Dato for udgivelse
19 Jan 2009 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2008 11:38
SKM-nummer
SKM2009.41.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-844-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Udlodning, momsfritagne, overskud, almennyttigt, velgørende, formål
Resumé

Landsskatteretten havde fundet, at sagsøgte, Foreningen H1, kunne anvende en del af sit momsfritagne overskud til at yde støtte til drift og vedligeholdelse af en lejrhytte, der ejes af en fond, hvis formål er at udleje lejrhytten til brug i børne- og ungdomsarbejdet.

 

Landsretten konstaterede, at lejrhytten flere gang - i perioden 2004 til 2007 havde været udlejet til formål, der ikke kunne anses for velgørende eller almennyttige, herunder til private arrangementer. I hvert fald under disse omstændigheder fandt landsretten ikke, at sagsøgte kunne anvende momsfritagne midler til støtte af driften og renoveringen af lejrhytten.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 D.11.18

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

mod

Foreningen H1
(advokat Bruno Månsson)

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Gitte Rubæk Pedersen og Hanne Harritz Pedersen (kst.)

Denne sag er anlagt ved Byretten den 31. januar 2008 og er ved samme rets kendelse af 1. april 2008 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Foreningen H1 i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, kan anvende en del af sit momsfritagne overskud til at yde støtte til drift og vedligeholdelse af en lejrhytte, der ejes af en fond, hvis formål er at udleje lejrhytten til brug i børne- og ungdomsarbejdet.

Påstande

Sagsøger, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Foreningen H1, tilpligtes at anerkende, at foreningen ikke kan anvende momsfritagne midler fra H1 2004 til støtte af H2-fondens drift og renovering af Lejerhytten H2.

Foreningen H1 har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Den 2. november 2007 afsagde Landsskatteretten sålydende kendelse

"...

Klagen skyldes, at Foreningen H1s (herefter benævnt foreningen) anmodning om tilladelse til udlodning af momsfritagne midler fra H1 2004 som tilskud til H2-fondens drift og renovering af lejrskolen H2 ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres

Møde mv.

Foreningens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling). Repræsentanten har endvidere udtalt sig overfor rettens medlemmer på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Ejendommen H2 blev i 1930'erne erhvervet af H1X og blev den gang benyttet som udflytterbørnehave. H1X havde som formål ved arrangementer og på anden måde at tilvejebringe midler til støtte for børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet. I 1965 sammenlægges H1X med H1XX, som ligeledes havde til formål at tilvejebringe midler til børne- og ungdomsarbejde. De to organisationer skiftede navn til Foreningen H1, som i 1971 afviklede den første H1.

I 1987 blev den gamle ejendom revet ned og den nuværende lejrhytte opført for momsfritagne midler tilvejebragt af Foreningen H1. I 1992 udskilles lejrhytten H2 i en selvstændig fond, H2-fonden. I 1994 blev hytten udbygget og naturgrunden reetableret ligeledes for momsfritagne midler. I de følgende år modtager H2-fonden med jævne mellemrum udlodninger fra Foreningen H1. I 2004 skiftede foreningen navn til Foreningen H1.

Af vedtægterne for H2-fonden fremgår bl.a.

"...

§ 2. Fondens formål er driften af fondens ejendom matr. nr. ..., som feriekoloni og week-end hytte til brug i børne- og ungdomsarbejde.

...

§ 9. Overskuddet ved fondens virksomhed uddeles ikke, men skal stedse anvendes i overensstemmelse med formålet, fortrinsvis til konsolidering af driften af fondens faste ejendom og forbedring af denne.

§ 10. Beslutning om fondens opløsning træffes efter samme regler som beslutning om vedtægtsændringer. Opløsning sker efter aktieselskabslovens regler om solvent likvidation og med bemyndigelse fra likvidator til at udlodde et eventuelt overskud til formål, som fastsættes af Foreningen H1 og godkendes af Fondsmyndigheden".

Ifølge brochuren "Velkommen til lejrhytten H2 i 2006" fremgår under punktet, "hvem kan leje H2?" følgende:

"H2 udlejes i henhold til H2-fondens vedtægter til brug i børne- og ungdomsarbejde. H2 kan således lejes af institutioner, foreninger, klubber, skoler, organisationer mv. samt til kurser og konferencer. I forbindelse med udlejning til gymnasieklasser og lignende er det desværre nødvendigt at kræve, at der deltager minimum en lærer i lejropholdet. H2 udlejes ikke til privat brug. H2 udlejes ikke i perioden 23. december - 2. januar".

