregning uden fradrag af A-skat. Skatterådet besvarer anmodningen med "Nej".

De foreliggende oplysninger og det medsendte materiale dokumenterer efter Skatterådets opfattelse entydigt, at honoreringen af  direktøren - for dennes indsats som direktør i selskabet - aftalemæssigt skal ske i form af lønudbetaling (A-indkomst med skattetræk). Det er uden betydning for denne skattemæssige vurdering, om udbetalingen til direktøren sker som resultatløn, provision eller bonus.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.C.1.1.1
Spørgsmål

Vil udbetaling af resultatafregning/provision til selskabet H1´s direktør A, kunne ske direkte til A´s 100% ejede selskab, H2, som provisionsafregning uden fradrag af A-skat.

Svar

"Nej"  -  se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabets repræsentant, R, anfører i anmodningen:

H1 har ansat A som direktør for selskabet. Der er ikke aftalt lønudbetaling, da udbetalingen jfr. aftale er betinget af at selskabet har opnået en likviditet, der sikrer 1 års udgifter i henhold til budget. Dette er nu opnået og udbetaling for direktørens indsats, er aftalt til at ske fra juli 2008 (dispositionen er endnu ikke foretaget). Fremtidige udbetalinger er fortsat resultatafhængige.

A ejer selskabet H2 100%. Dette selskab ejer 15% af aktierne i H1. Som følge heraf har A fået udbetalt en beskeden løn på kr. 12.000 fra H2 for hans indsats for at varetage en positiv udvikling i selskabets ejerandel i H1.

A har i hele H2's ejerperiode være ansat uden lønudbetaling fra H1. Mødestedet har været i H1´s kontor.  Der er foretaget rejser for H1, hvor H2 har lagt ud for rejseudgifterne, som efterfølgende er refunderet af H1 til H2 via fakturering af rejseudgifter. Der har været udgifter forbundet med disse rejser og med opgavernes udførelse som H2 har måttet afholde, for at sikre og forbedre aktiviteterne i H1.  Ikke alle disse udgifter er refunderet af H1.

H2 ejer også en andel af projektpatentet, og modtager licensafregning af alle projekter der sælges fra H1.

Spørgers opfattelse

Det er R's opfattelse, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.  H1 kan udbetale resultatafregning/pro-vision direkte til H2, (hvorfra A modtager løn) som afregning af A's indsats i H1.

Da der ud over ansættelsesaftalen er lavet et tillæg, der præciserer at udbetalingen kan udbetales som bonus, provision eller efter parternes ønske, dog såfremt det er muligt ud fra lovgivningen, og da A i hele perioden har modtaget løn fra H2 for opgavens udførelse, vil det være korrekt, at der ved resultatafregning/udbetaling for direktørens indsats sker udbetaling til H2, hvori direktøren igennem årene har modtaget løn for indsatsen.

Afregningen er et direkte afkast af A's indsats i H1, og indsatsen er igennem årene finansieret af A's selskab, H2.

Efterfølgende afregninger fra H1 er fortsat betinget af selskabets resultater i fremtiden. Altså er udbeta-lingerne resultatafhængig.

På SKATs anmodning om yderligere oplysninger anfører R:

H2 blev stiftet i 1993, som konsulentselskab indenfor akvakultur og miljø. Selskabets aktiviteter har omfattet forstudier, projektering, etablering og drift af akvakultur anlæg i ind- og udland samt rådgivning i miljøanliggender, herunder rensning af industri- og processpildevand.

Om omfanget/karakteren af H2's andel af projektpatentet og om dette selskabs modtagelse af licensaf-regning af projekter, der sælges fra H1, oplyses:

H2 ejer 15% af bioreaktor patentet. Rettighederne til anvendelse af patentet er overdraget til H1 mod licensbetaling. H2 modtager licensbetaling på en forholdsmæssig andel (15%) af 2,5% af fakturaværdi af anlæg, som sælges i H1 med anvendelse af bioreaktor-patentet.

Om A's tilknytning til og opgaver i H2 oplyser R:

A er direktør i H2 og har herfra modtaget løn i det omfang indtjeningen ved konsulenthonorar, provisionsbetalinger og licensafregninger har gjort det muligt.

Om H1 - herunder om dette selskabs tilknytning til og samarbejde med H2 -  oplyser R, at H1 udvikler, designer og bygger intensive produktionsanlæg til akvakultur.

A har selv stiftet H2 i 1993 og H2 har været aktionær i H1 siden 2003.

H2 har gennem en periode på 5 år medfinansieret udvikling og opbygning af H1´s aktiviteter gennem direkte afholdelse af omkostninger for H1 samt periodevis långivning i H1 til specifikke investeringer og aktiviteter.

SKATs indstilling og begrundelse

Nærværende spørgsmål drejer sig om hvorvidt honoreringen af A for dennes indsats i H1 kan ske som vederlæggelse af A´s indsats som direktør i selskabet, eller om resultatafregning/udbetaling kan ske til det af A 100% ejede selskab, H2.

Det fremgår både af den vedlagte direktørkontakt - indgået mellem H1 og A - og det medsendte tillæg til aftalen, at direktørkontakten efter sit indhold er en aftale om ansættelse, som indeholder alle sædvanlige karakteristika for at kunne karakteriseres som en ansættelsesaftale - herunder om månedlig udbetaling af aftalt gage, løn under sygdom og ferie samt opsigelse af ansættelsesforholdet.

I det medsendte tillæg til ansættelsesaftalen er den fremtidige aflønning af A aftalt at ske som resultatløn udfra selskabets indtjening.

Det anføres endvidere, at resultatlønnen kan udbetales som provision, resultatløn eller bonus ud fra hvad den enkelte part ønsker.

Det er efter SKATs opfattelse ved vurderingen af det foreliggende aftalesæt uden betydning, om selskabet har haft økonomiske problemer, om A har afstået fra lønudbetaling, om A eller hans 100% ejede selskab har ydet lån til eller lagt ud for udgifter, der rettelig påhviler  H1. Endvidere er spørgsmålet om størrelsen af direktørlønnen fra H2 uden betydning for besvarelsen af nærværende anmodning.

De foreliggende oplysninger og det medsendte materiale dokumenterer  efter SKATs opfattelse enty-digt, at honoreringen af  A aftalemæssigt skal ske i form af lønudbetaling (A-indkomst med skattetræk) for dennes indsats som direktør i selskabet. Det er endvidere uden betydning for denne skattemæssige vurdering, om udbetalingen til A sker som resultatløn, provision eller bonus.

Spørgsmålet indstilles besvaret med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.