Dato for udgivelse
29 Jan 2009 09:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jan 2009 09:49
SKM-nummer
SKM2009.57.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-019055
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme
Emneord
Virksomhedsordningen, ejendom, værdiansættelse
Resumé
SKAT har med udsendelsen af Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2009-1, ændret praksis, således at fast ejendom, der overføres fra virksomhedsordningen til skatteyderens privatøkonomi, ikke længere værdiansættes til handelsværdien, men i stedet til den værdi, der kan opgøres efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4. Herved bringes retstilstanden tilbage til, hvad der var gældende forud for udsendelsen af Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2007-3. Skatteydere, der har fulgt den nu ophævede praksis, kan få genoptaget deres ansættelse efter retningslinjerne i denne meddelelse.
Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 5
Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.G.2.6.7
Redaktionelle noter
Dokumenttypen er efterfølgende ændret til styresignal.

1. Baggrunden for ændring af praksis

SKAT foretog i 2007-3-udgaven af Ligningsvejledningen en ændring i afsnit E.G.2.6.7, således at det fremgik af teksten, at fast ejendom, der overføres fra virksomhedsordningen til skatteyderens privatøkonomi, skal værdiansættes til handelsværdien. Herved blev teksten gjort entydig, idet det siden 1997 havde fulgt af Ligningsvejledningen, at overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien både skulle ske til handelsværdien og til værdier opgjort efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4.

Virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, beskriver, til hvilken værdi aktiver skal medregnes ved opgørelse af indskudskontoen. Ifølge bestemmelsen medregnes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi, handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.  

Den nævnte ændring af teksten i Ligningsvejledningen 2007-3 medførte en række henvendelser til SKAT, som herefter genovervejede retsstillingen.

Efter at have overvejet spørgsmålet på ny, fandt SKAT, at praksis for så vidt angår fast ejendom burde føres tilbage til, hvad der var gældende forud for ændringen af teksten i Ligningsvejledningen 2007-3. SKAT lagde herved bl.a. vægt på den lange årrække, hvori den hidtidige praksis var gældende. På denne baggrund blev teksten i afsnit E.G.2.6.7 igen ændret. Det fremgår således af Ligningsvejledningen 2009-1, at overførsel af fast ejendom fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, skal ske til værdier, som opgøres efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4.

Det bemærkes, at andre aktiver end fast ejendom fortsat skal værdiansættes til handelsværdien ved overførsel fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

2. Genoptagelse

Praksisændringen betyder, at skatteydere, der har værdiansat en fast ejendom til handelsværdien i forbindelse med overførsel fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, inden for de frister, der er nævnt i punkt 3, kan få genoptaget deres skatteansættelse.

3. Frister for genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2

Da det ældste år, hvor der vil kunne ske genoptagelse, er indkomståret 2007, er det alene den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, der har betydning for, hvor langt tilbage der kan ske genoptagelse.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår (ordinær genoptagelsesfrist). Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.

4. Kompetent myndighed

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3.

Skattecentret kan af egen drift genoptage skatteansættelserne for de omhandlede indkomstår, hvis skattecentret umiddelbart er eller bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, og betingelserne om genoptagelse er opfyldt.

5. Bortfald
Denne SKAT-meddelelse falder bort den 1. maj 2011.