Lejrskolen H2 er ikke registreret hos SKAT. Der er ikke truffet afgørelse om lejrskolen H2s momsmæssige forpligtelser.

Udlodningen af de momsfritagne midler skal ifølge ansøgningen anvendes dels som driftstilskud i alt 400.000 kr., dels som tilskud til etablering af nyt køkken, sengelamper og udvendig malerbehandling i alt 141.000 kr.

Regionens afgørelse

Foreningen må ikke anvende de momsfritagne midler til det ansøgte formål. Drift af lejrskole anses efter fast praksis ikke for velgørende eller på anden måde almennyttigt i relation til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Som velgørenhed eller almennytte i relation til momsfritagelse efter § 13, stk. 1, nr. 18 anses i overvejende omfang de aktiviteter og formål, der er momsfritaget i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6. Der gælder dog visse undtagelser hertil. Som eksempler på velgørende eller almennyttige formål er der i momsvejledningen nævnt sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsarbejde, ulandshjælp, kirkeligt arbejde og amatøridrætsarbejde. Det er samtidigt en betingelse, at en bred kreds af personer drager nytte af udlodningen.

Udlejningsaktiviteter af en lejrskole vil som udgangspunkt være momspligtigt, medmindre aktiviteterne kan fritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 om udlejning af fast ejendom. Uanset momspligt eller momsfritagelse, anser regionen ikke formålet for velgørende i relation til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, og foreningens midler opnået ved afholdelse af et momsfritaget arrangement kan således ikke anvendes til fordel herfor. Det faktum, at spejderhytter kan udlejes uden moms, ændrer ikke regionens opfattelse.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har SKAT bl.a. udtalt

"Afgørende for at kunne karakterisere ydelsen som omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, er, at ydelsen leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter og selve ydelsen karakteriseres som social forsorg og bistand, eller med nær tilknytning hertil. Allerede fordi ingen af disse betingelserne ses at være opfyldt, kan udlejningen ikke fritages efter bestemmelsen.

Momsloven og det bagvedliggende 6. momsdirektiv er transaktionsorienteret. Det, der således skal karakteriseres i momsmæssig henseende, er således transaktionen. Her er der tale om en udlejningsydelse fra en organisation, der ikke har andre aktiviteter end udlejning.

Ydelser er momspligtige i henhold til momslovens § 4, stk. 1, medmindre de kan fritages efter en af bestemmelserne i § 13, stk. 1.

Udlejning af lejrhytte kan ikke i sig selv anses for omfattet af § 13, stk. 1, nr. 2. Der ses ikke til fonden at være knyttet nogen medarbejdere eller eventuelt frivillige til at levere nogen (social) ydelse, der eventuel kunne omfattes af fritagelsesbestemmelsen. Således er det SKATs opfattelse, at man ikke kan levere en "i nær tilknytning til ydelse (som fx udlejning) uden at levere en hovedydelse (social forsorg og bistand).

Der findes ikke grundlag for at fritage en udlejningsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 2, med den begrundelse, at den primært leveres til momsfritagne organisationer, såsom skoler og spejderklubber. Skulle en udlejningsydelse fritages efter bestemmelsen, skulle andre ydelser, såsom udlejning af inventar, pc'ere, kopimaskiner m.m. til skoler, ungdomsinstitutioner, spejderklubber m.m. også kunne leveres momsfrit, hvilket absolut ikke gælder, hverken efter momslovens bestemmelser eller efter fast praksis.

Tilsvarende findes der ikke grundlag for at fritage en udlejningsydelse efter § 13, stk. 1, nr. 2, med den begrundelse, at den leveres af en organisation, der i henhold til sine vedtægter anser sig for velgørende eller på anden måde almennyttig. Efter bestemmelsen skal ydelsen leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter".

Klagerens påstand og argumenter

Foreningens repræsentant har nedlagt påstand om, at H2-fondens virksomhed og drift af lejrskolen H2 er velgørende eller på anden måde almennyttig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, hvorfor der kan ske uddeling af foreningens momsfritagne midler til H2-fonden, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Til støtte herfor er det anført, at H2-fondens formål og eneste aktivitet, driften af fondens ejendom som feriekoloni og weekendhytte til brug i børne- og ungdomsarbejdet, i momslovens forstand er velgørende og almennyttigt og kommer en bred kreds af børn og unge til gode, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, jf. 6. momsdirektivs artikel 13 A, stk. 1, litra h. Det er herved oplyst, at hytten alene udlejes til børne- og ungdomsinstitutioner, herunder skoler.

