Dato for udgivelse
04 Feb 2009 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Jan 2009 10:37
SKM-nummer
SKM2009.97.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-2131-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Værdiansættelse, skattekurs, ejendomsselskab, gaveværdi
Resumé

En mor havde overdraget aktier i et selskab til sine to sønner. Spørgsmålet var, om skattekursberegningen skulle foretages efter reglerne for et ejendomsselskab eller for et hovedaktionærselskab ved gaveoverdragelserne.

Østre Landsret fandt, at da aktierne i selskabet ikke tidligere havde været omsat, skulle værdiansættelsen ske på grundlag af retningslinierne for formueskattekursberegningen, jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, pkt. 17.

Landsretten fandt, at selskabet måtte betragtes som et ejendomsselskab. Landsretten henviste til, at selskabets bruttoindtægter havde bestået i 200.000 kr. fra udleje af bygninger, 85.000 kr. fra udleje af hovedbygninger og 366.000 fra bortforpagtning af jord og driftsbygninger. Endelig havde der været en mindre indtægt i form af renter og kursgevinst på et pantebrev. Videre henså landsretten til, at den faste ejendomsværdi udgjorde ca. 93 pct. af den samlede balancesum i selskabet. Selskabet havde herefter drift af fast ejendom som hovedformål og måtte karakteriseres som et ejendomsselskab.

Reference(r)

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning, pkt. 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 A.B.7.2.2

Parter

1) A
2) B
(advokat Dan Terkildsen for begge)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af landsdommerne

B. Tegldal, Gunst Andersen og Ib Hounsgaard Trabjerg (kst.)

Byrettens dom af 11. august 2008 (BS 150-674/2007) er anket af A og B med påstand principalt om, at indstævnte tilpligtes for hver af de to appellanter, A og B, at anerkende, at gaveafgiften for gaveåret 2005 af gaveoverdragelse fra CC af nominelt kr. 207.000 aktier i H1 Hovedgaard A/S den 7. juni skal nedsættes med 196.625 kr. fra 345.134 kr. til 148.509 kr. Appellanterne har subsidiært nedlagt påstand om, at indstævnte tilpligtes for hver af de to appellanter, A og B, at anerkende, at gaveafgiften for gaveåret 2005 af gaveoverdragelse fra CC af nominelt kr. 207.000 aktier i H1 Hovedgaard A/S den 7. juni skal nedsættes med 191.346 kr. fra 354.134 kr. til 153.788 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af

A, der har forklaret blandt andet, at H1 Hovedgaard A/S drives som økologisk jordbrug. Der er ikke dyrehold. Maskinerne til brug for driften ejes af selskabet. Gårdens drift er bortforpagtet til hans mor, der har to fastansatte medarbejdere. Herudover er der løst ansat hjælp efter behov. Størrelsen af forpagtningsafgiften afhænger af, hvor stort et udbytte jordbrugsdriften giver. Opskrivningerne af værdien af aktiverne pr. 1. januar 2004 skete for at holde egenkapitalen intakt, idet driftsresultatet havde været negativt i en periode. Opskrivningerne er foretaget efter revisorens skøn. Han ved ikke, om den opskrevne værdi svarer til værdien i handel og vandel.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det følger af boafgiftslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., at en gaves værdi skal fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen.

Når der er tale om overdragelse af aktier fra forældre til børn skal værdiansættelsen ske i overensstemmelse med cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Det følger heraf, at unoterede aktier skal værdiansættes efter de regler for beregning af formueskattekursen, der er fastsat af Ligningsrådet, medmindre der tidligere har fundet en sådan omsætning af aktierne sted, at der på dette grundlag kan konstateres en handelsværdi for aktierne, jf. cirkulærets pkt. 17.

Aktierne i H1 Hovedgaard A/S har ikke tidligere været omsat, og værdiansættelsen skal derfor ske på grundlag af retningslinjerne for formueskattekursberegningen.

Formueskatten blev afskaffet med virkning fra og med indkomståret 1997, og der er derfor senest fastsat nærmere retningslinjer for formueskattekursberegningen af unoterede aktier i pkt. A.H.3.1.1. i Ligningsvejledningen for 1996. Efter disse retningslinjer afhænger beregningen af, om det selskab, hvis aktier overdrages, skal karakteriseres som et hovedaktionærselskab eller et ejendomsselskab.

Det er oplyst, at H1 Hovedgaard A/S i indkomståret 2004 havde bruttoindtægter på 200.000 kr. fra udleje af bygninger og 85.000 kr. fra udleje af hovedbygninger. Der var endvidere indtægter på 366.000 kr. fra bortforpagtning af jord og driftsbygninger. Endelig var der en mindre indtægt i form af renter og kursgevinster på værdipapirer.

Det fremgår endvidere af sagen, at den faste ejendoms værdi udgjorde ca. 93 % af den samlede balancesum i H1 Hovedgaard A/S pr. 31. december 1994.

På baggrund af disse oplysninger finder landsretten - i lighed med Landsskatteretten og byretten - at selskabet må anses for at have drift af fast ejendom som hovedformål. H1 Hovedgaard A/S må herefter karakteriseres som et ejendomsselskab.

Det forhold, at H1 Hovedgaard A/S efter både de tidligere og de gældende vedtægter har landbrugsdrift og/eller jordbrugsdrift som formål, fører ikke til en anden vurdering heraf. Heller ikke de af appellanten påberåbte undtagelsesregler i anden lovgivning eller det forhold, at størrelsen af indtjeningen fra bortforpagtningen efter forpagtningskontraktens § 4 er afhængig af det udbytte, som driften giver, fører til et andet resultat.

Det følger af det anførte, at formueskattekursen herefter ikke kan være lavere end 90 % af den indre værdi af aktierne i H1 Hovedgaard A/S, jf. Ligningsvejledningen for 1996, pkt. A.H.3.1.1.D.

På den anførte baggrund - og idet oplysningerne om grundlaget for skattevæsenets beregninger ikke giver anledning til at ændre skatteansættelsen - stadfæstes dommen.

Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Der er ved omkostningsfastsættelsen taget udgangspunkt i de vejledende satser og lagt vægt på sagens udfald. I sagsomkostningsbeløbet indgår udgifter til materialesamling med 955 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanterne, A og B, inden 14 dage solidarisk betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.