Dato for udgivelse
03 feb 2009 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2008 13:21
SKM-nummer
SKM2009.66.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-135806
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Konsulenthonorarer, rette indkomstmodtager, projektledelse, erhvervsmæssig virksomhed
Resumé

Der ønskes bindende svar på om et af personen A påtænkt stiftet aktie- eller anparts-selskab vil være rette indkomstmodtager af honorar fra en indgået kontrakt med G om projektle-delse på afhjælpning af indeklimaet i G.

Skatterådet bekræftede dette, idet det efter en konkret vurdering af forelagte oplysninger - herunder kontraktens  indhold - er rådets opfattelse, at kontrakten indeholder de for erhvervsmæssig virksomhed centrale karakteristika, herunder reel økonomisk risiko og ansvar.

Aktie- el. anpartsselskabet vil derfor som aftalepart være rette indkomstmodtager af honorarindtægt fra G.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4

Spørgsmål

Kan konsulentvirksomheden etableres i et aktie- eller anpartsselskab, selv om der kun er en kunde ved opstart, således at selskabet er rette indkomstmodtager?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har en uddannelse som bygningsingeniør med 18 års erfaring inden for rådgivning og projektledelse.

A har indgået en kontrakt med G om projektledelse på afhjælpning af indeklimaet i G. Aftalen med G er vedlagt anmodningen.

G ønsker i forbindelse med færdiggørelsesarbejder i et nybyggeri at anvende ekstern konsulent til opgaven, idet der ikke skal ske udvidelse af staben i organisationen i forbindelse med overdragelse fra byggeri til drift. Nærværende konsulentopgave er koncentreret omkring en opgave, hvor der ønskes en rådgiver med fokus på projektledelse til at gennemføre projektet for G. Opgavens endelige omfang forventes at strække sig over mindst 1 år. G har derfor tilbudt en rammeaftale for 1 år med en ydelse svarende til 125 timer pr. md.

Sideløbende hermed arbejder A på at indgå flere konsulentopgaver. Aktuelt (medio september 2008) er en yderligere opgave undervejs. Opgaven i G påtænkes påbegyndt snarest efter modtagelsen af bindende svar. 

Om sine nuværende erhvervsmæssige aktiviteter oplyser A, at hun er ansat som forretningschef i en rådgivningsvirksomhed.

Om brug af arbejdsplads - jf kontrakten - oplyser A, at G stiller arbejdsplads til rådighed, når opgaven kræver at den løses fra G's lokation.

Om forsikring - jf kontrakten - oplyser spørger, at der er indgået aftale med G om at der alene tegnes en erhvervsansvarsforsikring.

I kontrakten er det angivet, at kontrakten med G's accept evt kan forventes overtaget af et af  A etableret aktie- eller anpartsselskab. G har efterfølgende bekræftet, at den mellem G og A indgåede kontrakt kan overtages af evt. anparts- eller aktieselskab etableret af A.

Om den forventede tilknytning til et evt etableret selskab oplyses, at A vil være selskabets direktør og ansat i selskabet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Det er spørgers opfattelse, at anmodningen skal besvares med "Ja."

Der er tale om etablering af en konsulentvirksomhed i videste forstand.

Der er ifølge spørger ikke tale om et kamufleret ansættelsesforhold, men opgaver der udføres for fremmed regning, i et aftaleforhold helt uden funktionærlignende indhold.

SKATs indstilling og begrundelse

Nærværende sag vedrører spørgsmålet, om den aktivitet, der udføres i henhold til kontrakten med G, kan karakteriseres som værende erhvervsmæssig eller ej.

Det bemærkes, at erhvervsmæssig aktivitet - også med skattemæssig virkning - kan drives i selskabsform.

I nærværende sag må den foreliggende aftale - indgået mellem interesseuafhængige parter - som udgangspunkt anerkendes.

Efter en konkret vurdering af kontraktens indhold - herunder af aftalte bestemmelser om A's hæftelse for evt underleverandørers ydelser, om justering af betaling efter faktisk afholdt timeforbrug, om A's tegning af erhvervsansvarsforsikring, om misligholdelsesbestemmelser, om tvistløsning samt om G's krav på erstatning ved misligholdelse - er det SKATs opfattelse, at kontrakten indeholder de for erhvervsmæssig virksomhed centrale karakteristika, herunder reel økonomisk risiko og ansvar for A, og dermed også for det påtænkt stiftede selskab som aftalepart. 

Anmodningen indstilles herefter besvaret bekræftende. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.