Medens momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, refererer til socialforsorg og bistand, herunder sådan som præsteres af børne- og ungdomsorganisationer, har 6. momsdirektivs tilsvarende bestemmelse en bredere formulering, jf. "tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge". Selv om national lovgivning stiller borgerne ringere end EU-retten er direktivets momsfritagelsesbestemmelser umiddelbart anvendelige, hvilket bl.a. fremgår af EF-domstolens dom i sag nr. C-8/81 Becker og EF-domstolens dom i sag nr. C-45/01 Christoph Dornier Stiftung für Klinische Psykologie.

Ifølge en momsnævnsafgørelse fra 1979 er udlejning af spejderhytter mv. momsfritaget. Der ses ikke at være juridisk råderum for en sondring mellem spejderhytter og lejrskoler, der anvendes på samme måde, til samme formål og af samme brugerkreds.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, fritages følgende varer og ydelser for afgift

"...

nr. 18) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Fritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse.

..."

Af bemærkningerne til momslovens § 13 (L 124) fremgår det, at fritagelserne er fastsat i overensstemmelse med 6. momsdirektiv og svarende til direktivets artikel 13 om afgiftsfritagelser i indlandet.

Begrebet "velgørende eller på anden måde almennyttigt formål", jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 skal således fortolkes i overensstemmelse med direktivets tilsvarende bestemmelse.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 gennemfører 6. momsdirektivs artikel 13 A, stk. 1, litra o), der fastsætter fritagelse for tjenesteydelser og levering af goder, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i),l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel, under forudsætning af, at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Efter direktivet er det en betingelse, at de indsamlede midler skal anvendes til fordel for de i artikel 13 A, stk. 1, litra o), nærmere opregnede momsfrie aktiviteter, herunder litra h) tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter.

Da begrebet "velgørende eller på anden måde almennyttige formål" skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet, følger det heraf, at de arrangementer, der kan få en momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, skal være til fordel for de i direktivet nærmere opregnede former for virksomhed. Den almennyttige aktivitet, som begunstiges ved arrangementet skal konkret kunne omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6.

Således som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten må de af H2-fonden udøvede aktiviteter karakteriseres som almennyttige, idet der alene, ifølge det af repræsentanten oplyste, udlejes til børne- og ungdomsinstitutioner, herunder skoler, jf. herved vedtægterne og brochuren, hvorefter der ikke må ske udlejning til privat brug.

Landsskatteretten finder således, at der kan ske udlodning fra foreningen med momsfritagne midler til H2-fonden, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, da udlejningen har et almennyttigt formål.

Det bemærkes, at såfremt der sker udlejning af hytten til privat brug kan udlodningen derimod ikke finde sted med momsfritagne midler, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, idet formålet ikke er almennyttigt.

Regionens afgørelse ændres således.

..."

I brochuren "Velkommen til lejrhytten H2" for 2008 er i forhold til brochuren for 2006 slettet ordene "samt til kurser og konferencer" under punktet, "hvem kan leje H2?", således at der i de to første sætninger nu står:

"H2 udlejes i henhold til H2-fondens vedtægter til brug i børne- og ungdomsarbejde.

H2 kan således lejes af institutioner, foreninger, klubber, skoler, organisationer m.v.

Af en udlejningsoversigt over alle H2-fondens udlejninger af lejrhytten for perioden 2004-07 fremgår, at fonden i al væsentlighed har udlejet lejerhytten til skoler, gymnasier, fritids- og ungdomsklubber og andre lignende ungdomsinstitutioner."

Det er nærmere undersøgt, hvem lejerhytten i samme periode i øvrigt har været udlejet til. Resultatet af denne undersøgelse fremgår af en oversigt, hvoraf fremgår:

"...

2004

13.03-14.03 G1 (x) Lejekontrakt nr. 204-03 Ingen reservations-seddel. Reservationsbekræftelse sendt den 8. oktober 2003.

Familietræf. Voksne og børn. Leg i haven og alm. familiehygge, bl.a. videregivelse af en opskrift på grøntlangkål. Er blevet givet videre til næste generation i familien. Oplæring i familietraditioner. Talt med MJ.

24.04-25.04 H1, Depotet (x) Lejekontrakt nr. 204-73 Reserveret den 16. marts 2004.

Depotet er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års H1.

08.05-09.05 Andelsbolig Foreningen G2 Lejekontrakt nr. 204-65 Reserveret den 30. januar 2004.

9 børnefamilier i grundejerforeningen til socialt komsammen. Børn og voksne. Kanosejlads - en årlig udflugt. Talt med VK.

21.05-23.05 G3 (x) Lejekontrakt nr. 204-20 Reserveret hytten den 3. februar 2003. Reservationsbekræftelse sendt 20. marts 2003.

Motorcykelklub. Afholdte et børnetræf for enlige fædre og mødre og naboens unger. Ankom ikke nødvendigvis med motorcykler. Ankom både med tog, bus og i biler. Fyldte hytten op med sovende voksne og børn og havde desuden et militærtelt opslået i haven til overnatning for de lidt større børn. Legede sørøvere og indianere og sejlede i kanoer og kajakker. Havde cross-maskine med, som de også kørte på, og havde hoppeborg opslået. "Helt på børnenes præmisser". Talte med NE. Kan træffes på tlf. ... for uddybning.

27-06-29.06 DP (x) Lejekontrakt nr. 204-35 Reserveret hytten den 12. december 2003.

DPs guldbryllup. Alle børn, børnebørn og svigerbørn. Talt med DP.

10.07-11.07 G4 Lejekontrakt nr. 204-61 Reserveret hytten den 23. januar 2004.

G4. Sejlklub, børn og voksne - sommerfest -teambuilding - sejlet og roet - spist. Olympisk båd klasse for både mænd og kvinder. ML var på daværende tidspunkt aktiv i foreningens arbejde. Talt med ML.

31.07-01.08 G5 (x) Lejekontrakt nr. 204-62 Reservationsbekræftelse sendt den 11. august 2003.

G5 er en forening for adopteret børn. "En masse forældre og en masse englebørn." Leg i haven, snobrød og hygge. Talt med KS.

19.09-19.09 G6 Lejekontrakt nr. 204-83 Reserveret den 14. juli 2004.

G6 børnegruppe i amtet. Familier med børn med diabetes. 16-17 personer, fordelt på 8 familier. Grillede, lavede popcorn på bålet og sejlede med kano. Talt med TB.

01.10-02.10 G7 (x) Lejekontrakt nr. 204-89

Teambuildingkursus (voksne). Fælles aktiviteter. Ca. 25 personer. Fælles mad og hygge. Reserveret den 13. september 2004. Talt med SK.

09.10-10.10 G8 (x) Lejekontrakt nr. 204-67 Reserveret den 23. februar 2004.

G8s elevers 20 års jubilæums fest. Elevårgang 1984. Ca. 20 personer. Socialt sommer arrangement. Talt med PJ.

2005

21.01-23.01 G9 (x) Lejekontrakt nr. 205-01 Reserveret den 22. november 2004.

G9 er en studieorganisation. Den turansvarlige (SJ) er i dag rejst fra stedet, men var på udlejningstidspunktet studerende på G10. TM mener, at når udlejningstidspunktet var i januar, så kan det næsten kun være et formøde til den årlige generalforsamling i marts. Deltagere er "lokale enheder i vores organisation". Ca. 20-25 personer. Studerende. Talt TM.

26.01-28.01 G11 Lejekontrakt nr. 205-02. Reserveret den 22. november 2004

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

12.03-13.03 G12 Idrætsforening Lejekontrakt nr. 205-04 Lejekontrakt lavet den 30. august 2004 - men lejetidspunktet blev pga. sygdom rykket frem til den 12. marts 2005.

Privat selskab, 40 års fødselsdag. Talt med NM. NM kan kontaktes om nødvendigt tlf. ...

08.04-09.04 H1, Depotet (x) Lejekontrakt nr. 205-19 Reserveret den 31. januar 2005.

Depotet er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års H1.

12.09-14.09 G13 JS (x)

Udlejning til brug i kommunens venskabsbysamarbejde med ... Kommune i Grønland. Elevudvekslingsordning, indkvartering af de grønlandske børn, der kommer til kommunen som led i ordningen. Talt med JS fra skoleforvaltningen (koordinator)

24.09-25.09 G25 Lejekontrakt nr. 205-55 Reserveret den 20. juli 2004.

Folkedanserfamilieweekend. Børn og voksne. Overnatning. 30 personer. Talt med næstformand LK.

28.10-30.10 H1 - Catering (x) Reserveret den 3. august 2005.

Catering (under Scene-sektionen) er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års fH1.

14.12-16.12 G11 Lejekontrakt nr. 205-81 Reserveret den 14. oktober 2005.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

2006

14.01-15.01 H1 - Catering (x) Reserveret den 9. august 2005.

Catering. Medarbejderkantinen (under Scenesektion) er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års H1.

25.01-27.01 G11 Lejekontrakt nr. 206-03 Reserveret den 25. maj 2005.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

19.04-21.04 G26. Lejekontrakt nr. 206-09 Reserveret den 14. oktober 2005.

G26 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

12.06-13.06 G13 JS (x)

Udlejning til brug i kommunens venskabsbysamarbejde med ... kommune i Grønland. Elevudvekslingsordning. Indkvartering af de grønlandske børn, der kommer til kommunen som led i ordningen. Talt med JS fra skoleforvaltningen (koordinator)

15.07-15.07 G15 Lejekontrakt nr. 206-85 Reserveret den 2. maj 2006.

Bestyrelses-komsammen for voksne og børn. Ca. 20 personer. Leg i haven. Godt vejr. Boldspil. Talt med FJ.

21.07-23.07 G16 Lejekontrakt nr. 206-40 Reserveret den 18. juli 2005.

G16 er en svensk klub.

06.09-08.09 G11 Lejekontrakt nr. 206-54 Reserveret den 14. oktober 2005.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

21.10-22.10 H1, Catering (x) Reserveret den 9. august 2006.

Catering (under Scene-sektionen) er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års H1.

10.11-11.11 G17 Lejekontrakt 206-96 Reserveret den 31. oktober 2006.

Planlægningen af G17 Sejlads. Unge og ældre. 20 personer. Talt med KK.

09.12-10.12 G18 Lejekontrakt 206-94 Reserveret den 14. september 2006.

G18 opkaldt efter G18-Øl. Forældreforening gennem 15 år. Socialt samvær med deres børn. Weekend ture både i Danmark og Sverige. Leg i haven. Bål. 9 familier samlet. Talt med DB.

2007

03.01-05.01 G11 Lejekontrakt nr. 207-01 lavet den 19. december 2006.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

19.01-21.01 G19 Gruppen Lejekontrakt 207-02 lavet den 19. december 2006.

Adoptivbørn og forældre. Regnvejr, var derfor indenfor. Indendørs aktiviteter. 30 personer, de yngste deltagere var 4-5 år. Talt SD.

13.03-14.03 G20 Lejekontrakt lavet 5. marts 2007.

Lederudviklingstur med ledergruppen fra G20. Hører under Natur- og Fritidsforvaltningen. Teambuilding. Havde inviteret en repræsentant fra Sirius Patruljen til at køre nogle øvelser med dem. 12 personer. Talt med KL.

16.03-18-03 H1, Infomarketing (x) Lejekontrakt 207-04 lavet den 27. februar 2007.

Info-marketing er en funktion på H1. Evaluerings- og planlægningsmøde mod næste års H1.

18-04-20.04 G11 Lejekontrakt nr. 206-54 Reserveret den 14. oktober 2005.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

13.05-13.05 G21 Lejekontrakt nr. 207-36 Lavet den 3. januar 2007.

Arrangementet aflyst. Ingen tilslutning. Talt med NJ.

28.06-29.06 TK Lejekontrakt nr. 207-82. Lejekontrakt lavet den 14. maj 2007.

G22. Kursus/uddannelse. 12 personer. Ingen abe-fest. Talt med TK.

07.07-08.07 CJ Lejekontrakt 207-81 Reserveret den 1. april 2007.

Familiefest ca. 30 pers.

19.09-21.09 G13 JS (x)

Udlejning til brug i kommunens venskabsbysamarbejde med ... kommune i Grønland. Elevudvekslingsordning, indkvartering af de grønlandske børn, der kommer til kommunen som led i ordningen. Talt med JS fra skoleforvaltningen (koordinator)

24.09-26.09 G11 Lejekontrakt nr. 206-54 Reserveret den 14. oktober 2005.

G11 kører kurser i præ-politiskole-uddannelse. "Folk, der gerne vil være strisser". Teambuildingkurser for 12-20 personer. Bruger vandet, skoven og landevejene omkring hytten. Bruger hytten til overnatning og socialt samvær. Talt med NL.

12.10-14.10 G23 Lejekontrakt nr. 207-87 Reserveret den 29. maj 2007

Jagtarrangement for nyjægere. Helt unge og voksne samt instruktører - unge 16-18 år. Jagtkursus for nye. Spisning og overnatning. Talt med JP.

