Dato for udgivelse
14 jan 2009 08:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2008 11:44
SKM-nummer
SKM2009.36.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-0578-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Familielån, dokumentation, bankkonto, indsætninger, negativt, privatforbrug
Resumé

Et påstået familielån blev ikke anerkendt skattemæssigt. Der forelå lånedokument i sagen, men låntagers og långivers forklaringer om låneoptagelsen var ikke på fyldestgørende vis støttet af objektivt konstaterbare omstændigheder, og skattemyndighederne var derfor berettiget til at forhøje sagsøgerens skattepligtige indkomst med det påståede lånebeløb.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.A.1

Parter

A
(advokat Knud Sander)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Rovsing Koch)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 16. marts 2006, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at hans personlige indkomst for 2001 nedsættes med 391.255 kr.

A har subsidiært påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hans personlige indkomst for 2001 nedsættes med et af landsretten fastsat beløb.

A har mere subsidiært påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hans skatteansættelse for 2001 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Landsskatteretten afsagde den 21. december 2005 følgende kendelse:

"...

Sagen drejer sig om forhøjelse af den personlige indkomst med et antal indsætninger på klagerens bankkonto.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har forhøjet indkomsten med 391.255 kr.

Landsskatteretten stadfæster ansættelsen.

Sagens oplysninger

Klageren er indvandret fra Tyskland til Danmark og blev fuld skattepligtig til Danmark den 16. august 2001. Klageren er uddannet arkitekt. Ifølge kontroloplysning har klageren startet selvstændig virksomhed den 1. september 2001, hvor klageren blev momsregistreret.

Det fremgår af selvangivelsen for indkomståret 2001, at der ikke er selvangivet lønindkomst, men der er selvangivet underskud af selvstændig virksomhed med 21.141 kr. Underskuddet er opgjort således:

Telefon og ISDN

3.093,82 kr.

Nokia lader

135,96 kr.

Trådløs telefon og Nokia 8850

6.097,60 kr.

Revisorbistand

10.000 kr.

Kørsel, 657 km á 2,76 kr.

 1.813,32 kr.

I alt

21.140,70 kr.

Den kommunale skattemyndighed har opgjort klagerens og dennes ægtefælles privatforbrug til -152.587 kr.

Det fremgår af klagerens ægtefælles selvangivelse for indkomståret 2001, at der ikke er selvangivet lønindkomst eller dagpenge mv. For indkomståret 2000 har ægtefællen udarbejdet et regnskab for virksomheden "G1 Modelbooking", hvor hun tog ud som escortpige/selskabsdame. Virksomheden er ifølge oplysning fra kontrolsystemet R75 ophørt pr. 16. februar 2001.

Derudover har den kommunale skattemyndighed gennemgået klagerens konto i BG Bank og har bl.a. konstateret følgende indsætninger:

Dato                                

Tekst

Beløb

6. august 2001

Indbetaling

13.534 kr.

16. august 2001

Overført ...

114.023 kr.

31. august 2001

Bet. ...

26.617 kr.

19. september 2001

Valutahandel

94.126 kr.

22. oktober 2001

Valutahandel

142.955 kr.

I alt

 

391.255 kr.

Det er til overførslerne forklaret, at klageren har lånt DEM 130.000 af sin fader, og der er i den forbindelse fremlagt et håndskrevet lånedokument på tysk af 3. juni 2001, hvoraf det bl.a. fremgår, at en CC låner sin søn A DEM 130.000, og at udbetalingen af lånet sker i flere omgange indtil 31. december 2001, samt at lånet er rentefrit indtil 31. december 2003.

Der er vedrørende udbetalingen af lånet fremlagt kontoudtog for CCs konto i F1 Bank, der viser, at der 15. august 2001 er indsat kontant DEM 30.000, og at der den 17. august 2001 er trukket en overførsel på DEM 30.115,01. I den forbindelse er der fremlagt en "Belastungsanzeige" af 16. august 2001, hvoraf det fremgår, at der er foretaget en bankoverførsel til udlandet på DEM 30.000.

