Dato for udgivelse
04 Feb 2009 09:54
SKM-nummer
SKM2009.84.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-01360
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Aktindsigt, registreringsafgift, motorkøretøj, forhandler, indregistrering
Resumé

Ejeren af en bil, der blev indført til Danmark fra England, overlod indregistrering af bilen til en autoriseret bilforhandler. Ejeren ansås ikke som part i bilforhandlerens registreringsafgiftssag i SKAT vedrørende bilen, og havde derfor ikke adgang til aktindsigt i denne sag efter forvaltningslovens regler. En del af materialet i sagen ansås i midlertidig ikke for omfattet af SKAT's tavshedspligt, og ejeren fik derfor medhold i, at han var berettiget til aktindsigt i dette materiale efter offentlighedslovens regler.

Reference(r)

Forvaltningsloven § 9, stk. 1, 1. pkt.
Registreringsafgiftsloven § 14
Registreringsafgiftsloven § 17
Offentlighedsloven § 4
Offentlighedsloven § 14
Skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1, 1. pkt.

Klagen vedrører afslag på anmodning om aktindsigt.

Landsskatterettens afgørelse

Motorkompetencecentrets afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Klageren rejste ind i Danmark fra England den 31. august 2006. I forbindelse hermed anmodede klageren G1 A/S, der er en autoriseret Mercedes-Benz forhandler af person-, vare- og lastbiler i Y, om at være behjælpelig med at få klagerens bil indregistreret i Danmark.

Der blev ikke indgået en skriftlig aftale mellem klageren og G1 A/S om indregistrering af klagerens bil i Danmark.

Klageren havde købt bilen i England den 23. marts 2004, og bilen havde været indregistreret i England. Bilen er en Mercedes-Benz CLK 240 Aut. Coupe.

Bilen blev indregistreret i Danmark den 27. oktober 2006.

I henhold til G1 A/S's faktura af 31. oktober 2006 indbetalte klageren 500.000 kr. til G1 A/S til betaling af registreringsafgiften.

Klageren fik efterfølgende ikke oplysning om, hvad registreringsafgiften af bilen udgjorde, og G1 A/S hverken tilbagebetalte en del af det indbetalte beløb på 500.000 kr. til klageren eller opkrævede et yderligere beløb til betaling af registreringsafgiften hos klageren.

Den 21. december 2006 solgte klageren bilen til G1 A/S for 480.000 kr. G1 A/S udstedte i forbindelse hermed en kreditnota på 480.000 kr. til klageren og udbetalte endvidere dette beløb til klageren.

Ved salget af bilen refunderede G1 A/S 79.050 kr. af det indbetalte beløb på 500.000 kr. Efter klage og adskillige rykkere fik klageren i februar 2007 refunderet yderligere 50.000 kr. af det indbetalte beløb på 500.000 kr.

Klageren har oplyst, at G1 A/S ikke vil oplyse, hvad registreringsafgiften af bilen udgjorde.

Den 21. januar 2008 anmodede klageren SKAT om aktindsigt i den sag, der vedrører betaling af registreringsafgift af klagerens bil.

Der findes følgende akter i denne sag:

  1. Repræsentantens brev af 21. januar 2008 til nummerpladeekspedition, hvori der anmodes om aktindsigt i den sag, der vedrører betaling af registreringsafgift af klagerens bil. Som bilag til brevet er vedlagt en fuldmagt af 15. november 2007 fra klageren til repræsentanten samt kopi af bilens registreringsattest udskrevet den 27. oktober 2006.

  2. Udskrift fra Centralregistret for motorkøretøjer (CRM) vedrørende klagerens bil. Udskriften er dateret den 31. januar 2008.

  3. SKAT's motorekspedition, hvori indgår følgende dokumenter:

   • G1 A/S's anmeldelse af 27. oktober 2006 til SKAT af afgiftsberigtigelse af klagerens bil.
   • SKAT's regulering af registreringsafgift til G1 A/S af 14. december 2006.
   • SKAT's afgørelse om værdifastsættelse af klagerens bil. Afgørelsen er ikke dateret.
   • SKAT's afgørelse af 14. december 2006 om værdifastsættelse af klagerens bil.
   • E-mail af 1. november 2006 fra en medarbejder i Daimler Chrysler til SKAT vedrørende fremsendelse af klagerens bils vognkort.
   • Udskrift af data vedrørende værdi af diverse biler af typen Mercedes-Benz CLK 240 Coupe.
   • Data vedrørende værdien af en bil af typen Mercedes-Benz CLK 240 Aut.
   • Data vedrørende værdien af 4 biler af typen Mercedes-Benz CLK 240 Aut.
   • Toldsynsrapport af 27. oktober 2006 vedrørende klagerens bil.
   • Registreringsattest for klagerens bil vedrørende indregistrering af bilen i England.
   • Afgiftsattest af 27. oktober 2006 for klagerens bil.