23.11-25.11 G28 Lejekontrakt nr. 207-87

Øveweekend, kor (voksne). 20 personer. Talt med ST.

..."

Forklaringer

ND har forklaret, at han er ansat i G24 A/S, der bl.a. har ansvar for afholdelse af H1 samt administration af H2-fonden. Det er en del af hans arbejde i G24 at administrere H2-fonden, herunder at styre fondens økonomi samt drift og udlejning af den omhandlende lejerhytte. Dette har han gjort de sidste 10 år. Han anvender 10-15 procent af sin arbejdstid på fonden. Det er et lønnet job.

Indtil 2004 stod han også for den praktiske del vedrørende udlejning af lejrhytten med hensyn til at booke reservationer og at udfærdige lejekontrakter, fakturaer m.m. Dette varetages i dag af en af hans kolleger. De, der er interesseret i at leje hytten, henvender sig typisk telefonisk. Man sikrer sig indledningsvis, at de pågældende skal anvende lejerhytten til formål, der ligger inden for fondens formål. Hvis de ikke skal det, afslås udlejning.

Det er en fejl, at hytten på et tidspunkt blev lejet ud til et guldbryllup. De svarer typisk ja til at leje hytten ud til familietræf mellem flere generationer. Dette ligger inden for en gråzone af fondens formål. Hytten har ikke været lejet ud til konferencer, idet den ikke er egnet hertil. Man har dog ganske få gange accepteret at udleje hytten til brug for kurser i forbindelse med uddannelsesforløb.

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand anført, at Foreningen H1 ikke kan udlodde momsfritagne midler til H2-fonden, idet fondens udlejning af lejrhytten ikke er et velgørende eller på anden måde almennyttigt formål, således som dette begreb skal forstås i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Det er efter 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, en betingelse for momsfritagelse, at de indsamlede midler af den pågældende virksomhed skal anvendes til fordel for de i litra o nærmere opregnede momsfrie aktiviteter. Det vil sige hospitalsbehandling m.v. (litra b), social sikring og bistand (litra g), beskyttelse af børn og unge (litra h), uddannelse og undervisning (litra i), organisationer med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk m.v. karakter (litra l), visse tjenesteydelser i forbindelse med sport (litra m) samt kultur (litra n).

De arrangementer, som kan opnå momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, skal i overensstemmelse hermed være afholdt til fordel for de i direktivet opregnede former for virksomhed i almenhedens interesse. Den almennyttige aktivitet, som begunstiges ved arrangementet, skal således kunne omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6 (hvorved direktivets litra b, g, h, i, l, m og n er implementeret i momsloven), hvilket også fremgår af såvel administrativ praksis som i retspraksis, jf. navnlig SKM2002.207.HR og SKM2008.264.ØLR, der er under anke.

Ved vurderingen af, om udlodning kan foretages med momsfritagne midler, er det afgørende selve den økonomiske aktivitet, der støttes med udlodningen, og ikke det bagvedliggende formål. At formålet med H2-fonden bl.a. er at støtte "børne- og ungdomsarbejde", er således ikke afgørende.

H2-fonden er ikke involveret i, endsige ansvarlig for, de aktiviteter, som lejerne foretager sig under opholdet i hytten, og lejerne har ikke anden forbindelse til fonden end lejemålet af hytten. Så vidt ses har fonden endvidere ikke tilknyttet personale udover en vicevært, som sammen med lejerne skal gennemgå hytten ved lejemålets påbegyndelse op ophør.

Det gøres derfor gældende, at H2-fonden ikke er momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 eller 3, idet fonden ikke leverer selve den momsfri ydelse, men derimod leverer en driftsydelse til den, som reelt leverer den (eventuelt) momsfrie ydelse.

Reglen i momslovens § 13, skal i overensstemmelse med kravet om direktivkonform fortolkning forstås på den måde, at det er en forudsætning for momsfritagelse i medfør af § 13, nr. 18, at H2-fonden er momsfritaget for sine egne aktiviteter. Retspraksis, jf. Højesterets dom gengivet i SKM2002.207.HR er i overensstemmelse hermed.