Beløbet svarer med en kurs på 380,18 til 114.054 kr.

Der er videre fremlagt en "Belastungsanzeige" af 31. august 2001, hvoraf det fremgår, at der er foretaget en bankoverførsel til udlandet på DEM 7.000. Det fremgår af en "Zahlungsauftrag-im Aussenwirtschaftsverkehr", af 28. august 2001, at klageren er modtageren af overførslen.

Beløbet svarer med en kurs på 380,18 til 26.613 kr.

Der er desuden fremlagt en erklæring på tysk fra en Rechtsanwalt Andreas Knopf, hvoraf det fremgår, at efter tysk ret er der ikke pligt til notar ved lån mellem private, og at han ikke kan bekræfte rigtigheden af dokumentet, fordi han ikke var til stede, da det blev underskrevet.

Endelig er der fremlagt en erklæring af 28. februar 2003 fra en CC, hvoraf det fremgår, at vedkommende havde et økonomisk råderum til at yde det pågældende lån. Der er desuden forklaret over for den kommunale skattemyndighed, at klagerens fader er "meget rig", og at han nu er pensioneret ingeniør. Det er videre forklaret, at faderens midler til udlånet stammer fra salg af grunde i Spanien.

Den kommunale skattemyndighed har den 17. marts 2003 rettet henvendelse til den daværende Told- og Skattestyrelse med henblik på at kontakte de tyske myndigheder for at få undersøgt om klagerens fader havde økonomiske muligheder for at yde det pågældende lån. Ved brev af 22. april 2003 har Told- og Skattestyrelsen meddelt, at de tyske myndigheder ud fra de foreliggende oplysninger ikke har kunnet lokalisere klagerens fader. Det fremgår af udtalelsen fra de tyske myndigheder, at hverken den by eller det postnummer, der fremgår af kontooplysningerne, findes, og at der i den tyske telefonbog ikke findes en person med det pågældende navn.

Skatteankenævnets afgørelse

Indkomsten er forhøjet med 391.255 kr.

Der er henvist til statsskattelovens § 4.

Det fremgår hverken af den indsendte selvangivelse eller af regnskabet, at klageren har optaget et lån på DEM 130.000 af sin fader.

De fremlagte lånedokumenter kan ikke tillægges betydning, da de bærer præg af at være udarbejdet i forbindelse med den kommunale skattemyndigheds anmodning. Ved udlån af så store beløb findes det mærkeligt, at det ikke mere præcist fremgår, hvornår pengene er lånt, og hvornår de skal tilbagebetales, ligesom betingelserne for lånet ikke klart fremgår. Selv ved udlån til sin søn må det formodes, at klagerens fader eventuelt ved vidner vil sikre sit tilgodehavende, og det burde ligeledes være mulig for klageren mere tydeligt at kunne dokumentere pengeoverførslen fra faderens konto til sin egen konto.

Derudover kan værdien af advokatens brev ikke tillægges afgørende betydning, da det blot fremgår heraf, at der ikke er notarpligt i forbindelse med lån mellem private, og at han ikke kan bekræfte rigtigheden af dokumentet, da han ikke havde overværet underskrivelsen af dokumentet.

Det er således ikke dokumenteret, at der er realitet bag det optagne lån, ligesom der ikke foreligger nogen præcis dokumentation for pengeoverførslerne.

Hvis der ikke er tale om honorarindtægter, burde det være muligt for klageren at kunne dokumentere og forklare hvert enkelt af de indbetalte beløb.

Klagerens påstand og argumenter

Forhøjelsen skal nedsættes til 0 kr.

Til støtte herfor er det anført, at indsætningerne stammer fra et lån klageren har opnået af sin fader på DEM 130.000. Det er dokumenteret, at der er indgået aftale om et lån, og at beløbene er overført fra klagerens faders konto til klagerens konto.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at der til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Der stilles samme dokumentationskrav til private dispositioner af betydning for privatforbruget som til erhvervsmæssige dispositioner. Lån, der påstås optaget og medgået til dækning af privatforbrug, kræves normalt dokumenteret ved gældsbreve, som er udstedt i umiddelbar forbindelse med lånoptagelsen. Endvidere kræves normalt, at modtagelsen af beløbet er underbygget af overførsler fra/til bank eller sparekasse samt vekselbilag vedrørende kontant indførte pengebeholdninger i udenlandsk valuta.

