Dato for udgivelse
04 feb 2009 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2008 14:25
SKM-nummer
SKM2009.86.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01992
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst
Land
Sverige
Emneord
Valg, international sambeskatning, selvangivelse
Resumé

Et selskab havde ved opgørelsen af den danske sambeskatningsindkomst medtaget overskud fra et fast driftssted fra et datterselskab i udlandet. Selskabet havde ikke på anden måde i regnskab eller i selvangivelse tilkendegivet et valg af international sambeskatning med datterselskabet. Selskabet fandtes ikke at have valgt international sambeskatning.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 A, stk. 1 og 3
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.4.2.1.2

Klagen skyldes, at selskabet er anset for at have valgt international sambeskatning ved at medregne resultatet fra et fast driftssted i Sverige i den opgjorte sambeskatningsindkomst.

Landsskatterettens afgørelse

Sambeskatningsindkomst

Skattecentret har anset selskabet for at have valgt international sambeskatning.

Landsskatteretten ændrer skattecentrets afgørelse, således at international sambeskatning ikke anses for valgt.

Sagens oplysninger

Selskabet er det ultimative moderselskab i G1-koncernen. Selskabet er 100 % ejer af G2, som blandt andet er 100 % ejer af G3 A/S (dansk selskab).

Den eneste aktivitet i G3 A/S er at eje 82,5 % af andelene i G4 HB, som er et svensk interessentskab.

Samtlige koncernselskaber var til og med indkomståret 2004 sambeskattede efter de dagældende regler.

Ved bilag til selvangivelserne for indkomstårene 2005 og 2006 har selskabet opgjort sambeskatningsindkomsten for koncernen som for de tidligere år. Ved denne opgørelse er indkomsten fra G3 A/S opgjort inklusive den (positive) indkomst fra det faste driftssted i Sverige. Den således opgjorte sambeskatningsindkomst er indsat i felt 16 (selvangiven indkomst) på selvangivelsesblanketten. Felterne vedrørende lempelse for udenlandsk skat mv. er ikke udfyldt. Der er hverken i regnskab eller selvangivelse givet meddelelse om valg eller fravalg af international sambeskatning.

Skattecentrets afgørelse

Selskabet er anset at have valgt international sambeskatning.

Selskaber, der ønsker at benytte sig af muligheden for international sambeskatning, skal senest i forbindelse med rettidig indsendelse af selvangivelsen vælge dette. Da selvangivelsesblanketten ikke har et specifikt felt der indikerer valget, er eneste mulighed for at vise valget på selvangivelsesblanketten at medregne indkomsten for udenlandske selskaber og faste driftssteder i den opgjorte sambeskatningsindkomst.

Indkomsten fra det faste driftssted er medregnet i den skattepligtige indkomst.

Hvorvidt selskabet ønsker at tydeliggøre valg af sambeskatningsform i dets beskrivelse af regnskabs- og skattemæssige principper i regnskabet, synes i denne forbindelse uden betydning. En beskrivelse i regnskabet eller specifikationerne medfører heller ikke en indikation af valget, jf. det anførte af ministeren under behandling af lovforslaget.

At selskabet ikke har udfyldt selvangivelsens felt 19 om lempelse kan ikke tillægges betydning for vurderingen af valg eller fravalg af international sambeskatning.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet ikke anses at have valgt international sambeskatning.

I henhold til selskabsskattelovens § 8, stk. 2, skal indkomst fra faste driftssteder beliggende i fremmede stater ikke medtages i den danske skattemæssige indkomstopgørelse, medmindre der f.eks. er valgt international sambeskatning (territorialprincippet).

Det anses for uomtvisteligt, at Sverige har beskatningsretten til indkomsten fra G4 HB, da der er fast driftssted i Sverige, jf. artikel 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Norden. I denne vurdering er der lagt vægt på, at hele virksomheden drives i Sverige. Dette bevirker, at Sverige har beskatningsretten til indkomsten, jf. artikel 7 i samme DBO. Derfor skal indkomsten fra Sverige alene medtages i sambeskatningsindkomsten for G1-koncernen, hvis der positivt er valgt international sambeskatning efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 A, stk. 1.

