Klagen vedrører skattepligt.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligt

Klagerens fulde skattepligt til Danmark er anset for ophørt pr. 31. juli 2000, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvorfor klageren fra og med 1. august 2000 er anset for begrænset skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentant og Landsskatterettens sagsbehandler har haft møde om sagen (forhandling). Klagerens repræsentant har haft lejlighed til at udtale sig over for rettens medlemmer på et retsmøde

Sagens oplysninger

Klageren er hollandsk statsborger og flyttede til Danmark den 15. oktober 1988. Han drev landbrug i Danmark indtil den 6. januar 1998. Klageren har herefter bl.a. beskæftiget sig med at undersøge og vurdere mulighederne for at købe samt drive en farm i USA. Klageren fraflyttede ud fra sin selvangivelse Danmark den 8. marts 2001. Han er ikke gift eller samlevende og har ingen børn.

Klageren bar haft følgende folkeregisteradresser

15. oktober 1988 - 1 . juni 1990

...4, Danmark (værelse hos broder)

1. juni 1990 - 6. januar 1998

...2, Danmark (drevet landbrug)

6. januar 1998 - 30. juni 1999

...3, Danmark

30. juni 1999 - 3. maj 2000

...4, Danmark (værelse hos broder)

3. maj 2000 - 8. marts 2001

...1, Danmark (ejendom ejet af broder)

8. marts 2001

USA

Flyttemeddelelsen til ...1, Danmark er underskrevet onsdag den 3. maj 2000 af klageren og er modtaget af kommunen tirsdag den 9. maj 2000. Klagerens søster har oplyst, at klageren siden primo 1999 har haft rådighed over en autocamper i Holland, som han har benyttet i varierende omfang frem til foråret 2001, hvorefter hans ophold blev mindre hyppige.

Klageren har opnået Visa E2 til USA med virkning fra den 27. august 1999 til den 26. august 2004. Der er ansøgt om Visa E2 fra Holland, idet Visa E2 ikke kan erhverves i Danmark, da landene ikke har en aftale herom. Der er tale om et midlertidigt opholdsbevis.

Klageren erhvervede den 11. december 1998 udlejningsejendommen ...5, Danmark til overtagelse den 15. december 1998 for en kontant købesum på 340.000 kr. Ejendommen var udlejet til beboelse med en årlig lejeindtægt på 27.500 kr., og klageren solgte ...5, Danmark ved skøde af 30. septernber 2001 med overtagelsesdato den 1. august 2001.

Den 25. august 1999 udlånte klageren 3.190.130 kr. til Duynie Landboww B.V., Holland.

Klageren erhvervede ved endelig, bindende købsaftale af 31. juli 2000 en farm i USA H1, USA. Skøde er dateret/underskrevet den 2. august 2000. Den 31. december 2000 er der aktiver i landbruget/farmen på i alt 4.228.285 US dollars. Aktiverne er i US dollars opgjort således:

Jord

416.000

Bygninger

2.205.000

Maskiner og udstyr/inventar

442.630

Malkekøer

1.017.708

Forbedringer af jord

109.000

I alt

4.190.338

Lån/forudbetalinger

39.168

Kontantbeholdning

      1.218

Samlede aktiver

4.228.285

Den 15. september 2000 købte klageren et mobilhome i USA. Adressen på købekontrakten er farmens adresse. Der er opgivet forretningstelefonnummer på kontrakten, ligesom klagerens US amerikanske socialsikringsnummer er anført. Det er ikke oplyst, hvornår klageren har fået sit socialsikringsnummer.

