Dato for udgivelse
04 Feb 2009 09:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2008 13:50
SKM-nummer
SKM2009.81.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00882
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift + Forældelse
Emneord
Godtgørelse, tinglysningsafgift, genanmeldelse, pantebrev, forsinkelse
Resumé

En klager ansås ikke for berettiget til godtgørelse af tinglysningsafgift vedrørende et pantebrev, der var blevet slettet af tingbogen og genanmeldt efter udløbet af den herfor fastsatte frist.

Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven § 23, stk. 1, nr. 3

Klagen skyldes, at klageren ikke er anset for berettiget til godtgørelse af tinglysningsafgift vedrørende et pantebrev, der er blevet slettet af tingbogen og genanmeldt efter den herfor fastsatte frists udløb.

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsmyndighedens afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Pantebrev stort 2.235.000 kr. med pant i matr.nr. 1 A, blev den 19. juli 2007 anmeldt til tinglysning. Der blev betalt 15.100 kr. i tinglysningsafgift. Pantebrevet blev indført i tingbogen med frist til den 1. oktober 2007 til forevisning af skøde. Skødet fremkom ikke inden fristens udløb, hvorefter pantebrevet blev udslettet af tingbogen. Den 8. oktober 2007 blev pantebrevet på ny anmeldt til tinglysning med forevisning af skøde. Der blev herved igen betalt 15.100 kr. i tinglysningsafgift. Lånet ifølge pantebrevet er udbetalt til debitor, der endvidere har betalt ydelser i henhold til pantebrevet.

Skattecentrets afgørelse

SKAT, Afgiftsmyndigheden, har truffet afgørelse om, at klageren ikke er berettiget til godtgørelse af nogen del af den betalte tinglysningsafgift.

Ved afgørelsen er der bl.a. henvist til, at et pantebrev, hvis det bliver udslettet af tingbogen, ikke længere indebærer nogen tinglyst panteret. En genanmeldelse af pantebrevet vil blive betragtet som en ny anmeldelse til tinglysning af pantebrevet og udløse afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1. Afgiften er herefter korrekt opkrævet med 15.100 kr. for hver tinglysning beregnet som 1,5 % af det pantesikrede beløb (13.700 kr.) + den faste afgift på 1.400 kr. = 15.100 kr.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om godtgørelse af tinglysningsafgift med 15.100 kr. - 1.400 kr. i fast afgift = 13.700 kr.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. gjort gældende, at tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, hjemler godtgørelse i den omhandlede situation. Sagen har været drøftet med Foreningen af Lokale Pengeinstitutter, som er af samme opfattelse som klageren. Klageren har endvidere tidligere haft en tilsvarende sag til afgørelse hos SKAT, Afgiftsmyndigheden, som faldt ud til klagerens fordel. Der er endvidere konkret formildende omstændigheder, idet fristen alene var givet til fremvisning af skødet, der var bortkommet i posten, og først fremkom efter fristens udløb den 1. oktober 2007. Pantebrevet blev herefter på ny genanmeldt allerede den 8. oktober 2007.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, og stk. 2, har følgende ordlyd:

"§ 23. Den ved tinglysning eller registrering indbetalte afgift godtgøres af afgiftsmyndigheden efter anmodning, dog med fradrag af 1.400 kr., når der anmodes om godtgørelse af den ved tinglysning indbetalte afgift. Godtgørelse finder sted, når følgende dokumenteres:

  1. Et tinglyst ejerskifte af fast ejendom er aflyst senest 9 måneder efter overtagelsen af det ejerskiftede, eller et registreret ejerforhold angående skib eller luftfartøj er udslettet senest 9 måneder efter registreringen.
  2. Et ejerskifte er aflyst eller udslettet som følge af, at ejerskiftet har været betinget af en offentlig myndigheds godkendelse, som ikke er opnået.
  3. Et tinglyst eller registreret pant, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev, er aflyst eller udslettet, pantebrevet ikke har været overgivet til kreditor eller kreditors repræsentant, og der ikke er betalt ydelser i henhold til pantebrevet. For pantebreve udstedt til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter, Dansk Landbrugs Realkreditfond eller pengeinstitutter kan godtgørelse ske, selv om pantebrevet har været i kreditors besiddelse, hvis lånet ikke er udbetalt.
  4. Et tinglyst eller registreret pant eller et tinglyst ejendomsforbehold er aflyst eller udslettet, der ved tinglysningen eller registreringen er sket en åbenbar fejlagtig identifikation af det pantsatte og denne fejl efterfølgende berigtiges ved fornyet tinglysning eller registrering. Anmodning om godtgørelse skal indgives senest 1 måned efter, at den fejlagtige identifikation er berigtiget ved fornyet tinglysning eller registrering af det pågældende pant.

Stk. 2. Anmodning om godtgørelse skal indsendes gennem registreringsmyndigheden, der ved påtegning på anmodningen anfører størrelsen af det modtagne afgiftsbeløb og samtidig attesterer, at ejerskiftet eller pantet er aflyst eller udslettet."

Det tiltrædes, at anmeldelsen til tinglysning af det omhandlede pantebrev den 8. oktober 2007 har udløst afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1. Pantebrevet var efter første anmeldelse den 19. juli 2007 således udslettet af tingbogen, og der skal derfor ske afgiftsberigtigelse på ny. Muligheden for godtgørelse af afgift betalt ved anmeldelsen den 19. juli 2007 reguleres herefter af tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 3. Proceduren i forbindelse med godtgørelse fremgår af stk. 2. Af sagen fremgår det, at lånet ifølge pantebrevet er udbetalt til debitor, som endvidere har betalt ydelser i henhold hertil. Klageren er herefter ikke - uanset eventuelle tidligere afgørelser fra afgiftsmyndigheden i anden retning - berettiget til afgiftsgodtgørelse, jf. den klare ordlyd i § 23, stk. 1, nr. 3. Idet den opgjorte afgift på 15.100 kr. for hver tinglysning også i øvrigt tiltrædes, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1, og da intet af det af klageren anførte, kan føre til andet resultat, stadfæstes den påklagede afgørelse.