I henhold til selskabsskattelovens § 31 A, stk. 1 og 3, skal det ultimative moderselskab, senest ved indsendelse af selvangivelsen vælge international sambeskatning. Såfremt valget ikke foretages rettidigt, anses international sambeskatning for fravalgt, jf. § 31 A, stk. 3. Der er ingen steder i loven angivet, hvorledes valget skal foretages. Skatteministeren oplyste ved behandling af L 121-2 2004/05, at valget skulle foretages ved afkrydsning på selvangivelsen. Denne afkrydsningsmulighed er aldrig effektueret.

Såfremt der vælges international sambeskatning, skal administrationsselskabet drage omsorg for, at betingelserne i §§ 8-13 i bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006 (sambeskatningsbekendtgørelsen) overholdes. I modsat fald kan den internationale sambeskatning afbrydes af Skatterådet, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 3.

Selskabet har ikke valgt international sambeskatning i lovens forstand. Selskabet har ikke positivt tilkendegivet, at det har valgt international sambeskatning. Hvis selskabet havde valgt international sambeskatning, ville dette være anført i præmisserne for opgørelse af den skattepligtige sambeskatningsindkomst for koncernen, således at valget var tydeliggjort. Ud fra formålet og ordlyden af bestemmelsen om international sambeskatning vil der aldrig herske tvivl om, hvorvidt der er valgt international sambeskatning, da dette kræver et positivt og klart tilvalg.

Endvidere opfylder selskabet ikke betingelserne i sambeskatningsbekendtgørelsens §§ 8-13, idet der bl.a. ikke er meddelt oplysninger om valutakurs og centralbank ved omregning til dansk mønt samt oplysning om betalt skat til Sverige.

Det beror på en fejl, at indkomsten fra det faste driftssted i Sverige ikke er udtaget af G3 A/S' indkomst ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. Fejlen skyldes, at den daværende revisor ikke var opmærksom på, at sambeskatningsreglerne var lavet om, og derfor selvangav i overensstemmelse med globalindkomstprincippet, som gjaldt under de tidligere sambeskatningsregler.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til selskabsskattelovens § 31 A, stk. 1, kan det ultimative moderselskab vælge, at den nationale sambeskatning tillige skal gælde for alle koncernforbundne udenlandske selskaber og foreninger mv. (international sambeskatning).

Ifølge selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, skal valg af international sambeskatning foretages senest i forbindelse med rettidig indgivelse af selvangivelse for det første indkomstår, hvor international sambeskatning vælges. Hvis valget ikke angives eller selvangivelsen ikke indgives rettidigt, anses international sambeskatning for fravalgt.

Ifølge selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, fastsætter Skatterådet, hvorledes der skal gås frem ved indtræden og udtræden af sambeskatning.

Ifølge bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v. (bkg. nr. 1286 af 13. december 2005) § 5, stk. 1, skal der indgives meddelelse om et selskabs indtræden i sambeskatningen. Ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 1, skal der for hvert indkomstår afgives en redegørelse for koncernen, herunder en redegørelse for, hvilke selskaber m.v. der indgår i sambeskatningen henholdsvis ikke indgår i sambeskatningen.

Det forhold, at selskabet ved opgørelsen af den nationale sambeskatningsindkomst har medtaget overskud fra et fast driftssted i indkomsten fra et datterselskab, kan ikke i sig selv anses for tilstrækkeligt til at anse international sambeskatning for valgt. Under de foreliggende omstændigheder, hvor selskabet ikke på anden måde i regnskab eller selvangivelse har tilkendegivet et valg af international sambeskatning, anses international sambeskatning ikke for valgt.

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne.