Dato for udgivelse
13 Jan 2009 10:14
SKM-nummer
SKM2009.33.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-144556
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftsgrundlag, løntilskud, lønrefusion, fleksjob
Resumé
Løntilskud/lønrefusion vedrørende ansatte i fleksjob skal ikke medregnes ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget. Virksomheder, der har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob kan anmode om tilbagebetaling af afgiften.
Reference(r)
Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 3, stk. 1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 D.1

Baggrund

Landsskatteretten har i kendelse af 1. oktober 2008, j.nr. 08-00739, svaret ja til, at løntilskud/lønrefusioner udbetalt til en virksomhed vedrørende ansatte i fleksjob kan modregnes ved beregning af lønsummen, jf. § 3, stk. 1, i lønsumsafgiftsbekendtgørelsen.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis om at lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal medregne løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob, kan anmode om tilbagebetaling af betalt afgift.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 1. oktober 2008.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.