  4. Afgiftsattest af 27. oktober 2006 for klagerens bil.

  5. Kopi af SKAT's motorekspedition, hvori visse beløb er slettet.

  6. Motorkompetencecentrets afgørelse af 31. januar 2008, hvori motorkompetencecentret afslår klagerens anmodning om aktindsigt i den sag, der vedrører betaling af registreringsafgift af klagerens bil.

  7. Klagevejledning til motorkompetencecentrets afgørelse af 31. januar 2008.

  8. Motorkompetencecentrets telefonnotat af 7. februar 2008 vedrørende en samtale med klagerens repræsentant. I samtalen uddybes motorkompetencecentrets afgørelse af 31. januar 2008.

  Ved den påklagede afgørelse af 31. januar 2008 imødekom motorkompetencecentret delvist klagerens anmodning om aktindsigt. Afgørelsen var vedlagt kopi af samtlige dokumenter under akt nr. 3, idet motorkompetencecentret havde anonymiseret samtlige beløb, der vedrørte værdiansættelsen af klagerens bil og beregningen af registreringsafgiften af klagerens bil. Den herved meddelte aktindsigt indgår som akt nr. 5 i den sag, som klageren ønsker aktindsigt i.

  Under sagens behandling for Landsskatteretten har klagerens repræsentant præciseret, at klageren ønsker aktindsigt i sagens akt nr. 2, 3 og 8.

  Motorkompetencecentrets afgørelse

  Motorkompetencecentret har ikke imødekommet anmodningen om fuld aktindsigt i den sag, der vedrører betaling af registreringsafgift af klagerens bil.

  Da det ikke er klageren, som har betalt registreringsafgiften af bilen til SKAT, kan klageren ikke anses for at være part i sagen overfor SKAT. Det fremgår således ingen steder i den pågældende motorekspedition af 27. oktober 2006, at det er klageren, som betaler registreringsafgiften.

  Klageren er endvidere ikke berettiget til aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. lovens § 12.

  Klagerens påstand og argumenter

  Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der gives aktindsigt i akt nr. 2, 3 og 8 i den sag, der vedrører betaling af registreringsafgift af klagerens bil.

  Som ejer af bilen og som den, der har betalt registreringsafgiften, er klageren berettiget til aktindsigt.

  Det må være oplagt, at det er rimeligt at få oplyst, hvilken værdi der er lagt til grund for opkrævning af registreringsafgift, alt den stund at bilen er solgt for en pris på 480.000 kr., og der er betalt i alt 370.000 kr. i registreringsafgift.

  Det må også være muligt for en almindelig borger at benytte en autoriseret bilforhandlers hjælp til indregistrering uden at skulle give afkald på sin borgerret til aktindsigt som part i sagen.

  Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

  Forvaltningslovens § 9, stk. 1, 1. pkt., har følgende ordlyd:

  "Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter."

  Partsbegrebet er ikke defineret i forvaltningsloven, men udtrykket skal forstås i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb, herunder den praksis, der har udviklet sig i tilknytning hertil. Som part anses herefter personer, der har en væsentlig individuel interesse i sagens afgørelse.

  Hæftelse og afregning af registreringsafgiften af klagerens bil over for SKAT påhviler G1 A/S og ikke klageren, jf. herved registreringsafgiftslovens § 17.

  Dette ændres ikke af, at G1 A/S forestod indregistrering af klagerens bil på vegne af klageren, idet G1 A/S angav registreringsafgiften af klagerens bil til SKAT i sin egenskab af registreret virksomhed hos SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens § 14.

  Hæftelse og afregning af registreringsafgiften af klagerens bil over for SKAT ville alene have påhvilet klageren, såfremt han selv havde forestået indregistreringen af bilen, jf. herved registreringsafgiftslovens § 19.

