Dato for udgivelse
21 jan 2009 13:58
SKM-nummer
SKM2009.43.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-191756
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Moms, biler, investeringsgoder, leasingaktiver, benyttelse
Resumé
Ved opgørelse af omsætningen efter momslovens § 38, stk. 1, skal der ikke ses bort fra omsætningen af tidligere udleasede aktiver. Virksomheder, der har set bort fra denne omsætning ved opgørelse af den delvise fradragsret, kan anmode om genoptagelse af fradragsretten.
Reference(r)
Momsloven § 38, stk. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.2.1.1

Ved dom af 6. marts 2008 har EF-Domstolen i sag C-98/07 (Nordania Finans A/S og BG Factoring) fastslået, at artikel 19, stk. 2, i 6. momsdirektiv skal fortolkes således, at "begrebet investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed" ikke omfatter køretøjer, som en leasingvirksomhed indkøber med henblik på dels udlejning dels videresalg ved leasingkontrakternes ophør, eftersom salget af disse køretøjer ved disse kontrakters ophør er en integreret del af denne virksomheds sædvanlige økonomiske virksomhed.

Konsekvenserne af EF-domstolens dom - ændring af praksis

Som følge af EF-domstolens dom ændres praksis, jf. SKM2004.1.ØLR, om at der ved opgørelse af omsætningen efter momslovens § 38, stk. 1, skal ses bort fra omsætningen af tidligere udleasede aktiver, hvis salgspris ekskl. moms overstiger 100.000 kr. (50.000 kr. før 1. januar 1996 og 75.000 kr. i perioden fra 1. januar 1996 til 31. december 2007).

Genoptagelse

Virksomheder der efter den hidtidige praksis har set bort fra omsætningen af tidligere udleasede aktiver, hvis salgspris ekskl. moms overstiger den fastsatte beløbsgrænse, kan anmode om genoptagelse af den delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Den afgiftsperiode, der var til prøvelse i sagen ved EF-domstolen, var afgiftsperioden fra 1. januar 1995.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.