Der er fremlagt et lånedokument, hvoraf det fremgår, at klageren har lånt DEM 130.000 af sin fader, og der er fremlagt dokumentation for, at indsætningerne på klagerens konto henholdsvis den 16. august og 31. august 2001 stammer fra overførsler fra faderens konto i Tyskland.

Der er dog ikke fremlagt dokumentation for, at faderens indkomst- og formueforhold har gjort det muligt at yde det pågældende lån, ligesom der den 15. august 2001 er sket en kontant indbetaling på faderens konto med det beløb, der blev overført den 16. august 2001 til klagerens konto.

Det er derfor ikke godtgjort, at indsætningerne den 16. august og 31. august 2001 stammer fra faderens privatøkonomi, og derfor skal de pågældende indsætninger anses for indkomst for klageren.

Der er ikke fremlagt dokumentation for kilden til de øvrige indsætninger, og derfor skal indsætningerne anses for indkomst for klageren. Derfor stadfæstes ansættelsen.

..."

Låneaftalen af 3. juni 2001 er efter sin ordlyd underskrevet den 3. juni 2001 i ...1, Tyskland.

Det fremgår af et kontoudtog for CCs konto i F1 Bank (konto ...), at der den 29. august 2001 er foretaget en kontant indbetaling på 7.000 DEM.

Af en tysk tilmeldings- og leveattest af 19. september 2000 fremgår, at CC siden den 1. september 1976 har været tilmeldt adressen ...2, Tyskland.

Forklaringer

A har forklaret, at han flyttede til Danmark i 2001 fra Tyskland. I 2000-2001 havde han indtægter i Tyskland som arkitekt. Indtægterne i Tyskland var beskedne. I sidste kvartal af 2001 tjente han i Tyskland et beløb svarende til ca. 40.000 kr. Han havde en bror, som døde i 2000. CC er hans far. Hans far boede i 2001 sammen med hans mor i ...1, Tyskland, der ligger ca. 20 km fra ...3. Konto nr. ... i F1 Bank tilhørte hans far. Han havde fuldmagt til kontoen, så han efter faderens ønske kunne hæve på kontoen. Han har aldrig indsat penge på faderens konto. Hævningen på kontoen den 17. august 2001 på 30.115,01 DEM gav han besked om efter faderens ønske. Hævningen på kontoen den 3. september 2001 på 7.069,33 DEM skete også efter faderens ønske. Indbetalingen på hans konto i BG Bank den 6. august 2001 på 13.533,88 kr. stammer fra lånet fra hans far. Det samme gælder indbetalingerne den 16. august 2001 på 114.023,74 kr., den 31. august 2001 på 26.616,60 kr., den 19. september 2001 på 94.125,85 kr. og den 22. oktober 2001 på 142.954,72 kr. Faderen og han indgik aftale om lånet i 2001. Han har ikke tilbagebetalt nogen del af lånet. Lånet har givet anledning til uenighed mellem dem.