Klageren har en broder og en svigerinde, der begge bor på ejendommen ...4, Danmark. Broderen er landmand, og han ejer ejendommen ...1, Danmark. Ejendommen har ikke været udlejet i et år før og efter den periode, hvori klageren har været tilmeldt folkeregisteradresse på ...1, Danmark. Ejendommen anvendes tillige i broderens landbrugsvirksomhed. Der er ikke selvstændige målere på ejendommen vedrørende el, vand og varme. Der er fremlagt lejekontrakt, hvoraf fremgår at klageren skal betalte 2.500 kr. pr. måned i husleje inkl. lys, vand og varme. Der blev ikke betalt depositum. Et telefonselskab har oplyst, at der ikke har været fastnettelefon på adressen. Klageren har i indkomstårene 2000 og 2001 betalt 1.116 kr. til mobiltelefon. Den sidste mobiltelefonregning er betalt den 17. maj 2000. Klagerens broder har ikke selvangivet lejeindtægt fra klageren, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for betaling af husleje. Der er blevet fastsat en objektiv udlejningsværdi for ejendommen ...1, Danmark i indkomstårene 2000 og 2001 i overensstemmelse med den fremlagte lejekontrakt.

Klageren solgte en bil den 21. august 2000, og han har ikke været medlem af foreninger, haft avisabonnement, forevist tandlægeregninger eller lignende fra eller i Danmark efter den 31. juli 2000.

Klageren har foretaget følgende hævninger på sin bankkonto i Danmark (hævninger, som vedrører betaling af skat, gebyrer, renter, moms, forsikringer, depositum retur til lejer, Falck, revisorudgift, ejendomsudgifter på ejendommen i ...2, Danmark og overførsler mellem egne konti, er udeladt):

06. januar 2000

Check nr. ... på 5.771 kr.

21. januar 2000

Visakort på NLG 200,00 eller 682 kr.

25. januar 2000

Person med 1.168 kr.

25. januar 2000

Check nr. ... på 475 kr.

31. januar 2400

Udbetalt 10.000 kr.

20. marts 2000

Udbetalt 5.000 kr.

27. marts 2000

Visakort på USD 440 eller 3.452 kr.

04. april 2000

Check nr. ... på 5.333 kr.

06. april 2000

Visakort på DEM 57 eller 217 kr.

17. maj 2000

TeleDanmark Mobil på 1.116 kr.

30. maj 2000

Valuta 2.246 kr.

26. juli 2000

Visakort CAD 110 eller 608 kr.

02. august 2000

2.364 kr.

Hævningen på klagerens bankkonto den 30. maj 2000 er ikke foretaget af klageren. Det er oplyst af banken, at hævningen den 2. august 2000 dækker et ekspeditionsgebyr og en garantiprovision ved etablering af en betalingsgaranti på 70.000 US dollars.

De amerikanske skattemyndigheder har oplyst, klageren har været skattepligtig til USA i indkomståret 2001, men har ikke oplyst fra hvilket tidspunkt.

Skatteankenævnets afgørelse

Klagerens fulde skattepligt til Danmark er ophørt den 31. juli 2000, hvor han købte en farm i USA og samtidig opholdt sig i USA, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Klageren er derfor begrænset skattepligtig til Danmark fra og med den 1. august 2000, jf. kildeskattelovens § 2. SKATs ansættelser er fastholdt.

Ud fra sagens samlede omstændigheder er det sandsynliggjort, at klageren senest ved tidspunkt for købet af farmen i USA har haft til hensigt at tage varigt ophold i USA - og det er ikke samtidig dokumenteret eller sandsynliggjort, at klageren på dette tidspunkt har haft til hensigt at bevare Danmark som sit hjemland.

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på følgende

Den praksis, der er beskrevet i Ligningsvejledningen 2004, afsnit DA, TfS 1986,299 ØLR, UfR 1982, 708 ØLR og TfS 1986, 552. Klageren ophørte med at være landmand i Danmark den 6. januar 1998 og beskæftigede sig herefter og indtil købet af farmen i USA med at undersøge mulighederne for at købe og drive en farm i USA, hvorfor hensigten "kendes/etableres/skabes" i denne periode og senest den 31. juli 2000. Klageren købte den 31. juli 2000 en farm til 33,8 millioner kr. i USA, hvorefter hans erhvervsmæssige interesser i Danmark har været begrænsede. Kravet om hans tilstedeværelse i Danmark har ligeledes været begrænset, idet udlejningsvirksomheden har været af begrænset omfang og karakter. Klageren har derfor fra og med den 1. august 2000 hovedsagligt haft sine økonomiske og erhvervsmæssige interesser i USA, hvor det - set i lyset af de begrænsede aktiviteter i Danmark - mest har krævet hans tilstedeværelse der.