Efter EF-domstolens praksis er det yderligere en betingelse for momsfritagelse, at den ydelse, der præsteres, er uomgængelig nødvendigt for at opnå det pågældende formål. Det er ikke uomgængeligt nødvendig for at fremme børne- og ungdomsarbejde, at lejrhytten udlejes af H2-fonden, idet der er mange andre, der udlejer lejerhytter. Desuden er det efter 6. momsdirektiv artikel 13, punkt A, stk. 1, litra h, samt momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, en betingelse for momsfritagelse, at ydelsen leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af staten som et foretagne af almennyttig karakter. H2-fonden opfylder heller ikke denne betingelse.

Hertil kommer, at det udtrykkeligt fremgår af ordlyden af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, at overskuddet "fuldt ud" skal anvendes til formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. Momsfritagelse er således udelukket, såfremt overskuddet helt eller delvist anvendes til andre formål.

Udover udlejning til institutioner, foreninger, klubber, skoler, organisationer m.v. udlejes lejerhytten ifølge brochuren om hytten tillige til "kurser og konferencer". Der fremgår intet om, at udlejningen til kurser og konferencer skulle være begrænset til de umiddelbart forud herfor nævnte institutioner m.v. Af de dokumenter, som Foreningen H1 selv har ladet udarbejde, fremgår det da også, at hytten har været udlejet til erhvervsvirksomheder, privatpersoner m.v., samt til foreningen selv, uanset at Foreningen H1 ikke udøver aktiviteter, der efter deres karakter er momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 1-6.

Også af denne grund kan Foreningen H1 ikke anvende en del af overskuddet fra afholdelse af H1 2004 til at støtte H2-fondens drift og renovering af Lejerhytten H2, uden at dette medfører, at momsfritagelsen bortfalder.

Det bestrides, at den af Skatteministeriet anlagte fortolkning strider mod en administrativ praksis, der er bindende for Skatteministeriet, og det gøres således også gældende, at afslaget på momsfritagelse ikke er udtryk for en praksisændring, der kun kan have fremtidig virkning.

Foreningen H1 har til støtte for sin påstand gjort gældende, at udlejning af lejrhytten til børne- og ungeformål er et almennyttigt formål, der opfylder betingelsen om overskudsanvendelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Et formål er almennyttigt i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, når det ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt og kommer en bred kreds af personer til gode. Hvis hele overskuddet fra et afholdt arrangement således anvendes til sådanne formål, anses arrangementet for velgørende og er dermed momsfritaget, jf. formuleringen "fuldt ud" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, 3. pkt.

Udtrykket "fuldt ud" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, bidrager imidlertid ikke til at fastlægge, hvilke formål der kan betragtes som almennyttige i bestemmelsens forstand. Dette må afgøres i hvert enkelt tilfælde ud fra en konkret helhedsvurdering på baggrund af de ovennævnte kriterier og under inddragelse af momsfritagelsens beskyttelseshensyn.

Begrundelsen for momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er således lovgivers ønske om at fremme de anerkendelsesværdige, almennyttige formål, som de velgørende arrangementer afholdes til fordel for.

Det er fast praksis, at støtte til bl.a. opførelse og drift af spejderhytter er et almennyttigt formål. H2-hytten må i alle henseender kunne sidestilles hermed.

Lejrhytten har helt overvejende været udlejet til skoler, fritids- og ungdomsklubber og tilsvarende til børne- og ungeinstitutioner. Herudover har H2-fonden i et begrænset omfang været udlejet til andre almennyttige formål, herunder undervisnings- og idrætsrelaterede samt kulturelle formål og til brug for forberedelsen af det velgørende momsfritagne arrangement H1.

H2-fonden har løbende efter bedste skøn administreret udlejningen af lejrhytten i overensstemmelse med fondens almennyttige sigte. I de ganske enkeltstående tilfælde, hvor det har vist sig, at hytten tilsyneladende er blevet brugt til formål, som ikke falder inden for det almennyttige sigte, kan der være sket et fejlskøn ved behandlingen af anmodningen om at leje hytten, eller der kan være opgivet urigtige eller ufyldestgørende oplysninger ved reservationen af hytten. Fejlskøn af ganske ubetydeligt omfang medfører ikke, at driften af - og støtte til - lejrhytten samlet set ikke er almennyttig.

Selve det forhold, at en almennyttig organisation, som f.eks. Red Barnet, Røde Kors, Muskelsvindfonden og Kræftens Bekæmpelse, har visse kommercielle, accessoriske aktiviteter, betyder ikke, at det er udelukket at støtte organisationen med momsfritagne midler fra et velgørende arrangement. Disse organisationer er nævnt i SKATs vejledninger som eksempler på organisationer, der kan støttes med momsfritagne midler fra et velgørende arrangement.