  Klageren kan som ejer af bilen derfor ikke anses for at have en så væsentlig individuel interesse i afgørelsen af sagen vedrørende betaling af registreringsafgiften af klagerens bil til SKAT, at han kan anses som part i denne sag.

  Den interesse, som klageren måtte have i sagen vedrørende G1 A/S' betaling af registreringsafgiften af klagerens bil, består således efter det foreliggende i, at han eventuelt i relation til G1 A/S kunne have et krav på tilbagebetaling af en del af det beløb på 500.000 kr., som han indbetalte til G1 A/S. Dette er en afledt (indirekte) interesse.

  Ved bedømmelsen af, om en afledt interesse er tilstrækkelig væsentlig til at kunne medføre partsstatus, indgår bl.a. mængden og arten af de led, der indgår mellem sagens udfald og den aktuelle betydning for den pågældende.

  Hvorvidt klageren måtte have et krav mod G1 A/S, må antages at bero på en fortolkning af den indgåede mundtlige aftale mellem klageren og G1 A/S.

  Fastsættelsen af registreringsafgiften af klagerens bil har derfor ikke den umiddelbare konsekvens, at klageren har krav på tilbagebetaling af en del af det beløb på 500.000 kr., som han indbetalte til G1 A/S.

  Klagerens afledte interesse i G1 A/S' registreringsafgiftssag er derfor ikke så væsentlig, at den kan begrunde, at klageren anses som part i denne sag.

  Klageren er derfor ikke berettiget til aktindsigt efter forvaltningslovens regler.

  Af offentlighedslovens § 4 fremgår, at enhver, med de undtagelser der er nævnt i offentlighedslovens §§ 7 - 14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

  Det fremgår af offentlighedslovens § 14, at pligten til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Reglerne om tavshedspligt på skattemyndighedernes område er fastsat i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, 1. pkt., der har følgende ordlyd:

  "Skattemyndighederne skal under ansvar efter §§ 152, 152 a og 152 c-f i straffeloven iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med."

  Begrebet uvedkommende fortolkes restriktivt i forhold til private. Skattemyndighederne må derfor ikke uden særlig lovhjemmel udlevere oplysninger omfattet af tavshedspligten i skatteforvaltningslovens § 17 til andre private end den, der har afgivet oplysningen, eller den, som oplysningen er om.

  Det følger af afsnit III.E.4.d i Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen (offentliggjort i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, side 621ff), at det kun er de oplysninger, som er omfattet af den pågældende særlige tavshedspligtsbestemmelse, der kan undtages fra aktindsigt.

  Der er derfor pligt til at gennemgå dokumenterne oplysning for oplysning med henblik på en konstatering af, hvorvidt de skulle indeholde oplysninger, som ikke er omfattet af den særlige tavshedspligt. Hvis et dokument således både indeholder oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt og oplysninger, der ikke er omfattet heraf, skal der efter offentlighedslovens almindelige regler meddeles aktindsigt i de oplysninger, der ikke er omfattet af tavshedspligten.

  Det er i denne sammenhæng uden betydning, at den aktindsigt, der herefter eventuelt skal gives i dele af dokumentet, bliver af mindre tilfredsstillende karakter for de udleverede afsnits vedkommende, og eventuelt bibringer læseren en opfattelse af indholdet, som ikke er dækkende.

  Klageren fik ved motorkompetencecentrets afgørelse delvis aktindsigt i sagen, idet han fik kopi af samtlige dokumenter under akt nr. 3, hvor samtlige beløb, der vedrørte værdiansættelsen af klagerens bil og beregningen af registreringsafgiften af klagerens bil, dog var blevet anonymiseret.

  Akt nr. 2 og 8 indeholder ikke oplysninger, der er omfattet af SKAT's tavshedspligt. Klageren er derfor berettiget til aktindsigt i disse akter.

  De oplysninger i akt nr. 3, som motorkompetencecentret har undtaget fra retten til aktindsigt, må anses for omfattet af SKAT's tavshedspligt.

  Det er derfor med rette, at motorkompetencecentret alene har givet klageren delvis aktindsigt i akt nr. 3, således at han fik kopi af samtlige dokumenter med anonymisering af samtlige beløb, der vedrørte værdiansættelsen af klagerens bil og beregningen af registreringsafgiften af klagerens bil.

  Motorkompetencecentrets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.