De boliger, som klageren har haft rådighed over i Danmark i perioden fra den 1. juli 1999 til den 8. marts 2001 har midlertidig karakter og er begrænset anvendt, når henses til boligernes karakter og indretning (værelse lejet hos broder, lejet ejendom af broder, begrænset bohave og køkkenudstyr (bohave og køkkenudstyr senere solgt til broder for 5.000 kr.). Klageren har ikke haft indboforsikring. Klageren har haft bomuligheder i USA i henholdsvis lejede boliger og i en købt autocamper fra den 15. september 2000, hvor det har været muligt at placere denne på farmen. Det er ikke anset for usædvanligt og slet ikke for en enlig at bo i en autocamper i USA.

Det er ikke en forudsætning for ophør af skattepligt til Danmark, at der er dokumenteret bopæl og skattepligt til udlandet. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, hvor klageren faktisk har opholdt sig fra den 1. august 2000 (fordelt på Danmark, USA, Holland og eventuelt andre steder i udlandet), hvilket oplysningerne om ophold og indrejsedatoer i/til USA ikke alene har dokumenteret eller sandsynliggjort. Klageren har ikke tilknytning til Danmark i form af ægtefælle, samlever og/eller børn.

Bilen i Danmark er solgt den 21. august 2000, og der er senest dokumenteret telefonudgifter i Danmark den 17. maj 2000. Klageren har positivt tilkendegivet, at han efter den 8. marts 2001 agter varigt at tage ophold i udlandet. Skattepligten til Danmark kan ikke bevares alene ud fra økonomiske, skattemæssige interesser. Der er lagt mere vægt på ovenstående end på folkeregisterregistreringen i Danmark, tidspunktet for anmeldt flytning til USA, og at der rent faktisk har været en bopæl til rådighed i Danmark. Der er også (mere sekundært) lagt vægt på, at klageren er hollandsk statsborger og tilflyttede Danmark i 1988 og derfor ikke har en naturlig tilknytning til Danmark.

Klagerens påstand og argumenter

Principalt er der nedlagt påstand om, at klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte den 8. marts 2001.

Til støtte for påstanden er det bl.a. gjort gældende, at klageren indtil den 8. marts 2001 har haft bolig til sin rådighed i Danmark. I perioderne fra den 1. januar 2000 til den 14. juni 2000 og fra den 16. september 2000 til den 8. marts 2001 har klageren opholdt sig gennemsnitligt 1 uge om måneden i USA. I perioden fra den 14. juni 2000 til den 15. september 2000 har klageren opholdt sig i USA. Der er intet usædvanligt i de boliger, som klageren havde til sin rådighed i Danmark, og skatteankenævnet har anerkendt, at klageren har haft bolig til sin rådighed i Danmark frem til den 8. marts 2001. Klageren har først været fuldt skattepligtig til USA fra den 8. marts 2001.

To personer har bekræftet, at de har varetaget den daglige ledelse af farmen i USA, hvilket tillige er bekræftet af en amerikansk revisor. Det har således ikke været nødvendigt for klageren at opholde sig i USA. Klageren har haft erhvervsmæssig virksomhed i Danmark i form af udlejningsejendommen ...5, som han ikke har haft andre til at varetage administrationen af. ...5, Danmark indeholder en lejlighed og en butik.

