Dato for udgivelse
04 feb 2009 09:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 dec 2008 11:37
SKM-nummer
SKM2009.80.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00099
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Land
Thailand
Emneord
Personfradrag, overførsel fra ægtefælle, opholdstilladelse
Resumé

En skatteyder havde indgået ægteskab i Thailand i 2006 med en thailandsk statsborger, der efterfølgende var indrejst til Danmark på et gyldigt turistvisum. Skatteyderen søgte familiesammenføring med ægtefællen, som i 2007 fik meddelt tilladelse til varigt ophold i Danmark. Landsskatteretten fandt, at ægtefællen var fuldt skattepligtig til Danmark fra det tidspunkt i 2006, hun kom til Danmark på gyldigt turistvisum. Da ægtefællerne endvidere var samlevende ved årets udgang, var skatteyderen berettiget til at få overført skatteværdien af ægtefællens uudnyttede personfradrag for 2006.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Personskatteloven § 10, stk. 1
Personskatteloven § 10, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 A.A.4.4

Klagen vedrører overførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Skatteankenævnet har nægtet at godkende overførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle.

Landsskatteretten godkender overførsel af personfradraget.

Sagens oplysninger

Klageren har den 16. februar 2006 indgået ægteskab med BS i Thailand. Klageren indgav herefter ansøgning om familiesammenføring.

Udlændingeservice, Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen, meddelte den 7. juli 2006 ægtefællen, der var indrejst til Danmark den 5. april 2006 på et gyldigt turistvisum, at hun havde ret til at blive i Danmark under sagens behandling. Opholdet blev betegnet som et processuelt ophold. Ægtefællen fik den 12. februar 2007 tilladelse til varigt ophold i Danmark.

Klagerens ægtefælle har ikke indgivet selvangivelse for indkomståret 2006.

Klageren har anmodet om overførsel af ægtefællens uudnyttede personfradrag i 2006.

Skatteankenævnets afgørelse

Det følger af skattekontrollovens §§ 1, 2 og 4, at fysiske personer skal indgive en selvangivelse senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb, i denne sag inden den 1. juli 2007.

Allerede fordi klagerens ægtefælle ikke har indgivet selvangivelse for 2006, er det skatteankenævnets opfattelse, at klageren ikke har sandsynliggjort, at der har været et overførselsberettiget personfradrag fra hans ægtefælle trods hans ægtefælles skattepligt til Danmark.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har påklaget skatteankenævnets afgørelse.

Repræsentanten har gjort gældende, at klageren har krav på at benytte sin ægtefælles uudnyttede personfradrag for indkomståret 2006 til at nedsætte sin egen skat efter personskattelovens § 10, stk. 3. Klageren og hans ægtefælle var gift ved indkomstårets udløb i 2006 (dvs. den 31. december 2006), og ægtefællen har som følge af ægteskabet haft bopæl til rådighed her i landet fra den 26. februar 2006, som hun tog fast ophold i ved indrejsen til Danmark den 5. april 2006. Hun blev fra dette tidspunkt fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Klagerens ægtefælle har ikke haft indkomst i 2006, og dermed har hun ikke udnyttet sit personfradrag.

For så vidt angår ægtefællens stadige ophold i landet siden indrejsen den 5. april 2006 understøttes det - ud over klagerens og ægtefællens forklaring herom - af, at udrejse af landet i medfør af Udlændingeservices skrivelse af 7. juli 2006 ville have krævet, at der på ny blev søgt om visum, hvilket ikke har været tilfældet.

Det er gjort gældende, at skattepligten til Danmark indtrådte på det tidspunkt, hvor ægtefællen tog fast ophold i Danmark, dvs. den 5. april 2006, og at det i den relation er uden betydning, at der ikke er indgivet selvangivelse for ægtefællen for indkomståret 2006. Konsekvensen af skatteankenævnets synspunkt ville være, at en person vilkårligt kunne vælge, om vedkommende ønskede at være skattepligtig til Danmark ved at vælge at indgive selvangivelse eller lade være. Dette synspunkt er i strid med kildeskatteloven og retspraksis, jf. f.eks. UfR 1990.888H og UfR 1998.1529H.

Det forhold, at ægtefællen ikke har indgivet selvangivelse for indkomståret 2006 beror i øvrigt på, at ægtefællen, i overensstemmelse med det i Udlændingeservice i skrivelse af 7. juli 2006 anførte, ikke arbejdede, og derfor heller ikke havde indkomst, medens Udlændingeservice behandlede ansøgningen om familiesammenføring. Hertil kommer, at hverken klageren eller ægtefællen var blevet orienteret af Udlændingeservice eller SKAT om, at der skulle indgives selvangivelse for ægtefællen, medens ansøgningen om familiesammenføring blev behandlet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005), at pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.

Landsskatteretten finder, at klagerens ægtefælle har haft bopæl hos klageren fra det tidspunkt, hun kommer til Danmark på et gyldigt turistvisum, dvs. den 5. april 2006. Ægtefællerne må tillige anses for at være samlevende ved årets udgang. Ægtefællen opfylder derfor betingelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, om at have taget bopæl i Danmark fra den 5. april 2006, hvorfor hun er berettiget til personfradrag i henhold til personskattelovens § 10, stk. 1. Da ægtefællen ikke selv kan udnytte skatteværdien af personfradraget er klageren i medfør af personskattelovens § 10, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1087 af 14. november 2005) berettiget til at få overført skatteværdien af ægtefællens uudnyttede personfradrag. Den påklagede afgørelse ændres derfor i overensstemmelse hermed.