Tilsvarende kan der efter fast praksis ydes momsfritaget støtte til f.eks. opførelse og drift af en idrætshal, selv om der ud over sportsaktiviteter vil komme til at foregå kommercielle aktiviteter i hallen som f.eks. cafeteriasalg, messer og konferencer m.v.

Det afgørende for vurderingen af formålets almennyttighed bliver derfor en samlet vurdering med baggrund i den bærende begrundelse for momsfritagelsen; ønsket om at fremme det anerkendelsesværdige, almennyttige formål. Ud fra sådan en samlet vurdering kan der ikke være tvivl om, at den ønskede støtte til lejrhytten er almennyttig.

Der er ikke belæg for i ordlyden eller forarbejderne til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, at fortolke begrebet almennyttige formål til formål, som alene er omfattet af en momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er forbundet med nogen anden aktivitet. SKM2002.207.HR kan heller ikke tages til indtægt for den af Skatteministeriet anførte fortolkning.

Hvis retten måtte nå frem til, at bestemmelsen skal fortolkes således, må støtte til børne- og ungeformål anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, om social forsorg og bistand, samt 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra h, om tjenesteydelser og levering af goder med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge.

Det forhold, at H2-fonden kun står for driften, vedligeholdelsen og udlejningen af lejrhytten og ikke for de aktiviteter, der foregår under lejernes ophold i hytten, har ingen betydning for, om fonden er almennyttig og omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Det almennyttige og børne- og ungerelaterede formål ved H2-fondens aktiviteter består netop i selve det at stille lejerhytten til rådighed til en lav udlejningspris med henblik på, at flest mulige børn og unge kan få glæde af tilbuddet.

Af forarbejderne til lov nr. 291 af 15. maj 2002 (Folketingstidende 2001-02, tillæg A, s. 3283) gives eksempler på, hvad der skal forstås ved almennyttige formål. Det fremgår heraf, at lovgiver har valgt ikke at medtage begrænsningen til specifikke momsfritagne formål ved implementeringen af 6. momsdirektiv artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, i den danske momslov.

Det har heller ikke i dansk praksis været en betingelse for momsfritagelse, at det skal være uomgængeligt nødvendigt at præstere den pågældende ydelse for at opnå det almennyttige formål. Endvidere er der ikke i Danmark et institut, der anerkender organer som foretagender af almennyttig karakter.

Desuden indeholder 6. momsdirektiv ikke et selvstændigt fællesskabsretligt almennyttighedsbegreb, der kan normere fortolkningen af almennyttighedsbegrebet i den danske momslovs § 13, stk. 1, nr. 18.

Hvis direktivet skal forstås som anført af Skatteministeriet, er det ikke implementeret korrekt. Det afgørende for sagens udfald er, hvordan direktivet er forstået af lovgiver i forbindelse med implementeringen, samt hvordan det administreres i praksis. Princippet om direktivkonform fortolkning kan ikke ændre herpå. Staten kan ikke med hjælp i direktiver påberåbe sig en retsstilling, som ikke følger af national lovgivning. Det ville endvidere medføre en praksisænding, der ikke kan ske administrativt. Selv om retten måtte antage, at praksisændringer kan foretages administrativt, kan det kun ske for fremtiden og efter behørig offentliggørelse.

Rettens begrundelse og resultat

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, er det blandt andet en betingelse for momsfritagelse for varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af et velgørende arrangement, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

H2-fonden har flere gange i perioden 2004 til 2007 udlejet lejrhytten til formål, der ikke kan anses for velgørende eller almennyttige, herunder til private arrangementer som familiefester, jubilæumsfester og teambuildingskurser. Disse udlejninger kan ikke anses som enkeltstående fejltagelser.

I hvert fald under disse omstændigheder kan i Foreningen H1 ikke under henvisning til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, anvende momsfritagne midler fra H1 2004 til støtte af H2-fondens drift og renovering af lejrhytten.

Som følge heraf tages Skatteministeriets påstand til følge.

De samlede sagsomkostninger fastsættes til 42.812 kr., der dækker 2.000 kr. til retsafgift, 5.812 kr. til ekstrakt og materialesamling samt 35.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Foreningen H1, tilpligtes at anerkende, at foreningen ikke kan anvende momsfritagne midler fra H1 2004 til støtte af H2-fondens drift og renovering af Lejerhytten H2.

I sagsomkostninger skal Foreningen H1, inden 14 dage betale 42.812 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.