Lejligheden var udlejet fra ultimo maj 2000 til sommer 2001, hvor klagerens solgte ejendommen, hvilket er dokumenteret af fremlagte lejekontrakter. Butikken blev annonceret til udlejning, men blev aldrig udlejet. Salgsopstilling vedrørende ...5, Danmark er dateret den 26. juni 2001 og ligger til grund for det endelig salg i sommeren 2001.

Klageren boede til leje i ejendommen ...1, Danmark, der var ejet af hans broder, hvilket er dokumenteret af fremlagt lejekontrakt. Det er ikke muligt at fremlægge dokumentation for lejebetaling, men broderen er beskattet af den objektive udlejningsværdi, hvorfor det må lægges til grund, at klageren har haft rådighed over den pågældende ejendom. Der var ikke noget stuehus på farmen. Skatteankenævnet anser det ikke for usædvanligt for en enlig at bo i en autocamper i USA, men hvis en helårsbolig i Danmark skal anses for midlertidig, må dette i mindst samme grund være tilfældet for så vidt angår en autocamper.

Der foreligger ikke dokumentation for klagerens rejseudgifter mellem USA og Danmark. Klageren har ikke gemt bilagene, da der ikke vil være fradrag for rejseudgifterne i hverken USA eller Danmark. Klageren har i perioden fra den 31. juli 2000 til den 8. marts 2001 anvendt en mobiltelefon i USA, som ikke kunne anvendes i Europa. Når klageren var i Danmark og Holland, har han ringet fra henholdsvis sin broders og sin søsters telefon. Klageren solgte sin bil i Danmark den 21. august 2000, fordi den skulle synes. Klageren kunne let låne sin broders bil, når han var i Danmark, ligesom han kunne låne sin søsters eller andre familiemedlemmers bil, når han var i Holland. Det var således ikke affødt af et ændret kørselsbehov, at bilen blev solgt. Afstanden mellem klagerens broder og klageren var ca. 1,5 km., hvorfor der således ikke var noget problem i at dele bil og telefon. Klageren havde en cykel i Danmark.

Klagerens pas indeholder følgende indrejsedatoer til USA: 29. august 1999, 28. september 1999, 5. februar 2000, 12. april 2000, 10. marts 2001, 22. april 2002. Passet stemples kun ved indrejse til USA og ikke altid. Visa'et udgør alene en midlertidig opholdstilladelse.

Der er henvist til UfR 1982, 708 ØLR, TfS 1986, 299, TfS 1986, 552 LSR og SKM2005.396.LSR.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Pligt til at svare indkomstskat til den danske stat i overensstemmelse med reglerne i kildeskatteloven påhviler personer, der har bopæl har i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Indledningsvis bemærkes, at bopælsbegrebet i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er et videre begreb, der ikke udelukkende omfatter det at have en bolig til rådighed.

Uanset at A ubestridt havde en bolig til rådighed i Danmark indtil den 8. marts 2001, er det efter en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger Landsskatterettens opfattelse, at As fulde skattepligt til Danmark senest kan anses for ophørt pr. 31. juli 2000.

Retten har herved lagt vægt på, at A fra den 6. januar 1998 ikke længere drev landbrugsvirksomhed i Danmark, og at han herefter ifølge egne oplysninger undersøgte mulighederne for at erhverve en farm i USA, hvilket skete pr. 31. juli 2000. Endvidere er bl.a. lagt vægt på arten og omfanget af As udlejningsvirksomhed i Danmark, at han ikke havde ægtefælle, samlever eller børn i Danmark, at han fra den 27. august 1999 havde visum til USA, på omstændighederne vedrørende lejen af As brors hus, herunder at lejemålet er påbegyndt kort inden A rejste til USA og købte farmen der, og at det ikke er dokumenteret, at A har taget ophold i boligen eller i øvrigt opholdt sig i Danmark. Endelig er der lagt vægt på, at As dispositioner over længere tid forekommer at udgøre et tilrettelagt forløb, hvis mål var hans udrejse og etablering uden for Danmark.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således.