Dato for udgivelse
03 Feb 2009 15:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Nov 2008 15:03
SKM-nummer
SKM2009.68.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-133277
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Personlig indkomst
Emneord
Rette indkomstmodtager, honorarindtægt, kiropraktorvirksomhed, samarbejdsaftale
Resumé

Der ønskes bindende svar på spørgsmålet om H ApS anses for rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G I/S.

Anpartsselskabet, der ejes 100% af  kiropraktor A, har indgået en aftale med I/S´et om at anparts-selskabet fremover skal levere kiropraktik til både selskabets egne patienter og til patienter tilhørende I/S´et. Kiropraktorinteressentskabet - som består af 2 kiropraktorer - afregner x % af honorarindtægten til H ApS, som senest 1. januar 2010 påtænker at indtræde i I/S´et, hvis samar-bejdet forløber tilfredsstillende.

Skatterådet bekræftede - efter en konkret vurdering af forelagte oplysninger - at H ApS vil være rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G I/S.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.C.1.1.
Spørgsmål

Anses det spørgende selskab som rette indkomstmodtager for honorarindtægt fra G I/S?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kiropraktor A omdannede sin personlige kiropraktorvirksomhed til anpartsselskab efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse med virkning fra 1. januar 2008. Umiddelbart efter omdannelsen indgik H ApS - som ejes 100% af A - en samarbejdsaftale med et interessentskab af kiropraktorer (G I/S), der indebar, at virksomheden blev flyttet, således at den fremover udføres i lokaler og under anven-delse af faciliteter hos kiropraktorinteressentskabet. I aftalen indgår at H ApS fremover skal levere kiro-praktik både til selskabets egne patienter samt til patienter tilhørende kiropraktorinteressentskabet. Honorarnotaer og afregning af samme sker via kiropraktorinteressentskabet, der afregner H ApS. Der afregnes samlet x % af honorarindtægten, idet det resterende y % skal anses for vederlag for husleje m.v.

A er direktør og eneste ansatte i H ApS. Selskabet skal fremover udbetale gage til A for indsatsen som direktør og kiropraktor i selskabets tjeneste. Gagen tænkes fastsat som en fast månedlig gage med ret til en ikke nærmere fastsat tantieme, hvis selskabets indtjening muliggør det.

Formålet med samarbejdsaftalen mellem H ApS og G I/S er en senere sammenlægning af virksomhe-derne, hvis samarbejdet forløber tilfredsstillende.

Kiropraktorinteressentskabet består af 2 kiropraktorer. Det er aftalt, at H ApS´ indtrædelse i partner-skabet sker senest 1. januar 2010. 

På SKATs anmodning om uddybning af kriterierne for kiropraktorinteressentskabets afregning til H ApS - herunder for kriteriet for fastsættelse af betaling for husleje - oplyser repræsentanten R:

Det er normal praksis i kiropraktor-branchen, at tilknyttede kiropraktorer, der ikke er indehavere/akti-onærer, vederlægges præstationsafhængigt. For ansatte, der har krav på feriepenge, løn under sygdom og barsel, arbejdsmarkedspension og frynsegoder samt beskyttelse som lønmodtager i henhold til lovgivnin-gen (funktionærlov, lov om ansættelsesbeviser, lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsover-dragelse, ATP-lov m.v.) udregnes vederlaget normalt som z % af den præsterede omsætning, kombineret med et garanteret mindstevederlag.

Ifølge R er Kiropraktorforeningen modstander af den ordning, der praktiseres i stor stil i fysioterapi-virksomheder, hvor tilknyttede fysioterapeuter, der ikke er indehavere, ansættes som "indlejere" - d.v.s. som personer der betjener patienter mod afregning af vederlag til fysioterapi-virksomheden som en andel af præsteret omsætning. Som i kiropraktorvirksomheder faktureres og afregnes overfor såvel patienter som sygesikring af virksomheden, der så afregner med indlejeren. Det er i skattepraksis anerkendt, at fysioterapeuter, der tilknyttes som indlejere, er selvstændige erhvervsdrivende.

I nærværende sag er afregningen på x % fastsat efter forhandling mellem parterne i fællesskabet og H ApS. I disse forhandlinger er naturligvis indgået det faktum at H ApS har egen patientportefølje, som betjenes af H ApS i fællesskabets faciliteter og at øvrige forpligtelser, som normalt skal udredes af fællesskabet til tilknyttede personer, i nærværende aftale er overladt til H ApS.  

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Efter R's opfattelse skal spørgsmålet besvares med "Ja"

Den ønskede retsstilling minder ifølge repræsentanten om den indlejerpraksis, der er kendt fra fysioterapeuter - her blot med kiropraktorer i selskabsform.

SKATs indstilling og begrundelse

Som udgangspunkt må indgåede aftaler imellem parter respekteres.

På baggrund af  de fremlagte oplysninger er det SKATs opfattelse, at det arbejde, som A - via anparts-selskabet - fremover vil udføre i henhold til aftalen mellem H ApS og kiropraktorinteressentskabet, må anses for udført af H ApS. Det bemærkes, at sidstnævnte selskab via skattefri virksomhedsomdannelse har videreført den tidligere af A drevne kiropraktorvirksomhed.

SKAT har i den forbindelse ingen anledning til at anfægte, at afregningen mellem H ApS og kiropraktor-interessentskabet sker på markedsmæssige vilkår, jf. herunder at A (indtil videre) ikke har ejerinteresser i kiropraktorinteressentskabet - og de 2 parter således er interesseuafhængige.

Det er herefter SKATs opfattelse, at de fremlagte oplysninger indikerer, at rette indkomstmodtager af indtægter fra kiropraktorinteressentskabet vil være H ApS.

SKAT indstiller hermed spørgsmålet besvaret med "Ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.