CC har forklaret, at han er far til A. Han bor nu i ...4, Tyskland. Han stammer fra Jugoslavien og flyttede til Tyskland i 1971. Han boede i 2001 i ...2, Tyskland. Han boede i ...2, Tyskland i 30 år fra 1972. Han har aldrig boet i ...1, Tyskland. Han fik i slutningen af 1972 arbejde som maskinmester i en virksomhed i ...2, Tyskland. Hans kone arbejdede ikke. Han havde ud over A haft en anden søn, som døde i 2000. Denne søn boede i Jugoslavien. Han oprettede en konto i F1 Bank, mens han boede i ...2, Tyskland. Baggrunden for oprettelsen af kontoen var, at han måske skulle flytte sammen med en person. Det blev ikke til noget. Det var kun ham selv, der indbetalte penge på kontoen i F1 Bank. A foretog således ikke indbetalinger på kontoen. Indbetalingen af kontant 30.000 DEM på kontoen den 15. august 2001 stammer fra hans arbejde som lønmodtager. Han havde arbejdet meget og derfor haft store indtægter. Han havde ikke andre bankkonti end kontoen i F1 Bank. Indbetalingen på 7.000 DEM på kontoen den 29. august 2001 stammer også fra hans lønindtægt. Han sendte nogle gange penge til sin søn i Jugoslavien, og han fik nogle gange penge retur fra denne søn. Han husker ikke de enkelte posteringer på kontoen i F1 Bank. Han kan ikke huske, hvorfor låneaftalen af 3. juni 2001 om et lån på 130.000 DEM blev underskrevet i ...1, Tyskland. Han kender ikke byen. Han har ydet A lånet på 130.000 DEM, men da hans hukommelse er dårlig, kan han ikke huske de nærmere omstændigheder. Han havde opsparet pengene, som blev udlånt til A. Lånet er udbetalt med i alt ca. 130.000 DEM. Han har løbende ført regnskab med udbetalingerne i henhold til låneaftalen, men han har ikke lagt særlig vægt på dette regnskab, idet A er hans søn. A har ikke tilbagebetalt lånet. Lånet blev udbetalt i rater, men han husker ikke detaljerne herom. Han havde ikke fastnettelefon i 2003, og det er baggrunden for, at de tyske myndigheder ikke har kunnet finde ham i fortegnelsen over telefonabonnenter.

Procedure

A har gjort gældende, at de fem indbetalinger på i alt 391.255 kr. stammer fra lån fra hans far. Han har i den forbindelse anført, at hans og faderens forklaringer i det hele må lægges til grund, da de danske skattemyndigheder ikke har indhentet oplysninger fra de tyske skattemyndigheder om faderens økonomiske forhold. Hans og faderens forklaringer støttes endvidere af de fremlagte kontoudtog mv.

Skatteministeriet har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af As skattepligtige indkomst for indkomståret 2001. De fem indbetalinger på i alt 391.255 kr. skal anses for indtægter for A, da der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at beløbet stammer fra lån fra As far, CC. As oplysninger om låneoptagelsen er således ikke bestyrket af objektive kendsgerninger. For så vidt angår indbetalingerne den 6. august 2001, den 19. september 2001 og den 22. oktober 2001 foreligger der ingen dokumentation for, at pengene er overført til A fra faderens konto. Selv om indbetalingerne den 16, august 2001 og den 31. august 2001 modsvares af overførsler fra CCs konto, er der ikke dokumentation for, at beløbene stammer fra CCs privatøkonomi, herunder at han efter sine indkomst- og formueforhold har haft mulighed for at yde lån af den pågældende størrelse. Hertil kommer, at A har haft fuldmagt til at disponere over CCs konto, og umiddelbart forud for de to overførsler fra kontoen er der sket kontant indbetaling af tilsvarende beløb.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten har A ikke godtgjort, at han i 2001 lånte 130.000 DEM af sin far, CC. Landsretten har herved lagt vægt på, at As og CCs forklaringer om låneoptagelsen ikke er tilstrækkeligt bestyrket af objektive kendsgerninger. Det lånedokument, som A har henvist til, er oprettet på sådanne særlige vilkår og under sådanne omstændigheder, at det ikke sandsynliggør gældsforholdets beståen. Der foreligger ingen dokumentation for, hvor indsætningerne på As konto den 6. august 2001, den 19. september 2001 og den 22. oktober 2001 stammer fra. A havde fuldmagt til faderens konto i F1 Bank, og den omstændighed, at indsætningerne på As konto den 16. august 2001 og den 31. august 2001 svarer til hævninger på kontoen i F1 Bank, beviser ikke, at disse beløb udgør lån fra faderen til A.

Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af As skattepligtige indkomst for 2001, og landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 31.650 kr. Beløbet omfatter 30.000 kr. som et passende beløb til advokatbistand og 1.650 kr. til en materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 31.650 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.